<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/2393-nguoi-choi-golf-gioi-thuong-co-do-nghieng-vai-cuc-tot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/GolfTECtilt-630x360.jpg"> <figcaption>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bất kỳ người chơi n&agrave;o đều c&oacute; một cảm gi&aacute;c rất v&agrave;o tay khi chuẩn bị thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh nuột n&agrave;, v&agrave; c&oacute; dự cảm với những c&uacute;&nbsp;đ&aacute;nh tệ.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfTEC-correct-shoulder-tilt.jpg?1508860255355" alt="GolfTEC-correct-shoulder-tilt" /></p> <p>Điều g&igrave; g&acirc;y ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n những c&uacute; đ&aacute;nh như &#039;ch&eacute;m v&agrave;o b&oacute;ng&#039;, bổ v&agrave;o đất như vậy? Nguy&ecirc;n nh&acirc;n &iacute;t nhiều đến từ vai của người đ&oacute; sử dụng chưa hiệu quả khi Swing.</p> <p>Độ nghi&ecirc;ng của vai c&oacute; mối li&ecirc;n hệ mật thiết với mặt đất. H&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o h&igrave;nh m&ocirc; tả ở tr&ecirc;n, nếu c&oacute; một đường thẳng tưởng tượng nối hai vai, mối li&ecirc;n hệ giữa vai v&agrave; mặt đất thể hiện rất r&otilde; qua g&oacute;c nghi&ecirc;ng m&agrave; người chơi tạo ra. Với h&igrave;nh b&ecirc;n tr&aacute;i (đ&uacute;ng c&aacute;ch), vai của người chơi nghi&ecirc;ng hơn v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh một g&oacute;c tương đối với mặt đất. Trong khi đ&oacute; h&igrave;nh b&ecirc;n phải, người chơi kh&aacute; l&agrave; thẳng vai, v&agrave;&nbsp;dường như vai&nbsp;song song với mặt đất. Cho d&ugrave; bạn bắt đầu với độ nghi&ecirc;ng vai hợp l&yacute; ban đầu như h&igrave;nh b&ecirc;n phải, nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh swing lại để mất g&oacute;c nghi&ecirc;ng đ&oacute;, hay từ l&uacute;c setup đ&atilde; kh&ocirc;ng tạo ra độ nghi&ecirc;ng hợp l&yacute;, người chơi sẽ rất kh&oacute; c&oacute; thể giữ được v&ograve;ng swing ổn định&nbsp;khi v&agrave;o b&oacute;ng. Gậy kh&ocirc;ng v&agrave;o b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c, để v&agrave;o &#039;điểm ngọt&#039; của mặt gậy cũng kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng, b&oacute;ng sẽ c&oacute; xu hướng bay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quỹ đạo mong muốn.</p> <p><strong>C&aacute;ch r&egrave;n luyện:</strong></p> <p>Để cải thiện độ nghi&ecirc;ng vai khi swing, việc đầu ti&ecirc;n l&agrave; h&atilde;y &#039;tập nguội&#039; bằng m&ocirc;t c&acirc;y gậy golf giữ trước ngực, tập xoay v&agrave; nghi&ecirc;ng vai so với mặt đất nhiều lần, tạo c&uacute; backswing v&agrave; cuối c&ugrave;ng hướng về ph&iacute;a phục ti&ecirc;u. Khi thực hiện một c&uacute; swing trọn vẹn, gậy golf sẽ tạo một g&oacute;c hướng về ph&iacute;a mặt đất, kh&ocirc;ng phải tạo ra một g&oacute;c ngang song song với n&oacute;. Khi cảm nhận được g&oacute;c giữa vai v&agrave; mặt đất, người chơi đ&atilde; c&oacute; một độ nghi&ecirc;ng tốt.&nbsp;</p> <p>C&oacute; một nhận định như sau: &ldquo;Good players have more shoulder tilt throughout the swing.&rdquo; nghĩa l&agrave;: người chơi tốt c&oacute; độ nghi&ecirc;ng vai tốt hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh swing.&nbsp;</p> <p>Dựa tr&ecirc;n số liệu ph&acirc;n t&iacute;ch của GolfTec tr&ecirc;n 90 triệu c&uacute; swing đ&atilde; chỉ ra rằng, tr&igrave;nh độ của golfer đều thể hiện qua độ nghi&ecirc;ng của vai so với mặt đất.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt.jpg?1508860274675" alt="GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt" /></p> <p>C&aacute;c golfer c&oacute; tr&igrave;nh độ golf thấp với handicap từ 20 hoặc cao hơn th&igrave; độ nghi&ecirc;ng vai trung b&igrave;nh 25 độ khi đưa gậy đến đỉnh backswing. C&ograve;n c&aacute;c vận động vi&ecirc;n thi đấu tr&ecirc;n Tour, con số n&agrave;y l&agrave; 40 độ hoặc nhiều hơn. B&agrave;i học r&uacute;t ra l&agrave;: Đưa vai thấp khi l&ecirc;n đỉnh backswing sẽ dễ v&agrave;o b&oacute;ng hơn rất nhiều.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com - 24/10/2017

Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh tệ.

GolfTEC-correct-shoulder-tilt

Điều gì gây ra nguyên nhân những cú đánh như 'chém vào bóng', bổ vào đất như vậy? Nguyên nhân ít nhiều đến từ vai của người đó sử dụng chưa hiệu quả khi Swing.

Độ nghiêng của vai có mối liên hệ mật thiết với mặt đất. Hãy nhìn vào hình mô tả ở trên, nếu có một đường thẳng tưởng tượng nối hai vai, mối liên hệ giữa vai và mặt đất thể hiện rất rõ qua góc nghiêng mà người chơi tạo ra. Với hình bên trái (đúng cách), vai của người chơi nghiêng hơn và hình thành một góc tương đối với mặt đất. Trong khi đó hình bên phải, người chơi khá là thẳng vai, và dường như vai song song với mặt đất. Cho dù bạn bắt đầu với độ nghiêng vai hợp lý ban đầu như hình bên phải, nhưng trong quá trình swing lại để mất góc nghiêng đó, hay từ lúc setup đã không tạo ra độ nghiêng hợp lý, người chơi sẽ rất khó có thể giữ được vòng swing ổn định khi vào bóng. Gậy không vào bóng chuẩn xác, để vào 'điểm ngọt' của mặt gậy cũng không phải dễ dàng, bóng sẽ có xu hướng bay không đúng với quỹ đạo mong muốn.

Cách rèn luyện:

Để cải thiện độ nghiêng vai khi swing, việc đầu tiên là hãy 'tập nguội' bằng môt cây gậy golf giữ trước ngực, tập xoay và nghiêng vai so với mặt đất nhiều lần, tạo cú backswing và cuối cùng hướng về phía phục tiêu. Khi thực hiện một cú swing trọn vẹn, gậy golf sẽ tạo một góc hướng về phía mặt đất, không phải tạo ra một góc ngang song song với nó. Khi cảm nhận được góc giữa vai và mặt đất, người chơi đã có một độ nghiêng tốt. 

Có một nhận định như sau: “Good players have more shoulder tilt throughout the swing.” nghĩa là: người chơi tốt có độ nghiêng vai tốt hơn trong quá trình swing. 

Dựa trên số liệu phân tích của GolfTec trên 90 triệu cú swing đã chỉ ra rằng, trình độ của golfer đều thể hiện qua độ nghiêng của vai so với mặt đất. 

GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt

Các golfer có trình độ golf thấp với handicap từ 20 hoặc cao hơn thì độ nghiêng vai trung bình 25 độ khi đưa gậy đến đỉnh backswing. Còn các vận động viên thi đấu trên Tour, con số này là 40 độ hoặc nhiều hơn. Bài học rút ra là: Đưa vai thấp khi lên đỉnh backswing sẽ dễ vào bóng hơn rất nhiều. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi