Luật 19 - Bóng Không Đánh Được

Mục Đích Của Luật:

Luật 19 quy định các lựa chọn giải thoát cho người chơi đối với bóng không đánh được. Người chơi có thể sử dụng một trong các lựa chọn này – thông thường với một gậy phạt – để thoát khỏi tình huống khó khăn ở bất kỳ đâu trên sân (trừ trong khu vực phạt).

19.1 Người Chơi Có Thể Thực Hiện Giải Thoát Bóng Không Đánh Được Ở Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Phạt

Chỉ người chơi mới có thể quyết định bóng của họ không đánh được bằng cách thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 19.2 hoặc 19.3.

Giải thoát bóng không đánh được được cho phép ở bất kỳ đâu trên sân, trừ trong khu vực phạt.

Nếu bóng không đánh được trong khu vực phạt, lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là giải thoát có phạt theo Luật 17.

19.2 Các Lựa Chọn Giải Thoát Đối Với Bóng Không Đánh Được Trong Khu Vực Chung Hoặc Trên Khu Vực Gạt Bóng

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được bằng cách sử dụng một trong ba lựa chọn của Luật 19.2a, b hoặc c, cộng một gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

19.2a Giải Thoát Gậy-Và-Khoảng-Cách

Người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).

19.2b Giải Thoát Trên-Đường-Thẳng-Kéo-Dài-Về-Phía-Sau

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí của bóng gốc về phía sau:

  1. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
  2. Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên.
  1. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  2. Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  3. Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

19.2c Giải Thoát Ngang

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

  1. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  2. Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  3. Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 19.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

HÌNH 19.2: CÁC LỰA CHỌN GIẢI THOÁT CHO BÓNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC TRONG KHU VỰC CHUNG

Hinh19.2a

Người chơi quyết định bóng của họ đang nằm trong bụi cây là không đánh được. Người chơi có ba lựa chọn, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:

Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó (xem
Luật 14.6 và Hình 14.6).

Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu và xa hố cờ hơn vị trí bóng gốc. Không giới hạn kéo lùi bao xa về phía sau của điểm tham chiếu. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).

Người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang. Điểm tham chiếu là vị trí của bóng gốc. Khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào.

19.3 Các Lựa Chọn Giải Thoát Đối Với Bóng Không Đánh Được Trong Bẫy Cát

19.3a Các Lựa Chọn Giải Thoát Thông Thường (Một Gậy Phạt)

Khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát:

HÌNH 19.3: CÁC LỰA CHỌN GIẢI THOÁT CHO BÓNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC TRONG BẪY CÁT

Hinh19.3

Người chơi quyết định bóng của họ đang ở trong bẫy cát là không đánh được. Người chơi có bốn lựa chọn:

Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách.

Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bên trong bẫy cát.

Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang bên trong bẫy cát.

Với tổng cộng hai gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau ra ngoài bẫy cát dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau.

19.3b Lựa Chọn Giải Thoát Thêm (Hai Gậy Phạt)

Là lựa chọn giải thoát thêm khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát, với tổng cộng hai gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau ra ngoài bẫy cát theo Luật 19.2b.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 19.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.