<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1462-gay-dung-tu-tin-cho-cu-putt-bong.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://golf-lessons-and-more.com/web/putt/golf_how_to_putt.jpg" border="0"><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</strong></p> <p><strong>D&aacute;n m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;</strong></p> <p>Kh&#7889;ng ch&#7871; c&#7921; ly l&agrave; vi&#7879;c &#273;&#7847;u ti&ecirc;n ba&#803;n ph&#7843;i kh&#7855;c ph&#7909;c khi b&#7855;t &#273;&#7847;u putt t&#7879; &#273;i. &#272;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i phong &#273;&#7897;, ba&#803;n ha&#771;y t&#7853;p putt m&agrave; m&#7855;t ch&#7881; nh&igrave;n th&#7859;ng v&agrave;o l&#7895;. T&iacute;nh to&aacute;n &#273;&#432;&#7901;ng banh cho m&#7895;i l&#7847;n putt, set up v&#7883; tr&iacute; g&#7853;y, v&agrave; d&aacute;n ch&#7863;t m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;. Gi&#7919; m&#7855;t m&#7897;t ch&#7895;, th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; &#273;&aacute;nh v&agrave; theo d&otilde;i banh l&#259;n. L&agrave;m nh&#432; v&#7853;y, golfer t&#7853;p nh&igrave;n v&agrave; c&#7843;m nh&#7853;n kho&#7843;ng c&aacute;ch c&ugrave;ng l&uacute;c; &#273;&#7875; putt th&agrave;nh c&ocirc;ng, &#273;i&#7873;u n&agrave;y l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng.</p> <p><strong>Putt v&agrave;o nhi&#7873;u &#273;&iacute;ch ng&#7855;m</strong></p> <p>Th&ecirc;m m&#7897;t c&aacute;ch n&#7919;a &#273;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i c&#7843;m nh&#7853;n v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n: &#272;&#7863;t ba c&acirc;y g&#7853;y l&ecirc;n v&ugrave;ng green sao cho ch&uacute;ng song song nhau nh&#432; c&aacute;c b&#7853;c thang, m&#7895;i g&#7853;y c&aacute;ch nhau kho&#7843;ng 3 feet. &#272;&#7875; b&oacute;ng c&aacute;ch g&#7853;y &#273;&#7847;u ti&ecirc;n 15 feet, r&#7891;i t&ugrave;y &yacute; &#273;&#7849;y c&aacute;c qu&#7843; banh v&agrave;o nh&#7919;ng &#273;&iacute;ch ng&#7855;m tr&ecirc;n. M&#7909;c ti&ecirc;u c&#7911;a b&#7841;n l&agrave; l&agrave;m sao cho banh c&agrave;ng g&#7847;n g&#7853;y m&agrave; b&#7841;n &#273;ang nh&#7855;m c&agrave;ng t&#7889;t. B&#7841;n c&agrave;ng t&#7853;p lu&acirc;n phi&ecirc;n c&aacute;c &#273;&iacute;ch ng&#7855;m c&agrave;ng nhi&#7873;u th&igrave; &#273;&aacute;nh gi&aacute; v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n c&agrave;ng t&#7889;t h&#417;n. <br><br><strong>T&#7853;p &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>Nhi&ecirc;&#768;u golfer chuy&ecirc;n nghi&ecirc;&#803;p mu&ocirc;&#769;n gi&#7887;i v&#7899;i nh&#7919;ng c&uacute; putt ng&#7855;n ho&#803; &#273;a&#771; b&#7887; ra c&#7843; ng&agrave;n gi&#7901; tr&ecirc;n green ch&#7881; &#273;&#7875; luy&#7879;n b&agrave;i sau: l&agrave;m d&#7845;u ba kho&#7843;ng t&#7915; l&#7895; v&#7899;i c&#7921; li l&#7847;n l&#432;&#7907;t l&agrave; 3, 6 v&agrave; 9 feet v&agrave; c&#7855;m xu&#7889;ng 3 tee v&agrave;o v&iacute; tr&iacute; l&agrave;m d&#7845;u &#273;&oacute;. &#272;&#7863;t banh k&#7871; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t, c&#7889; putt 5 tr&aacute;i v&agrave;o l&#7895;, l&ugrave;i v&#7873; tee gi&#7919;a, ti&#7871;p t&#7909;c putt 5 tr&aacute;i cho v&agrave;o l&#7895; v&agrave; cu&#7889;i c&ugrave;ng l&ugrave;i &#273;&#7871;n tee xa l&#7895; nh&#7845;t l&#7841;i putt n&#259;m qu&#7843; v&agrave;o l&#7895; n&#7919;a.</p> <p>N&#7871;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&#7841;n &#273;&#7875; h&#7909;t tr&aacute;i banh n&agrave;o th&igrave; b&#7855;t &#273;&#7847;u to&agrave;n b&#7897; qu&aacute; tr&igrave;nh t&#7915; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t. L&#7863;p &#273;i l&#7863;p l&#7841;i b&agrave;i t&#7853;p n&agrave;y s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n th&#7845;y quen v&#7899;i vi&#7879;c cho banh v&agrave;o l&#7895; &#7903; c&#7921; ly ng&#7855;n, &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; &#273;em l&#7841;i s&#7921; t&#7921; tin tr&ecirc;n to&agrave;n s&acirc;n golf.</p> <p><strong>M&agrave;i gi&#361;a k&#7929; n&#259;ng &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>&#272;&#7849;y b&oacute;ng c&#7921; ly ng&#7855;n l&agrave; m&#7897;t ngh&#7879; thu&#7853;t &iacute;t golfer n&agrave;o ch&#7883;u b&#7887; th&#7901;i gian ra trau d&#7891;i. C&aacute;ch duy nh&#7845;t &#273;&#7875; c&oacute; s&#7889; g&#7853;y th&#7845;p l&agrave; l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c v&agrave;i c&aacute;i putt v&#7899;i m&#7897;t g&#7853;y trong m&#7895;i v&aacute;n golf. Nhi&#7873;u c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u &#273;&oacute; &#273;&#7871;n t&#7915; nh&#7919;ng c&uacute; chip ho&#7863;c pitch, v&agrave; nh&#432; v&#7853;y nh&#7919;ng c&uacute; putt th&#432;&#7901;ng ng&#7855;n h&#417;n 10 feet. N&#7871;u b&#7841;n kh&ocirc;ng thu&#7847;n th&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c nh&#7919;ng c&uacute; putt nh&#432; v&#7853;y, k&#7929; n&#259;ng c&#7911;a b&#7841;n s&#7869; kh&ocirc;ng c&#7843;i thi&#7879;n. Th&#7901;i gian b&#7887; ra luy&#7879;n putt c&#7921; ly ng&#7855;n c&#361;ng n&ecirc;n b&#7857;ng v&#7899;i th&#7901;i gian luy&#7879;n c&#7921; ly d&agrave;i. Putt g&#7847;n c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c t&iacute;nh s&#7889; g&#7853;y nh&#432; putt xa tr&ecirc;n th&#7867; ghi &#273;i&#7875;m c&#7911;a b&#7841;n - v&agrave; th&#7853;m ch&iacute; v&#7873; ph&#432;&#417;ng di&#7879;n t&acirc;m l&yacute;, n&oacute; c&ograve;n quan tr&#7885;ng h&#417;n.</p> <p><strong>Kh&#7889;ng ch&#7871; t&#7889;c &#273;&#7897;</strong></p> <p>&#272;&#7875; luy&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&#7849;y nh&#7865;, ba&#803;n t&igrave;m m&#7897;t l&#7895; c&oacute; d&#7889;c xu&#7889;ng v&agrave; g&#7855;n m&#7897;t c&aacute;i tee v&agrave;o trong l&#7895;, &#7903; s&aacute;t v&#7873; sau v&agrave; h&#432;&#7899;ng v&#7873; vi&#803; tri&#769; &#273;&#432;&#769;ng cu&#777;a ba&#803;n. M&#7909;c ti&ecirc;u l&agrave; l&agrave;m sao cho banh r&#417;i v&agrave;o l&#7895; m&agrave; kh&ocirc;ng ch&#7841;m c&aacute;i tee. &#272;i&#7873;u n&agrave;y c&oacute; ngh&#297;a l&agrave; c&uacute; putt c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c t&#7889;c &#273;&#7897; c&#7847;n thi&#7871;t v&agrave; khi&#7871;n cho banh s&#7869; kh&ocirc;ng &#273;i qu&aacute; l&#7895; n&#7871;u banh c&oacute; h&#417;i thi&ecirc;n v&#7873; m&#7897;t trong hai b&ecirc;n.</p> <p>Theo <em>gfs.com.vn/</em></p> </article> </body></html>

Gây dựng tư tin cho cú putt bóng

By GolfEdit.com

Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.

 

Dán mắt vào lỗ

Khống chế cự ly là việc đầu tiên bạn phải khắc phục khi bắt đầu putt tệ đi. Để phục hồi phong độ, bạn hãy tập putt mà mắt chỉ nhìn thẳng vào lỗ. Tính toán đường banh cho mỗi lần putt, set up vị trí gậy, và dán chặt mắt vào lỗ. Giữ mắt một chỗ, thực hiện cú đánh và theo dõi banh lăn. Làm như vậy, golfer tập nhìn và cảm nhận khoảng cách cùng lúc; để putt thành công, điều này là rất quan trọng.

Putt vào nhiều đích ngắm

Thêm một cách nữa để phục hồi cảm nhận về khoảng cách của bạn: Đặt ba cây gậy lên vùng green sao cho chúng song song nhau như các bậc thang, mỗi gậy cách nhau khoảng 3 feet. Để bóng cách gậy đầu tiên 15 feet, rồi tùy ý đẩy các quả banh vào những đích ngắm trên. Mục tiêu của bạn là làm sao cho banh càng gần gậy mà bạn đang nhắm càng tốt. Bạn càng tập luân phiên các đích ngắm càng nhiều thì đánh giá về khoảng cách của bạn càng tốt hơn.

Tập đẩy banh cự ly ngắn

Nhiều golfer chuyên nghiệp muốn giỏi với những cú putt ngắn họ đã bỏ ra cả ngàn giờ trên green chỉ để luyện bài sau: làm dấu ba khoảng từ lỗ với cự li lần lượt là 3, 6 và 9 feet và cắm xuống 3 tee vào ví trí làm dấu đó. Đặt banh kế tee gần lỗ nhất, cố putt 5 trái vào lỗ, lùi về tee giữa, tiếp tục putt 5 trái cho vào lỗ và cuối cùng lùi đến tee xa lỗ nhất lại putt năm quả vào lỗ nữa.

Nếu trong quá trình putt bạn để hụt trái banh nào thì bắt đầu toàn bộ quá trình từ tee gần lỗ nhất. Lặp đi lặp lại bài tập này sẽ khiến bạn thấy quen với việc cho banh vào lỗ ở cự ly ngắn, điều này sẽ đem lại sự tự tin trên toàn sân golf.

Mài giũa kỹ năng đẩy banh cự ly ngắn

Đẩy bóng cự ly ngắn là một nghệ thuật ít golfer nào chịu bỏ thời gian ra trau dồi. Cách duy nhất để có số gậy thấp là làm được vài cái putt với một gậy trong mỗi ván golf. Nhiều cơ hội để đạt được điều đó đến từ những cú chip hoặc pitch, và như vậy những cú putt thường ngắn hơn 10 feet. Nếu bạn không thuần thục được những cú putt như vậy, kỹ năng của bạn sẽ không cải thiện. Thời gian bỏ ra luyện putt cự ly ngắn cũng nên bằng với thời gian luyện cự ly dài. Putt gần cũng được tính số gậy như putt xa trên thẻ ghi điểm của bạn - và thậm chí về phương diện tâm lý, nó còn quan trọng hơn.

Khống chế tốc độ

Để luyện những cú đẩy nhẹ, bạn tìm một lỗ có dốc xuống và gắn một cái tee vào trong lỗ, ở sát về sau và hướng về vị trí đứng của bạn. Mục tiêu là làm sao cho banh rơi vào lỗ mà không chạm cái tee. Điều này có nghĩa là cú putt có được tốc độ cần thiết và khiến cho banh sẽ không đi quá lỗ nếu banh có hơi thiên về một trong hai bên.

Theo gfs.com.vn/

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi