Luật 12 - Bẫy Cát

Mục Đích Của Luật:

Luật 12 là luật riêng cho bẫy cát, là khu vực được chuẩn bị đặc biệt nhằm thử thách khả năng đánh bóng từ cát của người chơi. Để đảm bảo người chơi đương đầu với thử thách này, có một vài hạn chế trong việc chạm cát trước khi thực hiện cú đánh và ở nơi có thể thực hiện giải thoát đối với bóng nằm trong bẫy cát.

Hinh12.1

Theo Định Nghĩa của Bẫy Cát và Luật 12.1, hình cung cấp các ví dụ khi nào bóng nằm trong hoặc không nằm trong bẫy cát.

12.1 Khi Nào Bóng Nằm Trong Bẫy Cát

HÌNH 12.1: KHI NÀO BÓNG NẰM TRONG BẪY CÁT Hinh12.1_1

Theo Định Nghĩa của Bẫy Cát và Luật 12.1, hình cung cấp các ví dụ khi nào bóng nằm trong hoặc không nằm trong bẫy cát.

Bóng nằm trong bẫy cát khi bất kỳ phần nào của bóng:

  1. Trên mặt đất ở nơi thường có cát (ví dụ như ở nơi mà cát bị thổi hoặc trôi đi bởi gió hoặc nước), hoặc
  2. Trong hoặc trên một vật thể tự nhiên rời, vật cản di dời được, điều kiện sân bất thường hoặc vật thể thuộc sân chạm cát bên trong bẫy cát hoặc trên mặt đất ở nơi thường có cát.

Nếu bóng nằm trên đất hoặc cỏ hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt bên trong ranh giới của bẫy cát mà không chạm cát, bóng không nằm trong bẫy cát.

Nếu một phần của bóng vừa nằm trong bẫy cát và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Luật 2.2c.

12.2 Đánh Bóng Trong Bẫy Cát

Luật này được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.

12.2a Loại Bỏ Vật Thể Tự Nhiên Rời Và Vật Cản Di Dời Được

Trước khi đánh bóng trong bẫy cát, người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời theo Luật 15.1 và vật cản di dời được theo Luật 15.2.

Điều này bao gồm việc chạm hoặc làm di chuyển cát trong bẫy cát một cách hợp lý khi thực hiện các hành động trên.

12.2b Các Hạn Chế Khi Chạm Cát Trong Bẫy Cát

(1) Khi Nào Chạm Cát Sẽ Bị Phạt. Trước khi thực hiện cú đánh vào bóng trong bẫy cát, người chơi không được:

  1. Ở khu vực ngay phía trước và phía sau bóng (trừ khi được phép theo Luật 7.1a khi tìm bóng đúng cách hoặc theo Luật 12.2a khi loại bỏ vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được),
  2. Khi thực hiện cú swing nháp, hoặc
  3. Khi thực hiện backswing của cú đánh.

(2) Khi Nào Chạm Cát Sẽ Không Bị Phạt. Trừ các trường hợp được quy định ở (1), luật này không cấm người chơi chạm cát trong bẫy cát đó bằng bất kỳ cách nào khác, bao gồm:

Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận hình phạt chung nếu hành động chạm cát của họ làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh vi phạm Luật 8.1a (xem thêm Luật 8.2 và 8.3 về các hạn chế trong việc cải thiện hoặc làm xấu đi các điều kiện vật lý khác gây ảnh hưởng đến cuộc chơi).

(3) Không Hạn Chế Sau Khi Đã Đánh Bóng Ra Khỏi Bẫy Cát. Sau khi bóng trong bẫy cát được đánh và nằm ngoài bẫy cát, người chơi có thể:

Điều này đúng cho dù nếu bóng đến nằm yên bên ngoài bẫy cát và:

Tuy nhiên, nếu bóng đánh từ trong bẫy cát quay lại bẫy cát, hoặc khi người chơi thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng bên trong bẫy cát, các hạn chế của Luật 12.2b(1) và 8.1a sẽ lại được áp dụng cho bóng trong cuộc trong bẫy cát đó.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 12.2: Hình Phạt Chung.

12.3 Các Luật Riêng Cho Việc Giải Thoát Đối Với Bóng Nằm Trong Bẫy Cát

Khi bóng nằm trong bẫy cát, một số luật giải thoát riêng có thể được áp dụng trong các tình huống sau: