<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1518-5-loi-putt-nghiem-trong-can-tranh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JustinPutt01-425x243.jpg"> <figcaption>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chắc ch&uacute;ng ta được xem ở đ&acirc;u đ&oacute; c&acirc;u: "putting is money", điều n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng đ&uacute;ng trong những cuộc chơi golf c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh hay sống c&ograve;n.</p></h3> </header> <p>Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều golfer được đi v&agrave;o lịch sử với 1 c&uacute; putt ho&agrave;n hảo v&agrave; ngược lại một sai lầm khiến họ gục ng&atilde; trước ngưỡng cửa của thi&ecirc;n đường. Nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải do kỹ thuật m&agrave; rất nhiều yếu tố trong đ&oacute; c&oacute; cả t&acirc;m l&yacute;, v&agrave; trả gi&aacute; cho một sai lầm c&oacute; thể l&agrave; cả đời sẽ chẳng bao giờ c&oacute; lại. Golfstateofmind&nbsp;xin chia sẻ 5 lỗi "putt" dễ mắc phải của golfer:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhtrongtuan/ApiJustinRoseN18R1.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>1, Lỗi số 1:</strong> Kh&ocirc;ng hiểu m&igrave;nh sử dụng gậy putt n&agrave;o th&igrave; ph&ugrave; hợp</p> <p>Điều n&agrave;y rất ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. C&oacute; nhiều golfer quen sử dụng gậy putt c&aacute;n d&agrave;i, hoặc face-ballanced hay heel weighted. Việc c&acirc;n bằng trong khi putt l&agrave; rất quan trọng, do đ&oacute; việc t&igrave;m gậy ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh l&agrave; điều rất trọng yếu.</p> <p><strong>2, Lỗi thứ 2:</strong> Qu&aacute; m&aacute;y m&oacute;c</p> <p>Putting cần c&aacute;c chuyển động phải rất tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng bị g&ograve; b&oacute; co cứng. Khi bạn đ&atilde; c&oacute; một tư thế set-up ho&agrave;n hảo ph&ugrave; hợp v&agrave; bạn c&oacute; thể thực hiện c&uacute; putt sẽ r&acirc;t dễ d&agrave;ng. C&oacute; qu&aacute; nhiều golfer m&aacute;y m&oacute;c với c&aacute;c kỹ thuật, họ nghĩ nhiều về việc "n&agrave;o th&igrave; cơ thể phải chuyển động ra sao nhỉ..?" C&aacute;c bạn đừng cố tưởng tượng ra việc h&igrave;nh ảnh quả b&oacute;ng sẽ đi v&agrave;o lỗ, việc duy nhất l&agrave; kiểm so&aacute;t tốc độ v&agrave; ngắm đ&uacute;ng line của m&igrave;nh.</p> <p><strong>3, Lỗi thứ 3:</strong> Vị tr&iacute; đặt b&oacute;ng khi putt b&oacute;ng kh&ocirc;ng nhất qu&aacute;n</p> <p>Nếu vị tr&iacute; b&oacute;ng kh&ocirc;ng đặt ổn định điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến spin, roll v&agrave; bạn kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được khoảng c&aacute;ch, b&oacute;ng đi lệch đường line. Vị tr&iacute; b&oacute;ng được c&aacute;c golfer ưa th&iacute;ch đặt ở vị tr&iacute; c&aacute;ch tầm 3 qu&aacute; b&oacute;ng so với g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i (golfer thuận tay phải), b&oacute;ng nằm giữa tầm mắt nh&igrave;n xuống.</p> <p><strong>4, Lỗi thứ 4:</strong> Putt b&oacute;ng bằng "cổ tay"</p> <p>C&aacute;ch cầm gậy của bạn thực sự kh&ocirc;ng qu&aacute; trầm trọng miễn l&agrave; bạn t&igrave;m được sự thoải m&aacute;i v&agrave; gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được những c&uacute; đ&aacute;nh. Một c&uacute; putt ổn định phụ thuộc nhiều v&agrave;o vai v&agrave; cẳng tay (cơ lớn).&nbsp;Một c&uacute; putt thiếu ổn định c&oacute; lỗi nhiều từ "cổ tay" điều khiến bạn kiểm so&aacute;t đầu gậy xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng khi putt sẽ rất kh&oacute; khăn nhất l&agrave; khi thi đấu căng thẳng dưới &aacute;p lực. Việc của bạn l&agrave; tối thiểu h&oacute;a t&aacute;c động từ "cổ tay"</p> <p><strong>5, Lỗi thứ 5:</strong> căn chỉnh kh&ocirc;ng thẳng về hướng mục ti&ecirc;u</p> <p>Nếu đầu gậy putt chỉ cần lệch g&oacute;c một ch&uacute;t th&ocirc;i khi impact cũng khiến bạn lỡ hố. Điều đầu ti&ecirc;n trong b&agrave;i tập của bạn l&agrave; đảm bảo gậy phương hướng đ&aacute;nh thẳng đến mục ti&ecirc;u. Điều quan trọng nhất khi thực hiện căn chỉnh l&agrave; ở mặt gậy khi putt, vai v&agrave; cẳng tay cũng phải hướng chuẩn đến mục ti&ecirc;u. Việc d&oacute;ng thắng phần dưới cơ thể kh&ocirc;ng phải l&agrave; vấn đề cốt l&otilde;i (bởi Jack Nicklaus lu&ocirc;n mở khi putt). Điều bạn cần l&agrave;m l&agrave; l&agrave;m sao thật sự thoải m&aacute;i khi putt</p> <h1>Golfedit.com</h1> </article> </body></html>

5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh

By GolfEdit.com

Chắc chúng ta được xem ở đâu đó câu: "putting is money", điều này vô cùng đúng trong những cuộc chơi golf có tính cạnh tranh hay sống còn.

Đã có rất nhiều golfer được đi vào lịch sử với 1 cú putt hoàn hảo và ngược lại một sai lầm khiến họ gục ngã trước ngưỡng cửa của thiên đường. Nhưng đó không phải do kỹ thuật mà rất nhiều yếu tố trong đó có cả tâm lý, và trả giá cho một sai lầm có thể là cả đời sẽ chẳng bao giờ có lại. Golfstateofmind xin chia sẻ 5 lỗi "putt" dễ mắc phải của golfer:

1, Lỗi số 1: Không hiểu mình sử dụng gậy putt nào thì phù hợp

Điều này rất ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Có nhiều golfer quen sử dụng gậy putt cán dài, hoặc face-ballanced hay heel weighted. Việc cân bằng trong khi putt là rất quan trọng, do đó việc tìm gậy phù hợp với mình là điều rất trọng yếu.

2, Lỗi thứ 2: Quá máy móc

Putting cần các chuyển động phải rất tự nhiên không bị gò bó co cứng. Khi bạn đã có một tư thế set-up hoàn hảo phù hợp và bạn có thể thực hiện cú putt sẽ rât dễ dàng. Có quá nhiều golfer máy móc với các kỹ thuật, họ nghĩ nhiều về việc "nào thì cơ thể phải chuyển động ra sao nhỉ..?" Các bạn đừng cố tưởng tượng ra việc hình ảnh quả bóng sẽ đi vào lỗ, việc duy nhất là kiểm soát tốc độ và ngắm đúng line của mình.

3, Lỗi thứ 3: Vị trí đặt bóng khi putt bóng không nhất quán

Nếu vị trí bóng không đặt ổn định điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến spin, roll và bạn khó có thể kiểm soát được khoảng cách, bóng đi lệch đường line. Vị trí bóng được các golfer ưa thích đặt ở vị trí cách tầm 3 quá bóng so với gót chân trái (golfer thuận tay phải), bóng nằm giữa tầm mắt nhìn xuống.

4, Lỗi thứ 4: Putt bóng bằng "cổ tay"

Cách cầm gậy của bạn thực sự không quá trầm trọng miễn là bạn tìm được sự thoải mái và giúp bạn kiểm soát được những cú đánh. Một cú putt ổn định phụ thuộc nhiều vào vai và cẳng tay (cơ lớn). Một cú putt thiếu ổn định có lỗi nhiều từ "cổ tay" điều khiến bạn kiểm soát đầu gậy xuyên qua bóng khi putt sẽ rất khó khăn nhất là khi thi đấu căng thẳng dưới áp lực. Việc của bạn là tối thiểu hóa tác động từ "cổ tay"

5, Lỗi thứ 5: căn chỉnh không thẳng về hướng mục tiêu

Nếu đầu gậy putt chỉ cần lệch góc một chút thôi khi impact cũng khiến bạn lỡ hố. Điều đầu tiên trong bài tập của bạn là đảm bảo gậy phương hướng đánh thẳng đến mục tiêu. Điều quan trọng nhất khi thực hiện căn chỉnh là ở mặt gậy khi putt, vai và cẳng tay cũng phải hướng chuẩn đến mục tiêu. Việc dóng thắng phần dưới cơ thể không phải là vấn đề cốt lõi (bởi Jack Nicklaus luôn mở khi putt). Điều bạn cần làm là làm sao thật sự thoải mái khi putt

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi