<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2438-jutanugarn-len-ngoi-cme-championship-thompson-xep-so-1-race-to-cme-globe-sung-huyn-park-vo-dich-kiem-tien.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jutanugarn lên ngôi CME Championship, Thompson xếp số 1 Race to CME Globe, Sung Huyn Park vô địch kiếm tiền</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jutanugarn lên ngôi CME Championship, Thompson xếp số 1 Race to CME Globe, Sung Huyn Park vô địch kiếm tiền</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JutaLexi2017LPGA-630x360.jpg"> <figcaption>Jutanugarn lên ngôi CME Championship, Thompson xếp số 1 Race to CME Globe, Sung Huyn Park vô địch kiếm tiền</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ariya Jutanugarn đăng quang tại giải CME Group Tour Championship sau khi ghi 4 birdie ở 6 hố cuối c&ugrave;ng v&ograve;ng chung kết với chiến thắng c&aacute;ch biệt 1 gậy. C&ocirc; tr&aacute;nh được m&agrave;n playoff với c&aacute;c t&ecirc;n tuổi h&agrave;ng đầu của Mỹ l&agrave; Lexi Thompson v&agrave;&nbsp;Jessica Korda.</p></h3> </header> <p>Đ&atilde; c&oacute; nhiều người nghĩ tới chiến thắng d&agrave;nh cho Lexi Thompson khi c&ocirc; dẫn đầu với khoảng c&aacute;ch 1 gậy ở hố 17 v&ograve;ng 4. Nhưng Lexi đ&atilde; để trượt điểm birdie ở khoảng c&aacute;ch 2 foot ở hố 18 để rơi về ph&iacute;a sau cần bằng số điểm -14 c&ugrave;ng với Jessica Korda v&agrave; chờ Jutanugarn&nbsp;ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng cuối.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/jutanugarn_a876371220.jpg?1511154770935" alt="jutanugarn_a876371220" /></p> <p>C&aacute;ch đ&acirc;y 5 th&aacute;ng, cũng ch&iacute;nh tay golf người Th&aacute;i Jutanugarn ghi điểm thần sầu từ khoảng c&aacute;ch 30 foot để hạ cả Thompson v&agrave;&nbsp;In Gee Chun ở v&ograve;ng playoff giải Manulife LPGA Classic. Jutanugarn một lần nữa l&agrave;m vụt tắt hi vọng của Thompson khi ghi điểm birdie ở khoảng c&aacute;ch 25 foot để c&oacute; chiến thắng CME với tổng điểm -15. Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu thứ 2 trong m&ugrave;a của Jutanugarn v&agrave; l&agrave; danh hiệu thứ 7 tr&ecirc;n tour của golfer người Th&aacute;i. Danh hiệu trước đ&oacute; của Jutanugarn l&agrave; Yokohama Tire LPGA Classic 2016, Kingsmill Championship Presented by JTBC 2016, LPGA Volvik Championship 2016, Ricoh Women&rsquo;s British Open 2016, Canadian Pacific Women&rsquo;s Open 2016.</p> <p>Chiến thắng tại CME Global gi&uacute;p Jutanugarn đ&uacute;t t&uacute;i 500 ng&agrave;n đ&ocirc; la tiền thưởng. Tổng tiền c&oacute; được trong m&ugrave;a của c&ocirc; l&ecirc;n con số 1,549,858 đ&ocirc; la v&agrave; tổng 4,583,332 đ&ocirc; la trong sự nghiệp. Jutanugarn đ&aacute;nh 27 giải trong m&ugrave;a, vượt cắt 22, c&oacute; 2 danh hiệu, 8 lần về trong top 10. Danh hiệu n&agrave;y gi&uacute;p&nbsp;Jutanugarn trở th&agrave;nh golfer thứ 9 trong m&ugrave;a c&oacute; nhiều hơn 1 danh hiệu trong m&ugrave;a giải LPGA Tour&nbsp;2017.</p> <p><strong>Lexin Thompson nhận 1 triệu đ&ocirc; la tiền thưởng từ v&ocirc; địch Race to CME Globe.</strong></p> <p>Lexi Thompson sẽ giữ vị tr&iacute; số 1 tr&ecirc;n bảng xếp hạng điểm của m&ugrave;a giải n&agrave;y sau khi kết quả tại giải CME được t&iacute;nh điểm l&ecirc;n hệ thống v&agrave;o tuần tới. Lexi Thompson nhận danh hiệu n&agrave;y sau khi về đồng hạng 2 tại giải đấu. Nếu chiến thắng, c&ocirc; cũng sẽ d&ugrave;ng một khoản tiền thưởng cho từ thiện, mua một chiếc &ocirc; t&ocirc; mới. Lexi chuẩn bị cho Corvette Z06 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/thompson_l876347628.jpg?1511154799508" alt="thompson_l876347628" /></p> <p><strong>Sung Hyun Park v&agrave; So Yeon Ryu nhận danh hiệu Rolex Player of the Year</strong></p> <p>Lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử LPGA TOUR, c&oacute; 2 người nhận danh hiệu Rolex Players of the Year. C&aacute;c hai l&iacute;nh mới của giải l&agrave; Sung Hyun Park v&agrave;&nbsp;So Yeon Ryu đều c&ugrave;ng số điểm 162 Player of the Year points. Park đi v&agrave;o lịch sử khi trở th&agrave;nh người đầu ti&ecirc;n kể từ thời Nancy Lopez năm&nbsp;1978, chiến thắng ở cả hai hạng mục &nbsp;Rookie v&agrave; Player of the Year trong c&ugrave;ng một m&ugrave;a giải.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ryuparkpoy876370280.jpg?1511154824126" alt="ryuparkpoy876370280" /></p> <p><strong>Lexi Thompson nhận c&uacute;p Vare Trophy</strong></p> <p>Ngo&agrave;i danh hiệu v&ocirc; địch Race to CME Globe, Lexi Thompson đem về nh&agrave; chiếc c&uacute;p Vare Trophy 2017 bởi th&agrave;nh t&iacute;ch ghi điểm trung b&igrave;nh theo v&ograve;ng thấp nhất Tour với 69.114/ 1 v&ograve;ng. Đứng thứ hai l&agrave; Sung Hyun Park với 69.247 gậy/ 1vongf. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Thompson c&oacute; chiếc c&uacute;p n&agrave;y&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/thompson_l876349764.jpg?1511154847622" alt="thompson_l876349764" /></p> <p><strong>Sung Hyun Park v&ocirc; địch về kiếm tiền thưởng trong năm</strong></p> <p>Nữ golfer nhận danh hiệu Rookie of the Year v&agrave; Player of the Year, Sung Hyun Park v&ocirc; địch về kiếm tiền trong m&ugrave;a giải n&agrave;y. C&ocirc; mang về tổng tiền thưởng l&ecirc;n tới 2,335,883 đ&ocirc; la.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/park_sh876263734.jpg?1511154870207" alt="park_sh876263734" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jutanugarn lên ngôi CME Championship, Thompson xếp số 1 Race to CME Globe, Sung Huyn Park vô địch kiếm tiền

By GolfEdit.com - 20/11/2017

Ariya Jutanugarn đăng quang tại giải CME Group Tour Championship sau khi ghi 4 birdie ở 6 hố cuối cùng vòng chung kết với chiến thắng cách biệt 1 gậy. Cô tránh được màn playoff với các tên tuổi hàng đầu của Mỹ là Lexi Thompson và Jessica Korda.

Đã có nhiều người nghĩ tới chiến thắng dành cho Lexi Thompson khi cô dẫn đầu với khoảng cách 1 gậy ở hố 17 vòng 4. Nhưng Lexi đã để trượt điểm birdie ở khoảng cách 2 foot ở hố 18 để rơi về phía sau cần bằng số điểm -14 cùng với Jessica Korda và chờ Jutanugarn hoàn thành vòng cuối. 

jutanugarn_a876371220

Cách đây 5 tháng, cũng chính tay golf người Thái Jutanugarn ghi điểm thần sầu từ khoảng cách 30 foot để hạ cả Thompson và In Gee Chun ở vòng playoff giải Manulife LPGA Classic. Jutanugarn một lần nữa làm vụt tắt hi vọng của Thompson khi ghi điểm birdie ở khoảng cách 25 foot để có chiến thắng CME với tổng điểm -15. Đây là danh hiệu thứ 2 trong mùa của Jutanugarn và là danh hiệu thứ 7 trên tour của golfer người Thái. Danh hiệu trước đó của Jutanugarn là Yokohama Tire LPGA Classic 2016, Kingsmill Championship Presented by JTBC 2016, LPGA Volvik Championship 2016, Ricoh Women’s British Open 2016, Canadian Pacific Women’s Open 2016.

Chiến thắng tại CME Global giúp Jutanugarn đút túi 500 ngàn đô la tiền thưởng. Tổng tiền có được trong mùa của cô lên con số 1,549,858 đô la và tổng 4,583,332 đô la trong sự nghiệp. Jutanugarn đánh 27 giải trong mùa, vượt cắt 22, có 2 danh hiệu, 8 lần về trong top 10. Danh hiệu này giúp Jutanugarn trở thành golfer thứ 9 trong mùa có nhiều hơn 1 danh hiệu trong mùa giải LPGA Tour 2017.

Lexin Thompson nhận 1 triệu đô la tiền thưởng từ vô địch Race to CME Globe.

Lexi Thompson sẽ giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng điểm của mùa giải này sau khi kết quả tại giải CME được tính điểm lên hệ thống vào tuần tới. Lexi Thompson nhận danh hiệu này sau khi về đồng hạng 2 tại giải đấu. Nếu chiến thắng, cô cũng sẽ dùng một khoản tiền thưởng cho từ thiện, mua một chiếc ô tô mới. Lexi chuẩn bị cho Corvette Z06 2018.

thompson_l876347628

Sung Hyun Park và So Yeon Ryu nhận danh hiệu Rolex Player of the Year

Lần đầu tiên trong lịch sử LPGA TOUR, có 2 người nhận danh hiệu Rolex Players of the Year. Các hai lính mới của giải là Sung Hyun Park và So Yeon Ryu đều cùng số điểm 162 Player of the Year points. Park đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên kể từ thời Nancy Lopez năm 1978, chiến thắng ở cả hai hạng mục  Rookie và Player of the Year trong cùng một mùa giải.

ryuparkpoy876370280

Lexi Thompson nhận cúp Vare Trophy

Ngoài danh hiệu vô địch Race to CME Globe, Lexi Thompson đem về nhà chiếc cúp Vare Trophy 2017 bởi thành tích ghi điểm trung bình theo vòng thấp nhất Tour với 69.114/ 1 vòng. Đứng thứ hai là Sung Hyun Park với 69.247 gậy/ 1vongf. Đây là lần đầu tiên Thompson có chiếc cúp này 

thompson_l876349764

Sung Hyun Park vô địch về kiếm tiền thưởng trong năm

Nữ golfer nhận danh hiệu Rookie of the Year và Player of the Year, Sung Hyun Park vô địch về kiếm tiền trong mùa giải này. Cô mang về tổng tiền thưởng lên tới 2,335,883 đô la. 

park_sh876263734

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi