<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/2143-thoat-bong-de-dang-o-bunker-sau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/loft-from-bunker-lead-630x360.jpg"> <figcaption>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bunker dường như l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong s&acirc;n golf v&agrave; việc đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o bunker cũng l&agrave; chuyện cơm bữa đối với nhiều người.</p></h3> </header> <p>Khi đối mặt với một bunker s&acirc;u, miệng hố rộng th&igrave; thử th&aacute;ch tho&aacute;t khỏi n&oacute; c&agrave;ng khiến người chơi ng&aacute;n ngẩm. Nếu sa lầy ở đ&acirc;y th&igrave; c&ocirc;ng sức thi đấu cả một ng&agrave;y c&oacute; thể đi tong trong chốc l&aacute;t. Nhưng đừng lo, h&atilde;y thư gi&atilde;n v&agrave; đ&oacute;n nhận n&oacute; như một phần của cuộc v&agrave; cứu b&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; như những g&igrave; ch&uacute;ng ta tưởng tượng. H&atilde;y ghi lại c&aacute;c m&aacute;ch gi&uacute;p sau đ&acirc;y về tư thế setup v&agrave; điều chỉnh swing ph&ugrave; hợp, bạn sẽ c&oacute; một c&uacute; lob b&oacute;ng bay bổng v&agrave; tho&aacute;t ra khỏi bẫy một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p><em><strong>Set Up: Tư thế ch&acirc;n mở rộng</strong></em></p> <p>Tạo thế đứng ch&acirc;n mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải v&agrave; giữ tay bạn ở mức thấp nhất để c&oacute; thể thoải m&aacute;i khi di chuyển. Cầm gậy sao cho c&aacute;n gậy v&agrave; phần đầu gậy ở hẳn ph&iacute;a sau vị tr&iacute; của b&oacute;ng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng hơn khi quăng đầu gậy v&agrave;o ph&iacute;a dưới b&oacute;ng, tạo th&ecirc;m&nbsp;g&oacute;c mở cần thiết để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-2.jpg?1499227693613" alt="loft-from-bunker-2" /></p> <p><em><strong>SWING: Tạo th&ecirc;m độ nghi&ecirc;ng </strong></em></p> <p>Ở c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y y&ecirc;u cầu một độ nghi&ecirc;ng cho g&oacute;c tấn c&ocirc;ng b&oacute;ng. Cầm v&agrave; đưa gậy ra ph&iacute;a sau l&ecirc;n tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống b&oacute;ng, v&agrave; sau đ&oacute; k&eacute;o gậy l&ecirc;n &ocirc;m s&aacute;t v&agrave;o người để đảm bảo đầu gậy v&agrave;o chuẩn&nbsp;sau khi tiếp x&uacute;c, v&agrave; độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay cao theo đ&uacute;ng &yacute; muốn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-3.jpg?1499227718780" alt="loft-from-bunker-3" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu

By GolfEdit.com - 05/07/2017

Bunker dường như là một phần không thể thiếu trong sân golf và việc đánh bóng vào bunker cũng là chuyện cơm bữa đối với nhiều người.

Khi đối mặt với một bunker sâu, miệng hố rộng thì thử thách thoát khỏi nó càng khiến người chơi ngán ngẩm. Nếu sa lầy ở đây thì công sức thi đấu cả một ngày có thể đi tong trong chốc lát. Nhưng đừng lo, hãy thư giãn và đón nhận nó như một phần của cuộc và cứu bóng cũng không quá khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Hãy ghi lại các mách giúp sau đây về tư thế setup và điều chỉnh swing phù hợp, bạn sẽ có một cú lob bóng bay bổng và thoát ra khỏi bẫy một cách dễ dàng.

Set Up: Tư thế chân mở rộng

Tạo thế đứng chân mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải và giữ tay bạn ở mức thấp nhất để có thể thoải mái khi di chuyển. Cầm gậy sao cho cán gậy và phần đầu gậy ở hẳn phía sau vị trí của bóng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều này sẽ giúp người chơi dễ dàng hơn khi quăng đầu gậy vào phía dưới bóng, tạo thêm góc mở cần thiết để thực hiện cú đánh.

loft-from-bunker-2

SWING: Tạo thêm độ nghiêng

Ở cú đánh này yêu cầu một độ nghiêng cho góc tấn công bóng. Cầm và đưa gậy ra phía sau lên tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống bóng, và sau đó kéo gậy lên ôm sát vào người để đảm bảo đầu gậy vào chuẩn sau khi tiếp xúc, và độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ giúp bóng bay cao theo đúng ý muốn.

loft-from-bunker-3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi