<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2447-tiger-woods-danh-69-gay-3-sau-301-ngay-tro-lai-thi-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods đánh 69 gậy (-3) sau 301 ngày trở lại thi đấu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods đánh 69 gậy (-3) sau 301 ngày trở lại thi đấu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TigerHero2017R102-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods đánh 69 gậy (-3) sau 301 ngày trở lại thi đấu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n trở lại kh&ocirc;ng thể tuyệt vời hơn khi đ&aacute;nh 69 gậy, ghi -3 ở v&ograve;ng 1 giải Hero World Challenge. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng đấu cạnh tranh đầu ti&ecirc;n của si&ecirc;u hổ sau 301 ng&agrave;y vắng b&oacute;ng.</p></h3> </header> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch ấn tượng ở v&ograve;ng 1 gi&uacute;p anh c&acirc;n bằng số điểm với nh&agrave; v&ocirc; địch PGA TOUR 2017 Justin Thomas, người đ&aacute;nh c&ugrave;ng nh&oacute;m đấu với anh.&nbsp;</p> <p>Ph&aacute;t biểu sau v&ograve;ng đấu, Tiger Woods n&oacute;i: "T&ocirc;i cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng với m&agrave;n tr&igrave;nh diễn n&agrave;y. Đ&atilde; l&acirc;u t&ocirc;i kh&ocirc;ng được thi đấu v&agrave; việc ghi điểm số thật tuyệt vời".&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TigerHero2017R102.jpg?1512085752647" alt="TigerHero2017R102" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods c&oacute; m&agrave;n trở lại thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Hero World Challenge - Ảnh&nbsp;Mike Ehrmann</em></p> <p>Với số gậy 69(-3), Tiger Woods đang tạm xếp vị tr&iacute; T8 với Justin Thomas, Francesco Molinari,&nbsp;v&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch RBC Canadian Open 2017 - Charley Hoffman.&nbsp;</p> <p>Golfer tạm thời dẫn đầu l&agrave;&nbsp;Tommy Fleetwood với -6, nh&agrave; v&ocirc; địch Race To Dubai m&ugrave;a giải European Tour 2017 sau khi anh về vị tr&iacute; T21 tại giải cuối c&ugrave;ng trong năm DP World Tour Championship, diễn ra ở Dubai.&nbsp;Tommy Fleetwoods thi đấu tổng cộng 24 giải đấu trong m&ugrave;a, ghi số điểm tổng l&agrave; 5.420.530 điểm.&nbsp;</p> <p>Ở vị tr&iacute; T2(-5) gồm c&oacute; Rickie Fowler v&agrave; Matt Kuchar. Đồng hạng 4 với -4 điểm gồm 4 golfer l&agrave; Dustin Johnson, Jordan Spieth, Kevin Chappell v&agrave; Justin Rose</p> <p><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết 18 hố thi đấu ở v&ograve;ng 1 của Tiger Woods:</strong></p> <p>Hố 1 (par 4): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway, chip ở khoảng c&aacute;ch 14 feet, lỡ birdie khi đưa b&oacute;ng lệch tr&aacute;i. Ghi PAR.</p> <p>Hố 2 (par 3): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n Green, lỡ putt ở khoảng c&aacute;ch 20 feet. Ghi PAR.</p> <p>Hố 3 (par 5): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway. Gậy sắt 2 đ&aacute;nh 250 yards l&ecirc;n green. Lỡ Eagle putt. Ghi Birdie.</p> <p>Hố 4 (par 4): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n rough cạnh bunker fairway. Thực hiện Pitching wedge ở khoảng c&aacute;ch 157 yards, đưa b&oacute;ng lệch green sang phải. Cứu PAR sau c&uacute; putt thần sầu. Ghi PAR</p> <p>Hố 5 (par 3): Teeshot đ&aacute;nh 169 yards, đưa b&oacute;ng l&ecirc;n Fringe. Ghi PAR&nbsp;</p> <p>Hố 6 (par 5): Đưa b&oacute;ng trượt fairway do gi&oacute;. C&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 l&ecirc;n fairway c&aacute;ch Pin 93 yards. Gậy Wedge, đ&aacute;nh spin đưa b&oacute;ng lệch tr&aacute;i fringe v&agrave; kh&ocirc;ng thể c&oacute; birdie. Ghi PAR</p> <p>Hố 7 (par-4): Driver đ&aacute;nh 340-yard đưa b&oacute;ng v&agrave;o bunker cạnh green. Cứu b&oacute;ng l&ecirc;n fringe, lỡ birdie. Ghi PAR</p> <p>Hố 8 (par 3): Đ&aacute;nh gậy sắt 4 đưa b&oacute;ng l&ecirc;n Fringe. Ghi Birdie từ c&uacute; putt 23 feet.&nbsp;</p> <p>Hố 9 (par 5): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway. Gậy 3 gỗ đ&aacute;nh 282 yards cho c&uacute; đ&aacute;nh tiếp theo đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green nhưng bật lăn ra phần cỏ rough. Thực hiện c&uacute; chunk chip đưa&nbsp;b&oacute;ng&nbsp;l&ecirc;n green v&agrave; lăn qua h&otilde;na 12 feet. 3 putt. Ghi Bogey.&nbsp;</p> <p>Hố 10 (par 4): Đ&aacute;nh gậy gỗ 3 đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway. C&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 sử dụng sắt 7 đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green. Ghi birdie từ khoảng c&aacute;ch 15 footer. Tổng điểm -2.</p> <p>Hố 11 (par 5): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway, c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 lỡ Green sang phải. Chip b&oacute;ng tiếp tục trượt green do swing hỏng. Trượt c&uacute; ghi điểm birdie. Cứu PAR th&agrave;nh c&ocirc;ng từ khoảng c&aacute;ch 7 foot.</p> <p>Hố 12 (par 3): Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n rough. C&uacute; chip tốt v&agrave; ghi par ở khaognr c&aacute;ch 5 foot.&nbsp;</p> <p>Hố 13 (par 4): Tee shot đưa b&oacute;ng l&ecirc;n rough ở b&ecirc;n tr&aacute;i. Đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green từ 113 yards. Ghi Birdie từ khoảng c&aacute;ch 22 feet.&nbsp;</p> <p>Hố 14 (par 4): Hố Par4 ngắn. Ghi điểm Birdie. Tổng điểm -4 sau hố 14.&nbsp;</p> <p>Hố 15 (par 5): C&uacute; swing tệ trong ng&agrave;y đưa b&oacute;ng v&agrave;o bụi khiến Tiger Woods phải sử dụng b&oacute;ng dự ph&ograve;ng. B&oacute;ng dự ph&ograve;ng đưa l&ecirc;n fairway đẹp nhưng anh t&igrave;m thấy b&oacute;ng gốc của m&igrave;nh v&agrave; chịu nhận phạt 1 gậy để đ&aacute;nh c&uacute; thứ 3 đưa b&oacute;ng cạnh r&igrave;a green. Thực hiện 2 putt v&agrave; ghi bogey hố 15.&nbsp;</p> <p>Hố 16 (par 4): Đưa b&oacute;ng sang phải. C&uacute; second shot tuyệt vời đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green. Ghi PAR sau c&uacute; putt trượt ở khoảng c&aacute;ch 15 feet.&nbsp;</p> <p>Hố 17 (par 3): Ghi điểm PAR.&nbsp;</p> <p>Hố 18 (par 4): B&oacute;ng l&ecirc;n fairway ở c&uacute; đ&aacute;nh đầu ti&ecirc;n v&agrave; l&ecirc;n green ở c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 sau khi đập v&agrave;o b&ecirc;n tr&aacute;i cạnh green dội ngược lại. Ghi điểm PAR ở c&uacute; putt 8 foot. Kết th&uacute;c ng&agrave;y đấu với tổng -3.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/xPQDYyd5C80" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods đánh 69 gậy (-3) sau 301 ngày trở lại thi đấu

By GolfEdit.com

Tiger Woods đã có màn trở lại không thể tuyệt vời hơn khi đánh 69 gậy, ghi -3 ở vòng 1 giải Hero World Challenge. Đây là vòng đấu cạnh tranh đầu tiên của siêu hổ sau 301 ngày vắng bóng.

Thành tích ấn tượng ở vòng 1 giúp anh cân bằng số điểm với nhà vô địch PGA TOUR 2017 Justin Thomas, người đánh cùng nhóm đấu với anh. 

Phát biểu sau vòng đấu, Tiger Woods nói: "Tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn này. Đã lâu tôi không được thi đấu và việc ghi điểm số thật tuyệt vời". 

TigerHero2017R102

Tiger Woods có màn trở lại thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Hero World Challenge - Ảnh Mike Ehrmann

Với số gậy 69(-3), Tiger Woods đang tạm xếp vị trí T8 với Justin Thomas, Francesco Molinari, và nhà vô địch RBC Canadian Open 2017 - Charley Hoffman. 

Golfer tạm thời dẫn đầu là Tommy Fleetwood với -6, nhà vô địch Race To Dubai mùa giải European Tour 2017 sau khi anh về vị trí T21 tại giải cuối cùng trong năm DP World Tour Championship, diễn ra ở Dubai. Tommy Fleetwoods thi đấu tổng cộng 24 giải đấu trong mùa, ghi số điểm tổng là 5.420.530 điểm. 

Ở vị trí T2(-5) gồm có Rickie Fowler và Matt Kuchar. Đồng hạng 4 với -4 điểm gồm 4 golfer là Dustin Johnson, Jordan Spieth, Kevin Chappell và Justin Rose

Dưới đây là chi tiết 18 hố thi đấu ở vòng 1 của Tiger Woods:

Hố 1 (par 4): Đưa bóng lên fairway, chip ở khoảng cách 14 feet, lỡ birdie khi đưa bóng lệch trái. Ghi PAR.

Hố 2 (par 3): Đưa bóng lên Green, lỡ putt ở khoảng cách 20 feet. Ghi PAR.

Hố 3 (par 5): Đưa bóng lên fairway. Gậy sắt 2 đánh 250 yards lên green. Lỡ Eagle putt. Ghi Birdie.

Hố 4 (par 4): Đưa bóng lên rough cạnh bunker fairway. Thực hiện Pitching wedge ở khoảng cách 157 yards, đưa bóng lệch green sang phải. Cứu PAR sau cú putt thần sầu. Ghi PAR

Hố 5 (par 3): Teeshot đánh 169 yards, đưa bóng lên Fringe. Ghi PAR 

Hố 6 (par 5): Đưa bóng trượt fairway do gió. Cú đánh thứ 2 lên fairway cách Pin 93 yards. Gậy Wedge, đánh spin đưa bóng lệch trái fringe và không thể có birdie. Ghi PAR

Hố 7 (par-4): Driver đánh 340-yard đưa bóng vào bunker cạnh green. Cứu bóng lên fringe, lỡ birdie. Ghi PAR

Hố 8 (par 3): Đánh gậy sắt 4 đưa bóng lên Fringe. Ghi Birdie từ cú putt 23 feet. 

Hố 9 (par 5): Đưa bóng lên fairway. Gậy 3 gỗ đánh 282 yards cho cú đánh tiếp theo đưa bóng lên green nhưng bật lăn ra phần cỏ rough. Thực hiện cú chunk chip đưa bóng lên green và lăn qua hõna 12 feet. 3 putt. Ghi Bogey. 

Hố 10 (par 4): Đánh gậy gỗ 3 đưa bóng lên fairway. Cú đánh thứ 2 sử dụng sắt 7 đưa bóng lên green. Ghi birdie từ khoảng cách 15 footer. Tổng điểm -2.

Hố 11 (par 5): Đưa bóng lên fairway, cú đánh thứ 2 lỡ Green sang phải. Chip bóng tiếp tục trượt green do swing hỏng. Trượt cú ghi điểm birdie. Cứu PAR thành công từ khoảng cách 7 foot.

Hố 12 (par 3): Đưa bóng lên rough. Cú chip tốt và ghi par ở khaognr cách 5 foot. 

Hố 13 (par 4): Tee shot đưa bóng lên rough ở bên trái. Đưa bóng lên green từ 113 yards. Ghi Birdie từ khoảng cách 22 feet. 

Hố 14 (par 4): Hố Par4 ngắn. Ghi điểm Birdie. Tổng điểm -4 sau hố 14. 

Hố 15 (par 5): Cú swing tệ trong ngày đưa bóng vào bụi khiến Tiger Woods phải sử dụng bóng dự phòng. Bóng dự phòng đưa lên fairway đẹp nhưng anh tìm thấy bóng gốc của mình và chịu nhận phạt 1 gậy để đánh cú thứ 3 đưa bóng cạnh rìa green. Thực hiện 2 putt và ghi bogey hố 15. 

Hố 16 (par 4): Đưa bóng sang phải. Cú second shot tuyệt vời đưa bóng lên green. Ghi PAR sau cú putt trượt ở khoảng cách 15 feet. 

Hố 17 (par 3): Ghi điểm PAR. 

Hố 18 (par 4): Bóng lên fairway ở cú đánh đầu tiên và lên green ở cú đánh thứ 2 sau khi đập vào bên trái cạnh green dội ngược lại. Ghi điểm PAR ở cú putt 8 foot. Kết thúc ngày đấu với tổng -3. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi