Luật 13 - Khu Vực Gạt Bóng

Mục Đích Của Luật:

Luật 13 là luật riêng cho khu vực gạt bóng. Khu vực gạt bóng được chuẩn bị đặc biệt nhằm đánh bóng dọc theo mặt đất, có một cây cờ và hố cờ trên mỗi khu vực gạt bóng, nên một số luật riêng sẽ được áp dụng, khác với các khu vực sân khác.

13.1 Các Hành Động Được Phép Hoặc Được Yêu Cầu Trên Khu Vực Gạt Bóng

Mục Đích Của Luật:

Luật này cho phép người chơi được làm một số việc trên khu vực gạt bóng mà thường không được phép ngoài khu vực gạt bóng, như là cho phép đánh dấu, nhấc, làm sạch và đặt lại bóng và sửa chữa các hư hỏng và loại bỏ cát và đất rời trên khu vực gạt bóng. Không bị phạt khi vô tình làm di chuyển bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng trên khu vực gạt bóng.

13.1a Khi Nào Bóng Nằm Trên Khu Vực Gạt Bóng

Bóng nằm trên khu vực gạt bóng khi bất kỳ phần nào của bóng:

Nếu một phần của bóng vừa nằm trên khu vực gạt bóng và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Luật 2.2c.

13.1b Đánh Dấu, Nhấc Và Làm Sạch Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng

Bóng nằm trên khu vực gạt bóng có thể được nhấc và làm sạch (xem Luật 14.1).

Vị trí bóng phải được đánh dấu trước khi nhấc và bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.2).

13.1c Các Cải Thiện Được Cho Phép Trên Khu Vực Gạt Bóng

Trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi có thể thực hiện hai hành động sau trên khu vực gạt bóng, cho dù bóng đang nằm trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng:

(1) Loại Bỏ Cát Và Đất Rời. Cát và đất rời trên khu vực gạt bóng (nhưng không phải ở nơi khác trên sân) có thể được loại bỏ mà không bị phạt.

(2) Sửa Chữa Hư Hỏng. Người chơi có thể sửa chữa hư hỏng trên khu vực gạt bóng mà không bị phạt bằng các hành động hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng về gần với điều kiện ban đầu nhất, nhưng chỉ:

Tuy nhiên, nếu người chơi cải thiện khu vực gạt bóng bằng các hành động vượt quá mức hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng về điều kiện ban đầu (như là tạo một đường dẫn đến hố cờ hoặc sử dụng vật thể không được phép), người chơi sẽ nhận hình phạt chung vì vi phạm Luật 8.1a.

“Hư hỏng trên khu vực gạt bóng” là các hư hỏng được gây ra bởi người hoặc tác động bên ngoài, như là:

Tuy nhiên, “hư hỏng trên khu vực gạt bóng” không bao gồm hư hỏng hoặc tình trạng là kết quả của:

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 227).

13.1d Khi Bóng Và Vật-Đánh-Dấu-Bóng Di Chuyển Trên Khu Vực Gạt Bóng

Có hai luật riêng cho bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng.

(1) Không Bị Phạt Khi Vô Tình Làm Bóng Di Chuyển. Không bị phạt nếu người chơi, đối thủ hoặc người chơi khác trong đấu gậy vô tình di chuyển bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng.

Người chơi phải:

Ngoại Lệ - Phải Đánh Bóng Từ Nơi Nó Nằm Khi Bóng Bắt Đầu Di Chuyển Trong Lúc Đang Backswing Hoặc Đang Thực Hiện Cú Đánh Và Cú Đánh Được Thực Hiện (Xem Luật 9.1b).

Nếu người chơi hoặc đối thủ cố tình nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng, xem Luật 9.4 hoặc 9.5 để biết nếu bị phạt.

(2) Khi Nào Cần Đặt Lại Bóng Bị Di Chuyển Bởi Yếu Tố Tự Nhiên. Nếu yếu tố tự nhiên làm di chuyển bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng, nơi người chơi phải đánh tiếp theo phụ thuộc vào việc bóng đã được nhấc và đặt lại ở vị trí ban đầu chưa:

13.1e Không Được Cố Tình Kiểm Tra Khu Vực Gạt Bóng

Trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi không được cố tình thực hiện các hành động sau để kiểm tra khu vực gạt bóng hoặc khu vực gạt bóng sai:

Ngoại Lệ Kiểm Tra Khu Vực Gạt Bóng Giữa Hai Hố: Giữa hai hố, người chơi có thể mặt hoặc lăn bóng trên khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành và trên tập gạt bóng nào.

Hình Phạt Khi Kiểm Tra Khu Vực Gạt Bóng Hoặc Khu Vực Gạt Bóng Sai Vi Phạm Luật 13.1e: Hình Phạt Chung.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4)

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu I-2 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương cấm người chơi lăn bóng trên khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành).

13.1f Phải Thực Hiện Giải Thoát Từ Khu Vực Gạt Bóng Sai

(1) Ý Nghĩa Của Ảnh Hưởng Bởi Khu Vực Gạt Bóng Sai. Ảnh hưởng theo luật này tồn tại khi:

Bất kỳ phần nào của bóng của người chơi chạm khu vực gạt bóng sai hoặc nằm trên hoặc trong bất kỳ vật gì (như là vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản) và ở bên trong ranh giới của khu vực gạt bóng sai, hoặc

Khu vực gạt bóng sai ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng dự kiến hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi.

(2) Phải Thực Hiện Giải Thoát. Khi bị ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai, người chơi không được đánh bóng từ nơi bóng nằm.

Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 1. Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu,
 2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
 3. Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai đó.

(3) Không Được Giải Thoát Khi Không Hợp Lý. Không được giải thoát theo Luật 13.1f nếu ảnh hưởng chỉ tồn tại khi người chơi chọn gậy, thế đứng hoặc swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8, Luật Địa Phương Mẫu D-2 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương không cho giải thoát khỏi khu vực gạt bóng sai khi chỉ có ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 13.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

HÌNH 13.1f: GIẢI THOÁT KHÔNG PHẠT KHỎI KHU VỰC GẠT BÓNG SAI

Hinh13.1

Khi có ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai, phải thực hiện giải thoát không phạt. Hình giả thiết một người chơi thuận tay phải. Bóng A nằm trên khu vực gạt bóng sai, và điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất của Bóng A là ở điểm P1, phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đến nằm yên (trong trường hợp này là khu vực chung). Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đến nằm yên.

Người chơi phải thực hiện giải thoát hoàn toàn khỏi khu vực gạt bóng sai. 

13.2 Cờ

Mục Đích Của Luật:

Luật này quy định các lựa chọn của người chơi đối với cờ. Người chơi có thể để cờ trong hố hoặc bỏ nó khỏi hố (bao gồm việc nhờ người giữ cờ rồi bỏ cờ đi sau khi đã đánh bóng), nhưng phải quyết định trước khi thực hiện cú đánh. Thường sẽ không bị phạt nếu bóng đang chuyển động chạm cờ.

Luật này được áp dụng đối với bóng được đánh từ bất kỳ đâu trên sân, trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng.

13.2a Để Cờ Trong Hố

(1) Người Chơi Có Thể Để Cờ Trong Hố. Người chơi có thể thực hiện cú đánh với cờ trong hố cờ, để bóng đang chuyển động có khả năng chạm cờ.

Người chơi phải quyết định việc này trước khi thực hiện cú đánh, bằng cách:

Trong mỗi trường hợp:

(2) Không Bị Phạt Nếu Bóng Chạm Cờ Để Trong Hố. Nếu người chơi thực hiện cú đánh với cờ còn trong hố cờ và sau đó bóng đang chuyển động chạm cờ:

(3) Hạn Chế Của Việc Người Chơi Di Chuyển Hoặc Bỏ Cờ Khỏi Hố Khi Bóng Đang Chuyển Động.Sau khi thực hiện cú đánh với cờ còn trong hố cờ:

(4) Hạn Chế Của Việc Người Chơi Khác Di Chuyển Hoặc Bỏ Cờ Khỏi Hố Khi Người Chơi Đã Quyết Định Để Cờ Trong Hố. Khi người chơi đã để cờ trong hố cờ và không ủy quyền cho ai giữ cờ (xem Luật 13.2b(1)), người chơi khác không được cố tình di chuyển hoặc bỏ cờ khỏi hố để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động của người chơi có thể đến nằm yên.

 1. Có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng đang chuyển động của người chơi sẽ không chạm cờ trước khi đến nằm yên, hoặc
 2. Không biết là người chơi sắp đánh hoặc bóng của người chơi đang chuyển động.

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

13.2b Bỏ Cờ Ra Khỏi Hố

(1) Người Chơi Có Thể Bỏ Cờ Ra Khỏi Hố. Người chơi có thể thực hiện cú đánh với cờ được bỏ ra khỏi hố cờ, để bóng đang chuyển động của họ sẽ không chạm cờ trong hố cờ.

Người chơi phải quyết định việc này trước khi thực hiện cú đánh, bằng cách:

 1. Đầu tiên sẽ giữ cờ trong, trên hoặc bên cạnh hố cờ trước và trong khi đang thực hiện cú đánh để chỉ cho người chơi vị trí của hố cờ, và
 2. Rồi bỏ cờ khỏi hố sau khi cú đánh được thực hiện.

Người chơi được xem như đã ủy quyền việc giữ cờ nếu:

(2) Làm Gì Nếu Bóng Chạm Cờ Hoặc Người Đang Giữ Cờ. Nếu bóng đang chuyển động của người chơi chạm cờ mà người chơi đã quyết định bỏ ra khỏi hố theo(1), hoặc chạm người đang giữ cờ (hoặc bất kỳ vật gì người đó đang giữ), sẽ phụ thuộc vào việc đó là vô tình hoặc cố tình:

 1. Vị Trí Đánh Bóng. Người chơi không được đánh bóng từ vị trí nó nằm mà phải thực hiện giải thoát theo Luật 11.2c.
 2. Khi Nào Sẽ Bị Phạt. Nếu người cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng là một người chơi hoặc caddie của họ, người chơi đó sẽ nhận hình phạt chung vì vi phạm Luật 11.2.

Đối với mục đích của luật này, “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” có nghĩa giống như trong Luật 11.2c, và bao gồm cả việc bóng đang chuyển động của người chơi chạm:

Ngoại Lệ - Hạn Chế Của Việc Cố Tình Di Chuyển Cờ Để Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Chuyển Động (Luật 11.3).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

13.2c Bóng Nằm Yên Tựa Vào Cờ Trong Hố

Nếu bóng của người chơi đến nằm yên tựa vào cờ đang ở trong hố cờ:

 1. Bóng chưa vào hố và phải được đánh từ vị trí nó nằm.
 2. Nếu cờ được bỏ ra và bóng di chuyển (rơi vào hố cờ hoặc di chuyển ra xa hố cờ), sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại trên miệng hố cờ (xem Luật 14.2).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 13.2c: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Trong đấu gậy, người chơi bị truất quyền thi đấu nếu họ không kết thúc hố theo yêu cầu ở Luật 3.3c.

13.3 Bóng Lơ Lửng Trên Miệng Hố

13.3a Thời Gian Chờ Để Xem Nếu Bóng Đang Lơ Lửng Trên Miệng Hố Sẽ Rơi Vào Hố

Nếu bất kỳ phần nào của bóng nằm lơ lửng trên miệng hố cờ:

 1. Bóng được xem như đã nằm yên.
 2. Nếu sau đó bóng rơi vào hố cờ trước khi được đánh, người chơi đã kết thúc hố với cú đánh trước đó, nhưng phải cộng một gậy phạt vào điểm số của hố đó.

13.3b Làm Gì Nếu Bóng Đang Lơ Lửng Trên Miệng Hố Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Trước Khi Thời Gian Chờ Kết Thúc

Nếu bóng đang lơ lửng trên miệng hố cờ bị nhấc hoặc di chuyển trước khi thời gian chờ theo Luật 13.3a kết thúc, bóng được xem như đã nằm yên:

Nếu đối thủ trong đấu đối kháng hoặc một người chơi khác trong đấu gậy cố tình nhấc hoặc di chuyển bóng của người chơi đang lơ lửng trên miệng hố cờ trước khi thời gian chờ kết thúc: