<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/goc-nhin/3243-justin-rose-chung-ta-lam-duoc-roi-bo-oi-so-1-the-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Rose2018No01-777x444.jpg"> <figcaption>Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Justin Rose chỉ tay l&ecirc;n trời như gửi lời nhắn nhủ với người cha đ&atilde; mất sau chức v&ocirc; địch US Open 2013. V&agrave; một lần nữa anh lại đạt được dấu mốc tuyệt vời kh&aacute;c trong sự nghiệp khi l&ecirc;n ng&ocirc;i số 1 thế giới.</p></h3> </header> <p>Rose c&oacute; cảm x&uacute;c lẫn lộn khi giải playoff BMW Championship kết th&uacute;c với một trận mưa nhỏ tại s&acirc;n Aronimink Golf Club. Anh nhắm đến một danh hiệu nữa tại bang Philadelphia, trong đ&oacute; bao gồm cả danh hiệu major đầu ti&ecirc;n của Rose tại Merion 5 năm trước. Tưởng rằng anh đ&atilde; c&oacute; một c&uacute; gạt b&oacute;ng tốt dưới sức &eacute;p v&agrave; &aacute;p lực của trận đấu để d&agrave;nh par, nhưng b&oacute;ng đ&atilde; xo&aacute;y mạnh v&agrave; trượt khỏi &ldquo;mục ti&ecirc;u&rdquo; m&agrave; Rose nhắm tới. V&agrave; tại v&ograve;ng playoff, c&uacute; gạt trượt c&aacute;ch hố khoảng 5 foot của anh đ&atilde; gi&uacute;p cho Keegan Bradley l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch BMW Championship. Nhưng giải thưởng an ủi v&agrave; cũng chẳng k&eacute;m phần quan trọng đ&oacute; l&agrave; Rose đ&atilde; ch&iacute;nh thức thay thế Dustin Johnson để trở th&agrave;nh golfer số 1 thế giới.</p> <p>&ldquo;Trong l&uacute;c n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn tập trung v&agrave;o việc thắng giải đấu,&rdquo; Rose n&oacute;i. &ldquo;Nhưng c&oacute; lẽ cho t&ocirc;i khoảng nửa giờ, v&agrave; t&ocirc;i sẽ c&oacute; thể n&oacute;i rằng t&ocirc;i th&iacute;ch điều n&agrave;y.&rdquo;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/BMW2018RoseLead01.jpg?1536809910201" alt="BMW2018RoseLead01" /></p> <p>Nhưng chẳng thể giữ được cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, Rose đ&atilde; viết tr&ecirc;n Twitter: &ldquo;Ch&uacute;ng ta l&agrave;m được rồi bố ơi &hellip; Số 1 thế giới. C&aacute;m ơn rất nhiều đến gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; mọi người đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i đạt được th&agrave;nh quả đ&aacute;ng kinh ngạc n&agrave;y.&rdquo;</p> <p>Đăng k&egrave;m với tweet tr&ecirc;n l&agrave; bức ảnh Rose cũng trong ng&agrave;y chủ nhật tại Merion khi anh đ&atilde; thực hiện ho&agrave;n hảo c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh cần thiết v&agrave; trở th&agrave;nh một nh&agrave; v&ocirc; địch major. Trong ảnh, anh được thấy chỉ tay l&ecirc;n trời như muốn &aacute;m chỉ rằng anh d&agrave;nh chiến thắng n&agrave;y cho cha của anh, &ocirc;ng Ken, người đ&atilde; qua đời bởi căn bệnh leukemia trong th&aacute;ng 9 năm 2002.</p> <p>Ng&agrave;y Rose trở th&agrave;nh số 1 thế giới cũng ch&iacute;nh l&agrave; ng&agrave;y kỉ niệm ng&agrave;y &ocirc;ng Ken qua đời, một ng&agrave;y m&agrave; chắc chắn anh sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n. &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; một giấc mơ của bất k&igrave; cậu b&eacute; n&agrave;o, bạn biết t&ocirc;i c&oacute; &yacute; g&igrave; chứ?&rdquo; Rose chia sẻ. &ldquo;Ng&agrave;y h&ocirc;m n&agrave;y một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; tuần sau sẽ l&agrave; để chiến thắng c&aacute;c giải đấu. Nhưng để trở th&agrave;nh số 1 thế giới l&agrave; một điều kh&ocirc;ng thể tin được. N&oacute; l&agrave; một điều m&agrave; t&ocirc;i giờ đ&atilde; c&oacute; thể n&oacute;i rằng t&ocirc;i l&agrave; golfer hay nhất tr&ecirc;n thế giới. T&ocirc;i đ&atilde; leo l&ecirc;n đỉnh của m&ocirc;n thể thao n&agrave;y.&rdquo;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/JustinRoseFather.jpg?1536809942380" alt="JustinRoseFather" /></p> <p style="text-align: center;">&Ocirc;ng Ken, cha của Justin Rose - năm anh 17 tuổi (Ảnh: Getty Images)</p> <p>V&agrave; đ&oacute; quả l&agrave; một con đường đầy cảm x&uacute;c cho Justin Rose. Khi mới chỉ 17 tuổi v&agrave; vẫn c&ograve;n l&agrave; một golfer nghiệp dự, Rose thi đấu tại Royal Birkdale giải Open Championship năm 1998 v&agrave; đ&atilde; c&oacute; par ở hố cuối c&ugrave;ng để nắm vị tr&iacute; T-4. Gợi &yacute; cho một tiền đề s&aacute;ng lạn trước mắt golfer trẻ tuổi n&agrave;y. Nhưng khi Rose chuyển sang chơi chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave;o năm sau th&igrave; anh đ&atilde; lỡ đến 21 nh&aacute;t cắt li&ecirc;n tục tại European Tour. Phải mất đến gần 4 năm Rose mới c&oacute; thể c&oacute; được chiến thắng đầu ti&ecirc;n tại ch&acirc;u &Acirc;u. V&agrave; tận sau 12 năm anh mới c&oacute; được danh hiệu PGA Tour đầu ti&ecirc;n, một trận đấu đ&aacute;ng nhớ tại Memorial.</p> <p>Đến năm 2013, Rose ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh nh&agrave; v&ocirc; địch major tại U.S Open khi đ&aacute;nh bại Phil Mickelson tr&ecirc;n một s&acirc;n đấu kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng với c&aacute;c tay golf chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm v&agrave; sự chắc chắn trong t&acirc;m l&yacute;. Đ&acirc;y c&oacute; lẽ cũng ch&iacute;nh l&agrave; chiến thắng mang nhiều &yacute; nghĩa với Rose nhất. Sau khi đấu tranh 11 năm với căn bệnh ung thư, cha của Rose l&agrave; &ocirc;ng Ken đ&atilde; qua đời khi anh mới chỉ chập chững bước sang chơi chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; đ&atilde; c&oacute; một ảnh hưởng rất lớn đến t&acirc;m l&yacute;. H&igrave;nh ảnh anh h&ocirc;n quả b&oacute;ng golf của m&igrave;nh trước khi nh&igrave;n v&agrave; chỉ tay l&ecirc;n trời đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những h&igrave;nh ảnh đẹp nhất của m&ocirc;n golf.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nhớ &ocirc;ng ấy rất nhiều. V&agrave; t&ocirc;i nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; một thời điểm ho&agrave;n hảo m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; thể vinh danh bố t&ocirc;i. T&ocirc;i cảm thấy như t&ocirc;i đ&atilde; tập luyện rất nhiều những b&agrave;i học m&agrave; &ocirc;ng ấy đ&atilde; chỉ cho t&ocirc;i v&agrave; t&ocirc;i cũng cảm thấy rằng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện ch&uacute;ng một c&aacute;ch m&agrave; sẽ khiến &ocirc;ng ấy tự h&agrave;o, d&ugrave; l&agrave; thắng hay thua.&rdquo; Rose trả lời phỏng vấn sau chiến thắng U.S Open.<br />V&agrave; rồi v&agrave;o thứ hai vừa rồi tại Aronimink, Rose đ&atilde; bước ch&acirc;n l&ecirc;n đỉnh cao của vinh quang</p> <p>Với Rose, người đ&atilde; từng chật vật trong thời gian đầu khi chuyến sang chơi chuy&ecirc;n nghiệp, th&igrave; c&oacute; lẽ chuyến đi của anh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh phần n&agrave;o. &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; một sự khởi đầu sự nghiệp đ&aacute;ng buồn của t&ocirc;i. T&ocirc;i rất &iacute;t khi n&oacute;i về n&oacute; bởi t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn c&ocirc;ng nhận rằng đ&oacute; l&agrave; sự thật, nhưng t&ocirc;i nghĩ rằng khi bạn đ&atilde; vượt qua điều g&igrave; đ&oacute; th&igrave; bạn sẽ c&oacute; thể cởi mở hơn.&rdquo;</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ bố t&ocirc;i lu&ocirc;n tin rằng t&ocirc;i c&oacute; thể thực hiện điều n&agrave;y,&rdquo; anh chia sẻ. &ldquo;Trước khi qua đời, &ocirc;ng ấy n&oacute;i với mẹ t&ocirc;i rằng, &lsquo;đừng lo, Justin sẽ ổn th&ocirc;i. N&oacute; sẽ biết phải l&agrave;m g&igrave;&rsquo;. &Ocirc;ng ấy tin tưởng rằng t&ocirc;i c&oacute; thể tự trưởng th&agrave;nh. V&agrave; t&ocirc;i nghĩ rằng điều đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều sự tự tin.&rdquo;</p> <p>Rose l&agrave; golfer thứ 22 đạt được vị tr&iacute; số 1 thế giới bắt đầu t&iacute;nh từ năm 1986. Anh ấy cũng l&agrave; golfer người Anh thứ 4 c&ugrave;ng với Luke Donald, Lee Westwood v&agrave; Nick Faldo l&agrave;m được điều n&agrave;y. Anh cũng l&agrave; người thứ 3 trong năm nay vượt l&ecirc;n vị tr&iacute; đầu bảng tr&ecirc;n bảng xếp hạng thế giới b&ecirc;n cạnh Dustin Johnson v&agrave; Justin Thomas. Anh c&ugrave;ng 8 golfer kh&aacute;c l&agrave; Tiger Woods, Ernie Els, Adam Scott, Jason Day, Rory Mcllroy, Singh, Kaymer v&agrave; Johnson vừa c&oacute; vị tr&iacute; số 1 vừa v&ocirc; địch WGC v&agrave; major trong 20 năm qua.</p> <p>Một c&acirc;u hỏi đặt ra đ&oacute; l&agrave; liệu việc n&agrave;y sẽ k&eacute;o d&agrave;i bao l&acirc;u?</p> <p>Rose chắc chắn sẽ giữ vị tr&iacute; n&agrave;y khi anh tiếp tục con đường của m&igrave;nh tại điểm đỗ Tour Championship trong tuần tới. Nhưng c&acirc;u hỏi n&agrave;y c&oacute; thực sự quan trọng. Bởi Rose đ&atilde; mất 20 năm v&agrave; 7 tuần để từ một golfer kh&ocirc;ng thể vượt qua nh&aacute;t cắt 21 lần li&ecirc;n tiếp trở th&agrave;nh golfer số 1 tr&ecirc;n thế giới.</p> <p>V&agrave; giờ, Justin Rose đ&atilde; ở đ&acirc;y, tại vị tr&iacute; n&agrave;y, v&agrave; sẽ chẳng ai c&oacute; thể thay đổi được sự thật n&agrave;y cả.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới

By GolfEdit.com - 13/09/2018

Golfedit.com - Justin Rose chỉ tay lên trời như gửi lời nhắn nhủ với người cha đã mất sau chức vô địch US Open 2013. Và một lần nữa anh lại đạt được dấu mốc tuyệt vời khác trong sự nghiệp khi lên ngôi số 1 thế giới.

Rose có cảm xúc lẫn lộn khi giải playoff BMW Championship kết thúc với một trận mưa nhỏ tại sân Aronimink Golf Club. Anh nhắm đến một danh hiệu nữa tại bang Philadelphia, trong đó bao gồm cả danh hiệu major đầu tiên của Rose tại Merion 5 năm trước. Tưởng rằng anh đã có một cú gạt bóng tốt dưới sức ép và áp lực của trận đấu để dành par, nhưng bóng đã xoáy mạnh và trượt khỏi “mục tiêu” mà Rose nhắm tới. Và tại vòng playoff, cú gạt trượt cách hố khoảng 5 foot của anh đã giúp cho Keegan Bradley lên ngôi vô địch BMW Championship. Nhưng giải thưởng an ủi và cũng chẳng kém phần quan trọng đó là Rose đã chính thức thay thế Dustin Johnson để trở thành golfer số 1 thế giới.

“Trong lúc này, chúng tôi muốn tập trung vào việc thắng giải đấu,” Rose nói. “Nhưng có lẽ cho tôi khoảng nửa giờ, và tôi sẽ có thể nói rằng tôi thích điều này.”

BMW2018RoseLead01

Nhưng chẳng thể giữ được cảm xúc của mình, Rose đã viết trên Twitter: “Chúng ta làm được rồi bố ơi … Số 1 thế giới. Cám ơn rất nhiều đến gia đình, bạn bè và mọi người đã giúp tôi đạt được thành quả đáng kinh ngạc này.”

Đăng kèm với tweet trên là bức ảnh Rose cũng trong ngày chủ nhật tại Merion khi anh đã thực hiện hoàn hảo các cú đánh cần thiết và trở thành một nhà vô địch major. Trong ảnh, anh được thấy chỉ tay lên trời như muốn ám chỉ rằng anh dành chiến thắng này cho cha của anh, ông Ken, người đã qua đời bởi căn bệnh leukemia trong tháng 9 năm 2002.

Ngày Rose trở thành số 1 thế giới cũng chính là ngày kỉ niệm ngày ông Ken qua đời, một ngày mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên. “Đó là một giấc mơ của bất kì cậu bé nào, bạn biết tôi có ý gì chứ?” Rose chia sẻ. “Ngày hôm này một quá trình và tuần sau sẽ là để chiến thắng các giải đấu. Nhưng để trở thành số 1 thế giới là một điều không thể tin được. Nó là một điều mà tôi giờ đã có thể nói rằng tôi là golfer hay nhất trên thế giới. Tôi đã leo lên đỉnh của môn thể thao này.”

JustinRoseFather

Ông Ken, cha của Justin Rose - năm anh 17 tuổi (Ảnh: Getty Images)

Và đó quả là một con đường đầy cảm xúc cho Justin Rose. Khi mới chỉ 17 tuổi và vẫn còn là một golfer nghiệp dự, Rose thi đấu tại Royal Birkdale giải Open Championship năm 1998 và đã có par ở hố cuối cùng để nắm vị trí T-4. Gợi ý cho một tiền đề sáng lạn trước mắt golfer trẻ tuổi này. Nhưng khi Rose chuyển sang chơi chuyên nghiệp vào năm sau thì anh đã lỡ đến 21 nhát cắt liên tục tại European Tour. Phải mất đến gần 4 năm Rose mới có thể có được chiến thắng đầu tiên tại châu Âu. Và tận sau 12 năm anh mới có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên, một trận đấu đáng nhớ tại Memorial.

Đến năm 2013, Rose chính thức trở thành nhà vô địch major tại U.S Open khi đánh bại Phil Mickelson trên một sân đấu không hề dễ dàng với các tay golf chưa có nhiều kinh nghiệm và sự chắc chắn trong tâm lý. Đây có lẽ cũng chính là chiến thắng mang nhiều ý nghĩa với Rose nhất. Sau khi đấu tranh 11 năm với căn bệnh ung thư, cha của Rose là ông Ken đã qua đời khi anh mới chỉ chập chững bước sang chơi chuyên nghiệp và đã có một ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Hình ảnh anh hôn quả bóng golf của mình trước khi nhìn và chỉ tay lên trời đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất của môn golf.

“Tôi nhớ ông ấy rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm hoàn hảo mà tôi có thể vinh danh bố tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã tập luyện rất nhiều những bài học mà ông ấy đã chỉ cho tôi và tôi cũng cảm thấy rằng tôi đã thực hiện chúng một cách mà sẽ khiến ông ấy tự hào, dù là thắng hay thua.” Rose trả lời phỏng vấn sau chiến thắng U.S Open.
Và rồi vào thứ hai vừa rồi tại Aronimink, Rose đã bước chân lên đỉnh cao của vinh quang

Với Rose, người đã từng chật vật trong thời gian đầu khi chuyến sang chơi chuyên nghiệp, thì có lẽ chuyến đi của anh đã hoàn thành phần nào. “Đó là một sự khởi đầu sự nghiệp đáng buồn của tôi. Tôi rất ít khi nói về nó bởi tôi không muốn công nhận rằng đó là sự thật, nhưng tôi nghĩ rằng khi bạn đã vượt qua điều gì đó thì bạn sẽ có thể cởi mở hơn.”

“Tôi nghĩ bố tôi luôn tin rằng tôi có thể thực hiện điều này,” anh chia sẻ. “Trước khi qua đời, ông ấy nói với mẹ tôi rằng, ‘đừng lo, Justin sẽ ổn thôi. Nó sẽ biết phải làm gì’. Ông ấy tin tưởng rằng tôi có thể tự trưởng thành. Và tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi có rất nhiều sự tự tin.”

Rose là golfer thứ 22 đạt được vị trí số 1 thế giới bắt đầu tính từ năm 1986. Anh ấy cũng là golfer người Anh thứ 4 cùng với Luke Donald, Lee Westwood và Nick Faldo làm được điều này. Anh cũng là người thứ 3 trong năm nay vượt lên vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng thế giới bên cạnh Dustin Johnson và Justin Thomas. Anh cùng 8 golfer khác là Tiger Woods, Ernie Els, Adam Scott, Jason Day, Rory Mcllroy, Singh, Kaymer và Johnson vừa có vị trí số 1 vừa vô địch WGC và major trong 20 năm qua.

Một câu hỏi đặt ra đó là liệu việc này sẽ kéo dài bao lâu?

Rose chắc chắn sẽ giữ vị trí này khi anh tiếp tục con đường của mình tại điểm đỗ Tour Championship trong tuần tới. Nhưng câu hỏi này có thực sự quan trọng. Bởi Rose đã mất 20 năm và 7 tuần để từ một golfer không thể vượt qua nhát cắt 21 lần liên tiếp trở thành golfer số 1 trên thế giới.

Và giờ, Justin Rose đã ở đây, tại vị trí này, và sẽ chẳng ai có thể thay đổi được sự thật này cả.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Góc nhìn

Bryson DeChambeau: Một cái tên nghe rất Pháp nhưng phẩm chất 100% Mỹ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tay golf 25 tuổi người California - Bryson DeChambeau có màn trình diễn cuối mùa giải thuyết phục để bước vào Tour Championship ở vị trí hạt giống...
Góc nhìn

Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Justin Rose chỉ tay lên trời như gửi lời nhắn nhủ với người cha đã mất sau chức vô địch US Open 2013. Và một lần nữa anh...
Góc nhìn

Từ Augusta đến Aronimink, Rory McIlroy đã rất gần với chiến thắng nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory Mcllroy một lần nữa bỏ lỡ cơ hội chiến thắng của mình ở BMW Championship ...
Góc nhìn

Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Hiện nay, vị trí của Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith trên bảng xếp hạng bắt đầu từ vị trí thứ 24 cho đến 27....
Góc nhìn

Bryson DeChambeau: Einstein của làng golf thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bryson DeChambeau với biệt danh là The Golf Scientist. Anh đang chinh phục những danh hiệu danh giá bằng cách vận dụng khoa học vào thi đấu đầy...
Góc nhìn

Những thắc mắc liên quan đến cuộc đua FedEx Cup, vòng playoff PGA TOUR

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Ngay cả đến những fan gạo cội nhất thì đôi khi vẫn có những thắc mắc liên quan đến cuộc đua cả mùa giải hoạt động ra sao....
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi