<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1934-bong-bi-shank-4-nguyen-nhan.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bóng bị Shank: 4 nguyên nhân</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bóng bị Shank: 4 nguyên nhân</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/stickshank01_1-630x360.png"> <figcaption>Bóng bị Shank: 4 nguyên nhân</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>B&oacute;ng bị Shanks tức l&agrave; đ&aacute;nh tr&uacute;ng b&oacute;ng gần cổ gậy.</p></h3> </header> <p>Nếu người chơi hay bị shanks b&oacute;ng sẽ khiến họ phải trả gi&aacute; kh&ocirc;ng chỉ những điểm số m&agrave; đ&ocirc;i l&uacute;c rơi v&agrave;o những t&igrave;nh huống &#039;kh&oacute; đỡ&#039; do b&oacute;ng bị rơi v&agrave;o những chỗ hiểm. Nhưng nếu n&oacute;i shanks b&oacute;ng chỉ xảy ra ở c&aacute;c golfer nghiệp dư mới chơi th&igrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c bởi điều n&agrave;y cũng xảy ra ở c&aacute;c golfer pro, quan trọng người chơi c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được n&oacute; khi biết 4 nguy&ecirc;n nh&acirc;n dưới d&acirc;y:</p> <p><strong>1) Trọng t&acirc;m đổ dồn từ g&oacute;t ch&acirc;n k&eacute;o về ph&iacute;a đầu mũi ch&acirc;n:</strong></p> <p>Nếu tư thế đứng set up ban đầu dồn l&ecirc;n g&oacute;t ch&acirc;n qu&aacute; nhiều, th&igrave; khi thực hiện downswing phần trọng t&acirc;m cơ thể c&oacute; xu hướng bị k&eacute;o về dồn về ph&iacute;a mũi ch&acirc;n để cần bằng. Điều n&agrave;y khiến cho gậy c&oacute; xu hướng bị đẩy dịch l&ecirc;n ph&iacute;a trước so với vị tr&iacute; b&oacute;ng ban đầu, v&agrave; dễ g&acirc;y ra hiện tượng b&oacute;ng ăn s&acirc;u v&agrave;o ph&iacute;a trong phần cổ gậy.</p> <p><strong>2) Cuộn cổ tay qu&aacute; sớm khi vừa mới backswing</strong></p> <p>Điều thứ 2 cần phải kiểm tra khi backswing l&agrave; khi đưa gậy về ph&iacute;a sau. Cổ tay kh&ocirc;ng n&ecirc;n cuộn, gập ngay l&uacute;c đ&oacute;. Nếu gậy golf được gắn với 1 thanh d&oacute;ng stick như b&ecirc;n dưới h&igrave;nh minh họa. Việc cuộn tay qu&aacute; sớm, thanh d&oacute;ng stick bị chồi ra ngo&agrave;i phần cơ thể qu&aacute; nhiều, điều n&agrave;y l&agrave;m gia tăng việc trọng t&acirc;m bị dồn l&ecirc;n g&oacute;t ch&acirc;n ở ngay ban đầu set up v&agrave; sẽ lặp lại như nguy&ecirc;n nh&acirc;n 1. Nếu người chơi giữ gậy ổn định cổ tay kh&ocirc;ng để cuộn qu&aacute; sớm ở 1/4 của c&uacute; backswing, điều n&agrave;y sẽ tr&aacute;nh được việc b&oacute;ng v&agrave;o cổ gậy khi tiếp x&uacute;c. Lu&ocirc;n ghi nhớ&nbsp;thanh stick kh&ocirc;ng để đi qu&aacute; xa v&agrave; vẫn lu&ocirc;n gần với cơ thể.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/stickshank.png" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: center;">(Cuộn cổ tay qu&aacute; sớm)</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/stickshank01.png" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: center;">(Tư thế tay chuẩn)</p> <p><strong>3) Vai kh&ocirc;ng vu&ocirc;ng g&oacute;c khi set up</strong></p> <p>Điều thứ 3 người chơi cần lưu &yacute; l&agrave; vai lu&ocirc;n phải vu&ocirc;ng g&oacute;c mặc d&ugrave; ch&acirc;n c&oacute; thể mở khi set up. Nếu vai mở lệch so với hướng mục ti&ecirc;u, khi đưa gậy về ph&iacute;a sau sẽ bị chệch ra ngo&agrave;i đường line, v&agrave; để &#039;b&ugrave; đắp&#039; lại việc n&agrave;y, người chơi c&oacute; xu hướng k&eacute;o gậy v&agrave;o s&acirc;u ph&iacute;a trong khi chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n b&oacute;ng bị v&agrave;o cổ gậy khi tiếp x&uacute;c do gậy bị bổ từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong.</p> <p><strong>4) Tư thế khi set up bị "cứng"</strong></p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng g&acirc;y ra shank b&oacute;ng phần lớn l&agrave; do tư thế đứng set up chưa chuẩn. Người chơi cần ch&uacute; &yacute; lưng lu&ocirc;n thẳng v&agrave; hơi cong về ph&iacute;a trước từ h&ocirc;ng, v&agrave; đầu gối tr&ugrave;ng nhẹ linh hoạt. Từ vị tr&iacute; n&agrave;y bạn c&oacute; thể xoay lưng chắc chắn v&agrave; xuy&ecirc;n suốt mạch lạc khi swing, giống như một h&igrave;nh trụ tr&ograve;n xoay quanh trọng t&acirc;m.</p> <p>Nếu người chơi đứng ở tư thế lưng cong gập về ph&iacute;a trước, cằm bị c&uacute;i s&aacute;t về ph&iacute;a ngực, th&igrave; c&uacute; swing sẽ c&oacute; xu hướng bị vượt qu&aacute; so với vị tr&iacute; đặt b&oacute;ng ban đầu. V&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n b&oacute;ng bị shank sẽ dễ xảy ra do cơ thể phản xạ b&ugrave; trừ việc đưa qu&aacute; đ&agrave; về ph&iacute;a trước. Do vậy lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; tư thế, lưng thẳng, cằm được n&acirc;ng cao v&agrave; swing một c&aacute;ch ổn định mềm mại.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bóng bị Shank: 4 nguyên nhân

By GolfEdit.com

Bóng bị Shanks tức là đánh trúng bóng gần cổ gậy.

Nếu người chơi hay bị shanks bóng sẽ khiến họ phải trả giá không chỉ những điểm số mà đôi lúc rơi vào những tình huống 'khó đỡ' do bóng bị rơi vào những chỗ hiểm. Nhưng nếu nói shanks bóng chỉ xảy ra ở các golfer nghiệp dư mới chơi thì không chính xác bởi điều này cũng xảy ra ở các golfer pro, quan trọng người chơi có thể kiểm soát được nó khi biết 4 nguyên nhân dưới dây:

1) Trọng tâm đổ dồn từ gót chân kéo về phía đầu mũi chân:

Nếu tư thế đứng set up ban đầu dồn lên gót chân quá nhiều, thì khi thực hiện downswing phần trọng tâm cơ thể có xu hướng bị kéo về dồn về phía mũi chân để cần bằng. Điều này khiến cho gậy có xu hướng bị đẩy dịch lên phía trước so với vị trí bóng ban đầu, và dễ gây ra hiện tượng bóng ăn sâu vào phía trong phần cổ gậy.

2) Cuộn cổ tay quá sớm khi vừa mới backswing

Điều thứ 2 cần phải kiểm tra khi backswing là khi đưa gậy về phía sau. Cổ tay không nên cuộn, gập ngay lúc đó. Nếu gậy golf được gắn với 1 thanh dóng stick như bên dưới hình minh họa. Việc cuộn tay quá sớm, thanh dóng stick bị chồi ra ngoài phần cơ thể quá nhiều, điều này làm gia tăng việc trọng tâm bị dồn lên gót chân ở ngay ban đầu set up và sẽ lặp lại như nguyên nhân 1. Nếu người chơi giữ gậy ổn định cổ tay không để cuộn quá sớm ở 1/4 của cú backswing, điều này sẽ tránh được việc bóng vào cổ gậy khi tiếp xúc. Luôn ghi nhớ thanh stick không để đi quá xa và vẫn luôn gần với cơ thể.

(Cuộn cổ tay quá sớm)

(Tư thế tay chuẩn)

3) Vai không vuông góc khi set up

Điều thứ 3 người chơi cần lưu ý là vai luôn phải vuông góc mặc dù chân có thể mở khi set up. Nếu vai mở lệch so với hướng mục tiêu, khi đưa gậy về phía sau sẽ bị chệch ra ngoài đường line, và để 'bù đắp' lại việc này, người chơi có xu hướng kéo gậy vào sâu phía trong khi chuẩn bị vào bóng. Đây là nguyên nhân bóng bị vào cổ gậy khi tiếp xúc do gậy bị bổ từ ngoài vào trong.

4) Tư thế khi set up bị "cứng"

Nguyên nhân quan trọng gây ra shank bóng phần lớn là do tư thế đứng set up chưa chuẩn. Người chơi cần chú ý lưng luôn thẳng và hơi cong về phía trước từ hông, và đầu gối trùng nhẹ linh hoạt. Từ vị trí này bạn có thể xoay lưng chắc chắn và xuyên suốt mạch lạc khi swing, giống như một hình trụ tròn xoay quanh trọng tâm.

Nếu người chơi đứng ở tư thế lưng cong gập về phía trước, cằm bị cúi sát về phía ngực, thì cú swing sẽ có xu hướng bị vượt quá so với vị trí đặt bóng ban đầu. Và nguyên nhân bóng bị shank sẽ dễ xảy ra do cơ thể phản xạ bù trừ việc đưa quá đà về phía trước. Do vậy luôn chú ý tư thế, lưng thẳng, cằm được nâng cao và swing một cách ổn định mềm mại.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi