<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2428-vietnam-ladies-golf-championship-2017-lan-dau-tien-giai-mo-rong-toi-3-vong-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vietnam Ladies Golf Championship 2017: Lần đầu tiên giải mở rộng tới 3 vòng đấu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vietnam Ladies Golf Championship 2017: Lần đầu tiên giải mở rộng tới 3 vòng đấu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VanAnh-630x360.jpg"> <figcaption>Vietnam Ladies Golf Championship 2017: Lần đầu tiên giải mở rộng tới 3 vòng đấu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư quốc gia 2017 l&agrave; năm thứ 6 giải đấu được tổ chức.</p></h3> </header> <p>Sau&nbsp;5 năm tổ chức, Vietnam Ladies Golf Championship đ&atilde; c&oacute; nhiều thay đổi r&otilde; rệt về chiều rộng cũng như chiều s&acirc;u. Theo đ&oacute; số lượng golfer nữ tham gia đ&ocirc;ng đảo đạt tới con số 100 v&agrave; chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n được tăng cao. C&oacute; nhiều gương mặt trẻ t&agrave;i năng được ph&aacute;t hiện v&agrave; coi giải đấu l&agrave; bệ ph&oacute;ng quan trọng cho sự nghiệp golf ph&iacute;a trước.</p> <p><em><strong>C&aacute;c vận động vi&ecirc;n ở bảng A sẽ thi đấu 3 v&ograve;ng</strong></em></p> <p>Năm 2017, ban tổ chức đ&atilde; c&oacute; một bước thay đổi rất lớn về cơ cấu bảng đấu. Theo đ&oacute; bảng A sẽ l&agrave; bảng v&ocirc; địch quốc gia d&agrave;nh cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n handicap theo USGA kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 16.0 tại thời điểm đăng k&yacute;. Bảng V&ocirc; địch Quốc Gia sẽ được chơi theo thể thức đấu gậy qua 03 v&ograve;ng đấu 18 hố (tổng 54 hố).</p> <p>Người chiến thắng l&agrave; người c&oacute; điểm thực GROSS tổng thấp nhất khi giải đấu kết th&uacute;c. Nh&agrave; v&ocirc; địch đơn quốc gia sẽ nhận được một c&uacute;p v&ocirc; địch, huy chương v&agrave;ng danh gi&aacute; v&agrave; giải thưởng. Hạng nh&igrave; nhận huy chương B&aacute;c v&agrave; giải, hạng ba nhận huy chương Đồng v&agrave; giải thưởng. Đặc biệt c&aacute;c golfer xếp từ hạng Tư đến hạng Mười sẽ nhận giấy chứng nhận th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; giải thưởng.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử hơn 5 năm, giải đấu v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư quốc gia tăng l&ecirc;n tới 3 v&ograve;ng đấu. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c vận động vi&ecirc;n xếp thứ hạng cao của giải c&oacute; cơ hội được t&iacute;nh điểm tr&ecirc;n World Amateur Golf Ranking.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VanAnhDarby01.jpg?1510818924251" alt="VanAnhDarby01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>V&ocirc; địch quốc gia nữ l&agrave; danh hiệu vẫn c&ograve;n thiếu của nữ vận động vi&ecirc;n V&acirc;n Anh Darby - (Ảnh: Duy Dương)</em></p> <p><em><strong>Mỗi ng&agrave;y đấu sẽ c&oacute; một bổ giải thưởng cho ba vị tr&iacute; nhất, nh&igrave; v&agrave; ba</strong></em></p> <p>Bảng A cũng được t&iacute;nh điểm Net để t&iacute;nh theo th&agrave;nh t&iacute;ch c&ugrave;ng hai bảng B,C. BẢNG B l&agrave; bảng d&agrave;nh cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; handicap từ 16.1-25.0 theo USGA Index tại thời điểm đăng k&yacute;. BẢNG C l&agrave; bảng đấu cho c&aacute;c nữ golfer c&oacute; handicap từ 25.1-36.0. Bảng A, bảng&nbsp;B v&agrave; C sẽ được chơi theo thể thức đấu gậy t&iacute;nh điểm NET theo Handicap ng&agrave;y System 36.</p> <p>Mỗi v&ograve;ng đấu sẽ được t&iacute;nh điểm ri&ecirc;ng v&agrave; sẽ c&oacute; một bộ giải thưởng cho mỗi ng&agrave;y thi đấu.&nbsp;Người chiến thắng mỗi ng&agrave;y l&agrave; người c&oacute; điểm NET ng&agrave;y thấp nhất khi mỗi ng&agrave;y thi đấu kết th&uacute;c. Nếu c&oacute; kết quả h&ograve;a NET, người c&oacute; Handicap thấp hơn sẽ l&agrave; người chiến thắng, nếu vẫn h&ograve;a sẽ &aacute;p dụng ph&acirc;n xử h&ograve;a theo Điều 13 của điều lệ n&agrave;y. Cơ cấu giải mỗi ng&agrave;y thi đấu sẽ được trao như sau cho cả ba bảng A-B-C: Nhất Bảng (01 C&uacute;p v&agrave; giải thưởng), Nh&igrave; Bảng (01 C&uacute;p v&agrave; giải thưởng), Ba Bảng (01 C&uacute;p v&agrave; giải thưởng).&nbsp;</p> <p><em><strong>Điều kiện thi đấu:</strong></em></p> <p>Giải đấu được mở rộng đến tất cả c&aacute;c vận động vi&ecirc;n NỮ Nghiệp dư theo Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư 2017 được quy định bởi R&amp;A Rules Limited:</p> <p>BẢNG V&Ocirc; ĐỊCH QUỐC GIA (BẢNG A):<br />Vận động vi&ecirc;n c&oacute; Quốc tịch Việt Nam c&oacute; Handicap theo USGA Index kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 16.0 tại thời điểm đăng k&yacute;.</p> <p>BẢNG B (Handicap 16.1-25.0)<br />Vận động vi&ecirc;n c&oacute; c&oacute; Handicap theo USGA Index từ 16.1 đến 25.0 tại thời điểm đăng k&yacute;.</p> <p>BẢNG C (Handicap 25.1-36.0)<br />Vận động vi&ecirc;n c&oacute; c&oacute; Handicap theo USGA Index từ 25.1 đến 36.0 tại thời điểm đăng k&yacute;.</p> <p>Lưu &yacute;: Hội Đồng c&oacute; to&agrave;n quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng k&yacute; n&agrave;o hoặc dừng nhận đăng k&yacute; khi số lượng người chơi đ&atilde; đủ (dự kiến 100).</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Vietnam Ladies Golf Championship 2017: Lần đầu tiên giải mở rộng tới 3 vòng đấu

By GolfEdit.com - 15/11/2017

Giải vô địch golf nữ nghiệp dư quốc gia 2017 là năm thứ 6 giải đấu được tổ chức.

Sau 5 năm tổ chức, Vietnam Ladies Golf Championship đã có nhiều thay đổi rõ rệt về chiều rộng cũng như chiều sâu. Theo đó số lượng golfer nữ tham gia đông đảo đạt tới con số 100 và chất lượng chuyên môn được tăng cao. Có nhiều gương mặt trẻ tài năng được phát hiện và coi giải đấu là bệ phóng quan trọng cho sự nghiệp golf phía trước.

Các vận động viên ở bảng A sẽ thi đấu 3 vòng

Năm 2017, ban tổ chức đã có một bước thay đổi rất lớn về cơ cấu bảng đấu. Theo đó bảng A sẽ là bảng vô địch quốc gia dành cho các vận động viên handicap theo USGA không vượt quá 16.0 tại thời điểm đăng ký. Bảng Vô địch Quốc Gia sẽ được chơi theo thể thức đấu gậy qua 03 vòng đấu 18 hố (tổng 54 hố).

Người chiến thắng là người có điểm thực GROSS tổng thấp nhất khi giải đấu kết thúc. Nhà vô địch đơn quốc gia sẽ nhận được một cúp vô địch, huy chương vàng danh giá và giải thưởng. Hạng nhì nhận huy chương Bác và giải, hạng ba nhận huy chương Đồng và giải thưởng. Đặc biệt các golfer xếp từ hạng Tư đến hạng Mười sẽ nhận giấy chứng nhận thành tích và giải thưởng. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 5 năm, giải đấu vô địch golf nữ nghiệp dư quốc gia tăng lên tới 3 vòng đấu. Điều này sẽ giúp các vận động viên xếp thứ hạng cao của giải có cơ hội được tính điểm trên World Amateur Golf Ranking. 

VanAnhDarby01

Vô địch quốc gia nữ là danh hiệu vẫn còn thiếu của nữ vận động viên Vân Anh Darby - (Ảnh: Duy Dương)

Mỗi ngày đấu sẽ có một bổ giải thưởng cho ba vị trí nhất, nhì và ba

Bảng A cũng được tính điểm Net để tính theo thành tích cùng hai bảng B,C. BẢNG B là bảng dành cho các vận động viên có handicap từ 16.1-25.0 theo USGA Index tại thời điểm đăng ký. BẢNG C là bảng đấu cho các nữ golfer có handicap từ 25.1-36.0. Bảng A, bảng B và C sẽ được chơi theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày System 36.

Mỗi vòng đấu sẽ được tính điểm riêng và sẽ có một bộ giải thưởng cho mỗi ngày thi đấu. Người chiến thắng mỗi ngày là người có điểm NET ngày thấp nhất khi mỗi ngày thi đấu kết thúc. Nếu có kết quả hòa NET, người có Handicap thấp hơn sẽ là người chiến thắng, nếu vẫn hòa sẽ áp dụng phân xử hòa theo Điều 13 của điều lệ này. Cơ cấu giải mỗi ngày thi đấu sẽ được trao như sau cho cả ba bảng A-B-C: Nhất Bảng (01 Cúp và giải thưởng), Nhì Bảng (01 Cúp và giải thưởng), Ba Bảng (01 Cúp và giải thưởng). 

Điều kiện thi đấu:

Giải đấu được mở rộng đến tất cả các vận động viên NỮ Nghiệp dư theo Luật về Tư Cách Nghiệp Dư 2017 được quy định bởi R&A Rules Limited:

BẢNG VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (BẢNG A):
Vận động viên có Quốc tịch Việt Nam có Handicap theo USGA Index không vượt quá 16.0 tại thời điểm đăng ký.

BẢNG B (Handicap 16.1-25.0)
Vận động viên có có Handicap theo USGA Index từ 16.1 đến 25.0 tại thời điểm đăng ký.

BẢNG C (Handicap 25.1-36.0)
Vận động viên có có Handicap theo USGA Index từ 25.1 đến 36.0 tại thời điểm đăng ký.

Lưu ý: Hội Đồng có toàn quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng ký nào hoặc dừng nhận đăng ký khi số lượng người chơi đã đủ (dự kiến 100).

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi