Luật 23 - Thể Thức Four-Ball

Mục Đích Của Luật:

Luật 23 quy định thể thức đánh Four-Ball (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó các đồng đội thi đấu chung một phe đánh bóng khác nhau. Điểm số hố của phe là số gậy thấp hơn của các đồng đội ở hố đó.

23.1 Tổng Quan Về Thể Thức Four-Ball

Four-Ball là thể thức chơi (đấu đối kháng hoặc đấu gậy) liên quan đến các đồng đội mà:

Luật 1 đến 20 áp dụng cho thể thức chơi này, với các điều chỉnh ở luật này.

Một biến thể khác của thể thức này là một dạng đấu đối kháng gọi là Best-Ball, theo đó một người chơi thi đấu với một phe có hai hoặc ba đồng đội mà mỗi đồng đội đánh bóng riêng của họ theo luật, với các điều chỉnh ở luật này. (Đối với thể thức Best-Ball có ba đồng đội chung một phe, sự liên quan với đồng đội khác có nghĩa là sự liên quan với hai đồng đội còn lại trong phe).

23.2 Tính Điểm Ở Thể Thức Four-Ball

23.2a Điểm Số Hố Của Phe Trong Đấu Đối Kháng Và Đấu Gậy

  1. Trong đấu đối kháng, phe sẽ thua hố đó, trừ khi phe đối thủ đã thừa nhận hố hoặc đã thua hố đó.
  2. Trong đấu gậy, phe sẽ bị truất quyền thi đấu trừ khi lỗi đã được sửa đúng hạn theo Luật 3.3c.

23.2b Bảng Điểm Của Phe Trong Đấu Gậy

(1) Trách Nhiệm Của Phe. Phải ghi điểm thực ở mỗi hố của phe lên một bảng điểm, và trong giải đấu có tính điểm chấp, phải ghi điểm chấp của mỗi đồng đội lên bảng điểm đó.

Ở mỗi hố:

Chỉ cần một đồng đội xác nhận điểm số hố trên bảng điểm của phe theo Luật 3.3b(3).

(2) Trách Nhiệm Của Hội Đồng. Hội Đồng có trách nhiệm xác nhận điểm số sẽ được tính cho phe ở mỗi hố, kể cả việc áp dụng điểm chấp trong giải đấu có tính điểm chấp.

  1. Nếu các điểm số khác nhau, tính điểm số thấp nhất (thực hoặc net) cho phe.
  2. Nếu các điểm số giống nhau, Hội Đồng có thể lấy một trong hai. Nếu phát hiện điểm số được lấy bị sai vì bất kỳ lý do nào, Hội Đồng sẽ lấy điểm số còn lại.

Nếu điểm số được tính cho phe không được ghi rõ ràng là của đồng đội nào trong phe, hoặc đồng đội có điểm số được chọn bị truất quyền thi đấu do vi phạm luật ở hố đó, phe sẽ bị truất quyền thi đấu.

23.2c Ngoại Lệ Của Luật 11.2 Ở Thể Thức Four-Ball

Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:

Nếu đồng đội của người chơi đã hoàn thành hố và bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để giảm một gậy của phe ở hố đó, nếu bất kỳ người nào cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng lại ở thời điểm không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm lỗi và sẽ không tính điểm của người chơi ở hố đó cho phe.

HÌNH 23.2b: GHI ĐIỂM Ở THỂ THỨC ĐẤU GẬY FOUR-BALL KHÔNG TÍNH ĐIỂM CHẤP

Hinh23.2

23.3 Khi Nào Vòng Đấu Bắt Đầu Và Kết Thúc; Khi Nào Hố Được Hoàn Thành

23.3a Khi Nào Vòng Đấu Bắt Đầu

Vòng đấu của một phe bắt đầu khi một trong hai đồng đội thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của người đó.

23.3b Khi Nào Vòng Đấu Kết Thúc

Vòng đấu của một phe kết thúc khi:

23.3c Khi Nào Hố Được Hoàn Thành

(1) Đấu Đối Kháng. Phe đã hoàn thành hố khi cả hai đồng đội đã kết thúc hố hoặc cú đánh tiếp theo của họ được đối thủ thừa nhận hoặc một trong hai phe đã thừa nhận hố đó cho đối thủ.

(2) Đấu Gậy. Phe hoàn thành hố khi một trong hai đồng đội đã kết thúc hố và đồng đội còn lại đã kết thúc hố hoặc chọn không kết thúc hố.

23.4 Một Hoặc Cả Hai Đồng Đội Có Thể Đại Diện Cho Phe

Phe có thể được đại diện bởi một đồng đội trong toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của vòng đấu. Cả hai đồng đội không cần phải có mặt, hoặc nếu cùng có mặt, không cần cả hai phải chơi mỗi hố.

Nếu một đồng đội vắng mặt nhưng sau đó có mặt và chơi, đồng đội đó chỉ có thể bắt đầu chơi cho phe giữa hai hố, nghĩa là:

Đồng đội đến sau không được phép chơi một hố vẫn có thể cho lời khuyên hoặc hỗ trợ đồng đội và có các hành động khác cho đồng đội ở hố đó (xem Luật 23.5a và 23.5b).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 23.4: Hình Phạt Chung.

23.5 Hành Động Của Người Chơi Ảnh Hưởng Đến Đồng Đội

23.5a Người Chơi Được Phép Thực Hiện Bất Kỳ Hành Động Nào Liên Quan Đến Bóng Của Đồng Đội Mà Đồng Đội Có Thể Thực Hiện

Mặc dù mỗi người chơi trong phe phải đánh bóng riêng của họ:

Trong đấu gậy, các đồng đội không được đồng ý với nhau để bóng lại trên khu vực gạt bóng nhằm hỗ trợ một trong số họ hoặc bất kỳ người chơi nào khác (Luật 15.3a).

23.5b. Đồng Đội Phải Chịu Trách Nhiệm Về Các Hành Động Của Người Chơi

Bất kỳ hành động nào của người chơi liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của đồng đội được xem như đã được thực hiện bởi chính đồng đội đó.

Nếu hành động của người chơi vi phạm luật nếu được thực hiện bởi đồng đội:

  1. Cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh sẽ được thực hiện bởi đồng đội.
  2. Vô tình làm di chuyển bóng của đồng đội, hoặc
  3. Không đánh dấu vị trí bóng của đồng đội trước khi nhấc.

Điều này cũng được áp dụng đối với các hành động của caddie của người chơi liên quan đến bóng của đồng đội nếu các hành động đó sẽ vi phạm luật nếu được thực hiện bởi đồng đội hoặc caddie của đồng đội.

Nếu các hành động của người chơi hoặc caddie của người chơi ảnh hưởng đến cuộc chơi của cả người chơi và đồng đội, xem Luật 23.8a(2) để biết nếu cả hai đồng đội đều bị phạt.

23.6 Thứ Tự Đánh Của Phe

Các đồng đội có thể chơi theo thứ tự mà phe đó thấy tốt nhất.

Có nghĩa là, khi đến lượt đánh của một người chơi theo Luật 6.4a (đấu đối kháng) hoặc 6.4b (đấu gậy), người chơi hoặc đồng đội của họ có thể đánh tiếp theo.

Ngoại Lệ - Tiếp Tục Đánh Ở Một Hố Sau Khi Cú Đánh Đã Được Thừa Nhận Trong Đấu Đối Kháng:

23.7 Đồng Đội Có Thể Dùng Chung Gậy

Luật 4.1b(2) được điều chỉnh để cho phép các đồng đội có thể dùng chung gậy, miễn là tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14.

23.8 Khi Nào Hình Phạt Được Áp Dụng Cho Chỉ Một Hoặc Cả Hai Đồng Đội

Khi một người chơi nhận hình phạt do vi phạm luật, hình phạt đó có thể chỉ được áp dụng cho một mình người chơi đó hoặc cho cả hai đồng đội (nghĩa là, cho phe đó). Điều này phụ thuộc vào hình phạt và thể thức chơi:

23.8a Hình Phạt Không Phải Truất Quyền Thi Đấu

(1) Hình Phạt Thường Chỉ Áp Dụng Cho Người Chơi, Không Áp Dụng Cho Đồng Đội. Khi người chơi nhận hình phạt không phải truất quyền thi đấu, hình phạt đó thường chỉ được áp dụng cho người chơi đó và không được áp dụng cho đồng đội của họ, trừ các tình huống được quy định ở mục (2).

(2) Ba Tình Huống Mà Hình Phạt Của Người Chơi Sẽ Áp Dụng Cho Cả Đồng Đội.

Ngoại Lệ - Người Chơi Đánh Bóng Sai Không Được Xem Là Trợ Giúp Đồng Đội Hoặc Gây Thiệt Hại Cho Đối Thủ:

23.8b Hình Phạt Truất Quyền Thi Đấu

(1) Khi Vi Phạm Của Một Người Chơi Làm Cho Phe Bị Truất Quyền Thi Đấu. Phe bị truất quyền thi đấu nếu một trong hai đồng đội nhận hình phạt truất quyền thi đấu theo một các luật sau:

Chỉ Trong Đấu Đối Kháng:

Chỉ Trong Đấu Gậy:

(2) Khi Vi Phạm Của Cả Hai Người Chơi Trong Phe Làm Cho Phe Bị Truất Quyền Thi Đấu. Phe bị truất quyền thi đấu nếu cả hai đồng đội nhận hình phạt truất quyền thi đấu theo một trong các luật sau:

Chỉ Trong Đấu Gậy:

Phe sẽ bị truất quyền thi đấu nếu trong cùng một hố, cả hai đồng đội nhận hình phạt truất quyền thi đấu theo bất kỳ tổ hợp nào của các luật sau:

(3) Khi Vi Phạm Của Một Người Chơi Chỉ Làm Cho Người Chơi Đó Không Có Điểm Số Của Hố. Trong tất cả các tình huống còn lại khi mà người chơi phạm luật có hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi không bị truất quyền thi đấu nhưng điểm số của họ ở hố xảy ra vi phạm sẽ không được tính cho phe.

Trong đấu đối kháng, nếu cả hai đồng đội phạm cùng lỗi như thế ở cùng một hố, phe sẽ bị thua hố đó.