<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2432-jack-niclaus-dat-bong-nhu-the-nao-voi-moi-loai-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/nicklausballPosition-630x360.jpg"> <figcaption>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jack giữ hai b&agrave;n tay của m&igrave;nh trong c&ugrave;ng một vị tr&iacute; tương đối với ch&acirc;n tr&aacute;i của m&igrave;nh. C&ograve;n bạn th&igrave; sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/nicklausballPosition.jpg?1510966737731" alt="nicklausballPosition" /></p> <p><em>Gậy Driver (tr&aacute;i): Jack đặt b&oacute;ng ngay ph&iacute;a b&ecirc;n trong g&oacute;t ch&acirc;n. Gậy 5 (giữa) hai ch&acirc;n đ&atilde; hẹp lại ch&uacute;t. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đ&uacute;ng vị tr&iacute;.</em></p> <p>&Ocirc;ng Jack Nicklaus chia sẻ: "Gi&aacute;o vi&ecirc;n thủa nhỏ của t&ocirc;i l&agrave; Jack Grout đ&atilde; cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của t&ocirc;i cực kỳ đơn giản nhất c&oacute; thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển v&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave;. T&ocirc;i cố gắng đ&aacute;nh với vị tr&iacute; b&oacute;ng được để ph&iacute;a&nbsp;trong g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i. Đ&oacute; l&agrave; một kỹ thuật cơ bản thuần t&uacute;y nhất m&agrave; t&ocirc;i nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng v&agrave; khoảng c&aacute;ch từ b&oacute;ng đến vị tr&iacute; đứng được quyết định bởi chiều d&agrave;i của c&aacute;n gậy. Điều n&agrave;y c&oacute; thể thấy khi t&ocirc;i đ&aacute;nh c&aacute;c gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để &yacute; đ&oacute; chỉ l&agrave; sự thay đổi của độ rộng hai ch&acirc;n được thu hẹp dần."</p> <p>Jack&nbsp;bắt đầu với việc mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing v&agrave; vu&ocirc;ng g&oacute;c ở vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm trước khi đ&oacute;ng mặt g&acirc;y khi đưa b&oacute;ng đi.&nbsp;</p> <p><strong><em>Huấn luyện vi&ecirc;n bậc thầy Jim Flick n&oacute;i:</em></strong> "C&oacute; thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đ&aacute;nh tất cả c&aacute;c gậy golf&nbsp;với&nbsp;<em>vị tr&iacute; b&oacute;ng tương đối giống nhau</em>. Ch&uacute; &yacute; đ&ocirc;i b&agrave;n tay của &ocirc;ng ấy vẫn ở ch&iacute;nh x&aacute;c vị tr&iacute; tương ứng với ch&acirc;n tr&aacute;i&nbsp;d&ugrave; sử dụng loại gậy n&agrave;o đi chăng nữa. Jack Nicklaus đ&atilde; duy tr&igrave; nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y lu&ocirc;n y&ecirc;u cầu t&ocirc;i kiểm tra xem đ&atilde; chuẩn như &ocirc;ng ấy muốn chưa".</p> <p>Vị tr&iacute; b&oacute;ng của Jack hơi hướng về ph&iacute;a trước một ch&uacute;t so với vị tr&iacute; chuẩn, điều n&agrave;y đặc biệt tốt với Jack, người đ&atilde; d&agrave;nh phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đ&aacute;nh b&oacute;ng k&eacute;o tr&aacute;i ở tr&ecirc;n s&acirc;n Golf. Đ&oacute; cũng l&agrave; &yacute; tưởng cho những c&uacute; swing upright như Jack, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến vai mở qu&aacute; nhiều. Nếu người chơi cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng Draw, b&oacute;ng c&oacute; thể phải để l&ugrave;i về sau ch&uacute;t x&iacute;u. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&uacute; đường downswing đi từ b&ecirc;n trong (inside).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/flick-nicklaus.jpg?1510979917912" alt="flick-nicklaus" /></p> <p><em>***Jim FLICK, l&agrave; giảng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của GolfDigest v&agrave; l&agrave; PGA Golf Professional Hall of Famer, &ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m việc với h&agrave;ng trăm c&aacute;c tour players trong đ&oacute; c&oacute; cả Jack Nicklaus.***</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?

By GolfEdit.com - 18/11/2017

Jack giữ hai bàn tay của mình trong cùng một vị trí tương đối với chân trái của mình. Còn bạn thì sao?

nicklausballPosition

Gậy Driver (trái): Jack đặt bóng ngay phía bên trong gót chân. Gậy 5 (giữa) hai chân đã hẹp lại chút. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đúng vị trí.

Ông Jack Nicklaus chia sẻ: "Giáo viên thủa nhỏ của tôi là Jack Grout đã cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của tôi cực kỳ đơn giản nhất có thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển vông làm gì. Tôi cố gắng đánh với vị trí bóng được để phía trong gót chân trái. Đó là một kỹ thuật cơ bản thuần túy nhất mà tôi nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng và khoảng cách từ bóng đến vị trí đứng được quyết định bởi chiều dài của cán gậy. Điều này có thể thấy khi tôi đánh các gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để ý đó chỉ là sự thay đổi của độ rộng hai chân được thu hẹp dần."

Jack bắt đầu với việc mặt gậy vuông góc với bóng hướng về phía mục tiêu ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing và vuông góc ở vị trí bóng nằm trước khi đóng mặt gây khi đưa bóng đi. 

Huấn luyện viên bậc thầy Jim Flick nói: "Có thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đánh tất cả các gậy golf với vị trí bóng tương đối giống nhau. Chú ý đôi bàn tay của ông ấy vẫn ở chính xác vị trí tương ứng với chân trái dù sử dụng loại gậy nào đi chăng nữa. Jack Nicklaus đã duy trì nguyên tắc này luôn yêu cầu tôi kiểm tra xem đã chuẩn như ông ấy muốn chưa".

Vị trí bóng của Jack hơi hướng về phía trước một chút so với vị trí chuẩn, điều này đặc biệt tốt với Jack, người đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đánh bóng kéo trái ở trên sân Golf. Đó cũng là ý tưởng cho những cú swing upright như Jack, một trong những nguyên nhân khiến vai mở quá nhiều. Nếu người chơi cố gắng đánh bóng Draw, bóng có thể phải để lùi về sau chút xíu. Điều này giúp cho cú đường downswing đi từ bên trong (inside). 

flick-nicklaus

***Jim FLICK, là giảng viên chuyên nghiệp của GolfDigest và là PGA Golf Professional Hall of Famer, ông đã làm việc với hàng trăm các tour players trong đó có cả Jack Nicklaus.***

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi