Luật 1 - Môn Thể Thao Golf, Cách Ứng Xử Của Người Chơi Và Luật Golf

Mục Đích Của Luật:

Luật 1 giới thiệu các nguyên tắc chính của môn golf cho người chơi như sau:

Sân thế nào thì chơi thế đó và bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy.
Chơi đúng luật và đúng tinh thần thể thao.
Bạn chịu trách nhiệm áp để bạn không tạo lợi thế chơi khác trong đấu gậy.

1.1 Môn Thể Thao Golf

Golf được chơi trong một vòng đấu có 18 (hay ít hơn) hố trên sân bằng cách đánh bóng bằng gậy.

Mỗi hố bắt đầu với cú đánh từ khu vực phát bóng và kết thúc khi bóng được đánh vào hố trên khu vực gạt bóng (hoặc khi luật quy định hố đã được kết thúc bằng cách khác).

Đối với mỗi cú đánh, người chơi:

Tuy nhiên, có các ngoại lệ của luật cho phép người chơi thay đổi các điều kiện trên sân và yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ vị trí khác với nơi nó nằm.

1.2 Tiêu Chuẩn Ứng Xử Của Người Chơi

1.2a Cách Ứng Xử Được Mong Đợi Từ Người Chơi

Tất cả người chơi được mong đợi chơi đúng tinh thần thể thao bằng việc:

Không có hình phạt nào theo luật khi không hành động theo cách trên, tuy nhiên Hội Đồng có thể truất quyền thi đấu của người chơi do có hành động trái ngược với tinh thần thể thao nếu Hội Đồng phát hiện người chơi đã vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử.

Các hình phạt không phải truất quyền thi đấu chỉ có thể được áp dụng cho ứng xử không đúng mực của người chơi nếu các hình phạt đó được quy định trong bộ Quy Tắc Ứng Xử theo Luật 1.2b.

1.2b Quy Tắc Ứng Xử

Hội Đồng có thể đặt ra tiêu chuẩn riêng về cách ứng xử của người chơi trong bộ Quy Tắc Ứng Xử được đưa ra như là một Luật Địa Phương.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 5H (giải thích các tiêu chuẩn về cách ứng xử của người chơi mà Hội Đồng có thể đưa ra).

1.3 Chơi Đúng Luật

1.3a Nghĩa Của “Luật”; Điều Lệ Thi Đấu

“Luật” có nghĩa là:

Người chơi còn có trách nhiệm tuân thủ “Điều Lệ Thi Đấu” do Hội Đồng đưa ra (như là điều kiện thi đấu, thể thức và ngày thi đấu, số lượng vòng đấu và số lượng và thứ tự các hố trong vòng đấu).

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 5C và Phần 8 (Luật Địa Phương và toàn bộ các Luật Địa Phương Mẫu); Phần 5A (Điều Lệ Thi Đấu).

1.3b Áp Dụng Luật

(1) Trách Nhiệm Của Người Chơi Trong Việc Áp Dụng Luật. Người chơi có trách nhiệm áp dụng luật cho bản thân họ:

- Nếu người chơi biết rằng họ đã phạm luật có kèm hình phạt mà cố tình không áp dụng hình phạt đó, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

- Nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn cố tình đồng ý với nhau để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào họ biết có áp dụng và một trong số họ đã bắt đầu vòng đấu, họ sẽ bị truất quyền thi đấu (cho dù nếu họ chưa thực hiện thỏa thuận đó).

(2) Chấp Nhận “Đánh Giá Hợp Lý” Của Người Chơi Khi Xác Định Một Vị Trí Khi Áp Dụng Luật.

- Ước lượng nơi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng.

- Ước lượng hoặc đo đạc khi thả hoặc đặt bóng khi thực hiện giải thoát, hoặc

- Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (khi biết hoặc phải ước lượng vị trí đó).

1.3c Các Hình Phạt

(1) Các Hành Động Dẫn Tới Hình Phạt. Hình phạt được áp dụng khi có vi phạm do hành động của chính người chơi hoặc hành động của caddie của họ (xem Luật 10.3c).

Hình phạt còn có thể được áp dụng khi:

(2)Các Mức Độ Phạt. Các hình phạt là để triệt tiêu bất kỳ lợi thế tiềm tàng nào cho người chơi. Có ba mức độ phạt chính:

(3)Không Được Phép Thay Đổi Hình Phạt. Hình phạt cần được áp dụng như quy định của luật:

Trong đấu đối kháng, người chơi và đối thủ có thể đồng ý với nhau về cách giải quyết một vấn đề luật miễn là họ không cố tình thỏa thuận áp dụng luật sai cách (xem Luật 20.1b(1)).

(4) Áp Dụng Hình Phạt Cho Nhiều Lỗi Vi Phạm. Nếu người chơi vi phạm nhiều luật hoặc một luật nhiều lần trước khi có một hành động can thiệp (như là thực hiện cú đánh hoặc nhận ra vi phạm), hình phạt được áp dụng phụ thuộc vào những gì người chơi đã làm:

- Nhiều Vi Phạm Về Quy Trình. Nếu một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau của người chơi vi phạm nhiều hơn một yêu cầu về quy trình đánh dấu, nhấc, làm sạch, thả, đặt lại hoặc đặt bóng với hình phạt là một gậy, như là vừa nhấc bóng mà không đánh dấu vị trí và vừa làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận tổng cộng một gậy phạt.

- Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Ở Sai Vị Trí. Trong đấu gậy, nếu người chơi đánh bóng được thay thế khi không được phép vi phạm Luật 6.3b và đồng thời đánh bóng đó sai vị trí vi phạm Luật 14.7a, người chơi sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.

- Nhiều Vi Phạm Về Quy Trình Kết Hợp Với Thay Thế Bóng/ Sai Vị Trí. Trong đấu gậy, nếu một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau của người chơi vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu về quy trình mà hình phạt là một gậy và đồng thời cũng vi phạm một hoặc cả hai luật về việc đánh bóng được thay thế không đúng và đánh bóng sai vị trí, người chơi sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.

Tuy nhiên, bất kỳ gậy phạt nào mà người chơi nhận do thực hiện giải thoát có phạt (như là một gậy phạt theo Luật 17.1, 18.1 và 19.2) sẽ luôn được cộng thêm vào các hình phạt khác.