<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1941-sua-slice-ngay-lap-tuc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sửa slice ngay lập tức</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sửa slice ngay lập tức</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Fixslice03-599x342.jpg"> <figcaption>Sửa slice ngay lập tức</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đối với golfer tay phải, dưới đ&acirc;y l&agrave; bệnh slice được giải th&iacute;ch một c&aacute;ch khoa học.</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">Khi đ&aacute;nh b&oacute;ng, mặt gậy sẽ l&agrave; điểm mấu chốt tạo ra hướng đi của b&oacute;ng. Nếu hướng đi thẳng về mục ti&ecirc;u hay di chuyển một ch&uacute;t theo hướng từ trong ra ngo&agrave;i theo hướng mục ti&ecirc;u, b&oacute;ng sẽ xuất ph&aacute;t từ hướng b&ecirc;n phải của mục ti&ecirc;u v&agrave; bị bẻ cong thậm ch&iacute; lệch xa sang b&ecirc;n phải. Nếu đường di chuyển của gậy k&eacute;o từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong theo hướng mục ti&ecirc;u, b&oacute;ng sẽ bay theo hướng b&ecirc;n tr&aacute;i của mục ti&ecirc;u nhưng cũng cuộn cong về hướng b&ecirc;n phải. Do đ&oacute; ch&uacute;ng ta thưởng thấy những người chơi sửa căn bệnh &#039;slice&#039; bằng việc điều chỉnh cơ thể lệch tr&aacute;i so với hướng muc ti&ecirc;u nhằm hi vọng b&oacute;ng sẽ bay kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; mục ti&ecirc;u sang b&ecirc;n phải. Nhưng kh&ocirc;ng may, c&agrave;ng swing từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong, b&oacute;ng lại c&agrave;ng bị bẻ cong kh&ocirc;ng theo &yacute; muốn.&nbsp;</p> <p>C&oacute; rất nhiều việc người chơi cần phải l&agrave;m với c&uacute; swing của m&igrave;nh để ngăn ngừa những c&uacute; Slice. Nhưng nếu muốn đ&aacute;nh b&oacute;ng thẳng, v&agrave; thậm ch&iacute; đ&aacute;nh draws, bạn cần phải tập luyện phần xoay cơ thể khi swing, gậy sẽ đi xuống từ b&ecirc;n trong. Lỗi phổ biển ở c&aacute;c golfer nghiệp dư khi b&oacute;ng bị slice l&agrave; do cơ thể họ "bị kh&oacute;a chặt" khi swing từ trong ra ngo&agrave;i. Do vậy, đa số sẽ tin rằng phải swing l&agrave;m sao để gậy đi từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong sẽ gi&uacute;p &#039;b&ugrave; lại&#039; v&agrave; khắc phục được slice.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/slicemain.gif" alt="" border="0" /></p> <p>Nhớ rằng, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&uacute; downswing, th&acirc;n của bạn sẽ xoay theo v&agrave; hướng về mục ti&ecirc;u, nhưng vai phải duy tr&igrave; ở vị tr&iacute; ổn định thăng bằng. Người chơi cần xoay song vẫn duy tr&igrave; được độ nghi&ecirc;ng cột sống m&agrave; họ tạo ra khi đưa gậy v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa vai phải của bạn sẽ di chuyển xuống dưới hướng v&agrave;o b&oacute;ng, trong khi đ&oacute; vai tr&aacute;i sẽ di chuyển tương tự đi l&ecirc;n v&agrave; hướng thẳng về mục ti&ecirc;u. Hầu hết c&aacute;c golfer nghiệp dư đều kh&ocirc;ng c&oacute; sự ổn định linh động ở phần m&ocirc;ng v&agrave; giữa lưng. Do vậy việc người chơi cần l&agrave;m tốt nhất đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tập luyện, tập luyện nhiều hơn nữa phần chuyển động xoay của cơ thể. D&agrave;nh thời gian cho c&aacute;c buổi tập gym bổ trợ cho c&aacute;c nh&oacute;m cơ để c&oacute; thể xoay cơ thể tốt. Bạn thực hiện những động t&aacute;c gym đ&oacute; như l&agrave; m&agrave;n khởi động trước khi thi đấu. Một trong những m&aacute;ch gi&uacute;p cho việc khởi động trước khi đ&aacute;nh, người chơi hai tay &ocirc;m gậy golf đặt trước ngực sau đ&oacute; đưa ch&acirc;n tr&aacute;i l&ecirc;n trước, ch&acirc;n phải đưa xa về sau, từ từ xoay vai tr&aacute;i phải 8-10 lần. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cải thiện được c&uacute; xoay cơ thể v&agrave; dễ d&agrave;ng sửa slice.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sửa slice ngay lập tức

By GolfEdit.com

Đối với golfer tay phải, dưới đây là bệnh slice được giải thích một cách khoa học.

Khi đánh bóng, mặt gậy sẽ là điểm mấu chốt tạo ra hướng đi của bóng. Nếu hướng đi thẳng về mục tiêu hay di chuyển một chút theo hướng từ trong ra ngoài theo hướng mục tiêu, bóng sẽ xuất phát từ hướng bên phải của mục tiêu và bị bẻ cong thậm chí lệch xa sang bên phải. Nếu đường di chuyển của gậy kéo từ ngoài vào trong theo hướng mục tiêu, bóng sẽ bay theo hướng bên trái của mục tiêu nhưng cũng cuộn cong về hướng bên phải. Do đó chúng ta thưởng thấy những người chơi sửa căn bệnh 'slice' bằng việc điều chỉnh cơ thể lệch trái so với hướng muc tiêu nhằm hi vọng bóng sẽ bay không vượt quá mục tiêu sang bên phải. Nhưng không may, càng swing từ ngoài vào trong, bóng lại càng bị bẻ cong không theo ý muốn. 

Có rất nhiều việc người chơi cần phải làm với cú swing của mình để ngăn ngừa những cú Slice. Nhưng nếu muốn đánh bóng thẳng, và thậm chí đánh draws, bạn cần phải tập luyện phần xoay cơ thể khi swing, gậy sẽ đi xuống từ bên trong. Lỗi phổ biển ở các golfer nghiệp dư khi bóng bị slice là do cơ thể họ "bị khóa chặt" khi swing từ trong ra ngoài. Do vậy, đa số sẽ tin rằng phải swing làm sao để gậy đi từ ngoài vào trong sẽ giúp 'bù lại' và khắc phục được slice. 

Nhớ rằng, trong quá trình thực hiện cú downswing, thân của bạn sẽ xoay theo và hướng về mục tiêu, nhưng vai phải duy trì ở vị trí ổn định thăng bằng. Người chơi cần xoay song vẫn duy trì được độ nghiêng cột sống mà họ tạo ra khi đưa gậy vào bóng. Điều này có nghĩa vai phải của bạn sẽ di chuyển xuống dưới hướng vào bóng, trong khi đó vai trái sẽ di chuyển tương tự đi lên và hướng thẳng về mục tiêu. Hầu hết các golfer nghiệp dư đều không có sự ổn định linh động ở phần mông và giữa lưng. Do vậy việc người chơi cần làm tốt nhất đó chính là tập luyện, tập luyện nhiều hơn nữa phần chuyển động xoay của cơ thể. Dành thời gian cho các buổi tập gym bổ trợ cho các nhóm cơ để có thể xoay cơ thể tốt. Bạn thực hiện những động tác gym đó như là màn khởi động trước khi thi đấu. Một trong những mách giúp cho việc khởi động trước khi đánh, người chơi hai tay ôm gậy golf đặt trước ngực sau đó đưa chân trái lên trước, chân phải đưa xa về sau, từ từ xoay vai trái phải 8-10 lần. Điều này giúp cải thiện được cú xoay cơ thể và dễ dàng sửa slice.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi