<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2198-jon-rahm-lai-thoat-phat-2-gay-tai-vong-1-the-open.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RahmTheOpen2017Rules-630x360.jpg"> <figcaption>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer người T&acirc;y Ban Nha Jon Rahm từng đ&atilde; tr&aacute;nh được một t&igrave;nh huống phạt 2 gậy do lỗi đặt b&oacute;ng lại kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; ban đầu ở green số 6 giải Irish Open gần 3 tuần trước, một khiếu nại từ email v&agrave; cuộc gọi từ người xem truyền h&igrave;nh.</p></h3> </header> <p>Một t&igrave;nh huống kh&aacute;c ở v&ograve;ng 1 The Open về luật một lần nữa xảy ra với Jon Rahm&nbsp;v&agrave; anh cũng tho&aacute;t khỏi việc bị phạt gậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/RahmTheOpen2017Rules.jpg?1500604889890" alt="RahmTheOpen2017Rules" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Jon Rahm ở v&ograve;ng 1 The Open 2017 - (Ảnh:&nbsp;Ross Kinnaird/R&amp;A/R&amp;A via Getty Images)</em></p> <p><strong><span style="color: #008000;"><em>B&oacute;ng của Rahm nằm ở ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i của khu cỏ dầy tr&ecirc;n đường hố 17. Anh đang cố gắng di chuyển những thứ được coi l&agrave; chướng ngại rời (&nbsp;loose impediment) khỏi vị tr&iacute; b&oacute;ng của anh. Trong đ&oacute; anh c&oacute; gỡ ra một cảnh nho dại d&agrave;i 3 foot (92 cm), người chơi c&ugrave;ng anh l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; Lee Westwood, v&agrave; Rahm cần th&ocirc;ng b&aacute;o cho&nbsp;trọng t&agrave;i.</em></span></strong></p> <p>Rahm n&oacute;i rằng c&agrave;nh nho n&agrave;y kh&ocirc;ng hề ảnh hưởng đến đường swing của m&igrave;nh, v&agrave; trọng t&agrave;i cũng kh&ocirc;ng phạt anh 2 gậy do lỗi cải thiện&nbsp;vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm.</p> <p>Rahm chia sẻ: "T&ocirc;i đ&atilde; giải th&iacute;ch những g&igrave; xảy ra với t&igrave;nh huống của m&igrave;nh. Thật kh&ocirc;ng may l&agrave; chỉ m&igrave;nh t&ocirc;i nh&igrave;n thấy v&agrave; kh&ocirc;ng truyền h&igrave;nh n&agrave;o ghi lại được. C&agrave;nh nho đ&oacute; kh&ocirc;ng nằm tr&ecirc;n đường line hay vướng đường swing của t&ocirc;i. T&ocirc;i kh&ocirc;ng ngần ngại nhắt v&agrave; vứt n&oacute; đi".&nbsp;</p> <p>Trong v&ograve;ng đấu đ&oacute;, Rahm đ&atilde; nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với &aacute;n phạt 2 gậy ở c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 hố 17 PAR5, b&oacute;ng sau đ&oacute; đưa l&ecirc;n green v&agrave; anh mất 2 putt để ghi điểm birdie.</p> <p>Kh&ocirc;ng bị phạt gậy, golfer người T&acirc;y Ban Nha kết th&uacute;c v&ograve;ng đấu với 69 gậy, &acirc;m 1 điểm, xếp sau nh&oacute;m dẫn đầu với k&eacute;m hơn 4 điểm gậy.</p> <p>Jon Rahm cũng c&oacute; t&igrave;nh huống g&acirc;y tranh c&atilde;i ở Irish Open gần 3 tuần trước về t&igrave;nh huống kh&aacute; giống với Lexi Thompson khi anh bị khiếu nại rằng đặt b&oacute;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; sau khi mark.&nbsp;</p> <p>Rahm cũng n&oacute;i sau v&ograve;ng đấu: "T&ocirc;i c&oacute; thể m&ocirc; tả ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thật v&agrave; trung thực nhất c&oacute; thể những g&igrave; đ&atilde; xảy. Mọi ph&aacute;n quyết thuộc về trọng t&agrave;i, điều đ&oacute; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o họ. Trọng t&agrave;i hiểu quy tắc tốt hơn bất cứ ai. T&ocirc;i cũng hỏi l&agrave; t&igrave;nh huống đ&oacute; t&ocirc;i c&oacute; bị phạt hay kh&ocirc;ng, nếu phạt t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n tu&acirc;n thủ."</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open

By GolfEdit.com

Golfer người Tây Ban Nha Jon Rahm từng đã tránh được một tình huống phạt 2 gậy do lỗi đặt bóng lại không đúng vị trí ban đầu ở green số 6 giải Irish Open gần 3 tuần trước, một khiếu nại từ email và cuộc gọi từ người xem truyền hình.

Một tình huống khác ở vòng 1 The Open về luật một lần nữa xảy ra với Jon Rahm và anh cũng thoát khỏi việc bị phạt gậy.

RahmTheOpen2017Rules

Jon Rahm ở vòng 1 The Open 2017 - (Ảnh: Ross Kinnaird/R&A/R&A via Getty Images)

Bóng của Rahm nằm ở phía bên trái của khu cỏ dầy trên đường hố 17. Anh đang cố gắng di chuyển những thứ được coi là chướng ngại rời ( loose impediment) khỏi vị trí bóng của anh. Trong đó anh có gỡ ra một cảnh nho dại dài 3 foot (92 cm), người chơi cùng anh lúc đó là Lee Westwood, và Rahm cần thông báo cho trọng tài.

Rahm nói rằng cành nho này không hề ảnh hưởng đến đường swing của mình, và trọng tài cũng không phạt anh 2 gậy do lỗi cải thiện vị trí bóng nằm.

Rahm chia sẻ: "Tôi đã giải thích những gì xảy ra với tình huống của mình. Thật không may là chỉ mình tôi nhìn thấy và không truyền hình nào ghi lại được. Cành nho đó không nằm trên đường line hay vướng đường swing của tôi. Tôi không ngần ngại nhắt và vứt nó đi". 

Trong vòng đấu đó, Rahm đã nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với án phạt 2 gậy ở cú đánh thứ 2 hố 17 PAR5, bóng sau đó đưa lên green và anh mất 2 putt để ghi điểm birdie.

Không bị phạt gậy, golfer người Tây Ban Nha kết thúc vòng đấu với 69 gậy, âm 1 điểm, xếp sau nhóm dẫn đầu với kém hơn 4 điểm gậy.

Jon Rahm cũng có tình huống gây tranh cãi ở Irish Open gần 3 tuần trước về tình huống khá giống với Lexi Thompson khi anh bị khiếu nại rằng đặt bóng không đúng vị trí sau khi mark. 

Rahm cũng nói sau vòng đấu: "Tôi có thể mô tả hoàn toàn thành thật và trung thực nhất có thể những gì đã xảy. Mọi phán quyết thuộc về trọng tài, điều đó tùy thuộc vào họ. Trọng tài hiểu quy tắc tốt hơn bất cứ ai. Tôi cũng hỏi là tình huống đó tôi có bị phạt hay không, nếu phạt tôi hoàn toàn tuân thủ."

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi