Luật 14 - Quy Trình Xử Lý Bóng: Đánh Dấu, Nhấc Và Làm Sạch Bóng; Đặt Lại Bóng; Thả Bóng Trong Khu Vực Giải Thoát; Đánh Bóng Sai Vị Trí

Mục Đích Của Luật:

Luật 14 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng đang nằm yên và nhấc và làm sạch bóng và làm sao để đưa bóng quay lại trong cuộc để bóng có thể được đánh đúng vị trí.

Khi bóng đã bị nhấc hoặc di chuyển cần được đặt lại, chính bóng đó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.

Khi thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt, một bóng được thay thế hoặc bóng gốc phải được thả trong một khu vực giải thoát cụ thể.

Lỗi trong lúc thực hiện quy trình trên có thể được sửa mà không bị phạt trước khi bóng được đánh, tuy nhiên người chơi sẽ bị phạt nếu họ đánh bóng sai vị trí.

14.1 Đánh Dấu, Nhấc Và Làm Sạch Bóng

Luật này được áp dụng cho việc cố tình nhấc bóng đang nằm yên của người chơi, bao gồm việc cầm bóng lên bằng tay, xoay bóng hoặc cố tình làm nó di chuyển khỏi vị trí.

14.1a Vị Trí Bóng Sẽ Được Nhấc Và Đặt Lại Phải Được Đánh Dấu

Trước khi nhấc bóng theo một luật mà luật đó yêu cầu bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó, người chơi phải đánh dấu vị trí bóng, nghĩa là:

Nếu vị trí bóng được đánh dấu bằng vật-đánh-dấu-bóng, sau khi đặt lại bóng người chơi phải bỏ vật-đánh-dấu-bóng đi trước khi thực hiện cú đánh.

Nếu người chơi nhấc bóng mà không đánh dấu vị trí của nó, đánh dấu vị trí sai cách hoặc thực hiện cú đánh với vật-đánh-dấu-bóng còn tại chỗ, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Khi nhấc bóng để thực hiện giải thoát theo một luật nào đó, người chơi không cần đánh dấu vị trí trước khi nhấc bóng.

14.1b Ai Có Thể Nhấc Bóng

Bóng của người chơi chỉ có thể được nhấc theo luật bởi:

Ngoại Lệ - Caddie Có Thể Nhấc Bóng Của Người Chơi Trên Khu Vực Gạt Bóng Mà Không Cần Ủy Quyền: Khi bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng, caddie của họ có thể nhấc bóng mà không cần ủy quyền của người chơi.

Nếu caddie nhấc bóng mà không được ủy quyền khi bóng ở bất kỳ nơi đâu trừ khu vực gạt bóng, người chơi sẽ nhận một gậy phạt (xem Luật 9.4).

14.1c Làm Sạch Bóng

Bóng được nhấc từ khu vực gạt bóng luôn có thể được làm sạch (xem Luật 13.1b).

Bóng được nhấc từ chỗ khác luôn có thể được làm sạch trừ khi nó được nhấc:

Nếu người chơi làm sạch bóng khi không được phép, họ sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.2 Đặt Lại Bóng

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào bóng bị nhấc hoặc di chuyển và luật yêu cầu bóng phải được đặt lại ở một vị trí.

14.2a Phải Sử Dụng Bóng Gốc

Phải sử dụng bóng gốc khi đặt lại bóng

Ngoại Lệ - Có Thể Sử Dụng Bóng Khác Khi:

14.2b Ai Phải Đặt Lại Bóng Và Phải Đặt Lại Bóng Thế Nào

(1) Ai Có Thể Đặt Lại Bóng: Bóng của người chơi phải được đặt lại theo luật chỉ bởi:

Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại bởi một người không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

(2) Phải Đặt Lại Bóng Thế Nào. Bóng phải được đặt lại bằng cách đặt nó xuống ở vị trí được yêu cầu và buông nó ra để nó có thể nằm yên ở đó.

Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại không đúng cách nhưng đúng chỗ, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

14.2c Vị Trí Đặt Lại Bóng

Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng), trừ khi bóng phải được đặt lại ở vị trí khác theo Luật 14.2d(2) và 14.2e.

Nếu bóng đã nằm yên trên, dưới hoặc tựa vào bất kỳ vật cản cố định, vật thể thuộc sân, vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt nào:

Nếu bất kỳ vật thể tự nhiên rời nào bị di dời do việc nhấc hoặc di chuyển bóng hoặc trước khi bóng được đặt lại, không cần đặt chúng lại.

Đối với các hạn chế trong việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng đã được nhấc hoặc di chuyển, xem Ngoại Lệ 1, Luật 15.1a.

14.2d Đặt Lại Bóng Ở Đâu Khi Thế Nằm Ban Đầu Bị Thay Đổi

Nếu thế nằm của một bóng đã được nhấc hoặc di chuyển mà phải được đặt lại bị thay đổi, người chơi phải đặt lại bóng theo cách sau:

(1) Bóng Ở Trong Cát. Khi bóng nằm trong cát trong bẫy cát hoặc bất kỳ đâu trên sân:

Nếu người chơi không tái tạo thế nằm của bóng vi phạm luật này, người chơi sẽ đánh bóng sai vị trí.

(2) Bóng Ở Bất Kỳ Đâu Trừ Trong Cát. Khi bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ trong cát, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất có thế nằm tương tự như thế nằm ban đầu mà:

Nếu người chơi biết thế nằm ban đầu bị thay đổi nhưng không biết thế nằm ban đầu ra sao, người chơi phải ước lượng thế nằm ban đầu và đặt lại bóng theo (1) và (2).

Ngoại Lệ - Đối Với Thế Nằm Bị Thay Đổi Khi Cuộc Chơi Bị Dừng Và Bóng Đã Được Nhấc, Xem Luật 5.7d.

14.2e Làm Gì Nếu Bóng Được Đặt Lại Không Nằm Yên Ở Vị Trí Ban Đầu

Nếu người chơi cố đặt lại bóng nhưng nó không nằm yên ở vị trí ban đầu, người chơi phải thử lần thứ hai.

Nếu bóng vẫn không nằm yên ở điểm đó, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất nơi bóng có thể nằm yên, với các hạn chế sau, phụ thuộc vào vị trí ban đầu của nó:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 14.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.3 Thả Bóng Trong Khu Vực Giải Thoát

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi phải thả bóng khi thực hiện giải thoát theo một luật, kể cả khi người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo Luật 14.3c(2).

Nếu người chơi cải thiện khu vực giải thoát trước hoặc trong lúc thả bóng, xem Luật 8.1.

14.3a Có Thể Sử Dụng Bóng Gốc Hoặc Một Bóng Khác

Người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.

Có nghĩa là người chơi có thể sử dụng bất kỳ bóng nào mỗi lần họ thả hoặc đặt bóng theo luật này.

14.3b Phải Thả Bóng Đúng Cách

Người chơi phải thả bóng đúng cách, nghĩa là tất cả ba điều sau:

(1) Người Chơi Phải Thả Bóng. Bóng phải được thả chỉ bởi người chơi. Cả caddie của người chơi hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể thả bóng.

(2) Bóng Phải Được Thả Thẳng Xuống Từ Độ Cao Ngang Gối Mà Không Chạm Vào Người Chơi Hoặc Trang Thiết Bị. Người chơi phải buông bóng ra từ độ cao ngang gối để bóng:

“Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 227).

HÌNH 14.3b: THẢ BÓNG TỪ ĐỘ CAO NGANG GỐI

Hinh14.3b

Bóng phải được thả thẳng xuống từ độ cao ngang gối. “Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng. Tuy nhiên, người chơi không phải đứng thẳng khi thả bóng.

(3) Bóng Phải Được Thả Bên Trong Khu Vực Giải Thoát. Bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát. Người chơi có thể đứng bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát khi thả bóng.

Nếu bóng được thả không đúng cách vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu trong ba yêu cầu ở trên:

Nếu người chơi không thả bóng lại mà thực hiện cú đánh từ nơi bóng đến nằm yên sau khi được thả sai cách:

14.3c Bóng Được Thả Đúng Cách Phải Đến Nằm Yên Bên Trong Khu Vực Giải Thoát

Luật này chỉ được áp dụng khi bóng được thả đúng cách theo Luật 14.3b.

(1) Người Chơi Đã Hoàn Thành Việc Giải Thoát Khi Bóng Được Thả Đúng Cách Đến Nằm Yên Bên Trong Khu Vực Giải Thoát. Bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát.

Cho dù bóng, sau khi chạm đất, chạm vào bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên:

Trong mỗi trường hợp, không có phạt cho bất kỳ người chơi nào nếu bóng thả đúng cách vô tình chạm bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên.

Ngoại Lệ - Khi Bóng Được Thả Đúng Cách Bị Cố Tình Làm Chệch Hướng Hoặc Dừng Lại Bởi Bất Kỳ Người Nào: Để biết cần phải làm gì khi bóng được thả bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào trước khi bóng nằm yên, xem Luật 14.3d.

(2) Làm Gì Nếu Bóng Được Thả Đúng Cách Đến Nằm Yên Bên Ngoài Khu Vực Giải Thoát. Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải thả bóng lại đúng cách lần thứ hai.

Nếu bóng đó cũng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e:

HÌNH 14.3c BÓNG PHẢI ĐƯỢC THẢ BÊN TRONG VÀ ĐẾN NẰM YÊN BÊN TRONG KHU VỰC GIẢI THOÁT

Hinh14.3c.

(hình 1) Bóng được thả đúng cách theo Luật 14.3b và bóng đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát, do đó quy trình giải thoát đã được hoàn thành.

(hình 2) Bóng được thả đúng cách theo Luật 14.3b, nhưng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, và do đó bóng phải được thả đúng cách lần thứ hai.

(hình 3) Bóng được thả sai cách vì được thả bên ngoài khu vực giải thoát, và do đó bóng phải được thả lại đúng cách.

14.3d Làm Gì Nếu Bóng Được Thả Đúng Cách Bị Cố Tình Làm Chệch Hướng Hoặc Dừng Lại Bởi Người

Đối với mục đích của luật này, bóng sau khi được thả bị “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” khi:

Khi bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) trước khi nó nằm yên:

Ngoại Lệ - Khi Không Có Khả Năng Hợp Lý Là Bóng Sẽ Đến Nằm Yên Bên Trong Khu Vực Giải Thoát: Nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) khi không có khả năng hợp lý bóng sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát:

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 228).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 14.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c (4).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.4 Khi Nào Bóng Của Người Chơi Quay Lại Trong Cuộc Sau Khi Bóng Gốc Đã Không Còn Trong Cuộc

Khi bóng trong cuộc của người chơi bị nhấc khỏi sân hoặc bị mất hoặc ra ngoài biên, bóng đó không còn trong cuộc nữa.

Người chơi sẽ chỉ có lại bóng trong cuộc khi họ:

Nếu người chơi đưa bóng quay lại sân bằng bất kỳ cách nào với ý định để nó để thành bóng trong cuộc, bóng đó sẽ là bóng trong cuộc cho dù nếu nó đã:

Bóng được đặt lại là bóng trong cuộc cho dù nếu vật-đánh-dấu-bóng đánh dấu vị trí của bóng chưa được nhặt lên.

14.5 Sửa Lỗi Khi Thay Thế, Đặt Lại, Thả Hoặc Đặt Bóng

14.5a Người Chơi Có Thể Nhấc Bóng Để Sửa Lỗi Trước Khi Bóng Được Đánh

Khi người chơi đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được phép theo luật hoặc bóng trong cuộc của người chơi đã được đặt lại, thả hoặc đặt (1) sai vị trí hoặc đã đến nằm yên sai vị trí, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình:

14.5b Khi Nào Người Chơi Có Thể Đổi Sang Áp Dụng Luật Hoặc Lựa Chọn Giải Thoát Khác Khi Sửa Lỗi Trong Lúc Thực Hiện Giải Thoát

Khi sửa lỗi trong lúc thực hiện giải thoát, việc người chơi phải sử dụng cùng luật và lựa chọn giải thoát ban đầu hoặc có thể đổi qua luật hoặc lựa chọn giải thoát khác phụ thuộc vào bản chất của lỗi:

(1) Khi Bóng Được Đưa Vào Trong Cuộc Không Đúng Luật.

(2) Khi Bóng Được Đưa Vào Trong Cuộc Đúng Luật Nhưng Được Thả Hoặc Đặt Sai Vị Trí.

(3) Khi Bóng Được Đưa Vào Trong Cuộc Đúng Luật Và Được Thả Hoặc Đặt Đúng Vị Trí, Nhưng Luật Yêu Cầu Bóng Phải Được Thả Hoặc Đặt Lại.

14.5c Không Bị Phạt Đối Với Bóng Được Nhấc Để Sửa Lỗi

Khi bóng được nhấc theo Luật 14.5a để sửa lỗi:

14.6 Thực Hiện Cú Đánh Tiếp Theo Từ Vị Trí Của Cú Đánh Trước Đó

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi được yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật để thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó (nghĩa là khi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, hoặc khi đánh lại sau khi cú đánh bị hủy hoặc không được tính).

14.6a Cú Đánh Trước Đó Từ Khu Vực Phát Bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đánh từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng (và có thể được đặt trên tee) theo Luật 6.2b.

14.6b Cú Đánh Trước Đó Từ Khu Vực Chung, Khu Vực Phạt Hoặc Bẫy Cát

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

  1. Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
  2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

14.6c Cú Đánh Trước Đó Từ Khu Vực Gạt Bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 14.6: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

HÌNH 14.6: ĐÁNH BÓNG TỪ VỊ TRÍ CỦA CÚ ĐÁNH TRƯỚC ĐÓ

Khi người chơi được yêu cầu hoặc được phép thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó, cách người chơi đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện.

Hinh14.6b

(hình 1) Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực phát bóng, do đó bóng phải được đánh lại từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng.

(hình 2) Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực chung, bẫy cát hoặc khu vực phạt, do đó điểm tham chiếu là vị trí của cú đánh trước đó. Bóng được thả trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu đó, nhưng phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu và không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu

(hình 3) Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực gạt bóng, do đó bóng được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó

14.7 Đánh Bóng Sai Vị Trí

14.7a Nơi Bóng Phải Được Đánh

Sau khi bắt đầu một hố:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 14.7a: Hình Phạt Chung.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

14.7b Làm Thế Nào Để Hoàn Thành Hố Sau Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Trong Đấu Gậy

(1) Người Chơi Phải Quyết Định Kết Thúc Hố Với Bóng Được Đánh Sai Vị Trí Hoặc Sửa Lỗi Bằng Cách Đánh Bóng Đúng Vị Trí. Việc người chơi làm gì tiếp theo phụ thuộc vào việc đó có phải là vi phạm nghiêm trọng không – nghĩa là người chơi có được lợi thế lớn khi đánh bóng sai vị trí:

  1. Người chơi phải sửa lỗi bằng cách hoàn thành hố với bóng đánh đúng vị trí theo luật.
  2. Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm của họ, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

(2) Người Chơi Khi Cố Sửa Lỗi Phải Báo Cáo Với Hội Đồng. Nếu người chơi cố sửa lỗi theo (1) bằng cách đánh bóng đúng vị trí:

Nếu người chơi không báo cáo sự việc với Hội Đồng, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.

3) Khi Người Chơi Cố Sửa Lỗi, Hội Đồng Sẽ Quyết Định Kết Quả Hố Của Người

Chơi. Kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào việc Hội Đồng quyết định có vi phạm nghiêm trọng khi đánh bóng gốc sai vị trí không:

  1. Kết quả với bóng đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).
  2. Nếu có đánh bóng thứ hai, tất cả các cú đánh với bóng đó (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
  1. Kết quả của bóng đánh để sửa lỗi đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).
  2. Cú đánh với bóng gốc được đánh sai vị trí và các cú đánh khác với bóng này (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
  3. Nếu bóng được đánh để sửa lỗi cũng được đánh sai vị trí.

- Nếu Hội Đồng quyết định đó không phải là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thêm hai gậy phạt nữa) theo Luật 14.7a, với tổng cộng bốn gậy phạt được cộng vào kết quả của bóng đó (hai vì đánh bóng gốc sai vị trí và hai vì đánh bóng còn lại sai vị trí).

- Nếu Hội Đồng quyết định đó là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.