<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/2426-xoay-vai-dung-cach-de-khac-phuc-slice.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ball position shoulder picture-425x243.jpg"> <figcaption>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Huấn&nbsp;luyện vi&ecirc;n Andrew Reynolds giaỉ th&iacute;ch tại sao người chơi cần xoay vai đ&uacute;ng c&aacute;ch để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả gi&uacute;p b&oacute;ng bay thẳng tắp.</p></h3> </header> <p>C&oacute; qu&aacute; nhiều l&yacute; do khiến người chơi đ&aacute;nh b&oacute;ng bị Slice (b&oacute;ng bay tr&aacute;i rồi lượn phải- đố với golfer thuận tay phải). Nhưng một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng, v&agrave; theo kinh nghiệm của huấn luyến vi&ecirc;n Andrew Reynolds cho rằng b&ecirc;nh Slice phần lớn đến từ qu&aacute; tr&igrave;nh th&acirc;n (body) xoay trong khi downswing. Thay v&igrave; giữ cho phần th&acirc;n tr&ecirc;n gồm ngực, vai vẫn ở đ&uacute;ng trục trọng t&acirc;m, người chơi lại để vai di chuyển về trước b&oacute;ng khi impact (v&agrave;o b&oacute;ng).</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ball%20position%20shoulder.jpg?1510703573003" alt="ball position shoulder" /></p> <p>Điều n&agrave;y khiến downswing qu&aacute; mức v&agrave; kết quả khiến b&oacute;ng bay rất tệ sang tr&aacute;i rồi v&ograve;ng phải. C&acirc;u trả lời l&agrave; h&atilde;y điều chỉnh c&aacute;ch xoay vai để khắc phục Slice.</p> <p>Đảm bảo g&oacute;c tấn c&ocirc;ng (angle of attack) kh&ocirc;ng qu&aacute; mức khi thực hiện động t&aacute;c xoay vai full. Khi đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh, phần lưng n&ecirc;n hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. Đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng phải golfer n&agrave;o cũng c&oacute; thể backswing như Rory McIlroy nhưng người chơi n&ecirc;n tạo ra một c&uacute; backswing trọn vẹn nhất c&oacute; thể. Nếu giữ gậy ở vị tr&iacute; đỉnh của backswing, người chơi sẽ cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i. Điều n&agrave;y l&agrave; do c&oacute; sự kh&aacute;ng cự giữa phần th&acirc;n tr&ecirc;n v&agrave; dưới, đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn gốc tạo ra lực khi Swing.&nbsp;</p> <p>Để chữa bệnh slice với việc điều chỉnh xoay vai, người chơi tưởng tượng b&oacute;ng sẽ được ph&aacute;t bay bổng cao. Vai của bạn buộc phải xoay v&agrave; v&ograve;ng swing tự động t&igrave;m được hướng đường đi thẳng hơn. Phần th&acirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng nghi&ecirc;ng, ngả v&agrave;o b&oacute;ng nhưng ch&uacute; &yacute; xoay vai&nbsp;trọn vẹn, sẵn s&agrave;ng cho một c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng nhanh ch&oacute;ng khi v&agrave;o b&oacute;ng (impact). Hơn nữa, người chơi sẽ ph&oacute;ng được đầu gậy đi tốt hơn l&uacute;c impact.&nbsp;</p> <p>Tay của người chơi n&ecirc;n xoay tự nhi&ecirc;n l&uacute;c xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng, điều n&agrave;y gi&uacute;p mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c tự nhi&ecirc;n với mặt b&oacute;ng - đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm quan trọng gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice

By GolfEdit.com - 15/11/2017

Huấn luyện viên Andrew Reynolds giaỉ thích tại sao người chơi cần xoay vai đúng cách để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bóng bay thẳng tắp.

Có quá nhiều lý do khiến người chơi đánh bóng bị Slice (bóng bay trái rồi lượn phải- đố với golfer thuận tay phải). Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng, và theo kinh nghiệm của huấn luyến viên Andrew Reynolds cho rằng bênh Slice phần lớn đến từ quá trình thân (body) xoay trong khi downswing. Thay vì giữ cho phần thân trên gồm ngực, vai vẫn ở đúng trục trọng tâm, người chơi lại để vai di chuyển về trước bóng khi impact (vào bóng).

ball position shoulder

Điều này khiến downswing quá mức và kết quả khiến bóng bay rất tệ sang trái rồi vòng phải. Câu trả lời là hãy điều chỉnh cách xoay vai để khắc phục Slice.

Đảm bảo góc tấn công (angle of attack) không quá mức khi thực hiện động tác xoay vai full. Khi đưa gậy lên tới đỉnh, phần lưng nên hướng về phía mục tiêu. Đương nhiên không phải golfer nào cũng có thể backswing như Rory McIlroy nhưng người chơi nên tạo ra một cú backswing trọn vẹn nhất có thể. Nếu giữ gậy ở vị trí đỉnh của backswing, người chơi sẽ cảm thấy không thoải mái. Điều này là do có sự kháng cự giữa phần thân trên và dưới, đây cũng chính là nguồn gốc tạo ra lực khi Swing. 

Để chữa bệnh slice với việc điều chỉnh xoay vai, người chơi tưởng tượng bóng sẽ được phát bay bổng cao. Vai của bạn buộc phải xoay và vòng swing tự động tìm được hướng đường đi thẳng hơn. Phần thân trên không nghiêng, ngả vào bóng nhưng chú ý xoay vai trọn vẹn, sẵn sàng cho một cú đánh bóng nhanh chóng khi vào bóng (impact). Hơn nữa, người chơi sẽ phóng được đầu gậy đi tốt hơn lúc impact. 

Tay của người chơi nên xoay tự nhiên lúc xuyên qua bóng, điều này giúp mặt gậy vuông góc tự nhiên với mặt bóng - đây chính là điểm quan trọng giúp bóng đi thẳng. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi