<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2432-jack-niclaus-dat-bong-nhu-the-nao-voi-moi-loai-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/nicklausballPosition-630x360.jpg"> <figcaption>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jack giữ hai b&agrave;n tay của m&igrave;nh trong c&ugrave;ng một vị tr&iacute; tương đối với ch&acirc;n tr&aacute;i của m&igrave;nh. C&ograve;n bạn th&igrave; sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/nicklausballPosition.jpg?1510966737731" alt="nicklausballPosition" /></p> <p><em>Gậy Driver (tr&aacute;i): Jack đặt b&oacute;ng ngay ph&iacute;a b&ecirc;n trong g&oacute;t ch&acirc;n. Gậy 5 (giữa) hai ch&acirc;n đ&atilde; hẹp lại ch&uacute;t. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đ&uacute;ng vị tr&iacute;.</em></p> <p>&Ocirc;ng Jack Nicklaus chia sẻ: "Gi&aacute;o vi&ecirc;n thủa nhỏ của t&ocirc;i l&agrave; Jack Grout đ&atilde; cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của t&ocirc;i cực kỳ đơn giản nhất c&oacute; thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển v&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave;. T&ocirc;i cố gắng đ&aacute;nh với vị tr&iacute; b&oacute;ng được để ph&iacute;a&nbsp;trong g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i. Đ&oacute; l&agrave; một kỹ thuật cơ bản thuần t&uacute;y nhất m&agrave; t&ocirc;i nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng v&agrave; khoảng c&aacute;ch từ b&oacute;ng đến vị tr&iacute; đứng được quyết định bởi chiều d&agrave;i của c&aacute;n gậy. Điều n&agrave;y c&oacute; thể thấy khi t&ocirc;i đ&aacute;nh c&aacute;c gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để &yacute; đ&oacute; chỉ l&agrave; sự thay đổi của độ rộng hai ch&acirc;n được thu hẹp dần."</p> <p>Jack&nbsp;bắt đầu với việc mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing v&agrave; vu&ocirc;ng g&oacute;c ở vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm trước khi đ&oacute;ng mặt g&acirc;y khi đưa b&oacute;ng đi.&nbsp;</p> <p><strong><em>Huấn luyện vi&ecirc;n bậc thầy Jim Flick n&oacute;i:</em></strong> "C&oacute; thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đ&aacute;nh tất cả c&aacute;c gậy golf&nbsp;với&nbsp;<em>vị tr&iacute; b&oacute;ng tương đối giống nhau</em>. Ch&uacute; &yacute; đ&ocirc;i b&agrave;n tay của &ocirc;ng ấy vẫn ở ch&iacute;nh x&aacute;c vị tr&iacute; tương ứng với ch&acirc;n tr&aacute;i&nbsp;d&ugrave; sử dụng loại gậy n&agrave;o đi chăng nữa. Jack Nicklaus đ&atilde; duy tr&igrave; nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y lu&ocirc;n y&ecirc;u cầu t&ocirc;i kiểm tra xem đ&atilde; chuẩn như &ocirc;ng ấy muốn chưa".</p> <p>Vị tr&iacute; b&oacute;ng của Jack hơi hướng về ph&iacute;a trước một ch&uacute;t so với vị tr&iacute; chuẩn, điều n&agrave;y đặc biệt tốt với Jack, người đ&atilde; d&agrave;nh phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đ&aacute;nh b&oacute;ng k&eacute;o tr&aacute;i ở tr&ecirc;n s&acirc;n Golf. Đ&oacute; cũng l&agrave; &yacute; tưởng cho những c&uacute; swing upright như Jack, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến vai mở qu&aacute; nhiều. Nếu người chơi cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng Draw, b&oacute;ng c&oacute; thể phải để l&ugrave;i về sau ch&uacute;t x&iacute;u. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&uacute; đường downswing đi từ b&ecirc;n trong (inside).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/flick-nicklaus.jpg?1510979917912" alt="flick-nicklaus" /></p> <p><em>***Jim FLICK, l&agrave; giảng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của GolfDigest v&agrave; l&agrave; PGA Golf Professional Hall of Famer, &ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m việc với h&agrave;ng trăm c&aacute;c tour players trong đ&oacute; c&oacute; cả Jack Nicklaus.***</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?

By GolfEdit.com

Jack giữ hai bàn tay của mình trong cùng một vị trí tương đối với chân trái của mình. Còn bạn thì sao?

nicklausballPosition

Gậy Driver (trái): Jack đặt bóng ngay phía bên trong gót chân. Gậy 5 (giữa) hai chân đã hẹp lại chút. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đúng vị trí.

Ông Jack Nicklaus chia sẻ: "Giáo viên thủa nhỏ của tôi là Jack Grout đã cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của tôi cực kỳ đơn giản nhất có thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển vông làm gì. Tôi cố gắng đánh với vị trí bóng được để phía trong gót chân trái. Đó là một kỹ thuật cơ bản thuần túy nhất mà tôi nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng và khoảng cách từ bóng đến vị trí đứng được quyết định bởi chiều dài của cán gậy. Điều này có thể thấy khi tôi đánh các gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để ý đó chỉ là sự thay đổi của độ rộng hai chân được thu hẹp dần."

Jack bắt đầu với việc mặt gậy vuông góc với bóng hướng về phía mục tiêu ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing và vuông góc ở vị trí bóng nằm trước khi đóng mặt gây khi đưa bóng đi. 

Huấn luyện viên bậc thầy Jim Flick nói: "Có thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đánh tất cả các gậy golf với vị trí bóng tương đối giống nhau. Chú ý đôi bàn tay của ông ấy vẫn ở chính xác vị trí tương ứng với chân trái dù sử dụng loại gậy nào đi chăng nữa. Jack Nicklaus đã duy trì nguyên tắc này luôn yêu cầu tôi kiểm tra xem đã chuẩn như ông ấy muốn chưa".

Vị trí bóng của Jack hơi hướng về phía trước một chút so với vị trí chuẩn, điều này đặc biệt tốt với Jack, người đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đánh bóng kéo trái ở trên sân Golf. Đó cũng là ý tưởng cho những cú swing upright như Jack, một trong những nguyên nhân khiến vai mở quá nhiều. Nếu người chơi cố gắng đánh bóng Draw, bóng có thể phải để lùi về sau chút xíu. Điều này giúp cho cú đường downswing đi từ bên trong (inside). 

flick-nicklaus

***Jim FLICK, là giảng viên chuyên nghiệp của GolfDigest và là PGA Golf Professional Hall of Famer, ông đã làm việc với hàng trăm các tour players trong đó có cả Jack Nicklaus.***

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi