Luật 16 - Giải Thoát Khỏi Các Điều Kiện Sân Bất Thường (Bao Gồm Vật Cản Cố Định), Điều Kiện Động Vật Nguy Hiểm, Bóng Lún

Mục Đích Của Luật:

Luật 16 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đánh bóng từ một nơi khác, như khi bị ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường hoặc điều kiện động vật nguy hiểm.

Các điều kiện này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân, và thường sẽ được giải thoát không phạt trừ khi bóng nằm trong khu vực phạt.

Người chơi thường thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng trong khu vực giải thoát tính từ điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất.

Luật này cũng quy định cách giải thoát không phạt khi bóng của người chơi bị lún trong dấu bóng của chính nó trong khu vực chung.

16.1 Các Điều Kiện Sân Bất Thường (Bao Gồm Vật Cản Cố Định)

Luật này quy định cách giải thoát không phạt được cho phép khỏi ảnh hưởng bởi hố đào bởi động vật, mặt sân đang sửa chữa, vật cản cố định và nước đọng tạm thời:

16.1a Khi Nào Được Phép Giải Thoát

(1) Ý Nghĩa Của Ảnh Hưởng Bởi Điều Kiện Sân Bất Thường. Ảnh hưởng tồn tại khi có một trong các điều sau:

Nếu điều kiện sân bất thường đủ gần để gây phiền toái cho người chơi nhưng không thỏa một trong các yêu cầu ở trên, sẽ không có ảnh hưởng theo luật này.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu F-6 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương không cho giải thoát khỏi điều kiện sân bất thường khi chỉ có ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến).

HÌNH 16.1a: KHI NÀO ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI ĐIỀU KIỆN SÂN BẤT THƯỜNG

Hinh16.1a1

Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Được phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC), bao gồm vật cản cố định, khi bóng chạm hoặc nằm trong hoặc trên điều kiện (B1), hoặc khi điều kiện ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến (B2), hoặc khu vực swing dự kiến. Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất cho B1 là P1, và rất gần với điều kiện. Đối với B2, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là P2, và xa điều kiện hơn do thế đứng phải không chạm vào ACC.  

(2) Được Phép Giải Thoát Ở Bất Kỳ Đâu Trên Sân Trừ Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt. Giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường được cho phép theo Luật 16.1 chỉ khi cả:

(3) Không Được Giải Thoát Khi Không Hợp Lý Để Đánh Bóng. Không được giải thoát theo Luật 16.1:

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu F-23 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương cho phép giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi vật cản cố định tạm thời ở trong hoặc ngoài sân).

16.1b Giải Thoát Đối Với Bóng Trong Khu Vực Chung

Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 1. Phải ở trong khu vực chung,
 2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
 3. Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường đó.

HÌNH 16.1b: GIẢI THOÁT KHÔNG PHẠT KHỎI ĐIỀU KIỆN SÂN BẤT THƯỜNG TRONG KHU VỰC CHUNG

Hinh16.1b1

Được phép giải thoát không phạt khi bóng nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC). Nên xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong khu vực chung. Khi thực hiện giải thoát, người chơi phải thực hiện giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường

16.1c Giải Thoát Đối Với Bóng Trong Bẫy Cát

Nếu bóng của người chơi nằm trong bẫy cát và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo (1) hoặc giải thoát có phạt theo (2):

(1) Giải Thoát Không Phạt: Đánh Bóng Từ Bẫy Cát. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b, tuy nhiên:

HÌNH 16.1c: GIẢI THOÁT KHỎI ĐIỀU KIỆN SÂN BẤT THƯỜNG TRONG BẪY CÁT

Hinh16.1c

Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Khi có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trong bẫy cát, có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b hoặc có thể thực hiện giải thoát ra ngoài bẫy cát với một gậy phạt. Giải thoát ra ngoài bẫy cát được dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc trong bẫy cát về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân, bên ngoài bẫy cát mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu và xa cờ hơn vị trí bóng gốc (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee). 

(2) Giải Thoát Có Phạt: Đánh Bóng Từ Bên Ngoài Bẫy Cát (Giải Thoát Trên-Đường-Thẳng-Kéo-Dài-Về-Phía-Sau). Với một gậy phạt, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau:

 1. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
 2. Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên.
 1. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
 2. Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
 3. Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

16.1d Giải Thoát Đối Với Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng

Nếu bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất, sử dụng quy trình đặt lại bóng theo Luật 14.2(2) hoặc 14.2e.

16.1e Giải Thoát Đối Với Bóng Không Được Tìm Thấy Nhưng Nằm Trong Hoặc Trên Điều Kiện Sân Bất Thường

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách:

 1. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
 2. Điều này đúng cho dù nếu sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

HÌNH 16.1d: GIẢI THOÁT KHÔNG PHẠT KHỎI ĐIỀU KIỆN SÂN BẤT THƯỜNG TRÊN KHU VỰC GẠT BÓNG

Hinh16.1d

Hình giả thiết người chơi thuận tay trái. Khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất. Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung. Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung. 

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a.

16.1f Phải Thực Hiện Giải Thoát Khỏi Ảnh Hưởng Bởi Khu Vực Không Được Phép Đánh Trong Điều Kiện Sân Bất Thường

Trong mỗi tình huống sau, không được phép đánh bóng từ nơi bóng nằm:

(1) Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Không Được Phép Đánh. Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực không được phép đánh bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng:

(2) Khi Khu Vực Không Được Phép Đánh Ảnh Hưởng Đến Thế Đứng Hoặc Swing Đối Với Bóng Nằm Ở Bất Kỳ Đâu Trên Sân Trừ Khu Vực Phạt. Nếu bóng của người chơi nằm bên ngoài khu vực không được phép đánh và bên trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng, và khu vực không được phép đánh (nằm trong một điều kiện sân bất thường hoặc trong một khu vực phạt) ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, người chơi phải:

Để làm gì khi bị ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh đối với bóng nằm trong khu vực phạt, xem Luật 17.1e.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 16.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

16.2 Điều Kiện Động Vật Nguy Hiểm

16.2a Khi Nào Được Phép Giải Thoát

“Điều kiện động vật nguy hiểm” tồn tại khi một động vật nguy hiểm (như là rắn độc, ong độc, cá sấu, kiến lửa hoặc gấu) ở gần bóng có thể gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng cho người chơi nếu họ đánh bóng từ nơi bóng nằm.

Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.2b khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm cho dù bóng của họ đang ở đâu trên sân, tuy nhiên sẽ không được giải thoát:

16.2b Giải Thoát Khỏi Điều Kiện Động Vật Nguy Hiểm

Khi có ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm:

(1) Khi Bóng Ở Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.1b, c hoặc d phụ thuộc vào việc bóng nằm trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng.

(2) Khi Bóng Nằm Trong Khu Vực Phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt:

 1. Người chơi có thể thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 17.1d.
 2. Sau khi đã thực hiện giải thoát có phạt ra ngoài khu vực phạt, nếu có ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm, người chơi có thể tiếp tục thực hiện giải thoát theo (1) mà không bị phạt thêm.

Đối với mục đích của luật này, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là điểm gần nhất (không gần hố cờ hơn) nơi điều kiện động vật nguy hiểm không tồn tại.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 16.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

16.3 Bóng Lún

16.3a Khi Nào Được Phép Giải Thoát

(1) Bóng Phải Bị Lún Trong Khu Vực Chung. Chỉ được phép giải thoát theo Luật 16.3a khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung:

Ngoại Lệ - Khi Nào Không Được Giải Thoát Đối Với Bóng Lún Trong Khu Vc Chung: Không được phép giải thoát theo Luật 16.3b:

(2) Xác Định Bóng Có Bị Lún Không. Bóng của người chơi chỉ bị lún nếu:

Nếu người chơi không thể khẳng định chắc chắn là bóng nằm trong vết bóng của chính nó hoặc một vết bóng được tạo ra bởi một bóng khác, người chơi có thể xem như bóng bị lún nếu có thể kết luận một cách hợp lý từ thông tin có sẵn là bóng đang nằm trong vết bóng của chính nó.

Bóng không bị lún nếu việc nó nằm thấp hơn mặt đất được tạo ra bởi một nguyên nhân khác, không phải bởi cú đánh trước đó của người chơi, như là khi:

HÌNH 16.3a: KHI NÀO BÓNG BỊ LÚN

Hinh16.3a

16.3b Giải Thoát Cho Bóng Lún

Khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung và được phép giải thoát theo Luật 16.3a, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 1. Phải ở trong khu vực chung, và
 2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu F-2 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương chỉ cho phép giải thoát khi bóng bị lún trong khu vực có cỏ cắt bằng hoặc thấp hơn cỏ fairway).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 16.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 229).

HÌNH 16.3b: GIẢI THOÁT KHÔNG PHẠT CHO BÓNG LÚN

Hinh16.3b

Khi bóng bị lún trong khu vực chung, có thể thực hiện giải thoát không phạt. Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là vị trí ngay phía sau chỗ bóng bị lún. Bóng phải được bên thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong khu vực chung.

16.4 Nhấc Bóng Để Kiểm Tra Nếu Bóng Nằm Trong Điều Kiện Được Giải Thoát

Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của họ nằm trong một điều kiện được phép giải thoát không phạt theo Luật 15.2, 16.1 hoặc 16.3, nhưng không thể khẳng định điều đó mà không nhấc bóng:

Nếu người chơi nhấc bóng mà không có cơ sở hợp lý (trừ khi trên khu vực gạt bóng nơi người chơi được phép nhấc bóng theo Luật 13.1b), họ sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu được phép giải thoát và người chơi thực hiện giải thoát, sẽ không bị phạt cho dù nếu người chơi đã không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc đã làm sạch bóng sau khi nhấc.

Nếu không được giải thoát, hoặc nếu người chơi chọn không thực hiện giải thoát được cho phép:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 16.4: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).