Luật 17 - Khu Vực Phạt

Mục Đích Của Luật:

Luật 17 là luật riêng cho khu vực phạt, là các khu vực chứa nước hoặc các khu vực khác được quy định bởi Hội Đồng, nơi bóng thường bị mất hoặc không thể đánh được. Với một gậy phạt, người chơi có thể sử dụng các lựa chọn giải thoát riêng để đánh bóng từ bên ngoài khu vực phạt đó.

17.1 Các Lựa Chọn Đối Với Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt

Khu vực phạt được quy định có màu đỏ hoặc vàng. Điều này ảnh hưởng đến các lựa chọn giải thoát của người chơi (xem Luật 17.1d).

Người chơi có thể đứng bên trong khu vực phạt để đánh bóng bên ngoài khu vực phạt, kể cả sau khi thực hiện giải thoát từ khu vực phạt.

17.1a Khi Nào Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt

Bóng nằm trong khu vực phạt khi bất kỳ phần nào của bóng:

Nếu một phần của bóng vừa nằm trong khu vực phạt và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Luật 2.2c.

17.1b Người Chơi Có Thể Đánh Bóng Từ Nơi Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt Hoặc Thực Hiện Giải Thoát Có Phạt

Người chơi có thể:

Ngoại Lệ - Phải Thực Hiện Giải Thoát Khỏi Ảnh Hưởng Bởi Khu Vực Không Được Phép Đánh Bên Trong Khu Vực Phạt (xem Luật 17.1e).

17.1c Giải Thoát Đối Với Bóng Không Được Tìm Thấy Nhưng Nằm Trong Khu Vực Phạt

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong khu vực phạt:

 1. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
 2. Điều này đúng cho dù nếu sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong khu vực phạt và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a.

17.1d Giải Thoát Đối Với Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt

Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt, kể cả khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt cho dù không được tìm thấy, người chơi có các lựa chọn giải thoát sau, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:

(1) Giải Thoát Gậy-Và-Khoảng-Cách. Người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).

(2) Giải Thoát Trên-Đường-Thẳng-Kéo-Dài-Về-Phía-Sau. Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng:

 1. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
 2. Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên.
 1. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
 2. Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ khu vực phạt đó, tuy nhiên
 3. Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 229).

HÌNH #1 17.1d: GIẢI THOÁT ĐỐI VỚI BÓNG TRONG KHU VỰC PHẠT MÀU VÀNG

Hinh17.1d

Khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt màu vàng và người chơi muốn thực hiện giải thoát, người chơi có hai lựa chọn, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:

Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6 và Hình 14.6).

Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu đi qua điểm X (nơi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt màu vàng lần cuối cùng). Không giới hạn kéo lùi bao xa về phía sau đối với điểm tham chiếu. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, ngoại trừ chính khu vực phạt mà người chơi đang thực hiện giải thoát khỏi đó. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).

HÌNH #2 17.1d: GIẢI THOÁT ĐỐI VỚI BÓNG TRONG KHU VỰC PHẠT MÀU ĐỎ

Hinh17.1d2

Khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt màu đỏ và người chơi muốn thực hiện giải thoát, người chơi có ba lựa chọn, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:

Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách (xem mục (1) trong Hình #1 17.1d).

Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau (xem mục (2) trong Hình #1 17.1d).

Người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang (chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát ngang là điểm X, là điểm ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt màu đỏ lần cuối cùng. Khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, ngoại trừ chính khu vực phạt mà người chơi đang thực hiện giải thoát khỏi đó.

(3) Giải Thoát Ngang (Chỉ Cho Khu Vực Phạt Màu Đỏ). Khi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt màu đỏ lần cuối cùng, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 1. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
 2. Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ khu vực phạt đó, tuy nhiên
 3. Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu B-2 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương cho phép giải thoát ngang ở phía bờ đối diện của một khu vực phạt màu đỏ có cùng khoảng cách đến hố cờ).

17.1e Phải Thực Hiện Giải Thoát Khỏi Ảnh Hưởng Bởi Khu Vực Không Được Phép Đánh Bên Trong Khu Vực Phạt

Trong mỗi tình huống sau, người chơi không được đánh bóng từ nơi bóng nằm:

(1) Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Không Được Phép Đánh Bên Trong Khu Vực Phạt. Người chơi phải thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 17.1d hoặc 17.2.

(2) Khi Khu Vực Không Được Phép Đánh Trên Sân Ảnh Hưởng Đến Thế Đứng Hoặc Swing Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt. Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt, và nằm ngoài khu vực không được phép đánh nhưng khu vực không được phép đánh (trong một điều kiện sân bất thường hoặc trong một khu vực phạt) ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, người chơi phải:

 1. Điểm Tham Chiếu: Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất khỏi khu vực không được phép đánh.
 2. Kích Thước Của Khu Vực Giải Thoát Đo Từ Điểm Tham Chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau:
 3. Giới Hạn Của Khu Vực Giải Thoát:

- Phải ở trong cùng khu vực phạt với nơi bóng nằm, và

- Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Tuy nhiên, sẽ không được giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh theo (2):

Để làm gì khi bị ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh đối với bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ khu vực phạt, xem Luật 16.1f.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 17.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

17.2 Các Lựa Chọn Sau Khi Đánh Bóng Từ Khu Vực Phạt

17.2a Khi Bóng Đánh Từ Khu Vực Phạt Đến Nằm Yên Trong Cùng Hoặc Khác Khu Vực Phạt

Nếu bóng được đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó hoặc một khu vực phạt khác, người chơi có thể đánh bóng từ nơi bóng nằm (xem Luật 17.1b).

Hoặc, với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát theo một trong các lựa chọn sau:

(1) Các Lựa Chọn Giải Thoát Thông Thường. Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 17.1d(1), giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau theo Luật 17.1d(2), hoặc đối với khu vực phạt màu đỏ, giải thoát ngang theo Luật 17.1d(3).

Đối với Luật 17.1d(2) hoặc (3), điểm ước lượng để xác định khu vực giải thoát là nơi cuối cùng bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt mà bóng hiện đang nằm trong đó.

Nếu người chơi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách thả bóng bên trong khu vực phạt (xem Luật 14.6) rồi quyết định không đánh bóng vừa thả từ nơi nó nằm yên:

(2) Lựa Chọn Giải Thoát Thêm: Đánh Bóng Từ Vị Trí Của Cú Đánh Trước Đó Bên

Ngoài Khu Vực Phạt. Thay vì sử dụng một trong các lựa chọn giải thoát thông thường theo (1), người chơi có thể chọn đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ nơi họ đã thực hiện cú đánh trước đó ở bên ngoài khu vực phạt (xem Luật 14.6).

HÌNH #1 17.2a: BÓNG ĐÁNH TỪ KHU VỰC PHẠT ĐẾN NẰM YÊN TRONG CÙNG KHU VỰC PHẠT ĐÓ

Hinh17.2a

Người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đến điểm A bên trong khu vực phạt. Người chơi đánh bóng từ điểm A đến điểm B. Nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát, có bốn lựa chọn với một gậy phạt. Người chơi có thể:

Thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó ở điểm A (xem Luật 14.6 và Hình 14.6) và sẽ đánh gậy thứ 4.

Thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau, và sẽ đánh gậy thứ 4.

Thực hiện giải thoát ngang (chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là điểm X, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả bên trong và được đánh từ khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, và người chơi sẽ đánh gậy thứ 4.

Đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng do đó là nơi họ đã thực hiện cú đánh cuối cùng từ bên ngoài khu vực phạt, và sẽ đánh gậy thứ 4.

Nếu người chơi đã thực hiện lựa chọn (1) và rồi quyết định không đánh bóng đã được thả, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau hoặc giải thoát ngang với tham chiếu là điểm X, hoặc đánh lại từ khu vực phát bóng, cộng thêm một gậy phạt với tổng cộng là hai gậy phạt, và sẽ đánh gậy thứ 5.

HÌNH #2 17.2a: BÓNG ĐÁNH TỪ KHU VỰC PHẠT ĐẾN NẰM YÊN TRONG CÙNG KHU VỰC PHẠT ĐÓ SAU KHI ĐÃ RA KHỎI RỒI QUAY LẠI KHU VỰC PHẠT ĐÓ

Hinh17.2a1

Người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đến điểm A bên trong khu vực phạt. Người chơi đánh bóng từ điểm A đến điểm B, với bóng thoát ra khỏi khu vực phạt nhưng rồi quay lại bên trong khu vực phạt ở điểm X. Nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát, có bốn lựa chọn với một gậy phạt. Người chơi có thể:

Thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó ở điểm A (xem Luật 14.6 và Hình 14.6) và sẽ đánh gậy thứ 4.

Thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau, và sẽ đánh gậy thứ 4.

Thực hiện giải thoát ngang (chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là điểm X, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả bên trong và được đánh từ khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, và người chơi sẽ đánh gậy thứ 4.

Đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng do đó là nơi họ đã thực hiện cú đánh cuối cùng từ bên ngoài khu vực phạt, và sẽ đánh gậy thứ 4.

Nếu người chơi đã thực hiện lựa chọn (1) và rồi quyết định không đánh bóng đã được thả, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau hoặc giải thoát ngang với tham chiếu là điểm X, hoặc đánh lại từ khu vực phát bóng, cộng thêm một gậy phạt với tổng cộng là hai gậy phạt, và sẽ đánh gậy thứ 5.

17.2b Khi Bóng Đánh Từ Khu Vực Phạt Bị Mất, Ra Ngoài Biên Hoặc Không Đánh Được Bên Ngoài Khu Vực Phạt

Sau khi đánh bóng từ khu vực phạt, đôi khi người chơi có thể được yêu cầu hoặc chọn giải thoát gậy-và-khoảng-cách bởi vì bóng gốc:

Nếu người chơi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách thả bóng bên trong khu vực phạt (xem Luật 14.6) và rồi quyết định không đánh bóng vừa được thả từ nơi nó đến nằm yên:

Người chơi có thể thực hiện giải thoát như vậy một cách trực tiếp ra bên ngoài khu vực phạt mà không phải thả bóng bên trong khu vực phạt trước, nhưng vẫn sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 17.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

17.3 Không Được Giải Thoát Theo Các Luật Khác Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt

Khi bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt, không được giải thoát đối với:

Lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là giải thoát có phạt theo Luật 17.

Tuy nhiên, khi một điều kiện động vật nguy hiểm gây ảnh hưởng đến việc đánh bóng bên trong khu vực phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bên trong khu vực phạt hoặc giải thoát có phạt bên ngoài khu vực phạt (xem Luật 16.2b(2)).