Luật 24 - Thi Đấu Theo Đội

Mục Đích Của Luật:

Luật 24 quy định thể thức thi đấu theo đội (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó nhiều người chơi hoặc phe thi đấu chung một đội mà điểm tổng của đội là điểm số tổng hợp của các vòng đấu hoặc trận đấu của họ.

24.1 Tổng Quan Về Thi Đấu Theo Đội

Luật 1 đến 23 được áp dụng cho thi đấu theo đội, với các điều chỉnh ở luật này.

24.2 Điều Lệ Thi Đấu Theo Đội

Hội Đồng quyết định thể thức chơi, cách tính điểm tổng của đội và các Điều Lệ Thi Đấu khác như là:

24.3 Đội Trưởng

Mỗi đội có thể đề cử một đội trưởng để dẫn dắt đội và ra các quyết định cho đội, như là ai sẽ thi đấu trong các vòng đấu hoặc trận đấu, theo thứ tự nào và ai sẽ là đồng đội của nhau.

Đội trưởng có thể là một người chơi trong giải.

24.4 Lời Khuyên Được Phép Trong Thi Đấu Theo Đội

24.4a Người Được Phép Cho Lời Khuyên Cho Đội (Người Cho Lời Khuyên)

Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cho phép mỗi đội được đề cử một người (“người cho lời khuyên”) là người có thể cho lời khuyên và các hỗ trợ được phép khác theo Luật 10.2b(2) cho các người chơi trong đội trong vòng đấu và là người mà các người chơi trong đội có thể hỏi lời khuyên:

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu H-2 (Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cho phép mỗi đội có hai người cho lời khuyên).

24.4b Hạn Chế Của Người Cho Lời Khuyên Trong Cuộc Chơi

Nếu người cho lời khuyên của đội là một người chơi trong đội đó, họ không được phép thực hiện nhiệm vụ đó khi đang chơi một vòng đấu trong giải.

Khi đang chơi một vòng đấu, người cho lời khuyên được xem như một người chơi bất kỳ khác trong đội nên sẽ bị ràng buộc trong việc cho lời khuyên theo Luật 10.2a.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 230).

24.4c Không Cho Lời Khuyên Giữa Các Thành Viên Trong Đội Trừ Đồng Đội

Trừ khi chơi cùng nhau như là đồng đội chung phe:

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu H-5 (trong giải đấu gậy theo đội mà kết quả vòng đấu của một thành viên chỉ được tính là một phần của kết quả của đội, Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cho phép thành viên chơi cùng nhóm đấu đưa ra lời khuyên cho nhau cho dù nếu họ không phải là đồng đội của nhau).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 24.4: Hình Phạt Chung.