3. Làm rõ luật golf 2019

Làm rõ luật sẽ thường được cập nhật hàng quý, vào các tháng 01, 04, 07 và 10.

Cập nhật tiếp theo sẽ vào tháng 07/2020.

Luật 1

Luật 1.3c(4)

Nếu người chơi làm bóng trong cuộc của họ di chuyển vi phạm Luật 9.4 rồi đánh bóng từ vị trí mới mà không đặt lại, người chơi sẽ chỉ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7 do đánh bóng sai vị trí. Hành động làm bóng di chuyển vi phạm Luật 9.4 có liên quan đến việc đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 14.7. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 4

Luật 4.1c

Vòng Đấu Đó

Nếu một cây gậy thừa được bỏ ra khỏi cuộc chơi trước vòng đấu và được mang theo trong vòng đấu đó, hoặc một cây gậy được bỏ ra khỏi cuộc chơi trong vòng đấu, không được sử dụng cây gậy đó trong phần còn lại của vòng đấu. Điều này bao gồm trường hợp mà người chơi được phép thay gậy, và là một hạn chế cộng thêm của luật 4.1b(4). (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 4.3a

Khi người chơi đặt một “thiết bị chỉnh hướng” (xem phần Định Nghĩa trong

Luật Về Trang Thiết Bị để biết nếu một vật-đánh-dấu-bóng thỏa định nghĩa này) để thể hiện hướng đánh rồi sau đó chỉnh bóng của họ theo hướng của thiết bị chỉnh hướng đó, người chơi sẽ vi phạm Luật 4.3a.

Ví dụ, bóng của người chơi đến nằm yên trên khu vực gạt bóng và người chơi đánh dấu vị trí bóng bằng một “thiết bị chỉnh hướng”. Khi làm thế, thiết bị chỉnh hướng được đặt để chỉ hướng đánh. Nếu sau đó người chơi nhấc và đặt lại bóng của họ (kể cả việc xoay bóng) để các đường chỉ dấu trên bóng được chỉnh thẳng hàng theo thiết bị chỉnh hướng, người chơi sẽ vi phạm Luật 4.3a. (Thêm vào tháng 01/2020).

Luật 5

Luật 5.2

Hình phạt cho vi phạm lần đầu của Luật 5.2 được áp dụng khi người chơi thực hiện một hành động riêng lẻ (như là thực hiện một cú đánh). Hình phạt truất quyền thi đấu cho lần vi phạm thứ hai được áp dụng khi người chơi đó thực hiện bất kỳ hành động không được phép nào tiếp theo (như là lăn bóng hoặc thực hiện một cú đánh khác). Các hành động này không được xem là có liên quan với nhau theo luật 1.3c(4). (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 10

Luật 10.2b(4)

Luật 10.2b(4) không cho phép người chơi để caddie của họ cố tình đứng trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng vì bất kỳ lý do nào khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh. “Cú đánh” ở đây nghĩa là cú đánh sẽ được thực hiện.

Người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh sẽ được thực hiện khi họ đặt ít nhất một chân vào vị trí của thế đứng đó.

Nếu người chơi rời khỏi thế đứng, họ chưa vào thế đứng cho cú đánh sẽ được thực hiện, và gạch đầu dòng thứ hai của luật 10.2b(4) không được áp dụng.

Do đó, nếu người chơi bắt đầu vào thế đứng khi caddie của họ cố tình đứng trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng, sẽ không bị phạt theo luật 10.2b(4) nếu người chơi rời khỏi thế đứng và không bắt đầu vào lại thế đứng cho cú đánh sẽ được thực hiện cho đến sau khi caddie của họ đã rời đi chỗ khác. Điều này đúng ở bất kỳ đâu trên sân.

Rời khỏi thế đứng nghĩa là chân hoặc cơ thể của người chơi không còn ở vị trí mà có thể có các chỉ dẫn có ích về việc nhắm mục tiêu dự kiến.

(Thêm vào tháng 02/2019).

Đầu Vào Thế Đứng Cho Cú Đánh

Luật 10.2b(4) không cho phép người chơi để caddie của họ cố tình đứng trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng vì bất kỳ lý do nào khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh.

Việc sử dụng từ “cố tình” đòi hỏi caddie nhận biết rằng 1) người chơi đang bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh và 2) họ đang đứng trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng.

Nếu caddie không nhận biết một trong hai điều ở trên, hành động của họ là không cố tình và Luật 10.2b(4) sẽ không được áp dụng.

Ví dụ của các hành động của caddie mà sẽ không bị xem là cố tình là:

Tuy nhiên, trong các ví dụ ở trên, khi caddie nhận ra rằng người chơi đã bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh và họ đang đứng trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng, caddie đó phải nỗ lực hết sức để rời đi chỗ khác.

Các hành động thông thường của caddie không liên quan đến việc chuẩn bị đánh bóng của người chơi, như là kiểm tra để xem gậy của người chơi có đánh bóng chạm cây không, người chơi có bị ảnh hưởng bởi đường xe điện không, hoặc che dù qua đầu người chơi trước khi đánh bóng, không được xem là các hành động cố tình theo Luật 10.2b(4). Sau khi hỗ trợ người chơi bằng một hành động ở trên, sẽ không bị phạt miễn là caddie rời đi chỗ khác trước khi cú đánh được thực hiện.

Nếu người chơi hoặc caddie cố tình lách mục tiêu chính Luật 10.2b(4), là việc đảm bảo rằng việc nhắm mục tiêu dự kiến là một thử thách mà người chơi phải tự vượt qua, các hành động của caddie được xem là cố tình. (Thêm vào tháng 02/2019).

Cú Đánh:

Giải Thích Luật 10.2b(4)/1 giải thích rằng mục tiêu chính của Luật 10.2b(4) là để đảm bảo rằng việc nhắm mục tiêu dự kiến là thử thách mà người chơi phải tự vượt qua.

Trong tình huống khi người chơi chưa bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh nhưng:

Người chơi được xem như đã bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh (cho dù chân của họ chưa ở vị trí đó) chỉ khi nào caddie hỗ trợ người chơi chỉnh hướng.

Nếu việc hỗ trợ chỉnh hướng được thực hiện nhưng người chơi rời đi trước khi thực hiện cú đánhcaddie rời khỏi phía sau hướng đánh, không vi phạm luật này. Điều này đúng ở bất kỳ đâu trên sân.

Việc hỗ trợ chỉnh hướng còn bao gồm khi caddie hỗ trợ bằng cách đứng đằng sau người chơi và rời đi mà không nói gì, nhưng khi làm thế, đang ra hiệu cho người chơi rằng họ đã nhắm đúng mục tiêu dự kiến. (Thêm vào tháng 02/2019).

Luật 10.3b(2)

Khi hợp lý để kết luận là người chơi đang thực hiện giải thoát theo một luật nào đó, caddie của họ được xem như đã được ủy quyền để nhấc bóng và có thể làm vậy mà không bị phạt. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 11

Luật 11.1b

Ngoại lệ 2 của Luật 11.1b được áp dụng dựa vào tiêu chuẩn “biết hoặc gần như chắc chắn”. Do đó, nếu biết rõ hoặc có chứng cứ chắc chắn rằng bóng đánh từ khu vực gạt bóng vô tình chạm người, động vật hoặc vật cản di dờ được trên khu vực gạt bóng, cú đánh sẽ không được tính. (Thêm vào tháng 12/2018).

Ngoại lệ 2 của Luật 11.1b được áp dụng cho côn trùng sống do chúng là động vật. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 13

Luật 13.1c(2)

Các hư hỏng trên khu vực gạt bóng gây ra do mưa đá có thể được sửa chữa. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 14

Luật 14.3b(2)

Tee được sử dụng bởi người chơi, hoặc mang theo bởi người chơi hoặc caddie của họ là trang thiết bị của người chơi (như là tee được sử dụng để đánh dấu điểm tham chiếu). (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 14.3d

Nếu người chơi thả bóng đúng cách và cố tình làm chệch hướng bóng đó trước khi nó đến nằm yên vi phạm Luật 14.3d, người chơi phải thả bóng lại.

Khi làm thế, người chơi không được xem như đang sửa lỗi theo Luật 14.5b(3) và sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.3d. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 14.5c

Nếu người chơi cải thiện khu vực giải thoát nhưng thả bóng không đúng cách, người chơi sẽ không bị phạt theo Luật 8.1a nếu họ thả bóng đúng cách ở khu vực giải thoát khác miễn sao việc cải thiện không có tác dụng đối với khu vực giải thoát mà người chơi đánh bóng từ đó. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 15

Luật 15.3

“Dừng bóng” là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả tình huống sau đây trong đấu gậy:

Tuy nhiên, R&A và USGA thấy rằng việc “dừng bóng” không tính đến tất cả những người chơi khác trong giải đấu và có tiềm năng mang lại cho người chơi được “dừng bóng” lợi thế so với những người chơi khác đó.

Do đó, R&A và USGA đề xuất một cách làm tốt cho người chơi như sau:

Do đó, trong đấu gậy, nếu có khả năng hợp lý là bóng của người chơi ở gần hố cờ có thể hỗ trợ một người chơi khác đang chuẩn bị đánh từ bên ngoài khu vực gạt bóng, cả hai người chơi nên đảm bảo rằng người chơi có bóng nằm gần hố cờ đánh dấu và nhấc bóng của họ trước khi người chơi kia đánh bóng.

Luật 16

Luật 16.1a(3)

Được Giải Thoát Không

Mục đích của Luật 16.1a(3) là để ngăn ngừa việc người chơi được giải thoát không phạt khi không hợp lý để họ có thể thực hiện cú đánh vì bị ảnh hưởng bởi điều khác mà từ đó không được giải thoát không phạt. Nhưng nó không được áp dụng, ví dụ như trường hợp bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung và người chơi phải đứng trên một vật cản cố định. Trong trường hợp này, người chơi có thể thực hiện giải thoát từ một trong hai điều kiện, trừ khi giải thoát là không hợp lý vì thứ khác, không phải là một trong hai điều kiện đó. (Thêm vào tháng 12/2018).

Luật 16.3b

Nếu bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung nhưng cả điểm tham chiếu và toàn bộ phần sân trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu đều không nằm trong khu vực chung, người chơi không được quyền giải thoát không phạt theo Luật 16.3b.

Ví dụ, giải thoát không phạt không được phép nếu:

Luật 17

Luật 17.1d(2)

Khi thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau từ một khu vực phạt, điểm tham chiếu phải nằm bên ngoài khu vực phạt đó. (Thêm vào tháng 04/2019).

Luật 24

Luật 24.4b

Nếu người cho lời khuyên cố tình đứng sau người chơi khi họ bắt đầu vào thế đứng, nếu người chơi yêu cầu hoặc cho phép người cho lời khuyên làm thế, họ sẽ phải nhận hình phạt chung theo Luật 10.2b(4) – xem Luật 1.3c(1), gạch đầu dòng đầu tiên.

Nếu người chơi không yêu cầu hoặc cho phép người cho lời khuyên đứng ở vị trí đó nhưng biết việc đó là không được phép mà không có hành động hợp lý để phản đối hoặc ngăn cản, người chơi sẽ phải nhận hình phạt chung theo Luật 10.2b(4) – xem Luật 1.3c(1), gạch đầu dòng thứ hai. (Thêm vào tháng 12/2018).

ĐỊNH NGHĨA

Chiều-Dài-Gậy-Đo (Club-Length)

Ở các thể thức chơi có đồng đội, gậy dài nhất của một trong hai đồng đội, trừ gậy gạt bóng, có thể được sử dụng để xác định khu vực phát bóng hoặc khu vực giải thoát. (Thêm vào tháng 12/2018).

Cờ (Flagstick)

Đặc điểm kỹ thuật của cờ trong Luật Về Trang Thiết Bị đã được thay đổi vào ngày 01/01/2020, chủ yếu để thêm vào phần sau đây:

“Các vật gắn thêm (attachments) có thể được cho phép nằm sâu hơn 3 inches (76.2 mm) bên dưới bề mặt khu vực gạt bóng nhưng phải nằm hẳn bên trong khu vực này”.

Xem Luật Về Trang Thiết Bị để biết đầy đủ chi tiết về đặc điểm kỹ thuật của cờ. (Thêm vào tháng 01/2020).

Khu Vực Giải Thoát (Relief Area)

Khi xác định bóng nằm yên có ở bên trong khu vực giải thoát không (trong vòng một hoặc hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu tùy theo luật được áp dụng), bóng nằm trong khu vực giải thoát nếu bất kỳ phần nào của bóng nằm trong khoảng cách một hoặc hai chiều-dài-gậy-đo. Tuy nhiên, bóng không nằm trong khu vực giải thoát khi bất kỳ phần nào của bóng nằm gần hố cờ hơn điểm tham chiếu hoặc bất kỳ phần nào của bóng bị ảnh hưởng của điều kiện mà từ đó được giải thoát không phạt. (Thêm vào 12/2018).