<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1700-van-truot-dep-nhung-cu-putt-tu-khoang-cach-1-2m.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/4feetputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trung b&igrave;nh 92% golfer PGA TOUR kh&ocirc;ng bỏ lỡ những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch 4 feet (hơn 1,2m), vậy đ&oacute; sẽ l&agrave; cơ hội tốt khi đưa b&oacute;ng trong gần cờ trong b&aacute;n k&iacute;nh như thế n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Nhưng n&oacute;i th&igrave; thường dễ hơn l&agrave;m, v&agrave; c&aacute;c golfer chuy&ecirc;n nghiệp họ cũng kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng thực hiện 100% th&agrave;nh c&ocirc;ng, m&agrave; trong thi đấu golf yếu tố t&acirc;m l&yacute; c&ograve;n quyết định nhiều đến ch&iacute;nh c&uacute; putt của bạn. Nhưng kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; h&atilde;y tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển h&oacute;a c&uacute; putt ở khoảng c&aacute;ch 4 feet trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p><strong>C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; h&atilde;y c&oacute; một tư thế chuẩn bị putt b&oacute;ng thật &#039;kỹ c&agrave;ng&#039;:</strong></p> <p>Đầu ti&ecirc;n h&atilde;y đứng thẳng v&agrave; cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy v&agrave; c&aacute;nh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ&nbsp;mặt trong cẳng tay (vị tr&iacute; từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngo&agrave;i hướng l&ecirc;n trời, sau đ&oacute; k&eacute;o khuỷu tay tựa (rest) v&agrave;o ph&iacute;a xương sườn vị tr&iacute; lồng ngực (rib cage). B&acirc;y giờ th&igrave; bạn dễ d&agrave;ng nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a trước, hướng gập bụng so với h&ocirc;ng sao cho gậy putter chạm tựa l&ecirc;n mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn n&agrave;y, tiếp theo bạn h&atilde;y thực hiện pha putt b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch 4 feet một c&aacute;ch đều đặn m&agrave; kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m đến tư thế của m&igrave;nh nữa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Nếu tư thế chuẩn bị putt kh&ocirc;ng chuẩn bạn sẽ cảm tưởng c&uacute; đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để &yacute; ch&uacute;t đến tư thế của m&igrave;nh, mọi sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng lu&ocirc;n đảm bảo phần trăm d&agrave;nh điểm cao hơn bạn mong muốn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 m&aacute;ch gi&uacute;p để thực hiện của putt 4-Feet ho&agrave;n hảo:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>1. Tr&aacute;nh để m&ocirc;ng &#039;ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh&#039; với g&oacute;t: điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa rằng h&atilde;y giữ cho m&ocirc;ng d&oacute;ng thẳng l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, dồn lực l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn ph&acirc;n phối trọng lượng đều l&ecirc;n hai b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng những thế n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) v&agrave; to&agrave;n bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p>2. Mắt nh&igrave;n v&agrave;o một phần hai quả b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a nửa trong: c&aacute;ch nh&igrave;n ở vị tr&iacute; n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn thấy đường putt b&oacute;ng dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; c&oacute; thể hướng gậy putter đi đ&uacute;ng hướng đ&atilde; dự định ngắm ban đầu (starting line).</p> <p>3. Vai v&agrave; b&agrave;n tay tạo th&agrave;nh đường thẳng vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất: đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đ&aacute;nh đi v&agrave; gi&uacute;p linh động c&aacute;nh tay v&agrave; ổn định vai. Giữ b&agrave;n tay dưới vai tĩnh cũng gi&uacute;p bạn c&oacute; được một đường gậy (path) ho&agrave;n hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi &#039;đưa&#039; v&agrave; &#039;đẩy&#039; c&aacute;nh tay trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&oacute;ng.</p> <p>4. C&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay lu&ocirc;n như được &#039;buộc&#039; v&agrave;o nhau: nếu bạn đứng ph&iacute;a sau một golfer đang putt b&oacute;ng gần như một phần c&aacute;n gậy ẩn trong c&aacute;nh tay, nếu c&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay kh&ocirc;ng theo một đường thẳng như tư thế set up b&agrave;n đầu, điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến khoảng c&aacute;ch xa gần khi putt. V&agrave; l&uacute;c đ&oacute; sự thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ phải trả gi&aacute; bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu l&agrave; tại sao ở khoảng c&aacute;ch gần như vậy vẫn kh&ocirc;ng thể c&oacute; c&uacute; đẩy ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Golfedit.com</p> </article> </body></html>

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com - 06/07/2016

Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong gần cờ trong bán kính như thế này.

Nhưng nói thì thường dễ hơn làm, và các golfer chuyên nghiệp họ cũng không phải lúc nào cũng thực hiện 100% thành công, mà trong thi đấu golf yếu tố tâm lý còn quyết định nhiều đến chính cú putt của bạn. Nhưng không còn cách nào khác là hãy tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển hóa cú putt ở khoảng cách 4 feet trở nên dễ dàng hơn.

Cách tốt nhất là hãy có một tư thế chuẩn bị putt bóng thật 'kỹ càng':

Đầu tiên hãy đứng thẳng và cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy và cánh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ mặt trong cẳng tay (vị trí từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngoài hướng lên trời, sau đó kéo khuỷu tay tựa (rest) vào phía xương sườn vị trí lồng ngực (rib cage). Bây giờ thì bạn dễ dàng nghiêng về phía trước, hướng gập bụng so với hông sao cho gậy putter chạm tựa lên mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn này, tiếp theo bạn hãy thực hiện pha putt bóng ở khoảng cách 4 feet một cách đều đặn mà không phải bận tâm đến tư thế của mình nữa.

Nếu tư thế chuẩn bị putt không chuẩn bạn sẽ cảm tưởng cú đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để ý chút đến tư thế của mình, mọi sự chuẩn bị kỹ càng luôn đảm bảo phần trăm dành điểm cao hơn bạn mong muốn.

Dưới đây là 4 mách giúp để thực hiện của putt 4-Feet hoàn hảo:

1. Tránh để mông 'chông chênh' với gót: điều này có nghĩa rằng hãy giữ cho mông dóng thẳng lên hai gót chân, dồn lực lên hai gót chân, điều này cho phép bạn phân phối trọng lượng đều lên hai bàn chân, không những thế nó còn giúp bạn dễ dàng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) và toàn bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện cú đánh.

2. Mắt nhìn vào một phần hai quả bóng hướng về phía nửa trong: cách nhìn ở vị trí này sẽ giúp bạn thấy đường putt bóng dễ dàng hơn và có thể hướng gậy putter đi đúng hướng đã dự định ngắm ban đầu (starting line).

3. Vai và bàn tay tạo thành đường thẳng vuông góc với mặt đất: đây là cách dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đánh đi và giúp linh động cánh tay và ổn định vai. Giữ bàn tay dưới vai tĩnh cũng giúp bạn có được một đường gậy (path) hoàn hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi 'đưa' và 'đẩy' cánh tay trong quá trình putt bóng.

4. Cán gậy và cánh tay luôn như được 'buộc' vào nhau: nếu bạn đứng phía sau một golfer đang putt bóng gần như một phần cán gậy ẩn trong cánh tay, nếu cán gậy và cánh tay không theo một đường thẳng như tư thế set up bàn đầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách xa gần khi putt. Và lúc đó sự thiếu chính xác sẽ phải trả giá bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ có cảm giác khó chịu là tại sao ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thể có cú đẩy chính xác.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi