<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2443-5-co-hoi-duy-nhat-danh-cho-cac-golfer-tre-choi-golf-cung-chi-em-nha-jutanugarn.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>5 cơ hội duy nhất dành cho các golfer trẻ chơi golf cùng chị em nhà Jutanugarn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>5 cơ hội duy nhất dành cho các golfer trẻ chơi golf cùng chị em nhà Jutanugarn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TaphuanGolf-630x360.jpg"> <figcaption>5 cơ hội duy nhất dành cho các golfer trẻ chơi golf cùng chị em nhà Jutanugarn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Lần đầu ti&ecirc;n, cặp vận động vi&ecirc;n&nbsp;LPGA đẳng cấp thế giới Ariya &amp; Moriya Jutanugarn sẽ đến H&agrave; Nội v&agrave; chia sẻ về golf trong buổi TẬP HUẤN GOLF TRUYỀN CẢM HỨNG được tổ chức bởi Sở Thể Thao v&agrave; Văn H&oacute;a H&agrave; Nội v&agrave; tập đo&agrave;n SCG tại Sky Lake Resort &amp; Golf Club, H&agrave; Nội v&agrave;o ng&agrave;y 2/12/2017.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện đặc biệt được tổ chức bởi Sở Văn Ho&aacute; v&agrave; Thể Thao H&agrave; Nội v&agrave; tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; của Th&aacute;i Lan SCG, nhằm tạo điều kiện cho c&aacute;c tay golf trẻ Việt Nam được giao lưu huấn luyện với c&aacute;c tay golf LGPA đẳng cấp thế giới l&agrave; Ariya v&agrave; Moriya Jutanugarn. Sự kiện diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 8h-11h s&aacute;ng ng&agrave;y 02/12/2017 tại s&acirc;n Golf Sky Lake, Chương Mỹ, H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/ThaisSistersVietnam.png?1511261308752" alt="ThaisSistersVietnam" /></strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh tuyển chọn online &ldquo;Tập huấn Golf Truyền cảm hứng&rdquo; được tổ chức tại fanpage SCG Chung một ước mơ với mục đ&iacute;ch tuyển chọn 05 golf thủ tiềm năng để tham dự buổi &ldquo;Tập huấn Golf Truyền cảm hứng&rdquo; tổ chức bởi Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao H&agrave; Nội v&agrave; tập đo&agrave;n SCG tại H&agrave; Nội.</p> <p>Nội dung chi tiết chương tr&igrave;nh tập huấn Golf Truyền cảm hứng:</p> <p><em><strong>Thời gian tổ chức:</strong></em> 20/11/2017 &ndash; 28/11/2017</p> <p><em><strong>Điều kiện tham dự: </strong></em></p> <p>Người Việt Nam từ 10 đến 16 tuổi (Sinh năm 2001 đến 2007) v&agrave; sống tại Việt Nam<br />Nhận được sự đồng &yacute; của phụ huynh, người gi&aacute;m hộ khi tham dự chương tr&igrave;nh.<br />Hiểu v&agrave; tu&acirc;n thủ điều khoản v&agrave; điều kiện của chương tr&igrave;nh.<br />Người tham gia phải tự chuẩn bị dụng cụ c&aacute; nh&acirc;n để tham dự buổi training.<br />Người tham dự phải di chuyển đến Sky Lake Resort &amp; Golf Club v&agrave;o ng&agrave;y 02/12/2017 bằng phương tiện c&aacute; nh&acirc;n hoặc thảo luận với ban tổ chức để sắp xếp phương tiện ph&ugrave; hợp.</p> <p><em><strong>C&aacute;ch thức tham dự:</strong></em></p> <p>Bước 1: Cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin bằng c&aacute;ch b&igrave;nh luận dưới b&agrave;i đăng Facebook, gồm: <br />Họ t&ecirc;n<br />Tuổi (trong khoảng 8-16)<br />Giới t&iacute;nh (Nam/ Nữ)<br />Chia sẻ đam m&ecirc; golf của bạn. Tại sao bạn lại chơi golf?<br />Bạn chơi golf bao l&acirc;u rồi?<br />Th&agrave;nh t&iacute;ch thi đấu golf của bạn? (nếu c&oacute;)</p> <p>Bước 2: Ban tổ chức sẽ chọn 05 golf thủ tiềm năng nhất để tham dự &ldquo;Tập huấn Golf Truyền cảm hứng&rdquo;.</p> <p>Bước 3: Danh s&aacute;ch golf thủ được lựa chọn bởi ban tổ chức sẽ được c&ocirc;ng bố tại fanpage SCG Chung một ước mơ v&agrave;o l&uacute;c ng&agrave;y 29/11/2017</p> <p><em><strong>Quy c&aacute;ch lựa chọn:</strong></em></p> <p>Danh s&aacute;ch người tham dự buổi tập huấn được lựa chọn theo ti&ecirc;u ch&iacute;:<br />Đam m&ecirc; với golf thể hiện trong đoạn văn ngắn được viết trong đơn b&igrave;nh luận dưới b&agrave;i đăng Facebook<br />Tiềm năng của golf thủ. (thể hiện ở th&agrave;nh t&iacute;ch, nếu c&oacute;)<br />SCG c&oacute; quyền đưa ra quyết định cuối c&ugrave;ng dựa tr&ecirc;n sự xem x&eacute;t của ủy ban để lựa chọn 05 golf thủ nh&iacute; tham dự chương tr&igrave;nh. Kết quả cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng thể phản đối hay thay đổi.</p> <p><em><strong>Quyền v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của ban tổ chức:</strong></em></p> <p>Ban tổ chức c&oacute; to&agrave;n quyền gỡ bỏ những b&igrave;nh luận c&oacute; chứa nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục v&agrave; văn ho&aacute; Việt Nam. Nếu người đăng k&yacute; đăng ảnh c&oacute; nội dung kh&ocirc;ng hợp lệ sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh điểm trong qu&aacute; tr&igrave;nh ghi nhận m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước.<br />Ban tổ chức c&oacute; to&agrave;n quyền sử dụng h&igrave;nh ảnh, t&ecirc;n tuổi của th&iacute; sinh cũng như Th&ocirc;ng tin trong đơn đăng k&yacute; (nội dung v&agrave; h&igrave;nh ảnh/video) m&agrave; kh&ocirc;ng phải trả bất k&igrave; khoản ph&iacute; n&agrave;o li&ecirc;n quan đến quyền t&aacute;c giả cho người dự thi.<br />Ban tổ chức c&oacute; to&agrave;n quyền loại bỏ người đăng k&yacute; đ&atilde; tham gia ra khỏi cuộc tuyển chọn m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước nếu Ban tổ chức ph&aacute;t hiện th&iacute; sinh đ&oacute; thực hiện bất cứ h&agrave;nh động n&agrave;o g&acirc;y ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối c&ugrave;ng của cuộc thi. <br />Ban tổ chức c&oacute; quyền đưa ra quyết định cuối c&ugrave;ng dựa tr&ecirc;n sự xem x&eacute;t của ủy ban để lựa chọn 05 golf thủ nh&iacute; tham dự chương tr&igrave;nh. Kết quả cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng thể phản đối hay thay đổi.</p> <p><em><strong>Những điều khoản &amp; điều kiện kh&aacute;c:</strong></em></p> <p>Người tham dự tự chi trả chi ph&iacute; di chuyển, ăn ở v&agrave; chuẩn bị gậy golf c&ugrave;ng c&aacute;c dụng cụ cần thiết kh&aacute;c.<br />Người tham gia cần phải đọc v&agrave; hiểu r&otilde; thể lệ của cuộc thi, đồng &yacute; v&agrave; tu&acirc;n theo quy định bản thể lệ n&agrave;y. Trong trường hợp ph&aacute;t sinh tranh chấp, khiếu nại li&ecirc;n quan đến cuộc thi, ban tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết v&agrave; quyết định của ban tổ chức l&agrave; kết quả cuối c&ugrave;ng. Mỗi người tham dự chỉ c&oacute; thể đăng k&yacute; một lần duy nhất.</p> <p>Những người được lựa chọn tham dự buổi tập huấn chịu ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c khoản chi ph&iacute; di chuyển, ăn ở v&agrave; chủ động chuẩn bị gậy golf v&agrave; c&aacute;c dụng cụ golf kh&aacute;c nếu cần. Điều khoản &amp; Điều kiện c&oacute; thể thay đổi m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

5 cơ hội duy nhất dành cho các golfer trẻ chơi golf cùng chị em nhà Jutanugarn

By GolfEdit.com

Lần đầu tiên, cặp vận động viên LPGA đẳng cấp thế giới Ariya & Moriya Jutanugarn sẽ đến Hà Nội và chia sẻ về golf trong buổi TẬP HUẤN GOLF TRUYỀN CẢM HỨNG được tổ chức bởi Sở Thể Thao và Văn Hóa Hà Nội và tập đoàn SCG tại Sky Lake Resort & Golf Club, Hà Nội vào ngày 2/12/2017.

Đây là sự kiện đặc biệt được tổ chức bởi Sở Văn Hoá và Thể Thao Hà Nội và tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á của Thái Lan SCG, nhằm tạo điều kiện cho các tay golf trẻ Việt Nam được giao lưu huấn luyện với các tay golf LGPA đẳng cấp thế giới là Ariya và Moriya Jutanugarn. Sự kiện diễn ra vào lúc 8h-11h sáng ngày 02/12/2017 tại sân Golf Sky Lake, Chương Mỹ, Hà Nội.

ThaisSistersVietnam

Chương trình tuyển chọn online “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” được tổ chức tại fanpage SCG Chung một ước mơ với mục đích tuyển chọn 05 golf thủ tiềm năng để tham dự buổi “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” tổ chức bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tập đoàn SCG tại Hà Nội.

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn Golf Truyền cảm hứng:

Thời gian tổ chức: 20/11/2017 – 28/11/2017

Điều kiện tham dự:

Người Việt Nam từ 10 đến 16 tuổi (Sinh năm 2001 đến 2007) và sống tại Việt Nam
Nhận được sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ khi tham dự chương trình.
Hiểu và tuân thủ điều khoản và điều kiện của chương trình.
Người tham gia phải tự chuẩn bị dụng cụ cá nhân để tham dự buổi training.
Người tham dự phải di chuyển đến Sky Lake Resort & Golf Club vào ngày 02/12/2017 bằng phương tiện cá nhân hoặc thảo luận với ban tổ chức để sắp xếp phương tiện phù hợp.

Cách thức tham dự:

Bước 1: Cung cấp đầy đủ thông tin bằng cách bình luận dưới bài đăng Facebook, gồm:
Họ tên
Tuổi (trong khoảng 8-16)
Giới tính (Nam/ Nữ)
Chia sẻ đam mê golf của bạn. Tại sao bạn lại chơi golf?
Bạn chơi golf bao lâu rồi?
Thành tích thi đấu golf của bạn? (nếu có)

Bước 2: Ban tổ chức sẽ chọn 05 golf thủ tiềm năng nhất để tham dự “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng”.

Bước 3: Danh sách golf thủ được lựa chọn bởi ban tổ chức sẽ được công bố tại fanpage SCG Chung một ước mơ vào lúc ngày 29/11/2017

Quy cách lựa chọn:

Danh sách người tham dự buổi tập huấn được lựa chọn theo tiêu chí:
Đam mê với golf thể hiện trong đoạn văn ngắn được viết trong đơn bình luận dưới bài đăng Facebook
Tiềm năng của golf thủ. (thể hiện ở thành tích, nếu có)
SCG có quyền đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên sự xem xét của ủy ban để lựa chọn 05 golf thủ nhí tham dự chương trình. Kết quả cuối cùng không thể phản đối hay thay đổi.

Quyền và trách nhiệm của ban tổ chức:

Ban tổ chức có toàn quyền gỡ bỏ những bình luận có chứa nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hoá Việt Nam. Nếu người đăng ký đăng ảnh có nội dung không hợp lệ sẽ không được tính điểm trong quá trình ghi nhận mà không cần thông báo trước.
Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh cũng như Thông tin trong đơn đăng ký (nội dung và hình ảnh/video) mà không phải trả bất kì khoản phí nào liên quan đến quyền tác giả cho người dự thi.
Ban tổ chức có toàn quyền loại bỏ người đăng ký đã tham gia ra khỏi cuộc tuyển chọn mà không cần thông báo trước nếu Ban tổ chức phát hiện thí sinh đó thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi.
Ban tổ chức có quyền đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên sự xem xét của ủy ban để lựa chọn 05 golf thủ nhí tham dự chương trình. Kết quả cuối cùng không thể phản đối hay thay đổi.

Những điều khoản & điều kiện khác:

Người tham dự tự chi trả chi phí di chuyển, ăn ở và chuẩn bị gậy golf cùng các dụng cụ cần thiết khác.
Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, đồng ý và tuân theo quy định bản thể lệ này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, ban tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của ban tổ chức là kết quả cuối cùng. Mỗi người tham dự chỉ có thể đăng ký một lần duy nhất.

Những người được lựa chọn tham dự buổi tập huấn chịu hoàn toàn các khoản chi phí di chuyển, ăn ở và chủ động chuẩn bị gậy golf và các dụng cụ golf khác nếu cần. Điều khoản & Điều kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi