<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2291-su-dung-gay-gap-wedge-50-54-do-tinh-te.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/GolfComShortpitch-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Kỹ thuật Pitching l&agrave; một trong những kỹ thuật cực kỳ quan trọng đối với mọi người chơi kể cả người chơi l&acirc;u năm. &nbsp;Một c&uacute; pitching gần cờ sẽ lu&ocirc;n đảm bảo cứu nhiều gậy phung ph&iacute;.</p></h3> </header> <p>Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; những pitching đưa b&oacute;ng tiến s&aacute;t bất cứ lỗ golf m&agrave; người chơi thi đấu?</p> <p>Quan s&aacute;t vị tr&iacute; cờ (Pin) l&agrave; điều đầu ti&ecirc;n m&agrave; mọi người chơi cần phải nắm r&otilde; để c&oacute; kế hoạch v&agrave; triển khai một c&uacute; pitching hiệu quả. &nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; hai gợi &yacute; gi&uacute;p người chơi đưa b&oacute;ng &ocirc;m cờ với hai khoảng c&aacute;ch xa v&agrave; gần. Với khoảng c&aacute;ch ngắn, b&oacute;ng đảm bảo &iacute;t lăn khi chạm đất, với khoảng c&aacute;ch xa b&oacute;ng cần phải lăn cuộn nhiều hơn để tới cờ gần nhất c&oacute; thể</p> <p><strong>1, Khoảng c&aacute;ch gần cờ:&nbsp;</strong><em>(tận dụng&nbsp;độ mở mặt gậy lớn)</em></p> <p>Ở khoảng c&aacute;ch 20 yards từ vị tr&iacute; b&oacute;ng tới green. Để dừng b&oacute;ng nhanh ch&oacute;ng khi tiệm cận cờ, người chơi sử dụng gậy Gap Wedge,&nbsp;mặt gậy mở khi đ&aacute;nh b&oacute;ng nhằm đảm bảo b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfComShortpitch.jpg?1503712349262" alt="GolfComShortpitch" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Khi khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i green đến cờ ngắn, tận dụng tối đa độ mở mặt gậy của gậy Wedge, b&oacute;ng đặt lệch về ph&iacute;a ch&acirc;n trước, mở mặt&nbsp;gậy chừng v&agrave;i độ (h&igrave;nh vẽ tr&ecirc;n)</em></p> <p>Trọng lượng cơ thể dồn về ch&acirc;n trước, đảm bảo c&uacute; swing khi đưa gậy xuống v&agrave; xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng. Kh&ocirc;ng cần thiết "x&uacute;c" mạnh v&agrave;o b&oacute;ng hay chỉ để cố tạo ra th&ecirc;m độ xo&aacute;y - đổ mở mặt gậy sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay l&ecirc;n v&agrave; dừng với lực hợp l&yacute;. Ghi nhớ ở c&uacute; SHORT PIN h&atilde;y tận dụng tối đa độ mở mặt gậy chứ kh&ocirc;ng cần qu&aacute; nhiều kỹ thuật "si&ecirc;u sao" g&igrave;.&nbsp;</p> <p><strong>2, Khoảng c&aacute;ch xa cờ:</strong>&nbsp;<em>(h&atilde;y để b&oacute;ng lăn xa do vậy hạn chế độ mở mặt gậy ở những c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y)</em></p> <p>Với khoảng c&aacute;ch tầm 40-50 yards, vẫn sử dụng gậy&nbsp;gap wedge (50-52 độ), người chơi sẽ cần hạn chế mở mặt gậy ở c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y. B&oacute;ng được đặt về ph&iacute;a sau thường l&agrave; đối diện với ch&acirc;n sau. Điều n&agrave;y gi&uacute;p gậy khi được đưa xuống mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng v&agrave; giảm bớt độ mở (loft), b&oacute;ng sẽ lăn khi tiếp đất. Với gậy gap wedge, đ&aacute;nh b&oacute;ng bay tr&ecirc;n kh&ocirc;ng khoảng 50% qu&atilde;ng đường v&agrave; sẽ lăn với tỷ lệ&nbsp;c&ograve;n lại.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfComlongpitch.jpg?1503712195543" alt="GolfComlongpitch" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ở khoảng c&aacute;ch xa cở, sử dụng độ mở mặt gậy &iacute;t ở gậy Wedge, đ&aacute;nh b&oacute;ng ở ph&iacute;a sau so với thế đứng, trước ch&acirc;n phải, v&agrave; đ&oacute;ng mặt gậy chừng v&agrave;i độ&nbsp; (h&igrave;nh vẽ tr&ecirc;n)</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế

By GolfEdit.com

Kỹ thuật Pitching là một trong những kỹ thuật cực kỳ quan trọng đối với mọi người chơi kể cả người chơi lâu năm.  Một cú pitching gần cờ sẽ luôn đảm bảo cứu nhiều gậy phung phí.

Vậy làm thế nào để có những pitching đưa bóng tiến sát bất cứ lỗ golf mà người chơi thi đấu?

Quan sát vị trí cờ (Pin) là điều đầu tiên mà mọi người chơi cần phải nắm rõ để có kế hoạch và triển khai một cú pitching hiệu quả.  Dưới đây là hai gợi ý giúp người chơi đưa bóng ôm cờ với hai khoảng cách xa và gần. Với khoảng cách ngắn, bóng đảm bảo ít lăn khi chạm đất, với khoảng cách xa bóng cần phải lăn cuộn nhiều hơn để tới cờ gần nhất có thể

1, Khoảng cách gần cờ: (tận dụng độ mở mặt gậy lớn)

Ở khoảng cách 20 yards từ vị trí bóng tới green. Để dừng bóng nhanh chóng khi tiệm cận cờ, người chơi sử dụng gậy Gap Wedge, mặt gậy mở khi đánh bóng nhằm đảm bảo bóng bay bổng lên. 

GolfComShortpitch

Khi khoảng cách bóng bên ngoài green đến cờ ngắn, tận dụng tối đa độ mở mặt gậy của gậy Wedge, bóng đặt lệch về phía chân trước, mở mặt gậy chừng vài độ (hình vẽ trên)

Trọng lượng cơ thể dồn về chân trước, đảm bảo cú swing khi đưa gậy xuống và xuyên qua bóng. Không cần thiết "xúc" mạnh vào bóng hay chỉ để cố tạo ra thêm độ xoáy - đổ mở mặt gậy sẽ giúp bóng bay lên và dừng với lực hợp lý. Ghi nhớ ở cú SHORT PIN hãy tận dụng tối đa độ mở mặt gậy chứ không cần quá nhiều kỹ thuật "siêu sao" gì. 

2, Khoảng cách xa cờ: (hãy để bóng lăn xa do vậy hạn chế độ mở mặt gậy ở những cú đánh này)

Với khoảng cách tầm 40-50 yards, vẫn sử dụng gậy gap wedge (50-52 độ), người chơi sẽ cần hạn chế mở mặt gậy ở cú đánh này. Bóng được đặt về phía sau thường là đối diện với chân sau. Điều này giúp gậy khi được đưa xuống mặt gậy tiếp xúc bóng và giảm bớt độ mở (loft), bóng sẽ lăn khi tiếp đất. Với gậy gap wedge, đánh bóng bay trên không khoảng 50% quãng đường và sẽ lăn với tỷ lệ còn lại.

GolfComlongpitch

Ở khoảng cách xa cở, sử dụng độ mở mặt gậy ít ở gậy Wedge, đánh bóng ở phía sau so với thế đứng, trước chân phải, và đóng mặt gậy chừng vài độ  (hình vẽ trên)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi