<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/1840-7-loi-khuyen-bo-ich-cho-nguoi-moi-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 lời khuyên bổ ích cho người mới chơi golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 lời khuyên bổ ích cho người mới chơi golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/newbie01-630x360.jpg"> <figcaption>7 lời khuyên bổ ích cho người mới chơi golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những lời khuy&ecirc;n bổ &iacute;ch cho người mới chơi golf</p></h3> </header> <p><strong>1- Biết r&otilde; được khoảng c&aacute;ch m&agrave; chiếc gậy của bạn c&oacute; thể tạo n&ecirc;n sau khi swing l&agrave; một việc tối quan trọng.</strong></p> <p>Mọi tay golf giỏi đều biết r&otilde; từng chiếc gậy trong t&uacute;i golf của m&igrave;nh c&oacute; thể đ&aacute;nh xa bao nhi&ecirc;u. Khoảng c&aacute;ch đề cập ở đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng c&oacute; thể bay tr&ecirc;n kh&ocirc;ng. N&oacute; kh&ocirc;ng bao gồm khoảng c&aacute;ch sau khi b&oacute;ng tiếp đất v&agrave; lăn xa th&ecirc;m một &iacute;t.</p> <p>Bạn đ&atilde; biết r&otilde; khả năng từng chiếc gậy của m&igrave;nh chưa? Nếu chưa th&igrave; bạn n&ecirc;n đ&aacute;nh dấu lại trong lần tới ra s&acirc;n tập, một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c. Bạn kh&ocirc;ng nhất thiết phải thử từng chiếc gậy trong t&uacute;i của m&igrave;nh, h&atilde;y thử mỗi loại kh&aacute;c nhau v&agrave; tập đo&aacute;n xem những c&aacute;i c&ograve;n lại c&oacute; khả năng đưa b&oacute;ng đi bao xa.</p> <p>V&iacute; dụ, nếu bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng chiếc gậy 9 sắt đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa 110 m&eacute;t, v&agrave; gậy 7 sắt đ&aacute;nh xa được 128 m&eacute;t th&igrave; cơ hội chiếc gậy 8 sắt của bạn đ&aacute;nh được 119 m&eacute;t l&agrave; rất cao. N&oacute; đơn giản thế đấy!</p> <p>Nếu bạn kh&ocirc;ng thể nhớ được mỗi chiếc gậy của m&igrave;nh tạo n&ecirc;n khoảng c&aacute;ch bao xa th&igrave; h&atilde;y ghi ch&uacute; lại điều đ&oacute; trong lần tập tới, v&agrave; cẩn thận hơn, bạn n&ecirc;n d&aacute;n những ghi ch&uacute; đ&oacute; l&ecirc;n từng chiếc gậy khi về nh&agrave;!</p> <p><strong>2- H&atilde;y tập luyện những c&uacute; gạt ngắn, trau dồi đ&aacute;nh wedge v&agrave; gậy sắt cho sắc b&eacute;n.</strong></p> <p>Bạn c&oacute; thể trở th&agrave;nh tay gạt b&oacute;ng cừ kh&ocirc;i nếu bạn biết đ&aacute;nh những c&uacute; gạt ngắn. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghiệp lu&ocirc;n l&agrave; những kẻ gạt b&oacute;ng tuyệt vời. Họ c&oacute; những c&uacute; gạt ngắn hơn bạn v&agrave; tận dụng n&oacute; hiệu quả hơn bạn, cộng với khả năng d&ugrave;ng gậy sắt ho&agrave;n hảo, họ kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều c&uacute; gạt cho 1 hố golf như bạn. T&ocirc;i sẵn s&agrave;ng cược rằng một tay golf chuy&ecirc;n nghiệp lu&ocirc;n tập luyện đ&aacute;nh gạt nhiều hơn bất kỳ tay golf kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n n&agrave;o.</p> <p><strong>3- Thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh bằng driver từ hố c&aacute;t fairway khi:</strong></p> <p>B&oacute;ng kh&ocirc;ng nằm qu&aacute; gần v&aacute;ch hố c&aacute;t v&agrave; hố c&aacute;t kh&ocirc;ng qu&aacute; s&acirc;u.&nbsp;C&aacute;t trong hố kh&ocirc;ng qu&aacute; xốp. Bạn c&oacute; thể biết điều n&agrave;y bằng c&aacute;ch di ch&acirc;n xuống mặt c&aacute;t, nếu c&aacute;t l&uacute;n ngập phần đế gi&agrave;y l&agrave; c&aacute;t mềm</p> <p>B&oacute;ng nằm nổi tr&ecirc;n mặt c&aacute;t.</p> <p>H&atilde;y đ&aacute;nh b&oacute;ng như khi bạn chơi b&igrave;nh thường với vị tr&iacute; của b&oacute;ng ở ch&acirc;n trước. Khi swing, đừng đ&aacute;nh fullswing. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y đ&aacute;nh mạnh hết sức c&oacute; thể nhưng ch&acirc;n kh&ocirc;ng xoay theo c&uacute; đ&aacute;nh. Cuối c&ugrave;ng, kh&ocirc;ng giống những c&uacute; driver th&ocirc;ng thường kh&aacute;c đ&ograve;i hỏi bạn phải chuyển trọng t&acirc;m cơ thể về ph&iacute;a trước, bạn n&ecirc;n giữ trọng t&acirc;m ph&iacute;a sau 1 ch&uacute;t v&agrave; để chiếc gậy vung ra ph&iacute;a trước m&igrave;nh. Đ&aacute;nh driver trong hố c&aacute;t kh&ocirc;ng phải l&agrave; bất khả thi, chủ yếu v&igrave; gậy driver c&oacute; bề mặt phẳng v&agrave; rộng, sẽ dễ d&agrave;ng l&agrave;m b&oacute;ng t&acirc;ng l&ecirc;n v&agrave; văng ra khỏi hố c&aacute;t hơn thay v&igrave; chui s&acirc;u hơn xuống c&aacute;t.</p> <p><strong>4- Bạn chip đổ dốc kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c? </strong></p> <p>Vậy th&igrave; h&atilde;y thử gạt b&oacute;ng xem. Đa số người chơi nghiệp dư chọn gậy gạt cho những c&uacute; đ&aacute;nh với b&oacute;ng nằm ngo&agrave;i nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; c&aacute;ch xa green. Nhưng b&iacute; quyết ở đ&acirc;y khuy&ecirc;n bạn h&atilde;y d&ugrave;ng gậy gạt cho trường hợp b&oacute;ng rơi xa green v&agrave; ph&iacute;a tr&ecirc;n dốc. Người biến c&aacute;ch d&ugrave;ng gậy gạt thay cho wedge n&agrave;y trở n&ecirc;n phổ biến đến mức h&igrave;nh th&agrave;nh cả từ l&oacute;ng: &ldquo;Texas Wedge&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; thầy dạy đ&aacute;nh golf huyền thoại Ben Hogan.</p> <p>Đầu ti&ecirc;n bạn phải tập để l&agrave;m quen với sức cản b&oacute;ng ở v&ugrave;ng rough v&agrave; v&agrave;nh đai quanh green. Chắc chắn rằng bạn c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh lăn v&agrave; thử kiểu đ&aacute;nh đ&oacute; tr&ecirc;n v&agrave;i green kh&aacute;c nhau, tập đi tập lại nhiều lần.</p> <p><strong>5- C&aacute;c th&oacute;i quen khi Putting</strong></p> <p>Khảo s&aacute;t đường đi của b&oacute;ng từ ph&iacute;a sau, Để đ&aacute;nh gi&aacute; đầy đủ độ dốc của một c&uacute; gạt, h&atilde;y chắc chắn rằng bạn nh&igrave;n thấy độ dốc từ mọi ph&iacute;a. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa, phải đi 1 v&ograve;ng quanh green. Sau đ&oacute;, đứng ph&iacute;a sau quả b&oacute;ng v&agrave; chọn vị tr&iacute; của bạn nhằm theo hướng m&agrave; bạn sẽ thực hiện c&uacute; gạt.<br />Đường thẳng tr&ecirc;n quả b&oacute;ng. Việc đ&aacute;nh dấu tr&ecirc;n b&oacute;ng golf, cho d&ugrave; l&agrave; sử dụng những họa tiết c&oacute; sẵn tr&ecirc;n b&oacute;ng hay l&agrave; d&ugrave;ng b&uacute;t vẽ l&ecirc;n, l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; của những vị thần m&ecirc; m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc. H&atilde;y d&ugrave;ng n&oacute; c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt để x&aacute;c định đường đi cho c&uacute; gạt của bạn.<br />Qu&ecirc;n những đường thẳng v&agrave; tập trung v&agrave;o tốc độ. Giờ th&igrave; bạn đ&atilde; c&oacute; quả b&oacute;ng được đ&aacute;nh dấu v&agrave; đường đi của b&oacute;ng trong đầu. Chỉ cần nghĩ về tốc độ v&agrave; khoảng c&aacute;ch. H&atilde;y thực hiện v&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh trong khi mắt hướng về mục ti&ecirc;u v&igrave; n&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; cảm nhận r&otilde; r&agrave;ng về khoảng c&aacute;ch của c&uacute; đ&aacute;nh.<br />Đ&aacute;nh b&oacute;ng một c&aacute;ch tự tin. Bạn đ&atilde; x&aacute;c định được hướng đ&aacute;nh, bạn cũng biết r&otilde; khoảng c&aacute;ch cần phải đ&aacute;nh. Giờ l&agrave; l&uacute;c bạn phải thật tự tin để thực hiện n&oacute;. C&aacute;c golf thủ thường bị hỏng c&uacute; gạt l&agrave; do họ thiếu tự tin dẫn tới run tay khi đ&aacute;nh. H&atilde;y lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh v&agrave; th&oacute;i quen đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh.</p> <p><strong>6- Để ổn định, phải kiểm so&aacute;t được những cơ lớn.</strong></p> <p>Pitch b&oacute;ng ch&iacute;nh x&aacute;c: tập trung v&agrave;o chuyển động của cơ thể, kh&ocirc;ng bao giờ đ&aacute;nh bằng tay.</p> <p>Những tay golf c&oacute; khả năng đ&aacute;nh ngắn tốt l&agrave; những người c&oacute; bản năng tuyệt vời, tay mềm v&agrave; hiểu rằng đ&aacute;nh ngắn đơn giản l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh &ldquo;full swing&rdquo; thu nhỏ. Hầu hết c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc cơ bản tương tự đều được &aacute;p dụng. Bao gồm giữ cơ thể hướng về mục ti&ecirc;u sau khi chạm b&oacute;ng, cần phải giữ phần tr&ecirc;n v&agrave; phần dưới cơ thể chuyển động đồng bộ &ndash; đặc biệt khi đ&aacute;nh pitch.</p> <p>Hầu hết những c&uacute; đ&aacute;nh pitch hỏng do phối hợp cơ thể kh&ocirc;ng đồng bộ trong l&uacute;c hạ gậy (downswing). Họ giữ cứng phần tr&ecirc;n cơ thể v&agrave; phụ thuộc v&agrave;o việc xoay phần th&acirc;n b&ecirc;n dưới hoặc thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh bằng chuyển động tay. Cả hai c&aacute;ch vung gậy n&agrave;y đều cho c&uacute; chạm b&oacute;ng c&oacute; vấn đề.</p> <p>Cần c&oacute; cảm gi&aacute;c thả lỏng v&agrave; thong thả trong những c&uacute; đ&aacute;nh pitch. Sự phối hợp (tempo) mịn. Điều n&agrave;y gi&uacute;p phối hợp tốt phần tr&ecirc;n v&agrave; phần dưới cơ thể. N&ecirc;n cảm thấy như đang pitch b&oacute;ng bằng c&aacute;c cơ lớn: vai, ngực, h&ocirc;ng v&agrave; đ&ugrave;i.</p> <p>Điều chỉnh khoảng c&aacute;ch bằng chiều d&agrave;i vung gậy về sau (backswing) v&agrave; quỹ đạo đường b&oacute;ng th&ocirc;ng qua chọn gậy v&agrave; vị tr&iacute; đặt b&oacute;ng. Kh&ocirc;ng nghĩ rằng phải vung tay nhanh hơn hay chậm hơn. V&agrave; tr&ecirc;n hết, cố gắng giữ cơ thể chuyển động theo c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p><strong>7- Để đ&aacute;nh b&oacute;ng một hố c&aacute;t.</strong></p> <p>Thực hiện th&ecirc;m một gậy phụ. Những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng hỏng phổ biến từ hố c&aacute;t l&agrave; những c&uacute; fat. V&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; ch&acirc;n bạn ch&ugrave;ng xuống ph&iacute;a dưới. Việc di chuyển hạ thấp trọng t&acirc;m của bạn sẽ rất tốt khi chơi tr&ecirc;n cỏ nhưng khi chơi tr&ecirc;n c&aacute;t mềm sẽ thường dẫn đến đ&aacute;nh về ph&iacute;a sau b&oacute;ng. Để hướng b&oacute;ng về ph&iacute;a trước ch&acirc;n, thực hiện c&uacute; swing nhẹ dễ d&agrave;ng với một gậy d&agrave;i. Nếu miệng hố cao, cần chắc chắn l&agrave; bạn c&oacute; c&uacute; đ&aacute;nh v&otilde;ng l&ecirc;n đủ cao để vượt qua, nhưng nếu miệng hố thấp, n&acirc;ng gậy v&agrave; đ&aacute;nh một c&uacute; swing dễ.</p> <p>Hướng tư thế l&ecirc;n cao nhằm v&agrave;o b&oacute;ng. Hướng cằm của bạn l&ecirc;n để thiết lập g&oacute;c cột sống của bạn lớn hơn một ch&uacute;t theo chiều dọc. Tư thế cao hơn gi&uacute;p tạo lực đẩy cho c&uacute; swing v&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh sẽ mạnh hơn, v&igrave; vậy bạn c&oacute; thể đ&aacute;nh b&oacute;ng l&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m l&uacute;n c&aacute;t, chống lại lực đẩy bị ch&igrave;m xuống trong qu&aacute; tr&igrave;nh va chạm như c&aacute;c golf thủ vần thường l&agrave;m khi cứu b&oacute;ng ra khỏi c&aacute;t.</p> <p>Kh&ocirc;ng l&agrave;m vỡ k&iacute;nh. H&atilde;y tưởng tượng quả b&oacute;ng của bạn nằm tr&ecirc;n một tấm k&iacute;nh. Bạn muốn đ&aacute;nh n&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m vỡ k&iacute;nh. H&atilde;y tạo cảm gi&aacute;c như bạn đang giữ tư thế cao trong suốt thời gian đ&aacute;nh b&oacute;ng. H&atilde;y nhớ rằng, đ&aacute;nh b&oacute;ng mỏng ra khỏi hố c&aacute;t l&agrave; một điều tốt v&agrave; qu&aacute; mỏng lu&ocirc;n lu&ocirc;n tốt hơn bất kỳ c&uacute; đ&aacute;nh fat n&agrave;o.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong> (Sưu tầm)</p> </article> </body></html>

7 lời khuyên bổ ích cho người mới chơi golf

By GolfEdit.com - 26/10/2016

Những lời khuyên bổ ích cho người mới chơi golf

1- Biết rõ được khoảng cách mà chiếc gậy của bạn có thể tạo nên sau khi swing là một việc tối quan trọng.

Mọi tay golf giỏi đều biết rõ từng chiếc gậy trong túi golf của mình có thể đánh xa bao nhiêu. Khoảng cách đề cập ở đây chính là khoảng cách bóng có thể bay trên không. Nó không bao gồm khoảng cách sau khi bóng tiếp đất và lăn xa thêm một ít.

Bạn đã biết rõ khả năng từng chiếc gậy của mình chưa? Nếu chưa thì bạn nên đánh dấu lại trong lần tới ra sân tập, một cách nghiêm túc. Bạn không nhất thiết phải thử từng chiếc gậy trong túi của mình, hãy thử mỗi loại khác nhau và tập đoán xem những cái còn lại có khả năng đưa bóng đi bao xa.

Ví dụ, nếu bạn có thể dùng chiếc gậy 9 sắt đánh bóng đi xa 110 mét, và gậy 7 sắt đánh xa được 128 mét thì cơ hội chiếc gậy 8 sắt của bạn đánh được 119 mét là rất cao. Nó đơn giản thế đấy!

Nếu bạn không thể nhớ được mỗi chiếc gậy của mình tạo nên khoảng cách bao xa thì hãy ghi chú lại điều đó trong lần tập tới, và cẩn thận hơn, bạn nên dán những ghi chú đó lên từng chiếc gậy khi về nhà!

2- Hãy tập luyện những cú gạt ngắn, trau dồi đánh wedge và gậy sắt cho sắc bén.

Bạn có thể trở thành tay gạt bóng cừ khôi nếu bạn biết đánh những cú gạt ngắn. Đó là lý do vì sao các tay golf chuyên nghiệp luôn là những kẻ gạt bóng tuyệt vời. Họ có những cú gạt ngắn hơn bạn và tận dụng nó hiệu quả hơn bạn, cộng với khả năng dùng gậy sắt hoàn hảo, họ không cần dùng quá nhiều cú gạt cho 1 hố golf như bạn. Tôi sẵn sàng cược rằng một tay golf chuyên nghiệp luôn tập luyện đánh gạt nhiều hơn bất kỳ tay golf không chuyên nào.

3- Thực hiện cú đánh bằng driver từ hố cát fairway khi:

Bóng không nằm quá gần vách hố cát và hố cát không quá sâu. Cát trong hố không quá xốp. Bạn có thể biết điều này bằng cách di chân xuống mặt cát, nếu cát lún ngập phần đế giày là cát mềm

Bóng nằm nổi trên mặt cát.

Hãy đánh bóng như khi bạn chơi bình thường với vị trí của bóng ở chân trước. Khi swing, đừng đánh fullswing. Thay vào đó, hãy đánh mạnh hết sức có thể nhưng chân không xoay theo cú đánh. Cuối cùng, không giống những cú driver thông thường khác đòi hỏi bạn phải chuyển trọng tâm cơ thể về phía trước, bạn nên giữ trọng tâm phía sau 1 chút và để chiếc gậy vung ra phía trước mình. Đánh driver trong hố cát không phải là bất khả thi, chủ yếu vì gậy driver có bề mặt phẳng và rộng, sẽ dễ dàng làm bóng tâng lên và văng ra khỏi hố cát hơn thay vì chui sâu hơn xuống cát.

4- Bạn chip đổ dốc không chính xác?

Vậy thì hãy thử gạt bóng xem. Đa số người chơi nghiệp dư chọn gậy gạt cho những cú đánh với bóng nằm ngoài nhưng không quá cách xa green. Nhưng bí quyết ở đây khuyên bạn hãy dùng gậy gạt cho trường hợp bóng rơi xa green và phía trên dốc. Người biến cách dùng gậy gạt thay cho wedge này trở nên phổ biến đến mức hình thành cả từ lóng: “Texas Wedge” chính là thầy dạy đánh golf huyền thoại Ben Hogan.

Đầu tiên bạn phải tập để làm quen với sức cản bóng ở vùng rough và vành đai quanh green. Chắc chắn rằng bạn có một cú đánh lăn và thử kiểu đánh đó trên vài green khác nhau, tập đi tập lại nhiều lần.

5- Các thói quen khi Putting

Khảo sát đường đi của bóng từ phía sau, Để đánh giá đầy đủ độ dốc của một cú gạt, hãy chắc chắn rằng bạn nhìn thấy độ dốc từ mọi phía. Điều này có nghĩa, phải đi 1 vòng quanh green. Sau đó, đứng phía sau quả bóng và chọn vị trí của bạn nhằm theo hướng mà bạn sẽ thực hiện cú gạt.
Đường thẳng trên quả bóng. Việc đánh dấu trên bóng golf, cho dù là sử dụng những họa tiết có sẵn trên bóng hay là dùng bút vẽ lên, là một món quà của những vị thần mê môn thể thao quý tộc. Hãy dùng nó càng nhiều càng tốt để xác định đường đi cho cú gạt của bạn.
Quên những đường thẳng và tập trung vào tốc độ. Giờ thì bạn đã có quả bóng được đánh dấu và đường đi của bóng trong đầu. Chỉ cần nghĩ về tốc độ và khoảng cách. Hãy thực hiện vài cú đánh trong khi mắt hướng về mục tiêu vì nó sẽ giúp bạn có cảm nhận rõ ràng về khoảng cách của cú đánh.
Đánh bóng một cách tự tin. Bạn đã xác định được hướng đánh, bạn cũng biết rõ khoảng cách cần phải đánh. Giờ là lúc bạn phải thật tự tin để thực hiện nó. Các golf thủ thường bị hỏng cú gạt là do họ thiếu tự tin dẫn tới run tay khi đánh. Hãy luôn tin tưởng vào cú đánh của mình và thói quen đã hình thành.

6- Để ổn định, phải kiểm soát được những cơ lớn.

Pitch bóng chính xác: tập trung vào chuyển động của cơ thể, không bao giờ đánh bằng tay.

Những tay golf có khả năng đánh ngắn tốt là những người có bản năng tuyệt vời, tay mềm và hiểu rằng đánh ngắn đơn giản là một cú đánh “full swing” thu nhỏ. Hầu hết các nguyên tắc cơ bản tương tự đều được áp dụng. Bao gồm giữ cơ thể hướng về mục tiêu sau khi chạm bóng, cần phải giữ phần trên và phần dưới cơ thể chuyển động đồng bộ – đặc biệt khi đánh pitch.

Hầu hết những cú đánh pitch hỏng do phối hợp cơ thể không đồng bộ trong lúc hạ gậy (downswing). Họ giữ cứng phần trên cơ thể và phụ thuộc vào việc xoay phần thân bên dưới hoặc thực hiện cú đánh bằng chuyển động tay. Cả hai cách vung gậy này đều cho cú chạm bóng có vấn đề.

Cần có cảm giác thả lỏng và thong thả trong những cú đánh pitch. Sự phối hợp (tempo) mịn. Điều này giúp phối hợp tốt phần trên và phần dưới cơ thể. Nên cảm thấy như đang pitch bóng bằng các cơ lớn: vai, ngực, hông và đùi.

Điều chỉnh khoảng cách bằng chiều dài vung gậy về sau (backswing) và quỹ đạo đường bóng thông qua chọn gậy và vị trí đặt bóng. Không nghĩ rằng phải vung tay nhanh hơn hay chậm hơn. Và trên hết, cố gắng giữ cơ thể chuyển động theo cú đánh.

7- Để đánh bóng một hố cát.

Thực hiện thêm một gậy phụ. Những cú đánh bóng hỏng phổ biến từ hố cát là những cú fat. Và nguyên nhân là chân bạn chùng xuống phía dưới. Việc di chuyển hạ thấp trọng tâm của bạn sẽ rất tốt khi chơi trên cỏ nhưng khi chơi trên cát mềm sẽ thường dẫn đến đánh về phía sau bóng. Để hướng bóng về phía trước chân, thực hiện cú swing nhẹ dễ dàng với một gậy dài. Nếu miệng hố cao, cần chắc chắn là bạn có cú đánh võng lên đủ cao để vượt qua, nhưng nếu miệng hố thấp, nâng gậy và đánh một cú swing dễ.

Hướng tư thế lên cao nhằm vào bóng. Hướng cằm của bạn lên để thiết lập góc cột sống của bạn lớn hơn một chút theo chiều dọc. Tư thế cao hơn giúp tạo lực đẩy cho cú swing và cú đánh sẽ mạnh hơn, vì vậy bạn có thể đánh bóng lên mà không làm lún cát, chống lại lực đẩy bị chìm xuống trong quá trình va chạm như các golf thủ vần thường làm khi cứu bóng ra khỏi cát.

Không làm vỡ kính. Hãy tưởng tượng quả bóng của bạn nằm trên một tấm kính. Bạn muốn đánh nó mà không làm vỡ kính. Hãy tạo cảm giác như bạn đang giữ tư thế cao trong suốt thời gian đánh bóng. Hãy nhớ rằng, đánh bóng mỏng ra khỏi hố cát là một điều tốt và quá mỏng luôn luôn tốt hơn bất kỳ cú đánh fat nào.

Golfedit.com (Sưu tầm)

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi