<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2415-sean-foley-chi-ra-diem-mau-chot-cua-ky-thuat-chipping.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/sean_foley_chipping01-630x360.jpg"> <figcaption>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đừng thay đổi c&uacute; đ&aacute;nh, h&atilde;y điều chỉnh tư thế setup.</p></h3> </header> <p>Sean Foley m&aacute;ch gi&uacute;p người chơi, để c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được khoảng c&aacute;ch của một c&uacute; chip việc đầu ti&ecirc;n l&agrave; cần phải d&agrave;nh thời gian tập luyện. Nếu được th&igrave; d&agrave;nh 2 tiếng mỗi ng&agrave;y chỉ để tập chip. Đến khi người chơi đ&atilde; rất nhuyễn về v&agrave;o tay sau nhiều giơ luyện tập trước đ&oacute;. Việc đơn giản l&uacute;c n&agrave;y chỉ c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o tư thế setup để c&oacute; được những khoảng c&aacute;ch như &yacute;.</p> <p>L&agrave;m thế n&agrave;o để thực hiện được việc n&agrave;y:</p> <p>- Với c&uacute; chip d&agrave;i: tư thế v&agrave;o b&oacute;ng với ch&acirc;n tr&aacute;i hơi mở nhẹ một ch&uacute;t, hầu hết trọng t&acirc;m dồn về ph&iacute;a tr&acirc;n tr&aacute;i (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i). B&oacute;ng l&uacute;c n&agrave;y được đưa về thậm ch&iacute; s&aacute;t ph&iacute;a ch&acirc;n sau v&agrave; c&aacute;n gậy nghi&ecirc;ng hẳn về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, ch&uacute; &yacute; đầu l&uacute;c n&agrave;y gần như về ph&iacute;a tr&aacute;i của b&oacute;ng. my head is behind the ball. Điểm mẫu chốt l&agrave; phải c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh linh hoạt, gọn g&agrave;ng. Thực hiện động t&aacute;c backswing v&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng, b&oacute;ng sẽ bay thấp v&agrave; lăn xa như mong muốn.&nbsp;</p> <p>- Khi muốn b&oacute;ng bay ở tầm xa trung b&igrave;nh, người chơi đặt b&oacute;ng một ch&uacute;t tiến về ph&iacute;a trước v&agrave; hơi nghi&ecirc;ng c&aacute;n gậy hướng về mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh giữa). L&uacute;c n&agrave;y tư thế đứng kh&ocirc;ng mở nữa bởi người chơi kh&ocirc;ng cần độ vặn xoay ở phần th&acirc;n dưới để đ&aacute;nh b&oacute;ng vứi khoảng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c. Điều quan trọng l&agrave; vị tr&iacute; của đầu vẫn giữ nguy&ecirc;n như với c&uacute; chip d&agrave;i, chỉ kh&aacute;c vị tr&iacute; b&oacute;ng v&agrave; tư thế đứng kh&ocirc;ng mở.&nbsp;</p> <p>- Với ch&uacute; chip ngắn, trọng lượng sẽ dồn đều hai ch&acirc;n 50-50, c&aacute;n gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất, h&ocirc;ng&nbsp;cũng kh&aacute; vu&ocirc;ng với b&oacute;ng v&agrave; đang chơi tr&ecirc;n g&oacute;t ch&acirc;n trước (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n phải). Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p người chơi tạo ra một độ mở tự nhi&ecirc;n, đưa b&oacute;ng bay v&agrave; kh&ocirc;ng lăn xa khi tiếp đất. Ch&uacute; &yacute;: vị tr&iacute; đầu vẫn giữ nguy&ecirc;n như c&aacute;c ch&uacute; chip ngắn, trung b&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/sean_foley_chipping.jpg?1510185145727" alt="sean_foley_chipping" /></p> <p>&nbsp;<strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping

By GolfEdit.com

Đừng thay đổi cú đánh, hãy điều chỉnh tư thế setup.

Sean Foley mách giúp người chơi, để có thể kiểm soát được khoảng cách của một cú chip việc đầu tiên là cần phải dành thời gian tập luyện. Nếu được thì dành 2 tiếng mỗi ngày chỉ để tập chip. Đến khi người chơi đã rất nhuyễn về vào tay sau nhiều giơ luyện tập trước đó. Việc đơn giản lúc này chỉ còn tùy thuộc vào tư thế setup để có được những khoảng cách như ý.

Làm thế nào để thực hiện được việc này:

- Với cú chip dài: tư thế vào bóng với chân trái hơi mở nhẹ một chút, hầu hết trọng tâm dồn về phía trân trái (hình ngoài cùng bên trái). Bóng lúc này được đưa về thậm chí sát phía chân sau và cán gậy nghiêng hẳn về phía mục tiêu, chú ý đầu lúc này gần như về phía trái của bóng. my head is behind the ball. Điểm mẫu chốt là phải có một cú đánh linh hoạt, gọn gàng. Thực hiện động tác backswing và vào bóng, bóng sẽ bay thấp và lăn xa như mong muốn. 

- Khi muốn bóng bay ở tầm xa trung bình, người chơi đặt bóng một chút tiến về phía trước và hơi nghiêng cán gậy hướng về mục tiêu (hình giữa). Lúc này tư thế đứng không mở nữa bởi người chơi không cần độ vặn xoay ở phần thân dưới để đánh bóng vứi khoảng cách chính xác. Điều quan trọng là vị trí của đầu vẫn giữ nguyên như với cú chip dài, chỉ khác vị trí bóng và tư thế đứng không mở. 

- Với chú chip ngắn, trọng lượng sẽ dồn đều hai chân 50-50, cán gậy vuông góc với mặt đất, hông cũng khá vuông với bóng và đang chơi trên gót chân trước (hình ngoài cùng bên phải). Điều này cho phép người chơi tạo ra một độ mở tự nhiên, đưa bóng bay và không lăn xa khi tiếp đất. Chú ý: vị trí đầu vẫn giữ nguyên như các chú chip ngắn, trung bình. 

sean_foley_chipping

 Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi