<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/driving/151-huong-dan-danh-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hướng dẫn đánh Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hướng dẫn đánh Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golf-driver-2-425x243.jpg"> <figcaption>Hướng dẫn đánh Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>To, d&agrave;i, đẹp mắt, đ&aacute;nh rất xa v&agrave; k&ecirc;u r&otilde; to. Đ&oacute; l&agrave; những h&igrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n của c&acirc;y driver đập v&agrave;o mắt một người mới tập chơi golf.</p></h3> </header> <p>Kh&ocirc;ng chỉ tr&ecirc;n s&acirc;n tập m&agrave; cả tr&ecirc;n s&acirc;n 18 hố, những c&uacute; driver sấm s&eacute;t lu&ocirc;n nhận được tr&agrave;ng vỗ tay t&aacute;n thưởng của caddy v&agrave; những c&aacute;i ng&atilde; n&oacute;n điệu nghệ của đối thủ. Kỹ năng đ&aacute;nh driver tốt c&ograve;n l&agrave; điều kiện ti&ecirc;n quyết để bạn c&oacute; thể hạ điểm HDC hoặc biến bạn th&agrave;nh ng&ocirc;i sao của v&ograve;ng đấu đ&oacute;. Điều n&agrave;y l&yacute; giải tại sao những người mới tập chơi thường kh&ocirc;ng muốn tập chip-putt m&agrave; muốn thầy dạy golf chỉ hết cho m&igrave;nh mọi tuyệt kỹ d&ugrave;ng driver.<br /><br />Hiện nay, với tiến bộ kỹ thuật được &aacute;p dụng v&agrave;o thiết bị golf, driver dễ sử dụng v&agrave; đ&aacute;nh xa hơn xưa rất nhiều. Nhưng một c&acirc;y driver mới nhất, tốt nhất cũng kh&ocirc;ng gi&uacute;p bạn c&oacute; được c&uacute; đ&aacute;nh như của Tiger Woods, m&agrave; điều đ&oacute; phụ thuộc v&agrave;o kỹ năng của bạn.<br /><strong>1. Tư thế chuẩn bị.</strong><br /><br /><img class="caption" style="float: left;" src="/images/Huongdan/kythuatgolf1.jpg" border="0" />Tư thế chuẩn bị đ&uacute;ng l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng để bạn c&oacute; được một c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng với tất cả sức mạnh. H&atilde;y chắc chắn rằng bạn &aacute;p dung cẩn thận những hướng dẫn n&agrave;y, điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn đang tiến gần tới những c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng d&agrave;i hơn.</p> <p>Rất nhiều tay golf kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n, cả điểm handicap thấp lẫn cao, cũng như nhiều tay golf trong c&aacute;c giải đấu chuy&ecirc;n nghiệp chỉ đ&aacute;nh được những c&uacute; driver ngắn.</p> <p>Trong t&uacute;i gậy của bạn, driver c&oacute; g&oacute;c mở mặt gậy nhỏ nhất trong c&aacute;c gậy đ&aacute;nh v&agrave; chỉ thua mỗi gậy gạt. Nhưng ch&uacute;ng ta đều biết l&agrave; với những quả b&oacute;ng golf ng&agrave;y nay, gậy driver c&oacute; thể đ&aacute;nh ch&uacute;ng đi xa một khoảng c&aacute;ch phi thường, chỉ cần g&oacute;c đ&aacute;nh ban đầu đủ rộng (&iacute;t nhất 14 độ).</p> <p>L&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o bạn đạt được điều đ&oacute; nếu mặt gậy driver của bạn chỉ c&oacute; g&oacute;c từ 9 tới 10 độ?</p> <p>Để đ&aacute;nh được b&oacute;ng đi xa đ&uacute;ng khoảng c&aacute;ch ước t&iacute;nh, hoặc ngay cả xa hơn, h&atilde;y đ&aacute;nh b&oacute;ng cao hơn 1 ch&uacute;t bằng gậy driver. Để c&oacute; một tư thế cần thiết, h&atilde;y bảo đảm rằng b&oacute;ng được đặt đối diện với g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i của bạn. Ch&acirc;n dang đủ rộng, th&acirc;n tr&ecirc;n của bạn nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a sau b&oacute;ng tạo th&agrave;nh đường thẳng với ch&acirc;n tr&aacute;i. Bạn đặt b&oacute;ng l&ecirc;n tee v&agrave; tốt nhất, h&atilde;y tạo cảm gi&aacute;c rằng bạn đang cố gắng đ&aacute;nh n&oacute; bay thẳng l&ecirc;n trời.<br /><br /></p> <p>Sau khi v&agrave;o tư thế chuẩn bị như hướng dẫn ở phần 1, với mục ti&ecirc;u tưởng tượng đặt ra trong đầu rằng phải vung gậy tr&uacute;ng v&agrave; đưa b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n kh&ocirc;ng trung</p> <p><strong>2. Dừng gậy.</strong><br /><br /><img class="caption" style="float: right;" src="/images/Huongdan/kythuatgolf2.jpg" border="0" />Để c&oacute; một c&uacute; driver mạnh mẽ, bạn h&atilde;y chuyển trọng lượng về ch&acirc;n sau khi đưa gậy l&ecirc;n cao dần. H&ocirc;ng v&agrave; vai nhấc l&ecirc;n theo v&ograve;ng quay gậy, bạn sẽ cảm thấy trọng lượng được chuyển về ch&acirc;n phải (đối với người thuận tay phải). Một trong những sai lầm của người chơi nghiệp dư l&agrave; ở vị tr&iacute; dừng gậy sau khi đưa gậy l&ecirc;n cao, họ chuyển trọng lượng về ch&acirc;n trước. Đ&acirc;y l&agrave; sai lầm lớn nhất khi đ&aacute;nh driver, n&oacute; l&agrave;m đảo ngược nơi ph&aacute;t sinh lực v&agrave; l&agrave;m cho c&uacute; đ&aacute;nh thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c.<br /><br />Như bất cứ phần hướng dẫn n&agrave;o, mọi sai lầm đều c&oacute; hướng giải quyết. Với lỗi dồn trọng lực v&agrave;o ch&acirc;n trước khi dừng gậy ở backswing, c&aacute;ch tốt nhất để khắc phục l&agrave; hơi khuỵ ch&acirc;n sau xuống một t&iacute; ở thời điểm dừng gậy.<br /><br />C&aacute;ch đặt b&oacute;ng ch&iacute;nh x&aacute;c:<br />Hiện nay, gậy driver cần tiếp x&uacute;c b&oacute;ng ở nửa tr&ecirc;n để c&oacute; sức bật mạnh nhất. Do đ&oacute;, khi đặt b&oacute;ng l&ecirc;n tee, bạn phải chỉnh cho b&oacute;ng nằm tr&ecirc;n 1/2 đầu gậy. Đ&acirc;y l&agrave; b&iacute; quyết quan trọng để c&oacute; được c&uacute; driver xa nhất c&oacute; thể.<br /><br /></p> <p>Nhiều người to khỏe thường thắc mắc tại sao t&ocirc;i đ&aacute;nh driver kh&ocirc;ng xa hơn anh ch&agrave;ng mảnh khảnh kia? Bởi v&igrave; họ thường vướng hai sai lầm khi hạ gậy.</p> <p><strong>3. Hạ gậy (downswing).</strong><br /><br />L&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh t&iacute;ch lũy năng lượng v&agrave; sử dụng hết những sức mạnh dự trữ cho c&uacute; đ&aacute;nh. Đầu ti&ecirc;n bạn dồn trọng lượng cơ thể từ ch&acirc;n phải qua g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i bằng c&aacute;ch dời h&ocirc;ng trong khi vẫn giữ nguy&ecirc;n đầu ở vị tr&iacute; cũ. Điều n&agrave;y rất quan trọng để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh driver uy lực. Khi trọng lượng đ&atilde; dồn qua ch&acirc;n tr&aacute;i v&agrave; khuỷu tay phải chạm h&ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm b&ugrave;ng nổ cho tất cả năng lượng m&agrave; bạn dự trữ. H&atilde;y khoan vung gậy qu&aacute; sớm cho đến khi khuỷu tay phải chạm h&ocirc;ng, điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn tiết kiệm kh&aacute; nhiều năng lượng.</p> <p><img src="/images/Huongdan/kythuatgolf3.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Đương nhi&ecirc;n sẽ c&oacute; v&agrave;i lỗi ph&aacute;t sinh khi bạn tập. Lỗi thường x&atilde;y ra nhất l&agrave; khi chuyển trọng t&acirc;m từ ch&acirc;n phải qua ch&acirc;n tr&aacute;i, người chơi chuyển to&agrave;n bộ cả phần tr&ecirc;n cơ thể lẫn phần h&ocirc;ng l&ecirc;n ch&acirc;n tr&aacute;i. Ở vị tr&iacute; trục cơ thể nằm ở ch&acirc;n tr&aacute;i, gậy của bạn sẽ hạ xuống nhanh v&agrave; qu&aacute; s&acirc;u so với cần thiết, kết quả l&agrave; b&oacute;ng thường nằm cao hơn điểm chạm b&oacute;ng tốt nhất (sweet spot). C&aacute;i gi&aacute; phải trả cho sai lầm n&agrave;y l&agrave; tất cả cố gắng của bạn đều trở th&agrave;nh v&ocirc; nghĩa. Lỗi thứ hai thường gặp l&agrave; vung cổ tay qu&aacute; sớm trong nỗ lực đ&aacute;nh b&oacute;ng mạnh hơn. Thực tế, nếu bạn muốn c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh c&oacute; lực mạnh hơn, cổ tay v&agrave; khuỷu tay của bạn phải chờ đ&uacute;ng thời điểm để vung l&ecirc;n với tốc độ cần thiết.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/kythuatgolf4.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Luyện tập hạ gậy thường xuy&ecirc;n cho ph&eacute;p trọng t&acirc;m của bạn chuyển sang tr&aacute;i trong khi đầu vẫn giữ nguy&ecirc;n vị tr&iacute; như khi vung gậy l&ecirc;n cao nhất. H&atilde;y thử để khuỷu tay v&agrave; cổ tay tr&aacute;i của bạn c&ograve;n thụ động trong l&uacute;c bạn bắt đầu dời trọng t&acirc;m sang tr&aacute;i &ndash; điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p ban trữ được nhiều năng lượng hơn. N&oacute; sẽ tạo cho bạn một cảm gi&aacute;c kh&aacute;c biệt, nhưng đ&oacute; l&agrave; một cảm gi&aacute;c tốt.</p> <p><strong>4. Đ&aacute;nh b&oacute;ng</strong><br /><br />Mục đ&iacute;ch của b&agrave;i viết n&agrave;y l&agrave; đưa ra định nghĩa của việc đ&aacute;nh b&oacute;ng, đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh duỗi thẳng khủy tay phải v&agrave; thả lỏng cổ tay. H&atilde;y ch&uacute; &yacute; trong h&igrave;nh b&ecirc;n, c&aacute;nh tay phải của t&ocirc;i thẳng h&agrave;ng với c&aacute;n gậy. Đ&acirc;y l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh với tất cả năng lượng được giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n. Trong giai đoạn hạ gậy, khủy tay phải của t&ocirc;i vẫn gập v&agrave; cổ tay vẫn nghi&ecirc;ng. Tới giai đoạn chạm b&oacute;ng, đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c ph&aacute;t huy sức mạnh. H&atilde;y ch&uacute; &yacute; giữ đầu hướng về ph&iacute;a sau, đảm bảo cho c&uacute; đ&aacute;nh của bạn hướng l&ecirc;n cao v&agrave; xa. Khi bạn biết c&aacute;ch giữ đ&uacute;ng g&oacute;c đ&aacute;nh v&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t huy hết to&agrave;n bộ năng lượng dự trữ được trong khi hạ gậy, bạn sẽ c&oacute; tất cả sức mạnh m&agrave; bạn muốn cho c&uacute; driver của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com (Theo GolfWorld.vn)</strong></p> </article> </body></html>

Hướng dẫn đánh Driver

By GolfEdit.com - 29/01/2013

To, dài, đẹp mắt, đánh rất xa và kêu rõ to. Đó là những hình ảnh đầu tiên của cây driver đập vào mắt một người mới tập chơi golf.

Không chỉ trên sân tập mà cả trên sân 18 hố, những cú driver sấm sét luôn nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của caddy và những cái ngã nón điệu nghệ của đối thủ. Kỹ năng đánh driver tốt còn là điều kiện tiên quyết để bạn có thể hạ điểm HDC hoặc biến bạn thành ngôi sao của vòng đấu đó. Điều này lý giải tại sao những người mới tập chơi thường không muốn tập chip-putt mà muốn thầy dạy golf chỉ hết cho mình mọi tuyệt kỹ dùng driver.

Hiện nay, với tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào thiết bị golf, driver dễ sử dụng và đánh xa hơn xưa rất nhiều. Nhưng một cây driver mới nhất, tốt nhất cũng không giúp bạn có được cú đánh như của Tiger Woods, mà điều đó phụ thuộc vào kỹ năng của bạn.
1. Tư thế chuẩn bị.

Tư thế chuẩn bị đúng là vô cùng quan trọng để bạn có được một cú phát bóng với tất cả sức mạnh. Hãy chắc chắn rằng bạn áp dung cẩn thận những hướng dẫn này, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến gần tới những cú phát bóng dài hơn.

Rất nhiều tay golf không chuyên, cả điểm handicap thấp lẫn cao, cũng như nhiều tay golf trong các giải đấu chuyên nghiệp chỉ đánh được những cú driver ngắn.

Trong túi gậy của bạn, driver có góc mở mặt gậy nhỏ nhất trong các gậy đánh và chỉ thua mỗi gậy gạt. Nhưng chúng ta đều biết là với những quả bóng golf ngày nay, gậy driver có thể đánh chúng đi xa một khoảng cách phi thường, chỉ cần góc đánh ban đầu đủ rộng (ít nhất 14 độ).

Làm cách nào bạn đạt được điều đó nếu mặt gậy driver của bạn chỉ có góc từ 9 tới 10 độ?

Để đánh được bóng đi xa đúng khoảng cách ước tính, hoặc ngay cả xa hơn, hãy đánh bóng cao hơn 1 chút bằng gậy driver. Để có một tư thế cần thiết, hãy bảo đảm rằng bóng được đặt đối diện với gót chân trái của bạn. Chân dang đủ rộng, thân trên của bạn nghiêng về phía sau bóng tạo thành đường thẳng với chân trái. Bạn đặt bóng lên tee và tốt nhất, hãy tạo cảm giác rằng bạn đang cố gắng đánh nó bay thẳng lên trời.

Sau khi vào tư thế chuẩn bị như hướng dẫn ở phần 1, với mục tiêu tưởng tượng đặt ra trong đầu rằng phải vung gậy trúng và đưa bóng bay bổng lên không trung

2. Dừng gậy.

Để có một cú driver mạnh mẽ, bạn hãy chuyển trọng lượng về chân sau khi đưa gậy lên cao dần. Hông và vai nhấc lên theo vòng quay gậy, bạn sẽ cảm thấy trọng lượng được chuyển về chân phải (đối với người thuận tay phải). Một trong những sai lầm của người chơi nghiệp dư là ở vị trí dừng gậy sau khi đưa gậy lên cao, họ chuyển trọng lượng về chân trước. Đây là sai lầm lớn nhất khi đánh driver, nó làm đảo ngược nơi phát sinh lực và làm cho cú đánh thiếu chính xác.

Như bất cứ phần hướng dẫn nào, mọi sai lầm đều có hướng giải quyết. Với lỗi dồn trọng lực vào chân trước khi dừng gậy ở backswing, cách tốt nhất để khắc phục là hơi khuỵ chân sau xuống một tí ở thời điểm dừng gậy.

Cách đặt bóng chính xác:
Hiện nay, gậy driver cần tiếp xúc bóng ở nửa trên để có sức bật mạnh nhất. Do đó, khi đặt bóng lên tee, bạn phải chỉnh cho bóng nằm trên 1/2 đầu gậy. Đây là bí quyết quan trọng để có được cú driver xa nhất có thể.

Nhiều người to khỏe thường thắc mắc tại sao tôi đánh driver không xa hơn anh chàng mảnh khảnh kia? Bởi vì họ thường vướng hai sai lầm khi hạ gậy.

3. Hạ gậy (downswing).

Là quá trình tích lũy năng lượng và sử dụng hết những sức mạnh dự trữ cho cú đánh. Đầu tiên bạn dồn trọng lượng cơ thể từ chân phải qua gót chân trái bằng cách dời hông trong khi vẫn giữ nguyên đầu ở vị trí cũ. Điều này rất quan trọng để có một cú đánh driver uy lực. Khi trọng lượng đã dồn qua chân trái và khuỷu tay phải chạm hông chính là thời điểm bùng nổ cho tất cả năng lượng mà bạn dự trữ. Hãy khoan vung gậy quá sớm cho đến khi khuỷu tay phải chạm hông, điều này giúp bạn tiết kiệm khá nhiều năng lượng.

Đương nhiên sẽ có vài lỗi phát sinh khi bạn tập. Lỗi thường xãy ra nhất là khi chuyển trọng tâm từ chân phải qua chân trái, người chơi chuyển toàn bộ cả phần trên cơ thể lẫn phần hông lên chân trái. Ở vị trí trục cơ thể nằm ở chân trái, gậy của bạn sẽ hạ xuống nhanh và quá sâu so với cần thiết, kết quả là bóng thường nằm cao hơn điểm chạm bóng tốt nhất (sweet spot). Cái giá phải trả cho sai lầm này là tất cả cố gắng của bạn đều trở thành vô nghĩa. Lỗi thứ hai thường gặp là vung cổ tay quá sớm trong nỗ lực đánh bóng mạnh hơn. Thực tế, nếu bạn muốn cú đánh của mình có lực mạnh hơn, cổ tay và khuỷu tay của bạn phải chờ đúng thời điểm để vung lên với tốc độ cần thiết.

Luyện tập hạ gậy thường xuyên cho phép trọng tâm của bạn chuyển sang trái trong khi đầu vẫn giữ nguyên vị trí như khi vung gậy lên cao nhất. Hãy thử để khuỷu tay và cổ tay trái của bạn còn thụ động trong lúc bạn bắt đầu dời trọng tâm sang trái – điều này sẽ giúp ban trữ được nhiều năng lượng hơn. Nó sẽ tạo cho bạn một cảm giác khác biệt, nhưng đó là một cảm giác tốt.

4. Đánh bóng

Mục đích của bài viết này là đưa ra định nghĩa của việc đánh bóng, đó là quá trình duỗi thẳng khủy tay phải và thả lỏng cổ tay. Hãy chú ý trong hình bên, cánh tay phải của tôi thẳng hàng với cán gậy. Đây là một cú đánh với tất cả năng lượng được giải phóng hoàn toàn. Trong giai đoạn hạ gậy, khủy tay phải của tôi vẫn gập và cổ tay vẫn nghiêng. Tới giai đoạn chạm bóng, đó là lúc phát huy sức mạnh. Hãy chú ý giữ đầu hướng về phía sau, đảm bảo cho cú đánh của bạn hướng lên cao và xa. Khi bạn biết cách giữ đúng góc đánh và có thể phát huy hết toàn bộ năng lượng dự trữ được trong khi hạ gậy, bạn sẽ có tất cả sức mạnh mà bạn muốn cho cú driver của mình.

Golfedit.com (Theo GolfWorld.vn)

Tin tức cập nhật
Driving

Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice

By GolfEdit.com
Huấn luyện viên Andrew Reynolds giaỉ thích tại sao người chơi cần xoay vai đúng cách để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bóng...
Driving

Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt

By GolfEdit.com
Các Pros trên Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung phát triển những kỹ năng Swing của mình để có những cú Driving đầy sức mạnh giúp bóng đi...
Driving

Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn

By GolfEdit.com
Đánh xa là tốt, nhưng xa và thẳng thậm chí còn tốt hơn. Bài tập đơn giản sau đây giúp bạn có thể đưa bóng lên fairway với tỷ lệ...
Driving

Giảm độ xoáy ở những cú tee shot

By GolfEdit.com
Đánh bóng quá xoáy bạn sẽ phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác của cú đánh ...
Driving

Các tuyệt chiêu dùng Driver

By GolfEdit.com
Chia sẻ của thành viên MrPAR và GolfNut ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi