<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1670-4-meo-nho-giup-xac-dinh-do-doc-green.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DustinGreen01-425x243.jpg"> <figcaption>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những kh&oacute; khăn của c&aacute;c golfer khi thực hiện putt b&oacute;ng l&agrave; kỹ năng đọc địa h&igrave;nh green.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một kỹ năng kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng chỉ với c&aacute;c golfer mới &#039;tập sự&#039; m&agrave; c&ograve;n c&aacute;c golfer c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm. C&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cảnh, x&aacute;c định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...lu&ocirc;n l&agrave; điều cần thiết khi thực hiện putt b&oacute;ng, bởi n&oacute; ảnh hưởng đến hướng v&agrave; cả lực của đường b&oacute;ng. V&agrave; x&aacute;c định độ dốc của green lu&ocirc;n l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng gi&uacute;p bạn &#039;tưởng tượng&#039; ra một c&uacute; putt như thế n&agrave;o. Dưới d&acirc;y l&agrave; 4 mẹo nhỏ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/PGA2014/DustinJohnson_wgchsbc2013.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>1, D&ugrave;ng cờ:</strong></p> <p>Khi r&uacute;t cờ ra để putt bạn c&oacute; thể đặt cờ sang ph&iacute;a đối diện với so với đường từ b&oacute;ng đến hố, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; c&aacute;n cờ song song với đường từ hố đến b&oacute;ng. Bạn c&oacute; thể quan s&aacute;t được bằng mắt những gợn s&oacute;ng, đường dốc nhấp nh&ocirc;, mẹo n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.</p> <p><strong>2, Hướng nước:</strong></p> <p>H&atilde;y tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ l&ecirc;n mặt green v&agrave; xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn l&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m việc n&agrave;y rồi. Vậy c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o, thực ra đ&acirc;y chỉ l&agrave; c&aacute;ch quan s&aacute;t c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c cỏ phun nước tr&ecirc;n green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng v&agrave; từ đ&oacute; dễ h&igrave;nh dung độ dốc.&nbsp;</p> <p><strong>3, Độ &#039;đậm nhạt&#039; của mặt cỏ:</strong></p> <p>Nếu quan s&aacute;t tinh &yacute;, &nbsp;thường sau trận mưa hay b&igrave;nh minh nắng ấm, cỏ nảy mầm v&agrave; vươn cao, do đ&oacute; cỏ mọc cao hơn điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green m&agrave; khu vực cỏ cao thấp kh&aacute;c nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ m&agrave;u đậm thường rậm v&agrave; d&agrave;y cỏ mọc cao, khu vực cỏ m&agrave;u nhạt cỏ thường mọc thấp v&agrave; mịn hơn.&nbsp;Quan s&aacute;t kỹ cỏ l&agrave; c&aacute;ch bạn c&oacute; c&uacute; putt tốt.</p> <p><strong>4, Quan s&aacute;t bạn chơi:</strong></p> <p>Chẳng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn l&agrave; xem bạn chơi putt trước m&igrave;nh. V&agrave; nếu c&ugrave;ng hướng đ&aacute;nh với m&igrave;nh th&igrave; c&agrave;ng l&agrave; cơ hội tốt để bạn quan s&aacute;t độ dốc của green.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com

Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green.

Đây thực sự là một kỹ năng khó khăn không chỉ với các golfer mới 'tập sự' mà còn các golfer có kinh nghiệm lâu năm. Có một cái nhìn toàn cảnh, xác định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...luôn là điều cần thiết khi thực hiện putt bóng, bởi nó ảnh hưởng đến hướng và cả lực của đường bóng. Và xác định độ dốc của green luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn 'tưởng tượng' ra một cú putt như thế nào. Dưới dây là 4 mẹo nhỏ:

1, Dùng cờ:

Khi rút cờ ra để putt bạn có thể đặt cờ sang phía đối diện với so với đường từ bóng đến hố, nói cách khác là cán cờ song song với đường từ hố đến bóng. Bạn có thể quan sát được bằng mắt những gợn sóng, đường dốc nhấp nhô, mẹo này sẽ giúp bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.

2, Hướng nước:

Hãy tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ lên mặt green và xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn là bạn không thể làm việc này rồi. Vậy có cách nào, thực ra đây chỉ là cách quan sát các nhân viên chăm sóc cỏ phun nước trên green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng và từ đó dễ hình dung độ dốc. 

3, Độ 'đậm nhạt' của mặt cỏ:

Nếu quan sát tinh ý,  thường sau trận mưa hay bình minh nắng ấm, cỏ nảy mầm và vươn cao, do đó cỏ mọc cao hơn điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green mà khu vực cỏ cao thấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ màu đậm thường rậm và dày cỏ mọc cao, khu vực cỏ màu nhạt cỏ thường mọc thấp và mịn hơn. Quan sát kỹ cỏ là cách bạn có cú putt tốt.

4, Quan sát bạn chơi:

Chẳng có cách nào hay hơn là xem bạn chơi putt trước mình. Và nếu cùng hướng đánh với mình thì càng là cơ hội tốt để bạn quan sát độ dốc của green. 

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi