Luật 11 - Bóng Đang Chuyển Động Vô Tình Chạm Người, Động Vật Hoặc Vật; Các Hành Động Cố Tình Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Chuyển Động

Mục Đích Của Luật:

Luật 11 quy định phải làm gì khi bóng đang chuyển động của người chơi chạm người, động vật, trang thiết bị hoặc bất kỳ vật gì trên sân. Khi việc này xảy ra một cách vô tình, không có phạt và người chơi thường phải chấp nhận kết quả,

có lợi hoặc không, và đánh bóng từ nơi bóng đến nằm yên. Luật 11 còn hạn chế người chơi có các hành động cố tình làm ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động có thể đến nằm yên.

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào một bóng trong cuộc đang chuyển động (sau cú đánh hoặc khác), trừ khi bóng chưa nằm yên sau khi được thả trong khu vực giải thoát. Tình huống đó được quy định trong Luật 14.3.

11.1 Bóng Đang Chuyển Động Vô Tình Chạm Người Hoặc Tác Động Bên Ngoài

11.1a Không Có Phạt Cho Bất Kỳ Người Chơi Nào

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi vô tình chạm bất kỳ người hoặc tác động bên ngoài nào:

Ngoại Lệ - Bóng Đánh Trên Khu Vực Gạt Bóng Trong Đấu Gậy: Nếu bóng đang chuyển động của người chơi chạm một bóng khác đang nằm yên trên khu vực gạt bóng và cả hai bóng đều ở trên khu vực gạt bóng trước cú đánh, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

11.1b Bóng Phải Được Đánh Từ Nơi Bóng Nằm

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi vô tình chạm bất kỳ người hoặc tác động bên ngoài nào, bóng phải được đánh từ vị trí nó nằm, trừ hai tình huống sau:

Ngoại Lệ 1 - Khi Bóng Được Đánh Từ Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Gạt Bóng Đến Nằm Yên Trên Người, Động Vật Hoặc Tác Động Bên Ngoài Đang Chuyển Động: Người chơi không được đánh bóng ở nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

  1. Điểm Tham Chiếu: Điểm ước lượng nằm ngay bên dưới vị trí đầu tiên bóng nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động.
  2. Kích Thước Của Khu Vực Giải Thoát Đo Từ Điểm Tham Chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau:
  3. Giới Hạn Của Khu Vực Giải Thoát:

- Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và

- Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Ngoại Lệ 2 – Khi Bóng Được Đánh Từ Khu Vực Gạt Bóng Vô Tình Chạm Người, Động Vật Hoặc Vật Cản Di Dời Được (Bao Gồm Một Bóng Khác Đang Chuyển Động) Trên Khu Vực Gạt Bóng: Cú đánh không được tính và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), trừ hai trường hợp sau:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 11.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

11.2 Bóng Đang Chuyển Động Bị Cố Tình Làm Chệch Hướng Hoặc Dừng Lại Bởi Người

11.2a Khi Luật 11.2 Được Áp Dụng

Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động của người chơi bị làm chệch hướng hoặc dừng lại một cách cố tình bởi một người nào đó, nghĩa là:

Ngoại Lệ - Bóng Bị Cố Tình Làm Chệch Hướng Hoặc Dừng Lại Trong Đấu Đối Kháng Khi Không Có Khả Năng Hợp Lý Để Vào Hố: Bóng đang chuyển động của đối thủ bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại ở thời điểm không có khả năng hợp lý để bóng có thể vào hố, và được thực hiện khi thừa nhận hoặc khi bóng cần phải vào hố để hòa hố, được quy định ở Luật 3.2a(1) hoặc 3.2b(1), không phải luật này.

Đối với quyền của người chơi được nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng trước khi cú đánh được thực hiện nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng, xem Luật 15.3.

11.2b Khi Nào Hình Phạt Sẽ Được Áp Dụng Cho Người Chơi

Ngoại Lệ - Bóng Đang Chuyển Động Trong Nước: Không bị phạt nếu người chơi nhấc bóng của họ đang chuyển động trong nước trong nước đọng tạm thời hoặc trong khu vực phạt khi thực hiện giải thoát theo Luật 16.1 hoặc 17 (xem Ngoại Lệ 3, Luật 10.1d).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

11.2c Vị Trí Đánh Bóng Khi Bóng Bị Cố Tình Làm Chệch Hướng Hoặc Dừng Lại

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động của người chơi bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (cho dù có hoặc không tìm được bóng), bóng không được đánh từ nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

(1) Cú Đánh Được Thực Hiện Từ Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Gạt Bóng. Người chơi phải thực hiện giải thoát dựa vào vị trí ước lượng nơi bóng có thể đã đến nằm yên nếu không bị làm chệch hướng hoặc dừng lại:

  1. Điểm Tham Chiếu: Điểm ước lượng nơi bóng có thể đã đến nằm yên.
  2. Kích Thước Của Khu Vực Giải Thoát Đo Từ Điểm Tham Chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau:
  3. Giới Hạn Của Khu Vực Giải Thoát:

- Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và

- Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

(2) Cú Đánh Được Thực Hiện Từ Khu Vực Gạt Bóng. Cú đánh không được tính, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 11.2: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

11.3 Cố Tình Di Chuyển Vật Thể Hoặc Thay Đổi Điều Kiện Để Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Chuyển Động

Khi bóng đang chuyển động, người chơi không được cố tình có các hành động sau để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đó (bóng của chính người chơi hoặc của một người chơi khác) có thể đến nằm yên:

  1. Vật thể tự nhiên rời (xem Ngoại Lệ 2, Luật 15.1a), hoặc
  2. Vật cản di dời được (xem Ngoại Lệ 2, Luật 15.2a).

Ngoại Lệ - Di Chuyển Cờ, Bóng Đang Nằm Yên Trên Khu Vực Gạt Bóng Và Trang Thiết Bị Của Người Chơi Khác: Luật này không cấm người chơi nhấc hoặc di chuyển:

Nhấc cờ khỏi hố cờ (kể cả việc giữ cờ) khi bóng đang chuyển động được quy định ở Luật 13.2, không phải luật này.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 11.3: Hình Phạt Chung.

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).