<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2251-pga-championship-2017-jordan-spieth-qua-tinh-tao-trong-xu-ly-tinh-huong-luat-free-drop.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PGA2017RulesSpieth-630x360.jpg"> <figcaption>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth tiếp tục cho thấy anh cực kỳ b&igrave;nh tĩnh ở c&aacute;c t&igrave;nh huống xử l&yacute; li&ecirc;n quan đến luật, v&agrave; &aacute;p dụng n&oacute; một c&aacute;ch rất xuất sắc.</p></h3> </header> <p>Jordan Spieth đang phải vật lộn để trở lại ở v&ograve;ng 2 PGA Championship lần thứ 99 trong lịch sử n&agrave;y, v&agrave; cuộc phưu lưu của anh c&agrave;ng gay cấn hơn khi anh lại vướng phải t&igrave;nh huống cần nhờ đến sự hỗ trợ của trọng t&agrave;i. Golfer 24 tuổi đ&atilde; rất b&igrave;nh tĩnh &aacute;p dụng c&aacute;c quy tắc luật để gi&uacute;p m&igrave;nh tho&aacute;t khỏi kh&oacute; khăn, nhưng điều n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng gi&uacute;p anh t&igrave;m lại sự hưng phấn để cải thiện được th&agrave;nh t&iacute;ch.</p> <p>Ở hố số 10 PAR5, Spieth đưa b&oacute;ng lệch phải fairway sau c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; khiến b&oacute;ng nằm tr&ecirc;n đường xe điện chạy cắt ngang h&agrave;ng c&acirc;y th&ocirc;ng. Spieth biết rằng anh sẽ được Free Drop, v&agrave; điểm giải tho&aacute;t gần nhất của anh sẽ nằm tr&ecirc;n khu vực l&aacute; th&ocirc;ng kh&ocirc; rụng giống như những mảng rơm dưới gốc c&acirc;y. Spieth nhớ rằng những l&aacute; th&ocirc;ng kim rụng được coi l&agrave; chướng ngại c&oacute; thể di rời, theo quy định về luật anh c&oacute; thể được loại bỏ n&oacute; trước khi thả b&oacute;ng.</p> <p>Spieth đ&atilde; hỏi trọng t&agrave;i rằng: "T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m g&igrave; được ở đ&acirc;y để kh&ocirc;ng mắc lỗi?". Trọng t&agrave;i n&oacute;i: "Những g&igrave; bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m l&agrave; di chuyển bất cứ thứ g&igrave; đang ph&aacute;t triển hoặc cố định ở đ&acirc;y".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PGA2017RulesSpieth.jpg?1502504828302" alt="PGA2017RulesSpieth" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Theo luật, Jordan Spieth được ph&eacute;p dọn sạch những l&aacute; th&ocirc;ng kim trước khi thực hiện thả b&oacute;ng ở hố 10 s&acirc;n Quail Hollow</em></p> <p>Ngay lập tức, Spieth đ&atilde; cạo bỏ v&agrave; dọn dẹp chỗ vị tr&iacute; b&oacute;ng sẽ được thả, sau hai lần thả b&oacute;ng đ&atilde; t&igrave;m được vị tr&iacute; đất đ&atilde; được dọn l&aacute; th&ocirc;ng. Jordan Spieth sau đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh punch shot cực tốt đưa b&oacute;ng ra ngo&agrave;i nhưng b&oacute;ng lại t&igrave;m đến c&acirc;y một lần nữa. Spieth ghi điểm bogey ở hố n&agrave;y, nhưng đ&acirc;y lại l&agrave; một t&igrave;nh huống cho thấy golfer 24 tuổi cực kỳ b&igrave;nh tĩnh xử l&yacute; v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c quy tắc luật khi phải thi đấu dưới &aacute;p lực. Ba tuần trước tại giải The Open, Jordan Spieth cũng giải cứu pha đ&aacute;nh của m&igrave;nh ở hố 13 bằng c&aacute;ch xử l&yacute; luật xuất sắc, v&agrave; sau đ&oacute; lội ngược d&ograve;ng kh&ocirc;ng tưởng để mang về cho m&igrave;nh chiếc c&uacute;p Claret Jug.</p> <p>Jordan Spieth kết th&uacute;c ng&agrave;y thi đấu với 73 gậy, xếp vị tr&iacute; T46(+3). Anh c&aacute;ch người dẫn đầu tới 11 gậy k&eacute;m hơn.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/A1tnuzIW5d4" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop

By GolfEdit.com

Jordan Spieth tiếp tục cho thấy anh cực kỳ bình tĩnh ở các tình huống xử lý liên quan đến luật, và áp dụng nó một cách rất xuất sắc.

Jordan Spieth đang phải vật lộn để trở lại ở vòng 2 PGA Championship lần thứ 99 trong lịch sử này, và cuộc phưu lưu của anh càng gay cấn hơn khi anh lại vướng phải tình huống cần nhờ đến sự hỗ trợ của trọng tài. Golfer 24 tuổi đã rất bình tĩnh áp dụng các quy tắc luật để giúp mình thoát khỏi khó khăn, nhưng điều này cũng không giúp anh tìm lại sự hưng phấn để cải thiện được thành tích.

Ở hố số 10 PAR5, Spieth đưa bóng lệch phải fairway sau cú phát bóng và khiến bóng nằm trên đường xe điện chạy cắt ngang hàng cây thông. Spieth biết rằng anh sẽ được Free Drop, và điểm giải thoát gần nhất của anh sẽ nằm trên khu vực lá thông khô rụng giống như những mảng rơm dưới gốc cây. Spieth nhớ rằng những lá thông kim rụng được coi là chướng ngại có thể di rời, theo quy định về luật anh có thể được loại bỏ nó trước khi thả bóng.

Spieth đã hỏi trọng tài rằng: "Tôi không thể làm gì được ở đây để không mắc lỗi?". Trọng tài nói: "Những gì bạn không thể làm là di chuyển bất cứ thứ gì đang phát triển hoặc cố định ở đây".

PGA2017RulesSpieth

Theo luật, Jordan Spieth được phép dọn sạch những lá thông kim trước khi thực hiện thả bóng ở hố 10 sân Quail Hollow

Ngay lập tức, Spieth đã cạo bỏ và dọn dẹp chỗ vị trí bóng sẽ được thả, sau hai lần thả bóng đã tìm được vị trí đất đã được dọn lá thông. Jordan Spieth sau đó đã có một cú đánh punch shot cực tốt đưa bóng ra ngoài nhưng bóng lại tìm đến cây một lần nữa. Spieth ghi điểm bogey ở hố này, nhưng đây lại là một tình huống cho thấy golfer 24 tuổi cực kỳ bình tĩnh xử lý và áp dụng các quy tắc luật khi phải thi đấu dưới áp lực. Ba tuần trước tại giải The Open, Jordan Spieth cũng giải cứu pha đánh của mình ở hố 13 bằng cách xử lý luật xuất sắc, và sau đó lội ngược dòng không tưởng để mang về cho mình chiếc cúp Claret Jug.

Jordan Spieth kết thúc ngày thi đấu với 73 gậy, xếp vị trí T46(+3). Anh cách người dẫn đầu tới 11 gậy kém hơn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi