<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1670-4-meo-nho-giup-xac-dinh-do-doc-green.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DustinGreen01-425x243.jpg"> <figcaption>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những kh&oacute; khăn của c&aacute;c golfer khi thực hiện putt b&oacute;ng l&agrave; kỹ năng đọc địa h&igrave;nh green.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một kỹ năng kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng chỉ với c&aacute;c golfer mới &#039;tập sự&#039; m&agrave; c&ograve;n c&aacute;c golfer c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm. C&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cảnh, x&aacute;c định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...lu&ocirc;n l&agrave; điều cần thiết khi thực hiện putt b&oacute;ng, bởi n&oacute; ảnh hưởng đến hướng v&agrave; cả lực của đường b&oacute;ng. V&agrave; x&aacute;c định độ dốc của green lu&ocirc;n l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng gi&uacute;p bạn &#039;tưởng tượng&#039; ra một c&uacute; putt như thế n&agrave;o. Dưới d&acirc;y l&agrave; 4 mẹo nhỏ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/PGA2014/DustinJohnson_wgchsbc2013.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>1, D&ugrave;ng cờ:</strong></p> <p>Khi r&uacute;t cờ ra để putt bạn c&oacute; thể đặt cờ sang ph&iacute;a đối diện với so với đường từ b&oacute;ng đến hố, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; c&aacute;n cờ song song với đường từ hố đến b&oacute;ng. Bạn c&oacute; thể quan s&aacute;t được bằng mắt những gợn s&oacute;ng, đường dốc nhấp nh&ocirc;, mẹo n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.</p> <p><strong>2, Hướng nước:</strong></p> <p>H&atilde;y tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ l&ecirc;n mặt green v&agrave; xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn l&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m việc n&agrave;y rồi. Vậy c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o, thực ra đ&acirc;y chỉ l&agrave; c&aacute;ch quan s&aacute;t c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c cỏ phun nước tr&ecirc;n green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng v&agrave; từ đ&oacute; dễ h&igrave;nh dung độ dốc.&nbsp;</p> <p><strong>3, Độ &#039;đậm nhạt&#039; của mặt cỏ:</strong></p> <p>Nếu quan s&aacute;t tinh &yacute;, &nbsp;thường sau trận mưa hay b&igrave;nh minh nắng ấm, cỏ nảy mầm v&agrave; vươn cao, do đ&oacute; cỏ mọc cao hơn điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green m&agrave; khu vực cỏ cao thấp kh&aacute;c nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ m&agrave;u đậm thường rậm v&agrave; d&agrave;y cỏ mọc cao, khu vực cỏ m&agrave;u nhạt cỏ thường mọc thấp v&agrave; mịn hơn.&nbsp;Quan s&aacute;t kỹ cỏ l&agrave; c&aacute;ch bạn c&oacute; c&uacute; putt tốt.</p> <p><strong>4, Quan s&aacute;t bạn chơi:</strong></p> <p>Chẳng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn l&agrave; xem bạn chơi putt trước m&igrave;nh. V&agrave; nếu c&ugrave;ng hướng đ&aacute;nh với m&igrave;nh th&igrave; c&agrave;ng l&agrave; cơ hội tốt để bạn quan s&aacute;t độ dốc của green.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com - 12/06/2016

Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green.

Đây thực sự là một kỹ năng khó khăn không chỉ với các golfer mới 'tập sự' mà còn các golfer có kinh nghiệm lâu năm. Có một cái nhìn toàn cảnh, xác định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...luôn là điều cần thiết khi thực hiện putt bóng, bởi nó ảnh hưởng đến hướng và cả lực của đường bóng. Và xác định độ dốc của green luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn 'tưởng tượng' ra một cú putt như thế nào. Dưới dây là 4 mẹo nhỏ:

1, Dùng cờ:

Khi rút cờ ra để putt bạn có thể đặt cờ sang phía đối diện với so với đường từ bóng đến hố, nói cách khác là cán cờ song song với đường từ hố đến bóng. Bạn có thể quan sát được bằng mắt những gợn sóng, đường dốc nhấp nhô, mẹo này sẽ giúp bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.

2, Hướng nước:

Hãy tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ lên mặt green và xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn là bạn không thể làm việc này rồi. Vậy có cách nào, thực ra đây chỉ là cách quan sát các nhân viên chăm sóc cỏ phun nước trên green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng và từ đó dễ hình dung độ dốc. 

3, Độ 'đậm nhạt' của mặt cỏ:

Nếu quan sát tinh ý,  thường sau trận mưa hay bình minh nắng ấm, cỏ nảy mầm và vươn cao, do đó cỏ mọc cao hơn điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green mà khu vực cỏ cao thấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ màu đậm thường rậm và dày cỏ mọc cao, khu vực cỏ màu nhạt cỏ thường mọc thấp và mịn hơn. Quan sát kỹ cỏ là cách bạn có cú putt tốt.

4, Quan sát bạn chơi:

Chẳng có cách nào hay hơn là xem bạn chơi putt trước mình. Và nếu cùng hướng đánh với mình thì càng là cơ hội tốt để bạn quan sát độ dốc của green. 

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi