Luật 21 - Các Thể Thức Đấu Gậy Và Đối Kháng Cá Nhân Khác

Mục Đích Của Luật:

Luật 21 quy định bốn thể thức chơi cá nhân khác, bao gồm ba thể thức đấu gậy mà cách tính điểm khác với đấu gậy thông thường: Stableford (tính theo điểm nhận được ở từng hố); Số Gậy Tối Đa (kết quả mỗi hố không vượt quá

một con số tối đa) và Par/Bogey (tính kết quả của từng hố theo kiểu đối kháng).

21.1 Thể Thức Stableford

21.1a Tổng Quan Về Thể Thức Stableford

Stableford là thể thức đấu gậy mà:

Các luật thông thường cho đấu gậy ở Luật 1 đến 20 được áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.1 dành cho:

21.1b Tính Điểm Ở Thể Thức Stableford

(1) Điểm Được Tính Như Thế Nào. Điểm được tính cho người chơi ở mỗi hố bằng cách so sánh số gậy của người chơi với số gậy mục tiêu cố định của hố đó, thường là par trừ khi Hội Đồng quy định một điểm số cố định khác:

Số gậy của hố

Điểm

Nhiều hơn số gậy mục tiêu hai gậy trở lên hoặc không ghi điểm

0

Nhiều hơn số gậy mục tiêu một gậy

1

Bằng với số gậy mục tiêu

2

Ít hơn số gậy mục tiêu một gậy

3

Ít hơn số gậy mục tiêu hai gậy

4

Ít hơn số gậy mục tiêu ba gậy

5

Ít hơn số gậy mục tiêu bốn gậy

6

Người chơi không kết thúc hố theo luật với bất kỳ lý do nào sẽ được không điểm cho hố đó.

Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi kết quả của họ ở hố đó sẽ là không điểm.

Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc khi kết quả của họ ở hố đó sẽ mang về không điểm.

(2) Cách Ghi Điểm Cho Mỗi Hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

  1. Khi Kết Quả Sẽ Mang Về Điểm Số Cho Người Chơi. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  2. Khi Kết Quả Sẽ Mang Về Không Điểm Cho Người Chơi. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ mang về không điểm lên bảng điểm.

Hội Đồng có trách nhiệm tính số điểm mà người chơi nhận được ở mỗi hố, và ở giải đấu có tính điểm chấp, áp dụng số gậy chấp vào kết quả ở mỗi hố trước khi tính điểm.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 5A(5) (Điều Lệ Thi Đấu có thể khuyến khích nhưng không yêu cầu người chơi ghi số điểm nhận được ở mỗi hố trên bảng điểm).

21.1c Hình Phạt Ở Thể Thức Stableford

(1) Hình Phạt Không Phải Truất Quyền Thi Đấu. Tất cả các gậy phạt được cộng vào kết quả của người chơi ở hố xảy ra vi phạm, tuy nhiên có ba ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Có Nhiều Hơn, Dùng Chung, Thêm Hoặc Thay Thế Gậy: Nếu người chơi vi phạm Luật 4.1b (Giới Hạn 14 Gậy; Dùng Chung, Thêm Hoặc Thay Thế Gậy Trong Vòng Đấu), Hội Đồng sẽ trừ hai điểm (nếu chỉ vi phạm ở một hố) hoặc bốn điểm (nếu vi phạm ở hai hoặc nhiều hố hơn) theo Luật 4.1b từ tổng điểm vòng đấu của người chơi.

Ngoại Lệ 2 – Giờ Xuất Phát: Nếu người chơi vi phạm Luật 5.3a theo đó (1) đến trễ trong vòng năm phút so với thời gian quy định hoặc (2) xuất phát sớm trong vòng năm phút so với thời gian quy định (xem Thông Báo Phạt, Ngoại Lệ 1 & 2, Luật 5.3), Hội Đồng sẽ trừ hai điểm từ tổng điểm vòng đấu của người chơi.

Ngoại Lệ 3 – Trì Hoãn Một Cách Vô Lý: Nếu người chơi vi phạm Luật 5.6a, Hội

Đồng sẽ trừ một điểm cho vi phạm đầu tiên và thêm hai điểm cho vi phạm thứ hai từ tổng điểm vòng đấu của người chơi. (Đối với vi phạm thứ 3 của Luật 5.6a, xem Luật 21.1c(2)).

Với mỗi ngoại lệ, người chơi phải báo lỗi vi phạm cho Hội Đồng trước khi nộp bảng điểm để Hội Đồng áp dụng hình phạt. Nếu không làm thế, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu K-3 (cách triển khai Quy Định Tốc Độ Chơi ở thể thức Stableford bằng cách trừ điểm khi vi phạm).

(2) Hình Phạt Truất Quyền Thi Đấu. Người chơi vi phạm một trong bốn luật sau không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ được không điểm ở hố xảy ra vi phạm:

Nếu người chơi vi phạm bất kỳ luật nào khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

21.1d Ngoại Lệ Của Luật 11.2 Ở Thể Thức Stableford

Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi cần phải vào hố để được một điểm ở hố đó nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ được không điểm ở hố đó.

21.1e Khi Nào Vòng Đấu Của Thể Thức Stableford Kết Thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

21.2 Thể Thức Số Gậy Tối Đa

21.2a Tổng Quan Về Thể Thức Số Gậy Tối Đa

Số Gậy Tối Đa là thể thức đấu gậy mà điểm số ở mỗi hố của người chơi hoặc phe được giới hạn bởi một số gậy tối đa do Hội Đồng quy định, như là hai lần par, một số cố định hoặc net double bogey.

Các luật thông thường cho đấu gậy ở Luật 1 đến 20 được áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.2 dành cho:

21.2b Tính Điểm Ở Thể Thức Số Gậy Tối Đa

(1) Kết Quả Hố Của Người Chơi. Kết quả của người chơi ở một hố là số gậy của người chơi (gồm các cú đánh và gậy phạt) ở hố đó, tuy nhiên người chơi sẽ chỉ nhận số gậy tối đa cho dù nếu số gậy thực tế nhiều hơn số gậy tối đa.

Người chơi không kết thúc hố theo luật vì bất kỳ lý do nào sẽ được tính số gậy tối đa ở hố đó.

Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi số gậy ở hố đó đạt tới số gậy tối đa.

Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc số gậy của họ ở hố đó đã đạt tới số gậy tối đa.

(2) Cách Ghi Điểm Cho Mỗi Hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

  1. Khi Số Gậy Ít Hơn Số Gậy Tối Đa. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  2. Khi Số Gậy Lớn Hơn Hoặc Bằng Số Gậy Tối Đa. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa lên bảng điểm.

Hội Đồng có trách nhiệm điều chỉnh số gậy của người chơi về số gậy tối đa đối với bất kỳ hố nào không có kết quả hoặc có kết quả lớn hơn số gậy tối đa trên bảng điểm, và ở giải đấu có tính điểm chấp, áp dụng số gậy chấp vào kết quả của mỗi hố.

21.2c Hình Phạt Ở Thể Thức Số Gậy Tối Đa

Tất cả các hình phạt trong đấu gậy đều được áp dụng trong thể thức Số Gậy Tối Đa, trừ trường hợp người chơi vi phạm một trong bốn luật sau sẽ không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ nhận số gậy tối đa ở hố xảy ra vi phạm:

Nếu người chơi vi phạm bất kỳ luật nào khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Sau khi cộng gậy phạt, số gậy ở mỗi hố của người chơi không thể vượt quá số gậy tối đa được quy định bởi Hội Đồng.

21.2d Ngoại Lệ Của Luật 11.2 Ở Thể Thức Số Gậy Tối Đa

Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để được ít hơn một gậy so với số gậy tối đa nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc bị dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ được số gậy tối đa ở hố đó.

21.2e Khi Nào Vòng Đấu Của Thể Thức Số Gậy Tối Đa Kết Thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

21.3 Thể Thức Par/Bogey

21.3a Tổng Quan Về Thể Thức Par/Bogey

Par/Bogey là thể thức đấu gậy sử dụng cách tính điểm giống như trong thể thức đấu đối kháng mà:

Các luật thông thường cho đấu gậy ở Luật 1 đến 20 áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.3 dành cho:

21.3b Tính Điểm Ở Thể Thức Par/Bogey

(1) Thắng Hoặc Thua Hố Thế Nào. Cách tính điểm được thực hiện giống như trong đấu đối kháng, với hố thắng hoặc thua được xác định bằng cách so sánh số gậy của người chơi (gồm các cú đánh và gậy phạt) với một số gậy mục tiêu cố định (thường là par hoặc bogey) được quy định bởi Hội Đồng.

Người chơi không kết thúc hố theo luật với bất kỳ lý do nào sẽ thua hố đó.

Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi số gậy của hố đó nhiều hơn số gậy mục tiêu (vì đã thua hố).

Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc số gậy của họ ở hố đó cao hơn số gậy mục tiêu.

(2) Cách Ghi Điểm Cho Mỗi Hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

  1. Khi Kết Quả Là Thắng Hoặc Hòa Hố. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  2. Khi Kết Quả Là Thua Hố. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ làm thua hố lên bảng điểm.

Hội Đồng có trách nhiệm xác định nếu người chơi thắng, thua hoặc hòa ở mỗi hố, và ở giải đấu có tính điểm chấp, áp dụng số gậy chấp ở mỗi hố trước khi tính kết quả của hố đó.

Ngoại Lệ - Không Bị Phạt Nếu Không Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Hố: Nếu người chơi nộp bảng điểm có điểm của một hố thấp hơn điểm thực tế nhưng không ảnh hưởng đến việc thắng, thua hoặc hòa của hố đó, sẽ không bị phạt theo Luật 3.3b.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 5A(5) (Điều Lệ Thi Đấu có thể khuyến khích nhưng không yêu cầu người chơi ghi kết quả thắng, thua hoặc hòa của mỗi hố trên bảng điểm).

21.3c Hình Phạt Ở Thể Thức Par/Bogey

(1) Hình Phạt Không Phải Truất Quyền Thi Đấu. Tất cả các gậy phạt được cộng vào kết quả của người chơi ở hố xảy ra vi phạm, tuy nhiên có ba ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Có Nhiều Hơn, Dùng Chung, Thêm Hoặc Thay Thế Gậy: Nếu người chơi vi phạm Luật 4.1b (Giới Hạn 14 Gậy; Dùng Chung, Thêm Hoặc Thay Thế Gậy), Hội Đồng sẽ trừ một hố (nếu chỉ vi phạm ở một hố) hoặc hai hố (nếu vi phạm ở hai hoặc nhiều hố hơn) theo Luật 4.1b từ tổng số hố thắng thua của người chơi.

Ngoại Lệ 2 – Giờ Xuất Phát: Nếu người chơi vi phạm Luật 5.3a theo đó (1) đến trễ trong vòng năm phút so với thời gian quy định hoặc (2) xuất phát sớm trong vòng năm phút so với thời gian quy định (xem Thông Báo Phạt, Ngoại Lệ 1 & 2, Luật 5.3), Hội Đồng sẽ trừ một hố từ tổng số hố thắng thua của người chơi.

Ngoại Lệ 3 – Trì Hoãn Một Cách Vô Lý: Nếu người chơi vi phạm Luật 5.6a:

Với mỗi ngoại lệ, người chơi phải báo lỗi vi phạm cho Hội Đồng trước khi nộp bảng điểm để Hội Đồng áp dụng hình phạt. Nếu không làm thế, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

(2) Hình Phạt Truất Quyền Thi Đấu. Người chơi vi phạm một trong bốn luật sau không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ thua hố xảy ra vi phạm:

Nếu người chơi vi phạm bất kỳ luật nào khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu K-4 (cách triển khai Quy Định Tốc Độ Chơi ở thể thức Par/Bogey bằng cách trừ hố khi vi phạm).

21.3d Ngoại Lệ Của Luật 11.2 Ở Thể Thức Par/Bogey Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để hòa hố nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc bị dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ thua hố đó.

21.3e Khi Nào Vòng Đấu Của Thể Thức Par/Bogey Kết Thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

21.4 Thể Thức Đấu Đối-Kháng-Ba-Người

21.4a Tổng Quan Về Thể Thức Đấu Đối-Kháng-Ba-Người

Đối-Kháng-Ba-Người là thể thức đấu đối kháng mà:

Các luật thông thường cho đấu đối kháng ở Luật 1 đến 20 được áp dụng cho cả ba trận đấu đối kháng cá nhân, trừ hai tình huống sau sẽ phải điều chỉnh bằng luật này do có sự mâu thuẫn trong việc áp dụng các luật thông thường cho hai trận đấu diễn ra cùng lúc.

21.4b Đánh Sai Lượt

Nếu người chơi đánh sai lượt trong bất kỳ trận nào, đối thủ đúng ra nên đánh trước có thể hủy cú đánh đó theo Luật 6.4a(2).

Nếu người chơi đánh sai lượt trong cả hai trận, mỗi đối thủ có thể chọn hủy cú đánh trận đấu với họ hoặc không.

Nếu cú đánh của người chơi chỉ bị hủy trong một trận:

21.4c Bóng Hoặc Vật-Đánh-Dấu-Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Bởi Một Đối Thủ

Nếu một đối thủ nhận một gậy phạt do nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hoặc làm bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi di chuyển theo Luật 9.5b hoặc 9.7b, hình phạt đó chỉ áp dụng trong trận đấu với người chơi đó.

Đối thủ đó không bị phạt trong trận đấu của họ với người chơi còn lại.

21.5 Các Thể Thức Chơi Khác

Mặc dù một số thể thức chơi đã được quy định cụ thể theo Luật 3, 21, 22 và 23, vẫn còn nhiều thể thức chơi khác của môn golf như là scrambles hoặc greensomes.

Luật có thể được điều chỉnh để quy định cách chơi ở các thể thức này.

Xem Quy Chế Của Hội Đồng, Phần 9 luật (các cách được khuyến khích để điều chỉnh cho các thể thức chơi thông dụng khác).