<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/882-ban-da-khoi-dong-dung-cach-chua-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bạn đã khởi động đúng cách chưa?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bạn đã khởi động đúng cách chưa?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Anhdep2014/OHL_Sabbatini-640x427.jpg"> <figcaption>Bạn đã khởi động đúng cách chưa?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p style="text-align: justify;">Golf lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897;t b&#7897; m&ocirc;n th&#7875; thao c&oacute; nh&#7919;ng tr&#7843;i nghi&#7879;m &#273;&#7847;y th&uacute; v&#7883;. &#272;&#7889;i v&#7899;i c&aacute;c golfer ngo&agrave;i vi&#7879;c &#273;&#432;&#7907;c th&#7917; th&aacute;ch &#7903; nh&#7919;ng &#273;&#7883;a h&igrave;nh s&acirc;n golf kh&aacute;c bi&#7879;t, golf l&agrave; n&#417;i h&#7885; c&oacute; th&#7875; chia s&#7867; ni&#7873;m &#273;am m&ecirc; v&#7899;i &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p v&agrave; c&ugrave;ng v&#432;&#7907;t qua nh&#7919;ng th&#7917; th&aacute;ch kh&oacute; kh&#259;n nh&#7845;t. Nh&#432;ng m&#7897;t m&ocirc;n th&#7875; thao &#273;&#7865;p kh&ocirc;ng ch&#7881; d&#7915;ng &#7903; &#273;&oacute; m&agrave; n&oacute; c&ograve;n y&ecirc;u c&#7847;u b&#7841;n c&oacute; m&#7897;t th&#7875; l&#7921;c t&#7889;t, m&#7897;t s&#7921; chu&#7849;n b&#7883; t&#7889;t v&agrave; k&#7929; l&#432;&#7905;ng k&#7875; c&#7843; v&#7873; s&#7913;c kh&#7887;e c&#361;ng nh&#432; l&agrave; tinh th&#7847;n. M&#7897;t cu&#7897;c ch&#417;i n&#7871;u &#273;&#417;n gi&#7843;n ch&#7881; l&agrave; th&#7875; hi&#7879;n nh&#7919;ng pha &#273;&aacute;nh b&oacute;ng ghi &#273;i&#7875;m th&igrave; m&#7885;i th&#7913; &#273;&atilde; kh&aacute;c, b&#7903;i &#273;&#7857;ng sau nh&#7919;ng k&#7871;t qu&#7843; &#273;&oacute; b&#7841;n c&#7847;n c&oacute; nh&#7919;ng b&agrave;i t&#7853;p ph&ugrave; h&#7907;p nh&#7857;m gi&#7843;m thi&#7875;u nh&#7919;ng ch&#7845;n th&#432;&#417;ng trong khi thi &#273;&#7845;u. D&#432;&#7899;i &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t s&#7889; nh&#7919;ng l&#7901;i khuy&ecirc;n c&#7911;a c&aacute;c chuy&ecirc;n gia gi&uacute;p b&#7841;n c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c n&#259;ng l&#432;&#7907;ng t&#7889;t nh&#7845;t khi chu&#7849;n b&#7883; tee off:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhdep2014/OHL_Sabbatini.jpg" border="0" alt=""></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1, B&#7841;n n&ecirc;n &#273;&#7871;n s&acirc;n golf s&#7899;m:</strong></p> <p style="text-align: justify;">N&#7871;u b&#7841;n c&oacute; th&ecirc;m th&#7901;i gian kh&#7903;i &#273;&#7897;ng tr&#432;&#7899;c l&uacute;c thi &#273;&#7845;u th&igrave; ch&#7855;c ch&#7855;n b&#7841;n c&oacute; c&#417; h&#7897;i t&#7889;t h&#417;n &#273;&#7875; chi&#7871;n th&#7855;ng cu&#7897;c thi. B&#7841;n t&#7853;n d&#7909;ng th&#7901;i gian &#273;&oacute; &#273;&#7875; ch&#7885;n cho m&igrave;nh m&#7897;t b&#7897; trang ph&#7909;c ph&ugrave; h&#7907;p, xem l&#7841;i v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913;u ch&#7881; d&#7851;n v&#7873; &#273;&#7883;a h&igrave;nh t&#7915;ng h&#7889; golf v&agrave; x&aacute;c &#273;&#7883;nh r&otilde; chi&#7871;n thu&#7853;t tr&#432;&#7899;c khi b&#432;&#7899;c v&agrave;o thi &#273;&#7845;u, nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u c&#7847;n l&agrave;m &#273;&#7875; c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2, Th&#7921;c hi&#7879;n vi&#7879;c co gi&atilde;n th&acirc;n th&#7875; tr&#432;&#7899;c khi thi &#273;&#7845;u:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&#272;i&#7873;u quan tr&#7885;ng khi kh&#7903;i &#273;&#7897;ng v&agrave; co gi&atilde;n c&aacute;c c&#417; l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n &#273;&aacute;nh gi&aacute; qu&aacute; th&#7845;p l&#7907;i &iacute;ch c&#7911;a n&oacute;. H&#7847;u h&#7871;t c&aacute;c ch&#7845;n th&#432;&#417;ng b&#7841;n c&oacute; th&#7875; tr&aacute;nh &#273;&#432;&#7907;c n&#7871;u c&oacute; nh&#7919;ng &#273;&#7897;ng t&aacute;c co gi&atilde;n ph&ugrave; h&#7907;p, c&acirc;n &#273;&#7889;i; &#273;&#7863;c bi&#7879;t l&agrave; co gi&atilde;n c&aacute;c c&#417; &#273;&ugrave;i, l&#432;ng v&agrave; c&#7893; tay. Th&#7901;i gian co gi&atilde;n v&#432;&#417;n vai t&#7847;m 15-25 ph&uacute;t l&agrave; h&#7907;p l&yacute;. Huy&#7873;n tho&#7841;i c&#7911;a l&agrave;ng golf l&agrave; Jack Nicklaus &#273;&#7873; ngh&#297; vi&#7879;c kh&#7903;i &#273;&#7897;ng t&#7847;m 1 ti&#7871;ng. B&#7841;n c&oacute; th&#7875; kh&#7903;i &#273;&#7897;ng &#7903; khu v&#7921;c Parking Lot n&#7871;u kh&ocirc;ng c&#7843;m th&#7845;y tho&#7843;i m&aacute;i khi kh&#7903;i &#273;&#7897;ng &#7903; locker room, ph&ograve;ng t&#7855;m hay khu Driving range.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3, T&#7853;p l&#7841;i nh&#7919;ng pha Putts v&agrave; Swings:</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng vi&ecirc;n b&oacute;ng ch&agrave;y s&#7869; kh&ocirc;ng &#273;&#432;&#7907;c ra s&acirc;n n&#7871;u kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh m&agrave;n kh&#7903;i &#273;&#7897;ng &#273;&aacute;nh b&oacute;ng tr&#432;&#7899;c khi thi &#273;&#7845;u, t&#7841;i sao b&#7841;n l&#7841;i kh&ocirc;ng l&agrave;m vi&#7879;c n&agrave;y nh&#7881;? Th&#7921;c h&agrave;nh l&agrave; nh&#7919;ng pha Chipping, Putting &#7903; tr&ecirc;n s&acirc;n t&#7853;p ch&#7915;ng 10 ph&uacute;t c&oacute; th&#7875; gi&uacute;p b&#7841;n t&igrave;m l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c c&#7843;m gi&aacute;c th&#7921;c tr&#432;&#7899;c khi thi &#273;&#7845;u. B&#7841;n c&#361;ng n&ecirc;n th&#7921;c hi&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; drive v&#7915;a ph&#7843;i tr&aacute;nh g&acirc;y ch&#7845;n th&#432;&#417;ng khi kh&#7903;i &#273;&#7897;ng &#273;&#7897;t ng&#7897;t v&agrave; qu&aacute; s&#7913;c &#273;&#7875; &#273;&#7843;m b&#7843;o tay, c&#7893; linh ho&#7841;t. N&#7871;u th&#7901;i gian c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; h&#7841;n, th&igrave; c&#7889; g&#7855;ng &#273;&aacute;nh m&#7897;t v&agrave;i &#273;&#432;&#7901;ng b&oacute;ng b&#7857;ng g&#7853;y wedges.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4, T&#7853;p luy&#7879;n th&#432;&#7901;ng xuy&ecirc;n:</strong></p> <p style="text-align: justify;">N&#7871;u b&#7841;n c&oacute; m&#7897;t l&#7883;ch tr&igrave;nh t&#7853;p luy&#7879;n c&#7909; th&#7875; v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p b&#7841;n n&acirc;ng cao th&#7875; l&#7921;c v&agrave; d&#7877; d&agrave;ng th&iacute;ch nghi v&#7899;i t&#7915;ng tr&#7853;n &#273;&#7845;u. B&#7845;t c&#7913; m&#7897;t c&#417; h&#7897;i n&agrave;o trong thi &#273;&#7845;u golf c&#361;ng s&#7869; l&agrave; m&#7897;t tr&#7843;i nghi&#7879;m tuy&#7879;t v&#7901;i v&#7899;i b&#7841;n. C&aacute;c Golfer c&#361;ng ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng vi&ecirc;n, v&agrave; cu&#7897;c ch&#417;i n&agrave;y c&#361;ng kh&ocirc;ng ngo&agrave;i th&#7917; th&aacute;ch v&#7873; s&#7921; b&#7873;n b&#7881; nh&#432; c&aacute;c b&#7897; m&ocirc;n th&#7875; thao kh&aacute;c. Vi&#7879;c c&aacute;c b&#7841;n c&#7847;n v&#7841;ch ra tr&#432;&#7899;c khi thi &#273;&#7845;u n&ecirc;n l&agrave;: kh&#7903;i &#273;&#7897;ng, co gi&atilde;n, c&oacute; m&#7897;t k&#7871; ho&#7841;ch, th&#7921;c h&agrave;nh c&aacute;c pha &#273;&aacute;nh v&agrave; &#273;&#7843;m b&#7843;o an to&agrave;n!</p> <p style="text-align: justify;">Nam Giang - <a class="caption" href="http://www.vietnamgolfnews.com" target="_blank">Vietnamgolfnews</a></p> </article> </body></html>

Bạn đã khởi động đúng cách chưa?

By GolfEdit.com

Golf luôn là một bộ môn thể thao có những trải nghiệm đầy thú vị. Đối với các golfer ngoài việc được thử thách ở những địa hình sân golf khác biệt, golf là nơi họ có thể chia sẻ niềm đam mê với đồng nghiệp và cùng vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Nhưng một môn thể thao đẹp không chỉ dừng ở đó mà nó còn yêu cầu bạn có một thể lực tốt, một sự chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng kể cả về sức khỏe cũng như là tinh thần. Một cuộc chơi nếu đơn giản chỉ là thể hiện những pha đánh bóng ghi điểm thì mọi thứ đã khác, bởi đằng sau những kết quả đó bạn cần có những bài tập phù hợp nhằm giảm thiểu những chấn thương trong khi thi đấu. Dưới đây là một số những lời khuyên của các chuyên gia giúp bạn có được năng lượng tốt nhất khi chuẩn bị tee off:

1, Bạn nên đến sân golf sớm:

Nếu bạn có thêm thời gian khởi động trước lúc thi đấu thì chắc chắn bạn có cơ hội tốt hơn để chiến thắng cuộc thi. Bạn tận dụng thời gian đó để chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp, xem lại và nghiên cứu chỉ dẫn về địa hình từng hố golf và xác định rõ chiến thuật trước khi bước vào thi đấu, những điều cần làm để có được thành tích tốt nhất.

2, Thực hiện việc co giãn thân thể trước khi thi đấu:

Điều quan trọng khi khởi động và co giãn các cơ là không nên đánh giá quá thấp lợi ích của nó. Hầu hết các chấn thương bạn có thể tránh được nếu có những động tác co giãn phù hợp, cân đối; đặc biệt là co giãn các cơ đùi, lưng và cổ tay. Thời gian co giãn vươn vai tầm 15-25 phút là hợp lý. Huyền thoại của làng golf là Jack Nicklaus đề nghĩ việc khởi động tầm 1 tiếng. Bạn có thể khởi động ở khu vực Parking Lot nếu không cảm thấy thoải mái khi khởi động ở locker room, phòng tắm hay khu Driving range.

3, Tập lại những pha Putts và Swings:

Các vận động viên bóng chày sẽ không được ra sân nếu không hoàn thành màn khởi động đánh bóng trước khi thi đấu, tại sao bạn lại không làm việc này nhỉ? Thực hành là những pha Chipping, Putting ở trên sân tập chừng 10 phút có thể giúp bạn tìm lại được cảm giác thực trước khi thi đấu. Bạn cũng nên thực hiện những cú drive vừa phải tránh gây chấn thương khi khởi động đột ngột và quá sức để đảm bảo tay, cổ linh hoạt. Nếu thời gian của bạn có hạn, thì cố gắng đánh một vài đường bóng bằng gậy wedges.

4, Tập luyện thường xuyên:

Nếu bạn có một lịch trình tập luyện cụ thể và rõ ràng điều này sẽ giúp bạn nâng cao thể lực và dễ dàng thích nghi với từng trận đấu. Bất cứ một cơ hội nào trong thi đấu golf cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với bạn. Các Golfer cũng chính là các vận động viên, và cuộc chơi này cũng không ngoài thử thách về sự bền bỉ như các bộ môn thể thao khác. Việc các bạn cần vạch ra trước khi thi đấu nên là: khởi động, co giãn, có một kế hoạch, thực hành các pha đánh và đảm bảo an toàn!

Nam Giang - Vietnamgolfnews

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi