<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2262-golfer-tu-loai-minh-khoi-giai-u-s-amateur-boi-loi-tu-caddy.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/USAmateurCraw-630x360.jpg"> <figcaption>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golf lu&ocirc;n chặt chẽ v&agrave; nghi&ecirc;m ngặt đến mức bất kể người chơi n&agrave;o cũng phải t&ocirc;n trọng. V&agrave; một t&igrave;nh huống điển h&igrave;nh vừa diễn ra tại giải US Amateur.</p></h3> </header> <p>Golfer tham dự giải l&agrave; Chris Crawford đ&atilde; tự truất quyền thi đấu của m&igrave;nh tại v&ograve;ng 2 khi nhận ra Caddie của anh sử dụng thiết bị đo khoảng c&aacute;ch c&oacute; đo cả Slope (độ dốc) nhiều lần. H&agrave;nh động n&agrave;y Crawford đ&atilde; biết vi phạm luật 14-3, Crawford đ&atilde; tự loại m&igrave;nh khỏi giải đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/USAmateurCraw.jpg?1502959460286" alt="USAmateurCraw" /></p> <p>Chris Crawford cũng nhận được cảnh b&aacute;o từ trọng t&agrave;i về việc nhắc nhở caddy h&atilde;y để &yacute; về việc sử dụng m&aacute;y đo Slope, bởi h&agrave;nh động n&agrave;y sẽ khiến người chơi bị phạt hai gậy. Nhưng thật tiếc caddy của Crawford đ&atilde; sử dụng chức năng đo độ dốc n&agrave;y nhiều lần trong v&ograve;ng đấu, điều n&agrave;y l&agrave;m cho h&igrave;nh phạt tăng l&ecirc;n l&agrave; bị truất quyền thi đấu.</p> <p>Trả lời phỏng vấn với ph&oacute;ng vi&ecirc;n ESPN l&agrave; Bob Harig, Crawford chia sẻ: "T&ocirc;i đ&atilde; bối rối v&agrave; cảm thấy c&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng ổn. T&ocirc;i đ&atilde; hỏi caddy của t&ocirc;i về những g&igrave; được thỏa thuận về việc sử dụng Range Finder. &Ocirc;ng ấy đ&atilde; n&oacute;i n&oacute; c&oacute; đo cả Slope. T&ocirc;i biết ngay lập tức rằng phải tự loại m&igrave;nh khỏi giải đấu. T&ocirc;i đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o cho Walking Scorer (người mang bảng điểm) của nh&oacute;m, v&agrave; sau đ&oacute; li&ecirc;n lạc với trọng t&agrave;i. T&ocirc;i đ&atilde; biết nếu sử dụng một lần th&igrave; bị phạt hai gậy, nhưng đ&atilde; sử dụng nhiều hơn một lần v&agrave; như anh thấy đ&oacute; t&ocirc;i tự truất quyền thi đấu của m&igrave;nh."</p> <p>Theo EPSN, Crawford đang c&oacute; số điểm -2 ở v&ograve;ng 2, tổng điểm l&agrave; +1 (do v&ograve;ng 1 anh đ&aacute;nh 73 gậy). Nếu anh chỉ bị phạt 2 gậy đi nữa th&igrave; vẫn gi&uacute;p Crawford tiến v&agrave;o v&ograve;ng playoff đ&aacute;nh matchplay.</p> <p>Crawford chia sẻ th&ecirc;m: "Thực sự t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute;&nbsp;được lợi thế n&agrave;o, nhưng t&ocirc;i biết Luật n&agrave;y như thế n&agrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n sự lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c nữa".</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy

By GolfEdit.com

Golf luôn chặt chẽ và nghiêm ngặt đến mức bất kể người chơi nào cũng phải tôn trọng. Và một tình huống điển hình vừa diễn ra tại giải US Amateur.

Golfer tham dự giải là Chris Crawford đã tự truất quyền thi đấu của mình tại vòng 2 khi nhận ra Caddie của anh sử dụng thiết bị đo khoảng cách có đo cả Slope (độ dốc) nhiều lần. Hành động này Crawford đã biết vi phạm luật 14-3, Crawford đã tự loại mình khỏi giải đấu.

USAmateurCraw

Chris Crawford cũng nhận được cảnh báo từ trọng tài về việc nhắc nhở caddy hãy để ý về việc sử dụng máy đo Slope, bởi hành động này sẽ khiến người chơi bị phạt hai gậy. Nhưng thật tiếc caddy của Crawford đã sử dụng chức năng đo độ dốc này nhiều lần trong vòng đấu, điều này làm cho hình phạt tăng lên là bị truất quyền thi đấu.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên ESPN là Bob Harig, Crawford chia sẻ: "Tôi đã bối rối và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi đã hỏi caddy của tôi về những gì được thỏa thuận về việc sử dụng Range Finder. Ông ấy đã nói nó có đo cả Slope. Tôi biết ngay lập tức rằng phải tự loại mình khỏi giải đấu. Tôi đã thông báo cho Walking Scorer (người mang bảng điểm) của nhóm, và sau đó liên lạc với trọng tài. Tôi đã biết nếu sử dụng một lần thì bị phạt hai gậy, nhưng đã sử dụng nhiều hơn một lần và như anh thấy đó tôi tự truất quyền thi đấu của mình."

Theo EPSN, Crawford đang có số điểm -2 ở vòng 2, tổng điểm là +1 (do vòng 1 anh đánh 73 gậy). Nếu anh chỉ bị phạt 2 gậy đi nữa thì vẫn giúp Crawford tiến vào vòng playoff đánh matchplay.

Crawford chia sẻ thêm: "Thực sự tôi đã không có được lợi thế nào, nhưng tôi biết Luật này như thế nào và không còn sự lựa chọn nào khác nữa".

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi