<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/1756-mot-so-thuat-ngu-ki-thuat-cuc-huu-ich.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Một số thuật ngữ kĩ thuật cực hữu ích</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Một số thuật ngữ kĩ thuật cực hữu ích</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/sweetspot01-425x243.jpg"> <figcaption>Một số thuật ngữ kĩ thuật cực hữu ích</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sweet Spot (Điểm ngọt)</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/Dungcu/sweetspot.jpg" alt="" border="0" /><br /></strong></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; khu vực nằm ở trung t&acirc;m mặt gậy, nếu người chơi đ&aacute;nh b&oacute;ng đ&uacute;ng v&agrave;o khu vực n&agrave;y của mặt gậy sẽ tạo ra đường b&oacute;ng thẳng v&agrave; xa nhất. Ngược lại nếu đ&aacute;nh lệch ra khỏi Điểm Ngọt, b&oacute;ng sẽ c&oacute; quỹ đạo bay ngắn hơn v&agrave; rất kh&oacute; kiểm so&aacute;t hướng b&oacute;ng.</p> <p><strong>Swingweight (Trọng lượng khi vung):</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/Dungcu/Thriverswingweight.jpg" alt="" border="0" /><br /></strong></p> <p>L&agrave; th&ocirc;ng số x&aacute;c định trọng lượng của một chiếc gậy golf sẽ tạo ra cảm gi&aacute;c vung gậy khi swing. K&yacute; hiệu đơn vị đo Swingweight gồm một chữ c&aacute;i, v&iacute; dụ A0 l&agrave; nhẹ nhất đến G10 l&agrave; nặng nhất.<br />C&aacute;c gậy golf kh&aacute;c nhau c&oacute; Swingweight kh&aacute;c nhau, v&agrave; điều n&agrave;y khiến cho cảm gi&aacute;c vung gậy kh&aacute;c nhau. Một c&acirc;y gậy c&oacute; swingweitght D5 sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c nặng hơn khi vung gậy c&oacute; swingweiht C7 mặc d&ugrave; trọng lượng thực 2 gậy l&agrave; như nhau.</p> <p><strong>Loft Angle:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/Dungcu/Loftangle.jpg" alt="" border="0" /><br /></strong></p> <p>L&agrave; g&oacute;c nằm giữa mặt phẳng bệ mặt gậy v&agrave; mặt phẳng đứng vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất.<br />Lofft Angle l&agrave; nh&acirc;n tố ch&iacute;nh quyết định đường bay của b&oacute;ng sẽ cao thấp như thế n&agrave;o, LA c&agrave;ng cao th&igrave; b&oacute;ng bay c&agrave;ng cao. Trong bộ gậy sắt, gậy Wedge c&oacute; LA cao nhất, gậy số 3 c&oacute; loft angle thấp nhất. Mỗi một gậy c&oacute; LA được thiết kế kh&aacute;c nhau để đ&aacute;nh tr&aacute;i b&oacute;ng với một đường bay v&agrave; khoảng c&aacute;ch nhất định. Trong phần lớn c&aacute;c trường hợp b&oacute;ng bay xa th&igrave; sẽ bay thấp, v&agrave; ngược lại</p> <p><strong>Lie Angle:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/fitting2.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Lie Angle l&agrave; g&oacute;c tạo bởi giữa th&acirc;n gậy v&agrave; mặt đất.<br />Khi bạn đặt chiếc gậy golf l&ecirc;n mặt đất sao cho đầu gậy tiếp x&uacute;c với mặt đất tại đường trung t&acirc;m của đầu gậy. Lie Angle thường nằm trong phạm vi từ 55 đến 65 độ.</p> <p><strong>Moment of Intertia (MOI):</strong></p> <p>Đ&acirc;y gọi l&agrave; M&ocirc; men qusn t&iacute;nh, chỉ khả năng chống lại sự xoắn hoặc xoay của đầu gậy khi t&aacute;c động với b&oacute;ng. Khi bạn vung gậy hơi lệch v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng đ&uacute;ng v&agrave;o phần đầu của gậy, một đầu gậy với th&ocirc;ng số MOI cao sẽ bị xoay &iacute;t hơn, gi&uacute;p cho tr&aacute;i b&oacute;ng vẫn c&oacute; khả năng bay đ&uacute;ng hướng định đ&aacute;nh, khoảng c&aacute;ch bay của b&oacute;ng cũng bị giảm đi &iacute;t nhơn.</p> <p><strong>CG (Vị tr&iacute; trọng t&acirc;m):</strong></p> <p>L&agrave; một điểm nằm ở b&ecirc;n trong đầu gậy tại đ&oacute; đầu gậy sẽ c&acirc;n bằng ho&agrave;n to&agrave;n. Trọng t&acirc;m của đầu gậy ảnh hưởng rất lớn đến đường đi của tr&aacute;i b&oacute;ng. V&iacute; dụ hạ thấp trọng t&acirc;m của đầu gậy sẽ l&agrave;m tăng g&oacute;c xuất ph&aacute;t của b&oacute;ng khiến đường b&oacute;ng bay cao hơn đồng thời l&agrave;m giảm độ xo&aacute;y. Nếu trọng t&acirc;m được chuyển về ph&iacute;a g&oacute;t (heel) của đầu gậy, đường b&oacute;ng sẽ c&oacute; xu hướng bay từ phải sang tr&aacute;i (draw), ngược lại nếu trọng t&acirc;m được chuyển về ph&iacute;a mũi (toe) của đầu gậy, đường b&oacute;ng sẽ c&oacute; xu hướng bay từ tr&aacute;i rồi lượn sang phải (fade).</p> <p><strong>COR:</strong></p> <p>L&agrave; một th&ocirc;ng số m&ocirc; tả hiệu suất của việc truyền năng lượng từ một vật n&agrave;y sang một vật kh&aacute;c khi hai vật t&aacute;c động v&agrave;o nhau, đơn vị l&agrave; %. Nếu 0% nghĩa l&agrave; năng lượn ho&agrave;n to&agrave;n bị mất khi t&aacute;c động, 100% nghĩa l&agrave; tất cả năng lượng được truyền từ vật n&agrave;y sang vật kh&aacute;c. Trong golf, đ&oacute; l&agrave; hiệu suất truyền năng lượng của gậy golf sang tr&aacute;i b&oacute;ng khi mặt gậy t&aacute;c động v&agrave;o b&oacute;ng. COR c&agrave;ng cao th&igrave; vận tốc bay của b&oacute;ng sau khi t&aacute;c động v&agrave;o mặt gậy sẽ c&agrave;ng lớn (với giải thiết c&ugrave;ng một vận tốc t&aacute;c động v&agrave;o b&oacute;ng), khiến tr&aacute;i b&oacute;ng bay xa hơn.</p> <p><strong>Perimeter Weighting:</strong></p> <p>L&agrave; một thuật ngữ m&ocirc; tả c&aacute;ch ph&acirc;n phối trọng lượng b&ecirc;n trong đầu gậy golf trong đ&oacute; phần khối lượng của đầu gậy v&agrave; ph&acirc;n bố xung quanh chu vi đầu gậy.<br />Lợi &iacute;ch của c&aacute;ch thiết kế n&agrave;y l&agrave; khi khối lượng của đầu gậy c&agrave;ng được đẩy xa ra khỏi trung t&acirc;m đầu gậy, MOI của đầu gậy sẽ cao hơn. MOI cao hơn sẽ khiến cho đầu gậy &iacute;t bị xoay khi người chơi đ&aacute;nh b&oacute;ng lệch khỏi trung t&acirc;m mặt gậy. Mặt gậy c&agrave;ng &iacute;t bị xoay khi đ&aacute;nh lệch b&oacute;ng sẽ gi&uacute;p đường b&oacute;ng bay xa hơn.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong> (HNSport)</p> </article> </body></html>

Một số thuật ngữ kĩ thuật cực hữu ích

By GolfEdit.com - 06/09/2016

Sweet Spot (Điểm ngọt)


Đây là khu vực nằm ở trung tâm mặt gậy, nếu người chơi đánh bóng đúng vào khu vực này của mặt gậy sẽ tạo ra đường bóng thẳng và xa nhất. Ngược lại nếu đánh lệch ra khỏi Điểm Ngọt, bóng sẽ có quỹ đạo bay ngắn hơn và rất khó kiểm soát hướng bóng.

Swingweight (Trọng lượng khi vung):


Là thông số xác định trọng lượng của một chiếc gậy golf sẽ tạo ra cảm giác vung gậy khi swing. Ký hiệu đơn vị đo Swingweight gồm một chữ cái, ví dụ A0 là nhẹ nhất đến G10 là nặng nhất.
Các gậy golf khác nhau có Swingweight khác nhau, và điều này khiến cho cảm giác vung gậy khác nhau. Một cây gậy có swingweitght D5 sẽ có cảm giác nặng hơn khi vung gậy có swingweiht C7 mặc dù trọng lượng thực 2 gậy là như nhau.

Loft Angle:


Là góc nằm giữa mặt phẳng bệ mặt gậy và mặt phẳng đứng vuông góc với mặt đất.
Lofft Angle là nhân tố chính quyết định đường bay của bóng sẽ cao thấp như thế nào, LA càng cao thì bóng bay càng cao. Trong bộ gậy sắt, gậy Wedge có LA cao nhất, gậy số 3 có loft angle thấp nhất. Mỗi một gậy có LA được thiết kế khác nhau để đánh trái bóng với một đường bay và khoảng cách nhất định. Trong phần lớn các trường hợp bóng bay xa thì sẽ bay thấp, và ngược lại

Lie Angle:

Lie Angle là góc tạo bởi giữa thân gậy và mặt đất.
Khi bạn đặt chiếc gậy golf lên mặt đất sao cho đầu gậy tiếp xúc với mặt đất tại đường trung tâm của đầu gậy. Lie Angle thường nằm trong phạm vi từ 55 đến 65 độ.

Moment of Intertia (MOI):

Đây gọi là Mô men qusn tính, chỉ khả năng chống lại sự xoắn hoặc xoay của đầu gậy khi tác động với bóng. Khi bạn vung gậy hơi lệch và đánh bóng đúng vào phần đầu của gậy, một đầu gậy với thông số MOI cao sẽ bị xoay ít hơn, giúp cho trái bóng vẫn có khả năng bay đúng hướng định đánh, khoảng cách bay của bóng cũng bị giảm đi ít nhơn.

CG (Vị trí trọng tâm):

Là một điểm nằm ở bên trong đầu gậy tại đó đầu gậy sẽ cân bằng hoàn toàn. Trọng tâm của đầu gậy ảnh hưởng rất lớn đến đường đi của trái bóng. Ví dụ hạ thấp trọng tâm của đầu gậy sẽ làm tăng góc xuất phát của bóng khiến đường bóng bay cao hơn đồng thời làm giảm độ xoáy. Nếu trọng tâm được chuyển về phía gót (heel) của đầu gậy, đường bóng sẽ có xu hướng bay từ phải sang trái (draw), ngược lại nếu trọng tâm được chuyển về phía mũi (toe) của đầu gậy, đường bóng sẽ có xu hướng bay từ trái rồi lượn sang phải (fade).

COR:

Là một thông số mô tả hiệu suất của việc truyền năng lượng từ một vật này sang một vật khác khi hai vật tác động vào nhau, đơn vị là %. Nếu 0% nghĩa là năng lượn hoàn toàn bị mất khi tác động, 100% nghĩa là tất cả năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác. Trong golf, đó là hiệu suất truyền năng lượng của gậy golf sang trái bóng khi mặt gậy tác động vào bóng. COR càng cao thì vận tốc bay của bóng sau khi tác động vào mặt gậy sẽ càng lớn (với giải thiết cùng một vận tốc tác động vào bóng), khiến trái bóng bay xa hơn.

Perimeter Weighting:

Là một thuật ngữ mô tả cách phân phối trọng lượng bên trong đầu gậy golf trong đó phần khối lượng của đầu gậy và phân bố xung quanh chu vi đầu gậy.
Lợi ích của cách thiết kế này là khi khối lượng của đầu gậy càng được đẩy xa ra khỏi trung tâm đầu gậy, MOI của đầu gậy sẽ cao hơn. MOI cao hơn sẽ khiến cho đầu gậy ít bị xoay khi người chơi đánh bóng lệch khỏi trung tâm mặt gậy. Mặt gậy càng ít bị xoay khi đánh lệch bóng sẽ giúp đường bóng bay xa hơn.

Golfedit.com (HNSport)

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi