<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2469-ciputra-hanoi-golf-championship-gan-ket-cong-dong-dan-cu-trong-mot-mai-nha-chung-ciputra.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/CiputraHanoi01-630x360.jpg"> <figcaption>Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ng&agrave;y 16/12 tới đ&acirc;y tr&ecirc;n s&acirc;n golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đ&iacute;ch&nbsp;gắn kết cộng đồng d&acirc;n cư&nbsp;tại khu đ&ocirc; thị sang trọng h&agrave;ng đầu Việt Nam.</p></h3> </header> <p>Để kết th&uacute;c một năm đầy ắp những hoạt động cộng đồng &yacute; nghĩa được tổ chức trong Khu đ&ocirc; thị Nam Thăng Long (Ciputra Hanoi), chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n một m&ugrave;a xu&acirc;n mới C&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Ph&aacute;t triển Khu đ&ocirc; thị Nam Thăng Long (CIPUTRA H&Agrave; NỘI) vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o việc tổ chức giải đấu Golf mang t&ecirc;n - CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP, giải sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh v&agrave;o ng&agrave;y 16/12/2017 tr&ecirc;n s&acirc;n golf Đại Lải, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/CiputraHanoi02.jpg?1513261568826" alt="CiputraHanoi02" /></p> <p>Giải đấu thu h&uacute;t sự tham dự của hơn 130 tay golf l&agrave; cư d&acirc;n Khu đ&ocirc; thị CIPUTRA, th&agrave;nh vi&ecirc;n CIPUTRA CLUB v&agrave; CIPUTRA GOLF CLUB. Qua giải đấu, Ciputra Hanoi mong muốn n&acirc;ng cao hơn nữa sự gắn kết cộng đồng cũng như gửi lời tri &acirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh tới to&agrave;n thể d&acirc;n cư trong Khu đ&ocirc; thị.</p> <p>Trưởng ban tổ chức giải đấu, &ocirc;ng Ho&agrave;ng H&ugrave;ng Quang chia sẻ: <em>"Lần đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i tổ chức giải đấu Golf cho cộng đồng cư d&acirc;n sinh sống tại Ciputra. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; cơ hội lớn để ban tổ chức&nbsp;gửi gắm một th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa của giải đấu l&agrave; &ldquo;gắn kết cộng đồng d&acirc;n cư trong một m&aacute;i nh&agrave; chung Ciputra". Chỉ c&ograve;n 2 ng&agrave;y nữa giải đấu sẽ diễn ra v&agrave; đến thời điểm hiện tại số người đăng k&yacute; tham dự giải hơn 130 người, v&agrave; t&ocirc;i hi vọng tất cả người tham dự sẽ c&oacute; những trải nghiệm tuyệt vời ở giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship 2017".&nbsp;</em></p> <p><em><strong>Tham dự giải đấu CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP 2017, c&aacute;c tay golf c&oacute; cơ hội được nhận c&aacute;c phần qu&agrave; v&agrave; giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị. Trong đ&oacute; c&oacute; 4 giải Hole In One bao gồm một căn hộ The Link CIPUTRA trị gi&aacute; 2,1 tỷ đồng ; 1 thẻ member VIP 5 năm của s&acirc;n golf Đại Lải trị gi&aacute; 450 triệu đồng; 2 thẻ membership 1 năm Club One -Ciputra Club g&oacute;i Gia đ&igrave;nh, mỗi thẻ trị gi&aacute; 120 triệu đồng. C&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba của c&aacute;c bảng đấu đều nhận được c&uacute;p v&agrave; giải thưởng từ ban tổ chức. Ri&ecirc;ng giải BEST GROSS, nh&agrave; v&ocirc; địch sẽ được n&acirc;ng cao chiếc c&uacute;p lu&acirc;n lưu với thiết kế v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt. Phần bốc thăm may mắn lucky draw bao gồm nhiều phần qu&agrave; b&iacute; mật v&agrave; rất hấp dẫn từ c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ trong Khu đ&ocirc; thị.</strong></em></p> <p>C&aacute;c tay golf tham dự giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP phải đ&aacute;p ứng được Luật về tư c&aacute;ch nghiệp dư 2017 được quy định bởi R&amp;A Rules Limited, v&agrave; theo điều lệ của giải đấu. Giải được chơi theo thể thức đấu gậy, t&iacute;nh điểm NET - handicap ng&agrave;y (System 36). Golfer thi đấu sẽ được ph&acirc;n th&agrave;nh 5 bảng như sau: A,B,C, D(nữ), E(Cao ni&ecirc;n v&agrave; trẻ em).&nbsp;</p> <p>Giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP với lần đầu tổ chức nhưng đ&atilde; nhận được nhiều sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ từ c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ. Trong đ&oacute; nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh thức của giải đấu l&agrave; CIPUTRA HANOI. Ngo&agrave;i ra giải cũng nhận được sự hợp t&aacute;c rất thiện ch&iacute; từ tổ hợp thể thao giải tr&iacute; Ciputra Club; Tập đo&agrave;n Accor, C&ocirc;ng ty Zone Golf, nh&agrave; h&agrave;ng Ah yat Abalone, Ciputra Golf Club, học viện golf David Leadbetter l&agrave; những đơn vị hiện đang c&oacute; mặt trong Khu đ&ocirc; thị g&oacute;p phần tạo ra c&aacute;c dịch vụ đ&aacute;ng sống tại Ciputra Hanoi.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; truyền th&ocirc;ng lớn như k&ecirc;nh thể thao TV (VTV Cab); c&aacute;c tạp ch&iacute; Vietnam Golf Magazine, Golf Plus, trang mạng x&atilde; hội chuy&ecirc;n san về Golf như GolfEdit.com l&agrave; c&aacute;c đơn vị tham gia đồng h&agrave;nh truyền tải th&ocirc;ng tin về giải đấu.</p> <p>Giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP sẽ l&agrave; giải đấu thường ni&ecirc;n, nhằm tạo ra một s&acirc;n chơi hấp dẫn cho c&aacute;c tay golf cũng như th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thể thao cho cộng đồng cư d&acirc;n v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của CIPUTRA H&Agrave; NỘI.</p> <p>C&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Ph&aacute;t triển Khu đ&ocirc; thị Nam Thăng Long tin tưởng giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP 2017 sẽ mang đến cho người tham dự những ấn tượng tốt đẹp nhất v&agrave; được thử th&aacute;ch ch&iacute;nh m&igrave;nh tr&ecirc;n những đường Golf xanh tuyệt vời của s&acirc;n Đại Lại Star Golf.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com - 14/12/2017

Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân cư tại khu đô thị sang trọng hàng đầu Việt Nam.

Để kết thúc một năm đầy ắp những hoạt động cộng đồng ý nghĩa được tổ chức trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hanoi), chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới Công ty Liên doanh Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long (CIPUTRA HÀ NỘI) vui mừng thông báo việc tổ chức giải đấu Golf mang tên - CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP, giải sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16/12/2017 trên sân golf Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc.

CiputraHanoi02

Giải đấu thu hút sự tham dự của hơn 130 tay golf là cư dân Khu đô thị CIPUTRA, thành viên CIPUTRA CLUB và CIPUTRA GOLF CLUB. Qua giải đấu, Ciputra Hanoi mong muốn nâng cao hơn nữa sự gắn kết cộng đồng cũng như gửi lời tri ân chân thành tới toàn thể dân cư trong Khu đô thị.

Trưởng ban tổ chức giải đấu, ông Hoàng Hùng Quang chia sẻ: "Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải đấu Golf cho cộng đồng cư dân sinh sống tại Ciputra. Đây thực sự là cơ hội lớn để ban tổ chức gửi gắm một thông điệp ý nghĩa của giải đấu là “gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra". Chỉ còn 2 ngày nữa giải đấu sẽ diễn ra và đến thời điểm hiện tại số người đăng ký tham dự giải hơn 130 người, và tôi hi vọng tất cả người tham dự sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship 2017". 

Tham dự giải đấu CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP 2017, các tay golf có cơ hội được nhận các phần quà và giải thưởng có giá trị. Trong đó có 4 giải Hole In One bao gồm một căn hộ The Link CIPUTRA trị giá 2,1 tỷ đồng ; 1 thẻ member VIP 5 năm của sân golf Đại Lải trị giá 450 triệu đồng; 2 thẻ membership 1 năm Club One -Ciputra Club gói Gia đình, mỗi thẻ trị giá 120 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba của các bảng đấu đều nhận được cúp và giải thưởng từ ban tổ chức. Riêng giải BEST GROSS, nhà vô địch sẽ được nâng cao chiếc cúp luân lưu với thiết kế vô cùng đặc biệt. Phần bốc thăm may mắn lucky draw bao gồm nhiều phần quà bí mật và rất hấp dẫn từ các nhà tài trợ trong Khu đô thị.

Các tay golf tham dự giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP phải đáp ứng được Luật về tư cách nghiệp dư 2017 được quy định bởi R&A Rules Limited, và theo điều lệ của giải đấu. Giải được chơi theo thể thức đấu gậy, tính điểm NET - handicap ngày (System 36). Golfer thi đấu sẽ được phân thành 5 bảng như sau: A,B,C, D(nữ), E(Cao niên và trẻ em). 

Giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP với lần đầu tổ chức nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các nhà tài trợ. Trong đó nhà tài trợ chính thức của giải đấu là CIPUTRA HANOI. Ngoài ra giải cũng nhận được sự hợp tác rất thiện chí từ tổ hợp thể thao giải trí Ciputra Club; Tập đoàn Accor, Công ty Zone Golf, nhà hàng Ah yat Abalone, Ciputra Golf Club, học viện golf David Leadbetter là những đơn vị hiện đang có mặt trong Khu đô thị góp phần tạo ra các dịch vụ đáng sống tại Ciputra Hanoi.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí truyền thông lớn như kênh thể thao TV (VTV Cab); các tạp chí Vietnam Golf Magazine, Golf Plus, trang mạng xã hội chuyên san về Golf như GolfEdit.com là các đơn vị tham gia đồng hành truyền tải thông tin về giải đấu.

Giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP sẽ là giải đấu thường niên, nhằm tạo ra một sân chơi hấp dẫn cho các tay golf cũng như thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao cho cộng đồng cư dân và thành viên của CIPUTRA HÀ NỘI.

Công ty Liên doanh Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long tin tưởng giải CIPUTRA HANOI GOLF CHAMPIONSHIP 2017 sẽ mang đến cho người tham dự những ấn tượng tốt đẹp nhất và được thử thách chính mình trên những đường Golf xanh tuyệt vời của sân Đại Lại Star Golf.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi