<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/goc-nhin/2318-nhung-chuan-muc-ve-trang-phuc-khi-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Những chuẩn mực về trang phục khi chơi Golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Những chuẩn mực về trang phục khi chơi Golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RoryInjuries-630x360.jpg"> <figcaption>Những chuẩn mực về trang phục khi chơi Golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golf đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o tiềm thức của mọi người rằng đ&acirc;y l&agrave; một bộ m&ocirc;n xa xỉ, qu&yacute; tộc v&agrave; của nh&agrave; gi&agrave;u. Nhưng h&atilde;y khoan n&oacute;i về sự xa xỉ, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đề cập đến kh&iacute;a cạnh quan trọng kh&aacute;c khiến bộ m&ocirc;n thể thao n&agrave;y được coi l&agrave; lịch l&atilde;m, sang trọng. Đ&oacute; l&agrave; bởi những quy định cực kỳ chuẩn mực về trang phục.</p></h3> </header> <p>C&oacute; một thuật ngữ rất quen thuộc của d&acirc;n trong nghề l&agrave; Golf Etiquette (nghi thức chuẩn mực tr&ecirc;n s&acirc;n golf). Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng nằm trong luật golf nhưng lại l&agrave; những quy định v&ocirc; c&ugrave;ng chặt chẽ do ch&iacute;nh c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, người chơi golf đưa ra. Rất nhiều c&aacute;ch ứng xử được coi l&agrave; kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i cũng &#039;lịch sự&#039; m&agrave; hiểu.</p> <p>Golf xuất ph&aacute;t từ giới qu&yacute; tộc gi&agrave;u c&oacute;. M&agrave; qu&yacute; tộc l&agrave; tầng lớp tạo ra những chuẩn mực cao nhất, quy tắc ứng xử chặt chẽ để kh&aacute;c biệt với tầng lớp thấp hơn. Trong đ&oacute; quy định về ăn mặc l&agrave; quan trọng h&agrave;ng đầu để tham dự v&agrave;o m&ocirc;n thể thao n&agrave;y.</p> <p>Một c&acirc;u n&oacute;i cực kỳ đ&uacute;ng trong Golf l&agrave; thời trang c&oacute; thể mua được, nhưng phong c&aacute;ch th&igrave; kh&ocirc;ng. Nhiều người c&oacute; tiền, l&agrave; doanh nh&acirc;n, người c&oacute; địa vị cao trong x&atilde; hội nhưng chưa chắc đ&atilde; ăn mặc đ&uacute;ng theo chuẩn mực của golf nếu kh&ocirc;ng t&igrave;m hiểu hay t&ocirc;n trọng những quy tắc cơ bản. D&ugrave; bạn ở s&acirc;n golf hay driving range th&igrave; cũng n&ecirc;n tu&acirc;n thủ quy định về trang phục. V&agrave; chắc chắn một điều rằng ở c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đ&oacute; đều c&oacute; những quy định rất chặt chẽ về ăn mặc chỉ kh&aacute;c l&agrave; người chơi chẳng quan t&acirc;m hay do &#039;mải&#039; tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; đ&atilde; c&oacute; c&aacute;ch h&agrave;nh xử kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. Bản th&acirc;n những người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm như caddy, quản ly ở c&acirc;u lạc bộ cũng "ngại" khi phải nhắc nhở c&aacute;c trường hợp n&agrave;y.&nbsp;Trong một số giải đấu quy định vẫn c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t người chơi ăn mặc l&ocirc;i th&ocirc;i, quần ngắn, &aacute;o bỏ ngo&agrave;i, đi d&eacute;p l&ecirc; l&ecirc;n nhận giải thưởng.&nbsp;Với bản chất lịch l&atilde;m của m&ocirc;n golf, mặc trang phục ph&ugrave; hợp khi l&ecirc;n s&acirc;n, tham gia giải đấu hay hoạt động x&atilde; hội l&agrave; hết sức cần thiết.</p> <p>Quy định chung về trang phục Golf đ&ograve;i hỏi phải lịch sự, &aacute;o c&oacute; cổ, mặc quần kaki hoặc quần golf chuy&ecirc;n dụng, gi&agrave;y golf phải c&oacute; đinh mềm ở dưới để bảo vệ cỏ, kh&ocirc;ng được mặc đồ jeans hoặc c&aacute;c đồ thể thao kh&aacute;c ngo&agrave;i golf. Phong c&aacute;ch mặc tr&ecirc;n s&acirc;n golf l&agrave; điều kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; để&nbsp;thực hiện được, người chơi c&oacute; thể học hỏi qua ch&iacute;nh những người bạn chơi của m&igrave;nh hay những golfer kh&aacute;c, quan trọng l&agrave; người chơi c&oacute; t&ocirc;n trọng những quy tắc đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Với bản chất lịch l&atilde;m của m&ocirc;n golf, mặc trang phục ph&ugrave; hợp khi l&ecirc;n s&acirc;n, tham gia giải đấu hay hoạt động x&atilde; hội l&agrave; hết sức cần thiết. Trang phục của bạn thể hiện con người của bạn, sự sẵn s&agrave;ng, sự t&ocirc;n trọng của bạn đối với m&ocirc;n golf v&agrave; bạn chơi.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/rorytaylormade.jpg?1505226825219" alt="rorytaylormade" /></p> <p style="text-align: center;">Rory McIlroy l&agrave; golfer h&agrave;ng đầu thế giới, anh lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;c set đồ được l&ecirc;n tỉ mỉ cho mỗi v&ograve;ng đấu</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những nguy&ecirc;n tắc cơ bản về trang phục trong golf:</p> <p>1. &Aacute;o:</p> <p>Nghi thức về trang phục tr&ecirc;n s&acirc;n golf bắt đầu với việc mặc &aacute;o c&oacute; cổ. Mặc d&ugrave; hầu hết c&aacute;c &aacute;o golf đều ngắn tay, hiện nay c&oacute; nhiều lựa chọn trang phục &aacute;o d&agrave;i tay c&oacute; sẵn ở c&aacute;c pro-shop v&agrave; khu vực b&aacute;n đồ thể thao. C&aacute;c loại &aacute;o c&oacute; cổ thường d&ugrave;ng chất liệu lưới để dễ tho&aacute;t mồ h&ocirc;i trong m&ugrave;a h&egrave;.&nbsp;&Aacute;o pull v&agrave; quần shorts rất hợp cho những ng&agrave;y đ&aacute;nh golf cuối tuần với bạn b&egrave;.&nbsp;H&atilde;y đảm bảo &aacute;o c&oacute; cổ v&agrave; nếu trời lạnh, bạn mặc một chiếc &aacute;o gi&oacute; hay &aacute;o len nhẹ sẽ rất ph&ugrave; hợp, miễn l&agrave; c&oacute; &aacute;o sơmi golf b&ecirc;n trong.</p> <p>Phụ nữ cũng n&ecirc;n mặc &aacute;o thun c&oacute; cổ, nhưng cổ kh&ocirc;ng được qu&aacute; trễ. Mặc d&ugrave; c&aacute;c tay golf kh&ocirc;ng cần thiết phải giữ &aacute;o thun kh&ocirc;ng c&oacute; nếp nhăn, nhưng n&oacute; cũng cần nh&igrave;n sạch sẽ v&agrave; gọn g&agrave;ng. Trong thời tiết lạnh, c&aacute;c tay golf được ph&eacute;p mặc &aacute;o thấm mồ h&ocirc;i hay &aacute;o chống gi&oacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i &aacute;o thun.</p> <p>2.&nbsp;Quần</p> <p>Khi l&ecirc;n s&acirc;n golf, đa số c&aacute;c golfer mặc quần d&agrave;i th&ocirc;ng dụng bằng vải kaki c&oacute; nếp gấp. Bạn cũng c&oacute; thể mặc quần shorts, nhưng phải l&agrave; loại short thể thao (kh&ocirc;ng cao hơn đầu gối qu&aacute; 6 inch).&nbsp;C&aacute;c loại quần như quần jeans, quần ngủ, hay quần nỉ đi bộ kh&ocirc;ng được chấp nhận tr&ecirc;n s&acirc;n. Quần ngắn v&agrave; quần shorts n&ecirc;n chọn m&agrave;u sắc trang nh&atilde; v&agrave; c&oacute; d&acirc;y để thắt lưng; d&acirc;y lưng n&ecirc;n được thắt gọn g&agrave;ng cho d&ugrave; n&oacute; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng để giữ quần shorts. Phụ nữ cũng c&oacute; thể chọn v&aacute;y nhưng kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; ngắn. N&ecirc;n mang thắt lưng da ph&ugrave; hợp với gi&agrave;y.</p> <p>3. Gi&agrave;y v&agrave; mũ</p> <p>C&aacute;c golfer phải đi gi&agrave;y golf c&oacute; đinh mềm. Gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng, quần vợt, gi&agrave;y đế cứng, đinh kim loại, d&eacute;p xỏ ng&oacute;n hay xăng-đan kh&ocirc;ng được đi khi chơi golf. Th&ocirc;ng thường tất trắng ph&ugrave; hợp với mọi loại quần &aacute;o gi&agrave;y mũ, nhưng tất đen cũng sẽ gi&uacute;p tạo ra một ấn tượng mạnh. C&aacute;c loại mũ chơi b&oacute;ng ch&agrave;y v&agrave; mũ lưỡi trai được chấp nhận tr&ecirc;n s&acirc;n golf.&nbsp;C&oacute; rất nhiều loại gi&agrave;y golf để bạn lựa chọn v&agrave; phải đảm bảo đ&oacute; l&agrave; những đ&ocirc;i gi&agrave;y c&oacute; đinh mềm. Kh&ocirc;ng mang gi&agrave;y thể thao hoặc c&aacute;c loại gi&agrave;y th&ocirc;ng thường.</p> <p>Sau c&ugrave;ng, mũ v&agrave; k&iacute;nh l&agrave; một phụ kiện vừa thiết thực vừa thời trang. D&ugrave; l&agrave; mũ lưỡi trai d&agrave;nh cho golf, mũ chơi b&oacute;ng ch&agrave;y hay mũ rộng v&agrave;nh m&agrave; c&aacute;c golfer lớn tuổi thường đội, bạn sẽ thấy ch&uacute;ng l&agrave;m cho trang phục của bạn bắt mắt hơn v&agrave; tr&aacute;nh cho mặt bạn khỏi bị nắng.</p> <p>4. Phối m&agrave;u:</p> <p>Phối m&agrave;u cũng l&agrave; thủ thuật kh&oacute; khi ra s&acirc;n, đơn giản nhất golfer lựa chọn mặc quần m&agrave;u trung t&iacute;nh v&agrave; &aacute;o s&aacute;ng m&agrave;u. Khi chọn trang phục, người chơi n&ecirc;n tập trung v&agrave;o những ti&ecirc;u ch&iacute;: H&igrave;nh thức (vừa vặn, thoải m&aacute;i, ưa nh&igrave;n); Chất liệu vải (khả năng kh&ocirc; tho&aacute;ng, độ đ&agrave;n hồi cao, dễ giặt ủi, bền v&agrave; kh&ocirc;ng phai m&agrave;u); Logo (kh&ocirc;ng l&ograve;e loẹt v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n tuổi).</p> <p>Người mới chơi c&oacute; thể tham khảo c&aacute;ch ăn mặt từ bạn b&egrave; hay theo d&otilde;i c&aacute;c pro thi đấu ở những&nbsp;giải chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh. C&aacute;c golfer h&agrave;ng đầu thế cũng l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia về ăn mặc, họ để &yacute; một c&aacute;ch tỉ mỉ, kỹ c&agrave;ng nhất đến trang phục của họ khi xuất hiện tr&ecirc;n s&acirc;n.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Những chuẩn mực về trang phục khi chơi Golf

By GolfEdit.com - 12/09/2017

Golf đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rằng đây là một bộ môn xa xỉ, quý tộc và của nhà giàu. Nhưng hãy khoan nói về sự xa xỉ, chúng tôi xin đề cập đến khía cạnh quan trọng khác khiến bộ môn thể thao này được coi là lịch lãm, sang trọng. Đó là bởi những quy định cực kỳ chuẩn mực về trang phục.

Có một thuật ngữ rất quen thuộc của dân trong nghề là Golf Etiquette (nghi thức chuẩn mực trên sân golf). Điều này không nằm trong luật golf nhưng lại là những quy định vô cùng chặt chẽ do chính các câu lạc bộ, người chơi golf đưa ra. Rất nhiều cách ứng xử được coi là không cần phải nói cũng 'lịch sự' mà hiểu.

Golf xuất phát từ giới quý tộc giàu có. Mà quý tộc là tầng lớp tạo ra những chuẩn mực cao nhất, quy tắc ứng xử chặt chẽ để khác biệt với tầng lớp thấp hơn. Trong đó quy định về ăn mặc là quan trọng hàng đầu để tham dự vào môn thể thao này.

Một câu nói cực kỳ đúng trong Golf là thời trang có thể mua được, nhưng phong cách thì không. Nhiều người có tiền, là doanh nhân, người có địa vị cao trong xã hội nhưng chưa chắc đã ăn mặc đúng theo chuẩn mực của golf nếu không tìm hiểu hay tôn trọng những quy tắc cơ bản. Dù bạn ở sân golf hay driving range thì cũng nên tuân thủ quy định về trang phục. Và chắc chắn một điều rằng ở các câu lạc bộ đó đều có những quy định rất chặt chẽ về ăn mặc chỉ khác là người chơi chẳng quan tâm hay do 'mải' tập trung vào chuyên môn mà đã có cách hành xử không đúng. Bản thân những người có trách nhiệm như caddy, quản ly ở câu lạc bộ cũng "ngại" khi phải nhắc nhở các trường hợp này. Trong một số giải đấu quy định vẫn có không ít người chơi ăn mặc lôi thôi, quần ngắn, áo bỏ ngoài, đi dép lê lên nhận giải thưởng. Với bản chất lịch lãm của môn golf, mặc trang phục phù hợp khi lên sân, tham gia giải đấu hay hoạt động xã hội là hết sức cần thiết.

Quy định chung về trang phục Golf đòi hỏi phải lịch sự, áo có cổ, mặc quần kaki hoặc quần golf chuyên dụng, giày golf phải có đinh mềm ở dưới để bảo vệ cỏ, không được mặc đồ jeans hoặc các đồ thể thao khác ngoài golf. Phong cách mặc trên sân golf là điều không quá khó để thực hiện được, người chơi có thể học hỏi qua chính những người bạn chơi của mình hay những golfer khác, quan trọng là người chơi có tôn trọng những quy tắc đó hay không.

Với bản chất lịch lãm của môn golf, mặc trang phục phù hợp khi lên sân, tham gia giải đấu hay hoạt động xã hội là hết sức cần thiết. Trang phục của bạn thể hiện con người của bạn, sự sẵn sàng, sự tôn trọng của bạn đối với môn golf và bạn chơi. 

rorytaylormade

Rory McIlroy là golfer hàng đầu thế giới, anh luôn có các set đồ được lên tỉ mỉ cho mỗi vòng đấu

Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản về trang phục trong golf:

1. Áo:

Nghi thức về trang phục trên sân golf bắt đầu với việc mặc áo có cổ. Mặc dù hầu hết các áo golf đều ngắn tay, hiện nay có nhiều lựa chọn trang phục áo dài tay có sẵn ở các pro-shop và khu vực bán đồ thể thao. Các loại áo có cổ thường dùng chất liệu lưới để dễ thoát mồ hôi trong mùa hè. Áo pull và quần shorts rất hợp cho những ngày đánh golf cuối tuần với bạn bè. Hãy đảm bảo áo có cổ và nếu trời lạnh, bạn mặc một chiếc áo gió hay áo len nhẹ sẽ rất phù hợp, miễn là có áo sơmi golf bên trong.

Phụ nữ cũng nên mặc áo thun có cổ, nhưng cổ không được quá trễ. Mặc dù các tay golf không cần thiết phải giữ áo thun không có nếp nhăn, nhưng nó cũng cần nhìn sạch sẽ và gọn gàng. Trong thời tiết lạnh, các tay golf được phép mặc áo thấm mồ hôi hay áo chống gió bên ngoài áo thun.

2. Quần

Khi lên sân golf, đa số các golfer mặc quần dài thông dụng bằng vải kaki có nếp gấp. Bạn cũng có thể mặc quần shorts, nhưng phải là loại short thể thao (không cao hơn đầu gối quá 6 inch). Các loại quần như quần jeans, quần ngủ, hay quần nỉ đi bộ không được chấp nhận trên sân. Quần ngắn và quần shorts nên chọn màu sắc trang nhã và có dây để thắt lưng; dây lưng nên được thắt gọn gàng cho dù nó không dùng để giữ quần shorts. Phụ nữ cũng có thể chọn váy nhưng không nên quá ngắn. Nên mang thắt lưng da phù hợp với giày.

3. Giày và mũ

Các golfer phải đi giày golf có đinh mềm. Giày đá bóng, quần vợt, giày đế cứng, đinh kim loại, dép xỏ ngón hay xăng-đan không được đi khi chơi golf. Thông thường tất trắng phù hợp với mọi loại quần áo giày mũ, nhưng tất đen cũng sẽ giúp tạo ra một ấn tượng mạnh. Các loại mũ chơi bóng chày và mũ lưỡi trai được chấp nhận trên sân golf. Có rất nhiều loại giày golf để bạn lựa chọn và phải đảm bảo đó là những đôi giày có đinh mềm. Không mang giày thể thao hoặc các loại giày thông thường.

Sau cùng, mũ và kính là một phụ kiện vừa thiết thực vừa thời trang. Dù là mũ lưỡi trai dành cho golf, mũ chơi bóng chày hay mũ rộng vành mà các golfer lớn tuổi thường đội, bạn sẽ thấy chúng làm cho trang phục của bạn bắt mắt hơn và tránh cho mặt bạn khỏi bị nắng.

4. Phối màu:

Phối màu cũng là thủ thuật khó khi ra sân, đơn giản nhất golfer lựa chọn mặc quần màu trung tính và áo sáng màu. Khi chọn trang phục, người chơi nên tập trung vào những tiêu chí: Hình thức (vừa vặn, thoải mái, ưa nhìn); Chất liệu vải (khả năng khô thoáng, độ đàn hồi cao, dễ giặt ủi, bền và không phai màu); Logo (không lòe loẹt và có tên tuổi).

Người mới chơi có thể tham khảo cách ăn mặt từ bạn bè hay theo dõi các pro thi đấu ở những giải chuyên nghiệp trên truyền hình. Các golfer hàng đầu thế cũng là các chuyên gia về ăn mặc, họ để ý một cách tỉ mỉ, kỹ càng nhất đến trang phục của họ khi xuất hiện trên sân. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Góc nhìn

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Góc nhìn

Những chuẩn mực về trang phục khi chơi Golf

By GolfEdit.com
Golf đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rằng đây là một bộ môn xa xỉ, quý tộc và của nhà giàu. Nhưng hãy khoan nói về sự...
Góc nhìn

VGA đã nâng tầm golf nghiệp dư lên như thế nào?

By GolfEdit.com
Trong những năm trở lại đây, hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã có những thay đổi tích cực trong công tác tổ chức các giải đấu golf nghiệp dư...
Góc nhìn

Golf phong trào có đang loạn cả trào?

By GolfEdit.com
Phong trào Golf Việt Nam trong 3 năm trở lại đây bắt đầu rộ lên mạnh mẽ với việc hàng loạt các giải đấu được tổ chức khắp nơi trên...
Góc nhìn

Trọng tài R&A Level-3 Vũ Quân: Một giải đấu không đúng luật trách nhiệm đầu tiên thuộc về ban tổ chức

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Hai thành viên của Vietnam Golf Referee (VGR) là Vũ Quân và Dương Quang Huy đã vượt qua kì thi luật R&A Level-3 vừa được tổ chức  ở St...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi