<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2330-y-nghia-cua-mau-coc-va-vach-ke-o-tren-san-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ý nghĩa của màu cọc và vạch kẻ ở trên sân golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ý nghĩa của màu cọc và vạch kẻ ở trên sân golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/adamhazard-630x360.jpg"> <figcaption>Ý nghĩa của màu cọc và vạch kẻ ở trên sân golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi b&oacute;ng của người chơi vượt qua ranh giới cọc hay vạch kẻ m&agrave;u ở tr&ecirc;n s&acirc;n, họ c&oacute; thể phải trả gi&aacute; bằng việc cộng th&ecirc;m số gậy tồi tệ&nbsp;v&agrave;o bảng scorecard.</p></h3> </header> <p>Ch&uacute;ng ta đ&aacute;ng n&oacute;i về m&agrave;u sắc của c&aacute;c loại cọc v&agrave; đường vạch tr&ecirc;n s&acirc;n golf, như m&agrave;u cọc đỏ - vạch đỏ, cọc v&agrave;ng - vạch v&agrave;ng; cọc trắng - vạch trắng l&agrave; những m&agrave;u phổ biến được d&ugrave;ng. Vậy &yacute; nghĩa của những loại cọc v&agrave; vạch n&agrave;y như thế n&agrave;o, ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng GolfEdit t&igrave;m hiểu:</p> <p><strong>1, Cọc trắng v&agrave; vạch kẻ trắng:</strong></p> <p>Cọc trắng hay đường vạch trắng được sử dụng để th&ocirc;ng b&aacute;o ngo&agrave;i bi&ecirc;n (out of bound). Một s&acirc;n golf c&oacute; thể đ&aacute;nh dấu OB theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau, v&iacute; dụ, một bức tường cũng c&oacute; thể được đ&aacute;nh dấu l&agrave; ranh giới đường bi&ecirc;n.</p> <p>Khi cọc hay r&agrave;o được chỉ định l&agrave; đường bi&ecirc;n, th&igrave; đường ranh giới được x&aacute;c định l&agrave; c&aacute;c điểm s&aacute;t mặt đất nằm b&ecirc;n trong cọc hay r&agrave;o kh&ocirc;ng t&iacute;nh c&aacute;c gi&aacute; đỡ. Nếu b&oacute;ng nằm ho&agrave;n to&agrave;n b&ecirc;n trong đường ranh giới n&agrave;y th&igrave; được gọi l&agrave; OB. Chỉ một phần chạm v&agrave;o đường ranh giới n&agrave;y th&igrave; b&oacute;ng vẫn được t&iacute;nh trong s&acirc;n.</p> <p>Khi đường vạch kẻ trắng được sử dụng l&agrave;m ranh giới đường bi&ecirc;n, th&igrave; ch&iacute;nh đường vạch đ&oacute; cũng l&agrave; OB, nhưng nếu một phần b&oacute;ng chạm vạch v&agrave; phần c&ograve;n lại ở trong s&acirc;n th&igrave; b&oacute;ng vẫn được t&iacute;nh l&agrave; trong s&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/whitestake.jpg?1505663511825" alt="whitestake" /></p> <p>Khi người chơi đ&aacute;nh b&oacute;ng OB, họ sẽ phải chịu phạt gậy v&agrave; khoảng c&aacute;ch, theo đ&oacute; anh ta phải chịu phạt 1 gậy v&agrave; quay về vị tr&iacute; trước đ&oacute; để đ&aacute;nh lại. Đương nhi&ecirc;n phải đảm bảo về thời gian v&agrave; tốc độ thi đấu. Khi người chơi kh&ocirc;ng chắc chắn b&oacute;ng c&oacute; OB hay kh&ocirc;ng, người chơi c&oacute; thể tuy&ecirc;n bố đ&aacute;nh b&oacute;ng dự phỏng, v&agrave; việc đ&aacute;nh b&oacute;ng dự phỏng về bản chất l&agrave; gi&uacute;p người chơi tiết kiệm thời gian nếu b&oacute;ng gốc kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy. Nếu trong trường hợp b&oacute;ng gốc t&igrave;m thấy kh&ocirc;ng OB, b&oacute;ng dự ph&ograve;ng sẽ được thu lại v&agrave; người chơi tiếp tục với b&oacute;ng ban đầu của m&igrave;nh.</p> <p><em>Luật về OB v&agrave; b&oacute;ng dự ph&ograve;ng quy định ở điều 27.</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/OB.jpg?1505663698936" alt="OB" /></p> <p>Ngo&agrave;i ra vạch trắng cũng được sử dụng b&ecirc;n trong s&acirc;n để kẻ vẽ khu vực đất chờ sửa chữa GUR (ground under repair).</p> <p><strong>2, Cọc v&agrave;ng v&agrave; vạch kẻ v&agrave;ng:</strong></p> <p>Cọc v&agrave;ng v&agrave; đường vạch kẻ v&agrave;ng để chỉ ranh giới bẫy nước. V&igrave; sao lại cần cọc v&agrave; vạch kẻ ở khu bẫy nước?</p> <p>Khi b&oacute;ng v&agrave;o nước, hầu hết l&agrave; sẽ chấp nhận phạt gậy v&agrave; đưa b&oacute;ng mới v&agrave;o sử dụng. Người chơi bị phạt 1 gậy. C&oacute; hai lựa chọn ch&iacute;nh cho việc sử dụng b&oacute;ng mới. Một l&agrave; trở lại vị tr&iacute; ban đầu v&agrave; đ&aacute;nh lại. C&aacute;ch thứ hai v&agrave; c&aacute;ch phổ biến nhất m&agrave; mọi người sử dụng l&agrave;, thả b&oacute;ng. V&agrave; thả b&oacute;ng như n&agrave;o cho đ&uacute;ng c&aacute;ch? Khi người chơi thực hiện thả b&oacute;ng ngo&agrave;i bẫy nước, người chơi thả b&oacute;ng ở ph&iacute;a sau v&ocirc; tận t&iacute;nh từ điểm b&oacute;ng cắt bẫy nước nối đến cờ.</p> <p>B&oacute;ng được coi l&agrave; nằm trong bẫy khi to&agrave;n bộ hay một phần b&oacute;ng chạm bẫy. (ghi nhớ rằng cọc v&agrave; được vạch bản th&acirc;n n&oacute; cũng l&agrave; bẫy).</p> <p><em>Luật n&oacute;i về bẫy nước người chơi c&oacute; thể t&igrave;m đọc ở luật 26.</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/adamhazard.jpg?1505663540075" alt="adamhazard" /></p> <p><strong>3, Cọc đỏ v&agrave; vạch ranh giới đỏ:</strong></p> <p>Cọc đổ v&agrave; vạch đỏ để chỉ ranh giới bẫy nước mặt b&ecirc;n (lateral water hazard). Sự kh&aacute;c biệt giữa bẫy nước mặt b&ecirc;n v&agrave; bẫy nước l&agrave; ...yếu tố mặt b&ecirc;n. C&oacute; nghĩa l&agrave; b&oacute;ng nằm song song hay kề s&aacute;t ngay đường đ&aacute;nh b&oacute;ng, hơn l&agrave; vượt qua bẫy nước.</p> <p>Sở dĩ c&oacute; luật bẫy nước mặt b&ecirc;n bởi giả sử c&oacute; một k&ecirc;nh, hay hồ chạy dọc theo fairway đến l&ugrave;i tận về ph&iacute;a sau gần tới s&aacute;t khu vực ph&aacute;t b&oacute;ng teeing ground ban đầu. Nếu d&ugrave;ng theo luật bẫy nước th&ocirc;ng thường th&igrave; gần như người ph&aacute;t lại ở điễm gần như cũ, điều n&agrave;y thật kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&ograve;ng. Do vậy luật bẫy nước mặt b&ecirc;n sẽ gi&uacute;p giải quyết vấn đề n&agrave;y. Nhưng s&acirc;n cũng c&oacute; thể thiết kế những hồ nước m&agrave; ở đ&oacute; một hồ nước cũng được t&iacute;nh l&agrave; bẫy nước v&agrave; bẫy nước mặt b&ecirc;n. V&iacute; dụ như phần lớn hồ nước chạy dọc fairway, nhưng phần cuối của n&oacute; đến green lại nằm ngo&agrave;i fairway. Như vậy khi phần nước cắt ngang fairway, th&igrave; người chơi dễ d&agrave;ng thả l&ugrave;i về ph&iacute;a sau - l&uacute;c n&agrave;y sẽ được đ&aacute;nh dấu ranh giới cọc hoặc vạch v&agrave;ng; nếu phần bẫy nước chạy dọc theo fairway th&igrave; cọc v&agrave; vạch đỏ sẽ được d&ugrave;ng để đ&aacute;nh dấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Redstakes.jpg?1505663615985" alt="Redstakes" /></p> <p>Để giải quyết trường hợp b&oacute;ng rơi v&agrave;o phần bẫy nước mặt b&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng thể cứu b&oacute;ng: người chơi sẽ c&oacute; sự lựa chọn y hệt như cho luật bẫy nước. Người chơi nhận 1 gậy phạt v&agrave; thực hiện c&uacute; thả b&oacute;ng. Theo đ&oacute; người chơi được thả trong v&ograve;ng hai gậy t&iacute;nh từ điểm b&oacute;ng cắt ngang qua ranh giới của bẫy nước nhưng kh&ocirc;ng được gần hố hơn. Hoặc golfer c&oacute; thể lựa chọn thả b&oacute;ng ở điểm đối diện của bẫy nước v&agrave; thả b&oacute;ng ở điểm giới hạn của bẫy với khoảng c&aacute;ch tương đối bằng nhau cho đến hố. Trường hợp người chơi muốn thả l&ugrave;i về ph&iacute;a sau nhưng phải tr&ecirc;n đường thẳng d&oacute;ng từ cờ đến điểm cắt nước.</p> <p>B&oacute;ng được coi l&agrave; nằm trong bẫy khi n&oacute; nằm trong hoặc một phần b&oacute;ng nằm hay chạm v&agrave;o bẫy (lu&ocirc;n ghi nhớ rằng, cọc v&agrave; đường vạch bản th&acirc;n ch&uacute;ng cũng l&agrave; một phần của bẫy).</p> <p><em>Luật 26 m&ocirc; tả về bẫy nước mặt b&ecirc;n m&agrave; người chơi c&oacute; thể tham khảo.</em></p> <p><strong><em>Một số loại, m&agrave;u cọc, vạch kh&aacute;c được sử dụng trong s&acirc;n golf:</em></strong></p> <p>Hai cọc, cọc v&agrave;ng v&agrave; cọc đỏ gần nau (thường l&agrave; s&aacute;t nhau): Để biểu thị điểm ph&acirc;n chia giữa một b&ecirc;n l&agrave; bẫy nước v&agrave; b&ecirc;n c&ograve;n lại l&agrave; bẫy nước mặt b&ecirc;n</p> <p>Cọc xanh nước biển: kh&ocirc;ng phổ biến, nhưng đ&ocirc;i khi được sử dụng ở khu vực đất chờ sửa chữa GUR (ground under repair). (Th&ocirc;ng thường, GUR được chỉ dẫn bằng vạch sơn trắng xung quanh v&ugrave;ng đất).</p> <p>Cọc xanh l&aacute; c&acirc;y: hiếm sử dụng, n&oacute; được d&ugrave;ng chỉ dẫn cho khu vực đất &#039;nhạy cảm&#039;: ESA (environmentally sensitive areas).</p> <p>Cọc xanh nước biển với ch&oacute;p đỉnh m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y: theo luật địa phương, nhằm m&ocirc; tả khu vực đất ESA v&agrave; người chơi bắt buộc phải giải tho&aacute;t b&oacute;ng khỏi&nbsp;GUR.</p> <p>Cọc đỏ v&agrave; ch&oacute;p đỉnh xanh l&aacute; c&acirc;y: theo luật địa phương, nhằm m&ocirc; tả khu vực đất ESA v&agrave; người chơi bắt buộc phải giải tho&aacute;t b&oacute;ng khỏi bẫy nước mặt b&ecirc;n.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ý nghĩa của màu cọc và vạch kẻ ở trên sân golf

By GolfEdit.com

Khi bóng của người chơi vượt qua ranh giới cọc hay vạch kẻ màu ở trên sân, họ có thể phải trả giá bằng việc cộng thêm số gậy tồi tệ vào bảng scorecard.

Chúng ta đáng nói về màu sắc của các loại cọc và đường vạch trên sân golf, như màu cọc đỏ - vạch đỏ, cọc vàng - vạch vàng; cọc trắng - vạch trắng là những màu phổ biến được dùng. Vậy ý nghĩa của những loại cọc và vạch này như thế nào, chúng ta hãy cùng GolfEdit tìm hiểu:

1, Cọc trắng và vạch kẻ trắng:

Cọc trắng hay đường vạch trắng được sử dụng để thông báo ngoài biên (out of bound). Một sân golf có thể đánh dấu OB theo nhiều cách khác nhau, ví dụ, một bức tường cũng có thể được đánh dấu là ranh giới đường biên.

Khi cọc hay rào được chỉ định là đường biên, thì đường ranh giới được xác định là các điểm sát mặt đất nằm bên trong cọc hay rào không tính các giá đỡ. Nếu bóng nằm hoàn toàn bên trong đường ranh giới này thì được gọi là OB. Chỉ một phần chạm vào đường ranh giới này thì bóng vẫn được tính trong sân.

Khi đường vạch kẻ trắng được sử dụng làm ranh giới đường biên, thì chính đường vạch đó cũng là OB, nhưng nếu một phần bóng chạm vạch và phần còn lại ở trong sân thì bóng vẫn được tính là trong sân.

whitestake

Khi người chơi đánh bóng OB, họ sẽ phải chịu phạt gậy và khoảng cách, theo đó anh ta phải chịu phạt 1 gậy và quay về vị trí trước đó để đánh lại. Đương nhiên phải đảm bảo về thời gian và tốc độ thi đấu. Khi người chơi không chắc chắn bóng có OB hay không, người chơi có thể tuyên bố đánh bóng dự phỏng, và việc đánh bóng dự phỏng về bản chất là giúp người chơi tiết kiệm thời gian nếu bóng gốc không tìm thấy. Nếu trong trường hợp bóng gốc tìm thấy không OB, bóng dự phòng sẽ được thu lại và người chơi tiếp tục với bóng ban đầu của mình.

Luật về OB và bóng dự phòng quy định ở điều 27.

OB

Ngoài ra vạch trắng cũng được sử dụng bên trong sân để kẻ vẽ khu vực đất chờ sửa chữa GUR (ground under repair).

2, Cọc vàng và vạch kẻ vàng:

Cọc vàng và đường vạch kẻ vàng để chỉ ranh giới bẫy nước. Vì sao lại cần cọc và vạch kẻ ở khu bẫy nước?

Khi bóng vào nước, hầu hết là sẽ chấp nhận phạt gậy và đưa bóng mới vào sử dụng. Người chơi bị phạt 1 gậy. Có hai lựa chọn chính cho việc sử dụng bóng mới. Một là trở lại vị trí ban đầu và đánh lại. Cách thứ hai và cách phổ biến nhất mà mọi người sử dụng là, thả bóng. Và thả bóng như nào cho đúng cách? Khi người chơi thực hiện thả bóng ngoài bẫy nước, người chơi thả bóng ở phía sau vô tận tính từ điểm bóng cắt bẫy nước nối đến cờ.

Bóng được coi là nằm trong bẫy khi toàn bộ hay một phần bóng chạm bẫy. (ghi nhớ rằng cọc và được vạch bản thân nó cũng là bẫy).

Luật nói về bẫy nước người chơi có thể tìm đọc ở luật 26.

adamhazard

3, Cọc đỏ và vạch ranh giới đỏ:

Cọc đổ và vạch đỏ để chỉ ranh giới bẫy nước mặt bên (lateral water hazard). Sự khác biệt giữa bẫy nước mặt bên và bẫy nước là ...yếu tố mặt bên. Có nghĩa là bóng nằm song song hay kề sát ngay đường đánh bóng, hơn là vượt qua bẫy nước.

Sở dĩ có luật bẫy nước mặt bên bởi giả sử có một kênh, hay hồ chạy dọc theo fairway đến lùi tận về phía sau gần tới sát khu vực phát bóng teeing ground ban đầu. Nếu dùng theo luật bẫy nước thông thường thì gần như người phát lại ở điễm gần như cũ, điều này thật không công bòng. Do vậy luật bẫy nước mặt bên sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Nhưng sân cũng có thể thiết kế những hồ nước mà ở đó một hồ nước cũng được tính là bẫy nước và bẫy nước mặt bên. Ví dụ như phần lớn hồ nước chạy dọc fairway, nhưng phần cuối của nó đến green lại nằm ngoài fairway. Như vậy khi phần nước cắt ngang fairway, thì người chơi dễ dàng thả lùi về phía sau - lúc này sẽ được đánh dấu ranh giới cọc hoặc vạch vàng; nếu phần bẫy nước chạy dọc theo fairway thì cọc và vạch đỏ sẽ được dùng để đánh dấu.

Redstakes

Để giải quyết trường hợp bóng rơi vào phần bẫy nước mặt bên và không thể cứu bóng: người chơi sẽ có sự lựa chọn y hệt như cho luật bẫy nước. Người chơi nhận 1 gậy phạt và thực hiện cú thả bóng. Theo đó người chơi được thả trong vòng hai gậy tính từ điểm bóng cắt ngang qua ranh giới của bẫy nước nhưng không được gần hố hơn. Hoặc golfer có thể lựa chọn thả bóng ở điểm đối diện của bẫy nước và thả bóng ở điểm giới hạn của bẫy với khoảng cách tương đối bằng nhau cho đến hố. Trường hợp người chơi muốn thả lùi về phía sau nhưng phải trên đường thẳng dóng từ cờ đến điểm cắt nước.

Bóng được coi là nằm trong bẫy khi nó nằm trong hoặc một phần bóng nằm hay chạm vào bẫy (luôn ghi nhớ rằng, cọc và đường vạch bản thân chúng cũng là một phần của bẫy).

Luật 26 mô tả về bẫy nước mặt bên mà người chơi có thể tham khảo.

Một số loại, màu cọc, vạch khác được sử dụng trong sân golf:

Hai cọc, cọc vàng và cọc đỏ gần nau (thường là sát nhau): Để biểu thị điểm phân chia giữa một bên là bẫy nước và bên còn lại là bẫy nước mặt bên

Cọc xanh nước biển: không phổ biến, nhưng đôi khi được sử dụng ở khu vực đất chờ sửa chữa GUR (ground under repair). (Thông thường, GUR được chỉ dẫn bằng vạch sơn trắng xung quanh vùng đất).

Cọc xanh lá cây: hiếm sử dụng, nó được dùng chỉ dẫn cho khu vực đất 'nhạy cảm': ESA (environmentally sensitive areas).

Cọc xanh nước biển với chóp đỉnh màu xanh lá cây: theo luật địa phương, nhằm mô tả khu vực đất ESA và người chơi bắt buộc phải giải thoát bóng khỏi GUR.

Cọc đỏ và chóp đỉnh xanh lá cây: theo luật địa phương, nhằm mô tả khu vực đất ESA và người chơi bắt buộc phải giải thoát bóng khỏi bẫy nước mặt bên.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi