Luật 2 - Sân Golf

Mục Đích Của Luật:

Luật 2 giới thiệu những điều cơ bản mà mỗi người chơi nên biết về sân golf:

Có năm khu vực sân, và

Có một vài loại vật thể và điều kiện sân có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

Biết khu vực sân nơi bóng nằm và tình trạng của các vật thể và điều kiện gây ảnh hưởng là rất quan trọng, bởi chúng thường tác động đến lựa chọn đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát của người chơi.

2.1 Ranh Giới Sân Và Ngoài Biên

Môn golf được chơi trong một sân mà ranh giới được xác lập bởi Hội Đồng. Các khu vực không nằm trong sân sẽ ở ngoài biên.

2.2 Các Khu Vực Sân Theo Luật

Có năm khu vực sân.

2.2a Khu Vực Chung

Khu vực chung bao gồm toàn bộ sân trừ bốn khu vực sân đặc biệt được mô tả ở Luật 2.2b.

Nó được gọi là “khu vực chung” vì:

HÌNH 2.2: CÁC KHU VỰC SÂN

Hinh22KhuVucSan

2.2b Bốn Khu Vực Đặc Biệt

Một số luật nhất định được áp dụng riêng cho bốn khu vực sân không nằm trong khu vực chung:

2.2c Xác Định Khu Vực Sân Nơi Bóng Nằm

Khu vực sân nơi bóng nằm ảnh hưởng đến luật sẽ được áp dụng khi đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát.

Bóng luôn được xem như chỉ nằm trong một khu vực sân mà thôi:

2.3 Các Vật Thể Hoặc Điều Kiện Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi

Một số luật có thể cho phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng của một số điều kiện và vật thể, như là:

Tuy nhiên, sẽ không được giải thoát không phạt từ vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

2.4 Khu Vực Không Được Phép Đánh

Khu vực không được phép đánh là một phần được quy định của một điều kiện sân bất thường (xem Luật 16.1f) hoặc một khu vực phạt (xem Luật 17.1e) nơi không được phép đánh.

Người chơi phải thực hiện giải thoát khi:

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 5H(1) chơi không được phép đi vào khu vực (Bộ Quy Tắc Ứng Xử có thể yêu cầu người chơi không được phép đi vào khu vực không được phép đánh).