<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/driving/1745-giam-do-xoay-o-nhung-cu-tee-shot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Spingolf01-630x360.jpg"> <figcaption>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng qu&aacute; xo&aacute;y bạn sẽ phải trả gi&aacute; bằng khoảng c&aacute;ch v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&uacute; đ&aacute;nh</p></h3> </header> <p>Trước khi đi đến 2 bước r&egrave;n luyện kỹ năng hạn chế b&oacute;ng xo&aacute;y khi đ&aacute;nh, ch&uacute;ng ta phải ghi nhận rằng điểm tiếp x&uacute;c b&oacute;ng với mặt gậy Driver l&agrave; một trong những yếu tố then chốt trong việc khiến b&oacute;ng bay với độ xo&aacute;y như thế n&agrave;o. Độ xo&aacute;y nhiều hay &iacute;t n&oacute; r&otilde; r&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o điểm tiếp x&uacute;c của b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>V&igrave; vậy nếu bạn muốn tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh với độ xo&aacute;y b&oacute;ng lớn khi tee off, d&ugrave; hướng sang phải, tr&aacute;i, cao hay thấp - th&igrave; bạn lu&ocirc;n phải t&igrave;m được cho m&igrave;nh một tư thế đứng set up vững chắc khi thực hiện v&agrave;o b&oacute;ng ở c&uacute; swing của m&igrave;nh.</p> <p>Nếu bạn muốn đưa b&oacute;ng bay cao với dộ xo&aacute;y (spin) tối thiểu, bạn đưa gậy Driver đi từ ph&iacute;a trong ra ngo&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng sao cho g&oacute;c tấn c&ocirc;ng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; đường swing vượt qua đường mục ti&ecirc;u.</p> <p><em>C&aacute;ch r&egrave;n luyện thứ 1:</em>&nbsp;M&aacute;ch gi&uacute;p của ch&uacute;ng t&ocirc;i để bạn c&oacute; thể r&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave; ở khu vực cắm tee, h&atilde;y đổ đụm c&aacute;t nhỏ xung quanh tee, khi gậy golf được đưa từ trong ra ngo&agrave;i, đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng m&agrave; gần như c&aacute;t kh&ocirc;ng bị bung ra tung t&oacute;e th&igrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m đ&uacute;ng. Bởi l&uacute;c đ&oacute; bạn đ&aacute;nh b&oacute;ng gần như ph&iacute;a định của tee v&agrave; tee &nbsp;kh&ocirc;ng bị dịch chuyển.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><em>C&aacute;ch r&egrave;n luyện thứ 2:</em> Sử dụng 2 c&acirc;y gậy golf hoặc thước canh lề để căn chỉnh. Theo đ&oacute; 1 gậy golf đặt theo hướng mục ti&ecirc;u, c&ograve;n gậy golf c&ograve;n lại đặt hơi lệch so với gậy số 1 theo hướng đi v&agrave;o, đặt c&aacute;n gậy số 2 tr&ecirc;n tee sao cho gậy được dựng l&ecirc;n. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho golfer cảm nhận được đường swing của m&igrave;nh đang hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n. Cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng sao cho bạn cảm nhận thấy đường swing đi từ trong ra ngo&agrave;i v&agrave; hướng g&oacute;c tấn c&ocirc;ng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; tiếp x&uacute;c b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c v&agrave;o điểm giữa của mặt gậy Driver.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf02.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giảm độ xoáy ở những cú tee shot

By GolfEdit.com - 17/08/2016

Đánh bóng quá xoáy bạn sẽ phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác của cú đánh

Trước khi đi đến 2 bước rèn luyện kỹ năng hạn chế bóng xoáy khi đánh, chúng ta phải ghi nhận rằng điểm tiếp xúc bóng với mặt gậy Driver là một trong những yếu tố then chốt trong việc khiến bóng bay với độ xoáy như thế nào. Độ xoáy nhiều hay ít nó rõ ràng phụ thuộc vào điểm tiếp xúc của bóng.

Vì vậy nếu bạn muốn tạo ra một cú đánh với độ xoáy bóng lớn khi tee off, dù hướng sang phải, trái, cao hay thấp - thì bạn luôn phải tìm được cho mình một tư thế đứng set up vững chắc khi thực hiện vào bóng ở cú swing của mình.

Nếu bạn muốn đưa bóng bay cao với dộ xoáy (spin) tối thiểu, bạn đưa gậy Driver đi từ phía trong ra ngoài và đánh vào bóng sao cho góc tấn công hướng lên trên và đường swing vượt qua đường mục tiêu.

Cách rèn luyện thứ 1: Mách giúp của chúng tôi để bạn có thể rèn luyện kỹ năng là ở khu vực cắm tee, hãy đổ đụm cát nhỏ xung quanh tee, khi gậy golf được đưa từ trong ra ngoài, đánh vào bóng mà gần như cát không bị bung ra tung tóe thì bạn đã làm đúng. Bởi lúc đó bạn đánh bóng gần như phía định của tee và tee  không bị dịch chuyển. 

Cách rèn luyện thứ 2: Sử dụng 2 cây gậy golf hoặc thước canh lề để căn chỉnh. Theo đó 1 gậy golf đặt theo hướng mục tiêu, còn gậy golf còn lại đặt hơi lệch so với gậy số 1 theo hướng đi vào, đặt cán gậy số 2 trên tee sao cho gậy được dựng lên. Điều này giúp cho golfer cảm nhận được đường swing của mình đang hướng lên trên. Cố gắng đánh bóng sao cho bạn cảm nhận thấy đường swing đi từ trong ra ngoài và hướng góc tấn công hướng lên trên và tiếp xúc bóng chuẩn xác vào điểm giữa của mặt gậy Driver.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi