<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1942-sua-slice-van-de-o-mat-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JSpiethswing-630x360.jpg"> <figcaption>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu người chơi vẫn gặp kh&oacute; khăn do vẫn đưa b&oacute;ng rơi sang b&ecirc;n phải, việc cần l&agrave;m l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; kiểm so&aacute;t mặt gậy thật chuẩn để chấm dứt ngay những c&uacute; slice đ&aacute;ng gh&eacute;t.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;">Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể thấy ở c&aacute;c học vi&ecirc;n v&agrave; người chơi l&agrave; họ thường để gậy bị mở khi được đưa l&ecirc;n tới đỉnh của c&uacute; backswing. Từ vị tr&iacute; n&agrave;y, hầu như sẽ khiến gậy ch&eacute;m ngang b&oacute;ng l&uacute;c tiếp x&uacute;c v&agrave; một c&uacute; slice nhẹ cũng đ&atilde; khiến người chơi phải trả gi&aacute; bằng khoảng c&aacute;ch v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c. Ngo&agrave;i ra để khắc phục Slice, người chơi cần ch&uacute; &yacute; đến việc cầm gậy chuẩn, bởi bất cứ một sự &#039;rung lắc&#039; n&agrave;o cũng khiến mặt gậy bị thay đổi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/p79.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Một m&aacute;ch gi&uacute;p c&oacute; thể tập luyện khi ở nh&agrave; l&agrave; h&atilde;y cầm một mắc &aacute;o gỗ, phần thanh d&agrave;i của mắc &aacute;o đặt nằm tr&ecirc;n grip, rồi cầm gậy giữ mắc &aacute;o, đảm bảo sao cho mắc &aacute;o lu&ocirc;n chạm b&ecirc;n trong cổ tay v&agrave; c&aacute;nh tay tr&aacute;i khi backswing. Ch&uacute; &yacute; tay cầm gậy khi set up như n&agrave;o vẫn giữ nguy&ecirc;n, tr&aacute;nh thay đổi chỉ để giữ c&aacute;i mắc &aacute;o. Việc l&agrave;m n&agrave;y thực chất gi&uacute;p người chơi ổn định mặt gậy khi backswing l&ecirc;n đỉnh, kh&ocirc;ng bị mở ra bởi đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng kh&ocirc;ng chuẩn x&aacute;c, g&acirc;y ra Slice. Tập đi tập lại nhiều lần việc đưa gậy l&ecirc;n đỉnh backswing.&nbsp;Người chơi n&ecirc;n d&ugrave;ng gậy sắt 9 hoặc gậy Wedge, tập trung xoay cơ thể để gậy đi đ&uacute;ng vị tr&iacute; v&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng ngọt ng&agrave;o.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong><span style="font-size: 12.16px;">&nbsp;</span></p> </article> </body></html>

Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy

By GolfEdit.com

Nếu người chơi vẫn gặp khó khăn do vẫn đưa bóng rơi sang bên phải, việc cần làm lúc này là kiểm soát mặt gậy thật chuẩn để chấm dứt ngay những cú slice đáng ghét.

Một trong những nguyên nhân có thể thấy ở các học viên và người chơi là họ thường để gậy bị mở khi được đưa lên tới đỉnh của cú backswing. Từ vị trí này, hầu như sẽ khiến gậy chém ngang bóng lúc tiếp xúc và một cú slice nhẹ cũng đã khiến người chơi phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác. Ngoài ra để khắc phục Slice, người chơi cần chú ý đến việc cầm gậy chuẩn, bởi bất cứ một sự 'rung lắc' nào cũng khiến mặt gậy bị thay đổi.

 

Một mách giúp có thể tập luyện khi ở nhà là hãy cầm một mắc áo gỗ, phần thanh dài của mắc áo đặt nằm trên grip, rồi cầm gậy giữ mắc áo, đảm bảo sao cho mắc áo luôn chạm bên trong cổ tay và cánh tay trái khi backswing. Chú ý tay cầm gậy khi set up như nào vẫn giữ nguyên, tránh thay đổi chỉ để giữ cái mắc áo. Việc làm này thực chất giúp người chơi ổn định mặt gậy khi backswing lên đỉnh, không bị mở ra bởi đây là nguyên nhân khiến mặt gậy tiếp xúc bóng không chuẩn xác, gây ra Slice. Tập đi tập lại nhiều lần việc đưa gậy lên đỉnh backswing. Người chơi nên dùng gậy sắt 9 hoặc gậy Wedge, tập trung xoay cơ thể để gậy đi đúng vị trí và vào bóng ngọt ngào. 

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi