<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2371-lam-the-nao-de-khong-con-danh-vao-dau-bong-khi-teeshot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-bad-630x360.jpg"> <figcaption>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Kh&ocirc;ng c&oacute; c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;o khiến người chơi bị ngại ng&ugrave;ng hơn những c&uacute; đ&aacute;nh topping (đ&aacute;nh v&agrave;o đầu b&oacute;ng).&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; nhiều c&aacute;ch để đưa b&oacute;ng đi khỏi tee dễ d&agrave;ng, như đưa gậy di chuyển từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong v&agrave; hớt ngang v&agrave;o b&oacute;ng, hay thậm ch&iacute; ph&aacute;t b&oacute;ng từ ph&iacute;a trong. Đối với c&aacute;c golfer nghiệp dư, tư thế của họ khi v&agrave;o b&oacute;ng&nbsp; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh khiến gậy v&agrave;o đầu b&oacute;ng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; hai l&yacute; do ch&iacute;nh khiến người chơi drive tr&uacute;ng phần đỉnh b&oacute;ng:</p> <p><strong>Lỗi 1:&nbsp;H&ocirc;ng bị đẩy sớm về ph&iacute;a b&oacute;ng:</strong></p> <p>H&ocirc;ng phải bị đẩy sớm v&agrave; qu&aacute; nhiều về ph&iacute;a b&oacute;ng khiến cho cả cơ thể di chuyển đến b&oacute;ng gần qu&aacute;. Khi mặt gậy v&agrave;o b&oacute;ng, người chơi đ&atilde; bị lệch tư thế nhắm ban đầu v&agrave; độ nghi&ecirc;ng của trục xương&nbsp;sống&nbsp;so với mặt đất. Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến người chơi swing vượt l&ecirc;n phần tr&ecirc;n của đỉnh b&oacute;ng. Lỗi n&agrave;y thường xuất ph&aacute;t từ việc qu&aacute; vội v&agrave;ng đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p><strong>Lỗi 2: Swing b&oacute;ng Outside-in:</strong></p> <p>Người chơi downswing từ ph&iacute;a đỉnh bằng phần th&acirc;n tr&ecirc;n của cơ thể, khiến cho bạn k&eacute;o vai v&agrave; đầu gậy xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng do di chuyển gậy từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong. Lỗi n&agrave;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute; phổ biến dẫn đến những c&uacute; Slice, thậm ch&iacute; tệ hơn khi b&oacute;ng kh&ocirc;ng thể đi xa như mong muốn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-bad.jpg?1507286047605" alt="_Senior-Player-fin-bad" /></p> <p style="text-align: center;">H&igrave;nh tr&aacute;i: lỗi early extension (h&ocirc;ng phải đẩy sớm)&nbsp;- H&igrave;nh phải: người chơi swing b&oacute;ng di chuyển từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong</p> <p><strong>Sửa lỗi 1: Giữ cho đầu gối phải uốn cong mềm:</strong></p> <p>C&oacute; vẻ như phản trực gi&aacute;c, đặc biệt l&agrave; khi gậy Driver c&oacute; độ mở mặt gậy nhỏ. Việc người chơi cần l&agrave;m l&agrave; giữ ch&acirc;n phải ổn định v&agrave; phần việc c&ograve;n lại gậy golf sẽ l&agrave;m. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; thể giữ ch&acirc;n phải l&acirc;u hơn khi downswing, h&atilde;y giữ đầu gối phải uốn cong v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải ở tr&ecirc;n mặt đất c&agrave;ng l&acirc;u c&agrave;ng tốt. Điều n&agrave;y khuyến kh&iacute;ch bạn giữ cong ở h&ocirc;ng v&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho đ&ocirc;i ch&acirc;n của bạn thẳng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến n&acirc;ng cao gậy golf cao hơn mặt đất.</p> <p><strong>Sửa lỗi 2:&nbsp;Giữ vai phải thấp hơn vai tr&aacute;i khi chuẩn bị đ&aacute;nh:</strong></p> <p>L&uacute;c chuẩn bị đ&aacute;nh b&oacute;ng, nghi&ecirc;ng xuống của bạn sao cho vai phải hạ thấp hơn vai tr&aacute;i v&agrave; khuỷu tay phải như &ocirc;m v&agrave;o phần th&acirc;n. Nếu nh&igrave;n từ ph&iacute;a sau l&uacute;c bạn đang set up, c&oacute; thể thấy một ch&uacute;t phần cẳng tay tr&aacute;i. Tư thế n&agrave;y gi&uacute;p người chơi xoay vai s&acirc;u hơn, kết quả sẽ gi&uacute;p gậy đi v&agrave;o ph&iacute;a trong l&uacute;c downswing v&agrave; tr&aacute;nh được lỗi out-in.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-good.jpg?1507286108004" alt="_Senior-Player-fin-good" /></p> <p style="text-align: center;">Sửa lỗi - Thả lỏng v&agrave; uốn cong đầu gối phải với lỗi 1 (H&igrave;nh tr&aacute;i) - Giữ cho vai thấp với lỗi 2 (H&igrave;nh phải)</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot

By GolfEdit.com

Không có cú đánh nào khiến người chơi bị ngại ngùng hơn những cú đánh topping (đánh vào đầu bóng). 

Có nhiều cách để đưa bóng đi khỏi tee dễ dàng, như đưa gậy di chuyển từ ngoài vào trong và hớt ngang vào bóng, hay thậm chí phát bóng từ phía trong. Đối với các golfer nghiệp dư, tư thế của họ khi vào bóng  là nguyên nhân chính khiến gậy vào đầu bóng. Dưới đây là hai lý do chính khiến người chơi drive trúng phần đỉnh bóng:

Lỗi 1: Hông bị đẩy sớm về phía bóng:

Hông phải bị đẩy sớm và quá nhiều về phía bóng khiến cho cả cơ thể di chuyển đến bóng gần quá. Khi mặt gậy vào bóng, người chơi đã bị lệch tư thế nhắm ban đầu và độ nghiêng của trục xương sống so với mặt đất. Đây là nguyên nhân khiến người chơi swing vượt lên phần trên của đỉnh bóng. Lỗi này thường xuất phát từ việc quá vội vàng đưa bóng bay lên. 

Lỗi 2: Swing bóng Outside-in:

Người chơi downswing từ phía đỉnh bằng phần thân trên của cơ thể, khiến cho bạn kéo vai và đầu gậy xuyên qua bóng do di chuyển gậy từ ngoài vào trong. Lỗi này là nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến những cú Slice, thậm chí tệ hơn khi bóng không thể đi xa như mong muốn. 

_Senior-Player-fin-bad

Hình trái: lỗi early extension (hông phải đẩy sớm) - Hình phải: người chơi swing bóng di chuyển từ ngoài vào trong

Sửa lỗi 1: Giữ cho đầu gối phải uốn cong mềm:

Có vẻ như phản trực giác, đặc biệt là khi gậy Driver có độ mở mặt gậy nhỏ. Việc người chơi cần làm là giữ chân phải ổn định và phần việc còn lại gậy golf sẽ làm. Để giúp bạn có thể giữ chân phải lâu hơn khi downswing, hãy giữ đầu gối phải uốn cong và gót chân phải ở trên mặt đất càng lâu càng tốt. Điều này khuyến khích bạn giữ cong ở hông và ngăn không cho đôi chân của bạn thẳng, nguyên nhân khiến nâng cao gậy golf cao hơn mặt đất.

Sửa lỗi 2: Giữ vai phải thấp hơn vai trái khi chuẩn bị đánh:

Lúc chuẩn bị đánh bóng, nghiêng xuống của bạn sao cho vai phải hạ thấp hơn vai trái và khuỷu tay phải như ôm vào phần thân. Nếu nhìn từ phía sau lúc bạn đang set up, có thể thấy một chút phần cẳng tay trái. Tư thế này giúp người chơi xoay vai sâu hơn, kết quả sẽ giúp gậy đi vào phía trong lúc downswing và tránh được lỗi out-in.

 

_Senior-Player-fin-good

Sửa lỗi - Thả lỏng và uốn cong đầu gối phải với lỗi 1 (Hình trái) - Giữ cho vai thấp với lỗi 2 (Hình phải)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi