<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2465-usga-va-r-a-cac-khieu-nai-tu-khan-gia-truyen-hinh-se-khong-duoc-xem-xet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/LexiChangerule-630x360.jpg"> <figcaption>USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Theo đ&oacute; những người ngồi xem TV tại nh&agrave; qua truyền h&igrave;nh&nbsp;sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; quyền can thiệp, khiếu nại về c&aacute;c t&igrave;nh huống vi phạm luật golf m&agrave; một vận động vi&ecirc;n n&agrave;o đ&oacute; mắc phải.</p></h3> </header> <p>Tin tốt l&agrave;nh cho những người chỉ tr&iacute;ch kh&aacute;n giả xem truyền h&igrave;nh giải đấu tại nh&agrave;. Kể từ năm 2018, c&aacute;c&nbsp;c&aacute;o buộc vi phạm luật golf do người xem qua TV sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n được c&aacute;c ủy ban&nbsp;Luật Golf thi đấu xem x&eacute;t. Đ&oacute; l&agrave; những tuy&ecirc;n bố mới nhất của USGA v&agrave; R&amp;A.</p> <p>Tin buồn l&agrave; điều chỉnh n&agrave;y đến qu&aacute; muộn, tới tận 8 th&aacute;ng sau t&igrave;nh huống luật đầy ấm ức&nbsp;của Lexi Thompson khiến cộng đồng mạng dậy s&oacute;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/LexiChangerule.jpg?1513041773118" alt="LexiChangerule" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Lexi Thompson đổ lệ tại giải Ana Inspiration sau thất bại v&igrave; lỗi phạt đ&aacute;ng tiếc&nbsp;</em></p> <p><em>Tại giải Ana Inspiration 2017, Thompson đang dẫn đầu giải đấu v&agrave; khi c&ocirc; ho&agrave;n th&agrave;nh hố 12 ở v&ograve;ng chung kết th&igrave; nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o từ trọng t&agrave;i rằng kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh đ&atilde; gửi mail đến ban tổ chức giải v&agrave; để nghị xem x&eacute;t lại t&igrave;nh huống đặt lại b&oacute;ng của c&ocirc; ở hố 17 v&ograve;ng 3 ng&agrave;y thứ Bảy. Hội đồng trọng t&agrave;i đ&atilde; x&aacute;c định v&agrave; xem lại videos t&igrave;nh huống v&agrave; x&aacute;c định Lexi Thompson đ&atilde; đặt b&oacute;ng ở vị tr&iacute; kh&aacute;c lệch "một ch&uacute;t" so với vị tr&iacute; ban đầu của đồng xu được đặt. Với lỗi đặt sai vị tr&iacute; b&oacute;ng Lexi Thompson bị phạt 2 gậy (luật 20-7), v&agrave; k&eacute;o theo l&agrave; lỗi k&yacute; sai Scorecard chị bị phạt th&ecirc;m 2 gậy (6-6b), tổng cộng 4 gậy.&nbsp;Lỗi phạt n&agrave;y khiến điểm của c&ocirc; thay đổi, đang từ dẫn -16 xuống c&ograve;n -12 gậy khi đến hố 13, v&agrave; c&ocirc; để cho Suzanne Pettersen v&agrave; Minjee Lee dẫn trước 2 gậy c&aacute;ch biệt. Điểm birdies hố 13 v&agrave; 15 gi&uacute;p Lexi trở lại cuộc chơi v&agrave; đồng dẫn đầu -14 với Pettersen, Lee, Ryu v&agrave; Inbee Park. Tất cả đ&aacute;m đ&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;y đều h&ocirc; vang t&ecirc;n c&ocirc;: "Lex-i, Lex-i." Nhưng điểm bogey hố 16, par hố 17 bắt buộc Lexi phải ghi được điểm Birdie hố 18 để bước v&agrave;o v&ograve;ng Playoff với So Yeon Ryu, nữ golfer H&agrave;n Quốc c&oacute; v&ograve;ng thi đấu Bogey Free. Trong loạt playoff c&acirc;n n&atilde;o, b&oacute;ng của Thompson t&igrave;m đến v&ugrave;ng cỏ rậm b&ecirc;n phải fairway sau pha teeshot, c&ocirc; chỉ c&oacute; được điểm PAR, trong khi đ&oacute; Ryu với pha putt ghi điểm Birdie đ&atilde; c&oacute; cho m&igrave;nh danh hiệu LPGA Majors đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp.</em></p> <p>Sau khi nghe tin tức về sự đổi luật golf về người xem truyền h&igrave;nh, Thompson đ&atilde; chia sẻ tr&ecirc;n Instagram:&nbsp;</p> <p><em>"T&ocirc;i hoan ngh&ecirc;nh USGA v&agrave; R &amp; A về sự sẵn s&agrave;ng của họ để sửa lại c&aacute;c quy tắc của Golf để giải quyết một số t&igrave;nh huống đ&aacute;ng tiếc đ&atilde; xảy ra v&agrave;i lần. Trong trường hợp của t&ocirc;i, t&ocirc;i biết ơn rằng kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c sẽ phải đối&nbsp;mặt&nbsp;với một kết quả như t&ocirc;i trong tương lai."</em></p> <p>Thompson vừa kết th&uacute;c m&ugrave;a giải với vị tr&iacute; dẫn đầu LPGA TOUR 2017,&nbsp;xếp số 1 Race to CME Globe</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com - 12/12/2017

Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận động viên nào đó mắc phải.

Tin tốt lành cho những người chỉ trích khán giả xem truyền hình giải đấu tại nhà. Kể từ năm 2018, các cáo buộc vi phạm luật golf do người xem qua TV sẽ không còn được các ủy ban Luật Golf thi đấu xem xét. Đó là những tuyên bố mới nhất của USGA và R&A.

Tin buồn là điều chỉnh này đến quá muộn, tới tận 8 tháng sau tình huống luật đầy ấm ức của Lexi Thompson khiến cộng đồng mạng dậy sóng. 

LexiChangerule

Lexi Thompson đổ lệ tại giải Ana Inspiration sau thất bại vì lỗi phạt đáng tiếc 

Tại giải Ana Inspiration 2017, Thompson đang dẫn đầu giải đấu và khi cô hoàn thành hố 12 ở vòng chung kết thì nhận được thông báo từ trọng tài rằng khán giả truyền hình đã gửi mail đến ban tổ chức giải và để nghị xem xét lại tình huống đặt lại bóng của cô ở hố 17 vòng 3 ngày thứ Bảy. Hội đồng trọng tài đã xác định và xem lại videos tình huống và xác định Lexi Thompson đã đặt bóng ở vị trí khác lệch "một chút" so với vị trí ban đầu của đồng xu được đặt. Với lỗi đặt sai vị trí bóng Lexi Thompson bị phạt 2 gậy (luật 20-7), và kéo theo là lỗi ký sai Scorecard chị bị phạt thêm 2 gậy (6-6b), tổng cộng 4 gậy. Lỗi phạt này khiến điểm của cô thay đổi, đang từ dẫn -16 xuống còn -12 gậy khi đến hố 13, và cô để cho Suzanne Pettersen và Minjee Lee dẫn trước 2 gậy cách biệt. Điểm birdies hố 13 và 15 giúp Lexi trở lại cuộc chơi và đồng dẫn đầu -14 với Pettersen, Lee, Ryu và Inbee Park. Tất cả đám đông lúc này đều hô vang tên cô: "Lex-i, Lex-i." Nhưng điểm bogey hố 16, par hố 17 bắt buộc Lexi phải ghi được điểm Birdie hố 18 để bước vào vòng Playoff với So Yeon Ryu, nữ golfer Hàn Quốc có vòng thi đấu Bogey Free. Trong loạt playoff cân não, bóng của Thompson tìm đến vùng cỏ rậm bên phải fairway sau pha teeshot, cô chỉ có được điểm PAR, trong khi đó Ryu với pha putt ghi điểm Birdie đã có cho mình danh hiệu LPGA Majors đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau khi nghe tin tức về sự đổi luật golf về người xem truyền hình, Thompson đã chia sẻ trên Instagram: 

"Tôi hoan nghênh USGA và R & A về sự sẵn sàng của họ để sửa lại các quy tắc của Golf để giải quyết một số tình huống đáng tiếc đã xảy ra vài lần. Trong trường hợp của tôi, tôi biết ơn rằng không ai khác sẽ phải đối mặt với một kết quả như tôi trong tương lai."

Thompson vừa kết thúc mùa giải với vị trí dẫn đầu LPGA TOUR 2017, xếp số 1 Race to CME Globe

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi