Luật 18 - Giải Thoát Gậy-Và-Khoảng-Cách; Bóng Bị Mất Hoặc Ở Ngoài Biên; Bóng Dự Phòng

Mục Đích Của Luật:

Luật 18 quy định việc thực hiện giải thoát phạt gậy và khoảng cách. Khi bóng bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc đến nằm yên ngoài biên, tiến trình theo yêu cầu của cuộc chơi từ khu vực phát bóng đến hố cờ bị gián đoạn; người chơi phải tiếp tục tiến trình đó bằng cách đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó.

Luật này cũng quy định làm thế nào và khi nào bóng dự phòng có thể được đánh để tiết kiệm thời gian khi bóng trong cuộc có thể đã ra ngoài biên hoặc bị mất bên ngoài khu vực phạt.

18.1 Giải Thoát Theo Hình Phạt Gậy Và Khoảng Cách Được Cho Phép Ở Bất Kỳ Thời Điểm Nào

Ở bất kỳ thời điểm nào, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).

Người chơi luôn có lựa chọn giải thoát gậy-và-khoảng-cách này:

Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 14.4):

Tuy nhiên, điều này không được áp dụng đối với bóng được đánh đi từ vị trí của cú đánh trước đó khi người chơi:

18.2 Bóng Bị Mất Hoặc Ở Ngoài Biên: Phải Thực Hiện Giải Thoát Gậy-Và-Khoảng-Cách

18.2a Khi Nào Bóng Bị Mất Hoặc Ở Ngoài Biên

(1) Khi Nào Bóng Bị Mất. Bóng bị mất nếu không được tìm thấy trong vòng ba phút sau khi người chơi hoặc caddie của họ bắt đầu tìm bóng.

Nếu một bóng được tìm thấy trong thời gian đó nhưng không chắc chắn có phải là bóng của người chơi không:

Nếu người chơi không xác định bóng của họ trong khoảng thời gian hợp lý này, bóng sẽ bị mất.

(2) Khi Nào Bóng Ở Ngoài Biên. Bóng nằm yên ở ngoài biên chỉ khi nào toàn bộ bóng nằm bên ngoài ranh giới của sân.

Bóng nằm bên trong ranh giới sân khi bất kỳ phần nào của bóng:

Người chơi có thể đứng ở ngoài biên để đánh bóng nằm trên sân.

HÌNH 18.2a: KHI NÀO BÓNG Ở NGOÀI BIÊN

Hinh18.2a

Bóng ở ngoài biên chỉ khi nào toàn bộ bóng nằm bên ngoài ranh giới sân. Hình cung cấp các ví dụ khi nào bóng ở trong sân và ngoài biên

Ranh giới sân được xác định bằng đường thẳng nối các điểm trên mặt đất phía trong sân của các cọc, và cọc ở ngoài biên.

Ranh giới sân là rìa phía trong sân của đường kẻ, và đường kẻ ở ngoài biên

18.2b Làm Gì Khi Bóng Bị Mất Hoặc Ở Ngoài Biên

Nếu bóng bị mất hoặc ở ngoài biên, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng một gậy phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).

Ngoại Lệ - Người Chơi Có Thể Thay Thế Bóng Khác Theo Luật Khác Khi Biết Hoặc Gần Như Chắc Chắn Việc Gì Đã Xảy Ra Với Bóng: Thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, người chơi có thể thay thế một bóng khác như được cho phép bởi một luật tương ứng khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đó:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 18.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

18.3 Bóng Dự Phòng

18.3a Khi Nào Được Phép Đánh Bóng Dự Phòng

Nếu bóng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoài biên, để tiết kiệm thời gian, người chơi có thể đánh một bóng dự phòng theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 14.6).

Đối với bóng có thể bị mất, điều này được áp dụng:

Tuy nhiên, nếu người chơi biết rằng nơi duy nhất mà bóng gốc có thể bị mất là ở trong khu vực phạt, không được phép đánh bóng dự phòng và bất kỳ bóng nào được đánh từ vị trí của cú đánh trước đó sẽ trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 18.1).

Nếu bóng dự phòng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoài biên:

18.3b Thông Báo Đánh Bóng Dự Phòng

Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi phải thông báo rằng họ sẽ đánh bóng dự phòng:

Nếu người chơi không thông báo điều này (cho dù nếu họ có ý định đánh bóng dự phòng) và đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó, bóng đó sẽ thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 18.1).

18.3c Đánh Bóng Dự Phòng Cho Đến Khi Nó Trở Thành Bóng Trong Cuộc Hoặc Bị Bỏ Đi

(1) Đánh Bóng Dự Phòng Nhiều Lần. Người chơi có thể tiếp tục đánh bóng dự phòng mà không làm mất đi tình trạng bóng dự phòng của nó miễn là bóng được đánh từ vị trí có cùng khoảng cách hoặc xa hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc.

Điều này đúng cho dù nếu bóng dự phòng được đánh nhiều lần.

Tuy nhiên, nó sẽ không còn là bóng dự phòng khi nó trở thành bóng trong cuộc theo (2) hoặc khi bị bỏ đi theo (3) và do đó trở thành bóng sai.

(2) Khi Nào Bóng Dự Phòng Trở Thành Bóng Trong Cuộc. Bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách ở một trong hai trường hợp sau:

Nếu người chơi đánh bóng dự phòng vào cùng nơi với bóng gốc và không thể xác định được bóng nào là bóng nào:

HÌNH 18.3c: BÓNG DỰ PHÒNG ĐƯỢC ĐÁNH TỪ VỊ TRÍ GẦN HỐ CỜ HƠN VỊ TRÍ ƯỚC LƯỢNG CỦA BÓNG GỐC

Hinh18.3c

Bóng gốc của người chơi được đánh từ khu vực phát bóng có thể bị mất bên trong bụi cây, do đó người chơi tuyên bố và đánh một bóng dự phòng, và nó đến nằm yên ở điểm A. Do điểm A ở xa hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, người chơi có thể đánh bóng dự phòng từ điểm A mà không làm mất đi tình trạng dự phòng của nó. Người chơi đánh bóng dự phòng từ điểm A đến điểm B. Do điểm B ở gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, nếu người chơi đánh bóng dự phòng từ điểm B, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách.

Ngoại Lệ - Người Chơi Có Thể Thay Thế Bóng Khác Theo Luật Khác Khi Biết Hoặc Gần Như Chắc Chắn Việc Gì Đã Xảy Ra Với Bóng: Người chơi có lựa chọn thêm khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng:

Khi một trong các luật này được áp dụng, người chơi có thể:

(3) Khi Bóng Dự Phòng Phải Bị Bỏ Đi. Khi bóng dự phòng chưa trở thành bóng trong cuộc, nó phải bị bỏ đi ở một trong hai trường hợp sau:

Trong mỗi trường hợp:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 18.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.