<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2480-nguyen-huu-quyet-bien-le-huu-giang-thanh-nha-cuu-vo-dich-vietnam-matchplay-va-nhan-105-trieu-tien-thuong.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702-750x428.jpg"> <figcaption>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 ch&agrave;o đ&oacute;n nh&agrave; t&acirc;n v&ocirc; địch Nguyễn Hữu Quyết.</p></h3> </header> <p>Nguyễn Hữu Quyết c&oacute; chiến thắng kịch t&iacute;nh 1Up trước nh&agrave; v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 L&ecirc; Hữu Giang. Chức v&ocirc; địch tại giải đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; v&agrave; về vị tr&iacute; thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay.&nbsp;Một năm qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n Nguyễn Hữu Quyết trở n&ecirc;n phổ biến trong cộng đồng golf chuy&ecirc;n nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng, v&agrave; cộng đồng golf Việt Nam n&oacute;i chung.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702.jpg?1514443946201" alt="HuuQuyetVMC201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>2017 l&agrave; một năm đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Đến với danh hiệu v&ocirc; địch VMC 2017, Nguyễn Hữu Quyết gặp kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều kh&oacute; khăn. Tay golf sinh năm 1990 đ&atilde; vượt qua Nguyễn Văn Hưng ở v&ograve;ng 1/16 với tỷ số 2Up, L&ecirc; Việt Cường (2&amp;1) v&agrave; V&otilde; T&aacute; Thủy (bỏ cuộc) ở v&ograve;ng b&aacute;n kết. Trong khi đ&oacute; L&ecirc; Hữu Giang gặp nhiều kh&oacute; khăn hơn. Anh thi đấu chật vật ngay từ v&ograve;ng 1/16 khi anh su&yacute;t để thua trước Nguyễn Trung Thu. Anh đ&atilde; lội ngược d&ograve;ng v&agrave; chỉ c&oacute; được chiến thắng sau loạt playoff thứ 2. Ở v&ograve;ng tứ kết, một lần nữa L&ecirc; Hữu Giang phải đấu playoff cũng sau m&agrave;n lội ngược để đăng loại Lai Thế Cường. Trận b&aacute;n kết đầy duy&ecirc;n nợ giữa L&ecirc; Hữu Giang v&agrave; Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u cũng đầy kịch t&iacute;nh. Anh c&oacute; được chiến thắng sau c&uacute; đ&aacute;nh hỏng ở hố 18 của Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u.&nbsp;</p> <p>Bước v&agrave;o trận chung kết, Nguyễn Hữu Quyết đ&atilde; thắng ngay hố 1 nhưng để dẫn lại sau 3 hố với tỷ số 1Up. Sau đ&oacute; l&agrave; li&ecirc;n tiếp c&aacute;c m&agrave;n rượt đuổi, khi Hữu Quyết lại vươn l&ecirc;n dẫn 1Up từ hố 5. C&oacute; thời điểm dẫn 2up khi tới hố 14, nhưng hố 15 L&ecirc; Hữu Giang đ&atilde; kịp gỡ lại c&ograve;n 1Down. C&ograve;n 3 hố cuối, mỗi vận động vi&ecirc;n thắng 1 hố v&agrave; tỷ số l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; 1Up nghi&ecirc;ng về Hữu Quyết trước khi đến hố 18. V&agrave; kh&ocirc;ng mắc một sai s&oacute;t n&agrave;o, Hữu Quyết cầm h&ograve;a L&ecirc; Hữu Giang ở hố 18 s&acirc;n Vinpearl để lần đầu ti&ecirc;n v&ocirc; địch giải golf đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia 2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuyQuyetVMC2017Win.jpg?1514461984610" alt="HuyQuyetVMC2017Win" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ng&ocirc;i v&ocirc; địch VMC 2017 đ&atilde; đổi chủ, t&acirc;n vương mới l&agrave; Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu h&uacute;t được c&aacute;c vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trong nước. Giải đấu n&agrave;y sẽ được hiệp hội golf VGA đưa v&agrave;o hệ thống giải golf chuy&ecirc;n nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng

By GolfEdit.com - 28/12/2017

Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia 2017 chào đón nhà tân vô địch Nguyễn Hữu Quyết.

Nguyễn Hữu Quyết có chiến thắng kịch tính 1Up trước nhà vô địch đối kháng Quốc Gia 2017 Lê Hữu Giang. Chức vô địch tại giải đối kháng chuyên nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng làm mưa làm gió và về vị trí thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay. Một năm quá thành công và cái tên Nguyễn Hữu Quyết trở nên phổ biến trong cộng đồng golf chuyên nghiệp nói riêng, và cộng đồng golf Việt Nam nói chung.

HuuQuyetVMC201702

2017 là một năm đầy thành công của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương

Đến với danh hiệu vô địch VMC 2017, Nguyễn Hữu Quyết gặp không quá nhiều khó khăn. Tay golf sinh năm 1990 đã vượt qua Nguyễn Văn Hưng ở vòng 1/16 với tỷ số 2Up, Lê Việt Cường (2&1) và Võ Tá Thủy (bỏ cuộc) ở vòng bán kết. Trong khi đó Lê Hữu Giang gặp nhiều khó khăn hơn. Anh thi đấu chật vật ngay từ vòng 1/16 khi anh suýt để thua trước Nguyễn Trung Thu. Anh đã lội ngược dòng và chỉ có được chiến thắng sau loạt playoff thứ 2. Ở vòng tứ kết, một lần nữa Lê Hữu Giang phải đấu playoff cũng sau màn lội ngược để đăng loại Lai Thế Cường. Trận bán kết đầy duyên nợ giữa Lê Hữu Giang và Nguyễn Đình Châu cũng đầy kịch tính. Anh có được chiến thắng sau cú đánh hỏng ở hố 18 của Nguyễn Đình Châu. 

Bước vào trận chung kết, Nguyễn Hữu Quyết đã thắng ngay hố 1 nhưng để dẫn lại sau 3 hố với tỷ số 1Up. Sau đó là liên tiếp các màn rượt đuổi, khi Hữu Quyết lại vươn lên dẫn 1Up từ hố 5. Có thời điểm dẫn 2up khi tới hố 14, nhưng hố 15 Lê Hữu Giang đã kịp gỡ lại còn 1Down. Còn 3 hố cuối, mỗi vận động viên thắng 1 hố và tỷ số lúc này là 1Up nghiêng về Hữu Quyết trước khi đến hố 18. Và không mắc một sai sót nào, Hữu Quyết cầm hòa Lê Hữu Giang ở hố 18 sân Vinpearl để lần đầu tiên vô địch giải golf đối kháng chuyên nghiệp Quốc Gia 2017.

HuyQuyetVMC2017Win

Ngôi vô địch VMC 2017 đã đổi chủ, tân vương mới là Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương

Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu hút được các vận động viên chuyên nghiệp trong nước. Giải đấu này sẽ được hiệp hội golf VGA đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi