<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1700-van-truot-dep-nhung-cu-putt-tu-khoang-cach-1-2m.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/4feetputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trung b&igrave;nh 92% golfer PGA TOUR kh&ocirc;ng bỏ lỡ những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch 4 feet (hơn 1,2m), vậy đ&oacute; sẽ l&agrave; cơ hội tốt khi đưa b&oacute;ng trong gần cờ trong b&aacute;n k&iacute;nh như thế n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Nhưng n&oacute;i th&igrave; thường dễ hơn l&agrave;m, v&agrave; c&aacute;c golfer chuy&ecirc;n nghiệp họ cũng kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng thực hiện 100% th&agrave;nh c&ocirc;ng, m&agrave; trong thi đấu golf yếu tố t&acirc;m l&yacute; c&ograve;n quyết định nhiều đến ch&iacute;nh c&uacute; putt của bạn. Nhưng kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; h&atilde;y tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển h&oacute;a c&uacute; putt ở khoảng c&aacute;ch 4 feet trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p><strong>C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; h&atilde;y c&oacute; một tư thế chuẩn bị putt b&oacute;ng thật &#039;kỹ c&agrave;ng&#039;:</strong></p> <p>Đầu ti&ecirc;n h&atilde;y đứng thẳng v&agrave; cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy v&agrave; c&aacute;nh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ&nbsp;mặt trong cẳng tay (vị tr&iacute; từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngo&agrave;i hướng l&ecirc;n trời, sau đ&oacute; k&eacute;o khuỷu tay tựa (rest) v&agrave;o ph&iacute;a xương sườn vị tr&iacute; lồng ngực (rib cage). B&acirc;y giờ th&igrave; bạn dễ d&agrave;ng nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a trước, hướng gập bụng so với h&ocirc;ng sao cho gậy putter chạm tựa l&ecirc;n mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn n&agrave;y, tiếp theo bạn h&atilde;y thực hiện pha putt b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch 4 feet một c&aacute;ch đều đặn m&agrave; kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m đến tư thế của m&igrave;nh nữa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Nếu tư thế chuẩn bị putt kh&ocirc;ng chuẩn bạn sẽ cảm tưởng c&uacute; đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để &yacute; ch&uacute;t đến tư thế của m&igrave;nh, mọi sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng lu&ocirc;n đảm bảo phần trăm d&agrave;nh điểm cao hơn bạn mong muốn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 m&aacute;ch gi&uacute;p để thực hiện của putt 4-Feet ho&agrave;n hảo:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>1. Tr&aacute;nh để m&ocirc;ng &#039;ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh&#039; với g&oacute;t: điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa rằng h&atilde;y giữ cho m&ocirc;ng d&oacute;ng thẳng l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, dồn lực l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn ph&acirc;n phối trọng lượng đều l&ecirc;n hai b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng những thế n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) v&agrave; to&agrave;n bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p>2. Mắt nh&igrave;n v&agrave;o một phần hai quả b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a nửa trong: c&aacute;ch nh&igrave;n ở vị tr&iacute; n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn thấy đường putt b&oacute;ng dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; c&oacute; thể hướng gậy putter đi đ&uacute;ng hướng đ&atilde; dự định ngắm ban đầu (starting line).</p> <p>3. Vai v&agrave; b&agrave;n tay tạo th&agrave;nh đường thẳng vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất: đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đ&aacute;nh đi v&agrave; gi&uacute;p linh động c&aacute;nh tay v&agrave; ổn định vai. Giữ b&agrave;n tay dưới vai tĩnh cũng gi&uacute;p bạn c&oacute; được một đường gậy (path) ho&agrave;n hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi &#039;đưa&#039; v&agrave; &#039;đẩy&#039; c&aacute;nh tay trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&oacute;ng.</p> <p>4. C&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay lu&ocirc;n như được &#039;buộc&#039; v&agrave;o nhau: nếu bạn đứng ph&iacute;a sau một golfer đang putt b&oacute;ng gần như một phần c&aacute;n gậy ẩn trong c&aacute;nh tay, nếu c&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay kh&ocirc;ng theo một đường thẳng như tư thế set up b&agrave;n đầu, điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến khoảng c&aacute;ch xa gần khi putt. V&agrave; l&uacute;c đ&oacute; sự thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ phải trả gi&aacute; bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu l&agrave; tại sao ở khoảng c&aacute;ch gần như vậy vẫn kh&ocirc;ng thể c&oacute; c&uacute; đẩy ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Golfedit.com</p> </article> </body></html>

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com

Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong gần cờ trong bán kính như thế này.

Nhưng nói thì thường dễ hơn làm, và các golfer chuyên nghiệp họ cũng không phải lúc nào cũng thực hiện 100% thành công, mà trong thi đấu golf yếu tố tâm lý còn quyết định nhiều đến chính cú putt của bạn. Nhưng không còn cách nào khác là hãy tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển hóa cú putt ở khoảng cách 4 feet trở nên dễ dàng hơn.

Cách tốt nhất là hãy có một tư thế chuẩn bị putt bóng thật 'kỹ càng':

Đầu tiên hãy đứng thẳng và cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy và cánh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ mặt trong cẳng tay (vị trí từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngoài hướng lên trời, sau đó kéo khuỷu tay tựa (rest) vào phía xương sườn vị trí lồng ngực (rib cage). Bây giờ thì bạn dễ dàng nghiêng về phía trước, hướng gập bụng so với hông sao cho gậy putter chạm tựa lên mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn này, tiếp theo bạn hãy thực hiện pha putt bóng ở khoảng cách 4 feet một cách đều đặn mà không phải bận tâm đến tư thế của mình nữa.

Nếu tư thế chuẩn bị putt không chuẩn bạn sẽ cảm tưởng cú đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để ý chút đến tư thế của mình, mọi sự chuẩn bị kỹ càng luôn đảm bảo phần trăm dành điểm cao hơn bạn mong muốn.

Dưới đây là 4 mách giúp để thực hiện của putt 4-Feet hoàn hảo:

1. Tránh để mông 'chông chênh' với gót: điều này có nghĩa rằng hãy giữ cho mông dóng thẳng lên hai gót chân, dồn lực lên hai gót chân, điều này cho phép bạn phân phối trọng lượng đều lên hai bàn chân, không những thế nó còn giúp bạn dễ dàng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) và toàn bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện cú đánh.

2. Mắt nhìn vào một phần hai quả bóng hướng về phía nửa trong: cách nhìn ở vị trí này sẽ giúp bạn thấy đường putt bóng dễ dàng hơn và có thể hướng gậy putter đi đúng hướng đã dự định ngắm ban đầu (starting line).

3. Vai và bàn tay tạo thành đường thẳng vuông góc với mặt đất: đây là cách dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đánh đi và giúp linh động cánh tay và ổn định vai. Giữ bàn tay dưới vai tĩnh cũng giúp bạn có được một đường gậy (path) hoàn hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi 'đưa' và 'đẩy' cánh tay trong quá trình putt bóng.

4. Cán gậy và cánh tay luôn như được 'buộc' vào nhau: nếu bạn đứng phía sau một golfer đang putt bóng gần như một phần cán gậy ẩn trong cánh tay, nếu cán gậy và cánh tay không theo một đường thẳng như tư thế set up bàn đầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách xa gần khi putt. Và lúc đó sự thiếu chính xác sẽ phải trả giá bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ có cảm giác khó chịu là tại sao ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thể có cú đẩy chính xác.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi