<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/driving/2138-mo-rong-canh-tay-cua-ban-cho-do-chinh-xac-cao-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/pl-power-july-630x360.jpg"> <figcaption>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&aacute;nh xa l&agrave; tốt, nhưng xa v&agrave; thẳng thậm ch&iacute; c&ograve;n tốt hơn. B&agrave;i tập đơn giản sau đ&acirc;y gi&uacute;p bạn c&oacute; thể đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway với tỷ lệ cao hơn nhiều.&nbsp;</p></h3> </header> <p>B&agrave;i tập như sau, tạo tư thế đ&aacute;nh b&oacute;ng như b&igrave;nh thường ở tr&ecirc;n tee, sau đ&oacute; cắm th&ecirc;m một tee thứ 2 ph&iacute;a sau xa&nbsp;khoảng 6 inch v&agrave; tạo th&agrave;nh một g&oacute;c 45 độ với tee ban đầu. B&agrave;i tập l&agrave; h&atilde;y đ&aacute;nh gậy driver sao cho gậy đi vượt qua tee thứ 2 v&agrave; qu&eacute;t b&oacute;ng ra khỏi tee đầu ti&ecirc;n khi mặt gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng. Thực hiện động t&aacute;c n&agrave;y nhiều lần cho đến khi thuần thục, sau đ&oacute; bỏ tee thứ hai đi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/pl-power-july.jpg?1499141109831" alt="pl-power-july" /></p> <p>Thực hiện những động swing như thế n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn mở rộng c&aacute;nh tay của m&igrave;nh gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, tăng tốc tối đa v&agrave; giữ cho bạn kh&ocirc;ng &#039;ch&eacute;m ngang" th&acirc;n b&oacute;ng (nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến bạn k&eacute;o v&agrave; g&acirc;y ra slice) hay đung đưa qu&aacute; nhiều phần th&acirc;n khiến cho bạn đẩy người v&agrave; g&acirc;y ra những c&uacute; hook.&nbsp;B&agrave;i tập n&agrave;y gi&uacute;p người chơi cảm nhận r&otilde; hơn điểm ngọt của mặt gậy, cải thiện tư thế v&agrave;o b&oacute;ng gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng hơn.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn

By GolfEdit.com - 04/07/2017

Đánh xa là tốt, nhưng xa và thẳng thậm chí còn tốt hơn. Bài tập đơn giản sau đây giúp bạn có thể đưa bóng lên fairway với tỷ lệ cao hơn nhiều. 

Bài tập như sau, tạo tư thế đánh bóng như bình thường ở trên tee, sau đó cắm thêm một tee thứ 2 phía sau xa khoảng 6 inch và tạo thành một góc 45 độ với tee ban đầu. Bài tập là hãy đánh gậy driver sao cho gậy đi vượt qua tee thứ 2 và quét bóng ra khỏi tee đầu tiên khi mặt gậy tiếp xúc vào bóng. Thực hiện động tác này nhiều lần cho đến khi thuần thục, sau đó bỏ tee thứ hai đi.

pl-power-july

Thực hiện những động swing như thế này sẽ giúp bạn mở rộng cánh tay của mình gậy tiếp xúc bóng, tăng tốc tối đa và giữ cho bạn không 'chém ngang" thân bóng (nguyên nhân khiến bạn kéo và gây ra slice) hay đung đưa quá nhiều phần thân khiến cho bạn đẩy người và gây ra những cú hook. Bài tập này giúp người chơi cảm nhận rõ hơn điểm ngọt của mặt gậy, cải thiện tư thế vào bóng giúp bóng đi thẳng hơn. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Driving

Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice

By GolfEdit.com
Huấn luyện viên Andrew Reynolds giaỉ thích tại sao người chơi cần xoay vai đúng cách để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bóng...
Driving

Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt

By GolfEdit.com
Các Pros trên Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung phát triển những kỹ năng Swing của mình để có những cú Driving đầy sức mạnh giúp bóng đi...
Driving

Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn

By GolfEdit.com
Đánh xa là tốt, nhưng xa và thẳng thậm chí còn tốt hơn. Bài tập đơn giản sau đây giúp bạn có thể đưa bóng lên fairway với tỷ lệ...
Driving

Giảm độ xoáy ở những cú tee shot

By GolfEdit.com
Đánh bóng quá xoáy bạn sẽ phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác của cú đánh ...
Driving

Các tuyệt chiêu dùng Driver

By GolfEdit.com
Chia sẻ của thành viên MrPAR và GolfNut ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi