Luật 15 - Giải Thoát Khỏi Vật Thể Tự Nhiên Rời Và Vật Cản Di Dời Được (Bao Gồm Bóng Hoặc Vật-Đánh-Dấu-Bóng Hỗ Trợ Hoặc Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi)

Mục Đích Của Luật:

Luật 15 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt khỏi vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được.

Các vật thể nhân tạo và tự nhiên có thể di dời được này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân, và người chơi thường sẽ
được phép loại bỏ chúng khi chúng gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

Tuy nhiên, người chơi cần phải cẩn thận khi di dời vật thể tự nhiên rời ở gần bóng của họ bên ngoài khu vực gạt bóng, bởi sẽ bị phạt nếu việc di dời chúng làm bóng di chuyển.

15.1 Vật Thể Tự Nhiên Rời

15.1a Loại Bỏ Vật Thể Tự Nhiên Rời

Người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân, mà không bị phạt, và có thể làm điều đó bằng bất kỳ cách nào (như là dùng tay, chân, gậy hoặc trang thiết bị khác).

Nhưng có hai ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Loại Bỏ Vật Thể Tự Nhiên Rời Nơi Bóng Phải Được Đặt Lại: Trước khi nhấc hoặc bị di chuyển từ bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng:

Ngoại lệ này được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7d. Nó không được áp dụng đối với vật thể tự nhiên rời bị di dời do việc đánh dấu vị trí của bóng hoặc do việc nhấc, di chuyển hoặc đặt lại bóng hoặc làm bóng di chuyển.

Ngoại Lệ 2 – Các Hạn Chế Khi Cố Tình Loại Bỏ Vật Thể Tự Nhiên Rời Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Chuyển Động (xem Luật 11.3).

15.1b Bóng Di Chuyển Khi Loại Bỏ Vật Thể Tự Nhiên Rời

Nếu việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời của người chơi làm bóng của họ di chuyển:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 15.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

15.2 Vật Cản Di Dời Được

Luật này quy định cách giải thoát không phạt được cho phép khỏi các vật thể nhân tạo thỏa định nghĩa vật cản di dời được.

Luật này không quy định cách giải thoát khỏi vật cản cố định (một loại giải thoát không phạt khác được cho phép theo Luật 16.1) hoặc vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân (không được giải thoát không phạt).

15.2a Giải Thoát Khỏi Vật Cản Di Dời Được

(1) Loại Bỏ Vật Cản Di Dời Được. Người chơi có thể loại bỏ vật cản di dời được ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân, mà không bị phạt, và có thể làm điều đó bằng bất kỳ cách nào.

Tuy nhiên, có hai ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Không Được Di Chuyển Các Tee-Marker Khi Sẽ Đánh Bóng Từ Khu Vực Phát Bóng (xem Luật 6.2b(4) và 8.1a(1)).

Ngoại Lệ 2 – Các Hạn Chế Khi Cố Tình Loại Bỏ Vật Cản Di Dời Được Gây Ảnh

Hưởng Đến Bóng Đang Chuyển Động (xem Luật 11.3).

Nếu bóng của người chơi di chuyển khi họ đang loại bỏ vật cản di dời được:

(2) Giải Thoát Khi Bóng Nằm Trong Hoặc Trên Vật Cản Di Dời Được Ở Bất Kỳ Đâu Trên Sân Trừ Khu Vực Gạt Bóng. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách nhấc bóng, loại bỏ vật cản di dời được và thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

  1. Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
  2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

HÌNH #1 15.2a: BÓNG DI CHUYỂN KHI LOẠI BỎ VẬT CẢN DI DỜI ĐƯỢC (TRỪ KHI BÓNG NẰM TRONG HOẶC TRÊN VẬT CẢN)

Hinh15.2a

HÌNH #2 15.2a: BÓNG NẰM TRONG HOẶC TRÊN VẬT CẢN DI DỜI ĐƯỢC

Hinh15.2a2

HÌNH #2 15.2a: BÓNG NẰM TRONG HOẶC TRÊN VẬT CẢN DI DỜI ĐƯỢC

Khi bóng nằm trong hoặc trên một vật cản di dời được (như là một cái khăn) ở bất kỳ đâu trên sân, có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách nhấc bóng, loại bỏ vật cản di dời được và, trừ trên khu vực gạt bóng, thả bóng đó hoặc một bóng khác. Điểm tham chiếu để thực hiện giải thoát là điểm ước lượng nằm ngay bên dưới nơi mà bóng nằm yên bên trong hoặc trên vật cản di dời được. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu.

(3) Giải Thoát Khi Bóng Nằm Trong Hoặc Trên Vật Cản Di Dời Được Trên Khu Vực Gạt Bóng. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách:

15.2b Giải Thoát Đối Với Bóng Không Được Tìm Thấy Nhưng Nằm Trong Hoặc Trên Vật Cản Di Dời Được

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một vật cản di dời được trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách:

  1. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
  2. Điều này đúng cho dù nếu sau đó bóng được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một vật cản di dời được và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 15.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4)

15.3 Bóng Hoặc Vật-Đánh-Dấu-Bóng Hỗ Trợ Hoặc Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi

15.3a Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng Hỗ Trợ Cuộc Chơi

Luật 15.3a chỉ được áp dụng đối với bóng nằm yên trên khu vực gạt bóng, không phải ở nơi khác trên sân.

Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng nằm trên khu vực gạt bóng có thể hỗ trợ cuộc chơi của người chơi khác (như có thể là một điểm giúp dừng bóng gần hố cờ), người chơi có thể:

Chỉ trong đấu gậy:

15.3b Bóng Ở Bất Kỳ Đâu Trên Sân Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi

(1) Ý Nghĩa Của Việc Ảnh Hưởng Bởi Bóng Của Một Người Chơi Khác. Ảnh hưởng theo luật này tồn tại khi bóng nằm yên của một người chơi khác:

(2) Khi Nào Được Phép Giải Thoát Khỏi Bóng Gây Ảnh Hưởng. Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của một người chơi khác ở bất kỳ đâu trên sân có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của họ:

Người chơi không được phép nhấc bóng của họ theo luật này mà chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân của họ rằng bóng đó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của một người chơi khác.

Nếu người chơi nhấc bóng của họ khi không được yêu cầu bởi người chơi khác (trừ khi nhấc bóng trên khu vực gạt bóng theo Luật 13.1b), người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

15.3c Vật-Đánh-Dấu-Bóng Hỗ Trợ Hoặc Gây Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi

Nếu một vật-đánh-dấu-bóng có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc chơi, người chơi có thể:

Vật-đánh-dấu-bóng phải được dời đến một vị trí mới được đo từ vị trí ban đầu, như là bằng một hoặc nhiều chiều dài đầu gậy.

Bóng được nhấc phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.2) hoặc vật-đánh-dấu-bóng phải được đặt lại để đánh dấu vị trí đó.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 15.3: Hình Phạt Chung.

Hình phạt này cũng được áp dụng nếu người chơi:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 15.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).