<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1462-gay-dung-tu-tin-cho-cu-putt-bong.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://golf-lessons-and-more.com/web/putt/golf_how_to_putt.jpg" border="0"><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</strong></p> <p><strong>D&aacute;n m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;</strong></p> <p>Kh&#7889;ng ch&#7871; c&#7921; ly l&agrave; vi&#7879;c &#273;&#7847;u ti&ecirc;n ba&#803;n ph&#7843;i kh&#7855;c ph&#7909;c khi b&#7855;t &#273;&#7847;u putt t&#7879; &#273;i. &#272;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i phong &#273;&#7897;, ba&#803;n ha&#771;y t&#7853;p putt m&agrave; m&#7855;t ch&#7881; nh&igrave;n th&#7859;ng v&agrave;o l&#7895;. T&iacute;nh to&aacute;n &#273;&#432;&#7901;ng banh cho m&#7895;i l&#7847;n putt, set up v&#7883; tr&iacute; g&#7853;y, v&agrave; d&aacute;n ch&#7863;t m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;. Gi&#7919; m&#7855;t m&#7897;t ch&#7895;, th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; &#273;&aacute;nh v&agrave; theo d&otilde;i banh l&#259;n. L&agrave;m nh&#432; v&#7853;y, golfer t&#7853;p nh&igrave;n v&agrave; c&#7843;m nh&#7853;n kho&#7843;ng c&aacute;ch c&ugrave;ng l&uacute;c; &#273;&#7875; putt th&agrave;nh c&ocirc;ng, &#273;i&#7873;u n&agrave;y l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng.</p> <p><strong>Putt v&agrave;o nhi&#7873;u &#273;&iacute;ch ng&#7855;m</strong></p> <p>Th&ecirc;m m&#7897;t c&aacute;ch n&#7919;a &#273;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i c&#7843;m nh&#7853;n v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n: &#272;&#7863;t ba c&acirc;y g&#7853;y l&ecirc;n v&ugrave;ng green sao cho ch&uacute;ng song song nhau nh&#432; c&aacute;c b&#7853;c thang, m&#7895;i g&#7853;y c&aacute;ch nhau kho&#7843;ng 3 feet. &#272;&#7875; b&oacute;ng c&aacute;ch g&#7853;y &#273;&#7847;u ti&ecirc;n 15 feet, r&#7891;i t&ugrave;y &yacute; &#273;&#7849;y c&aacute;c qu&#7843; banh v&agrave;o nh&#7919;ng &#273;&iacute;ch ng&#7855;m tr&ecirc;n. M&#7909;c ti&ecirc;u c&#7911;a b&#7841;n l&agrave; l&agrave;m sao cho banh c&agrave;ng g&#7847;n g&#7853;y m&agrave; b&#7841;n &#273;ang nh&#7855;m c&agrave;ng t&#7889;t. B&#7841;n c&agrave;ng t&#7853;p lu&acirc;n phi&ecirc;n c&aacute;c &#273;&iacute;ch ng&#7855;m c&agrave;ng nhi&#7873;u th&igrave; &#273;&aacute;nh gi&aacute; v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n c&agrave;ng t&#7889;t h&#417;n. <br><br><strong>T&#7853;p &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>Nhi&ecirc;&#768;u golfer chuy&ecirc;n nghi&ecirc;&#803;p mu&ocirc;&#769;n gi&#7887;i v&#7899;i nh&#7919;ng c&uacute; putt ng&#7855;n ho&#803; &#273;a&#771; b&#7887; ra c&#7843; ng&agrave;n gi&#7901; tr&ecirc;n green ch&#7881; &#273;&#7875; luy&#7879;n b&agrave;i sau: l&agrave;m d&#7845;u ba kho&#7843;ng t&#7915; l&#7895; v&#7899;i c&#7921; li l&#7847;n l&#432;&#7907;t l&agrave; 3, 6 v&agrave; 9 feet v&agrave; c&#7855;m xu&#7889;ng 3 tee v&agrave;o v&iacute; tr&iacute; l&agrave;m d&#7845;u &#273;&oacute;. &#272;&#7863;t banh k&#7871; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t, c&#7889; putt 5 tr&aacute;i v&agrave;o l&#7895;, l&ugrave;i v&#7873; tee gi&#7919;a, ti&#7871;p t&#7909;c putt 5 tr&aacute;i cho v&agrave;o l&#7895; v&agrave; cu&#7889;i c&ugrave;ng l&ugrave;i &#273;&#7871;n tee xa l&#7895; nh&#7845;t l&#7841;i putt n&#259;m qu&#7843; v&agrave;o l&#7895; n&#7919;a.</p> <p>N&#7871;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&#7841;n &#273;&#7875; h&#7909;t tr&aacute;i banh n&agrave;o th&igrave; b&#7855;t &#273;&#7847;u to&agrave;n b&#7897; qu&aacute; tr&igrave;nh t&#7915; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t. L&#7863;p &#273;i l&#7863;p l&#7841;i b&agrave;i t&#7853;p n&agrave;y s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n th&#7845;y quen v&#7899;i vi&#7879;c cho banh v&agrave;o l&#7895; &#7903; c&#7921; ly ng&#7855;n, &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; &#273;em l&#7841;i s&#7921; t&#7921; tin tr&ecirc;n to&agrave;n s&acirc;n golf.</p> <p><strong>M&agrave;i gi&#361;a k&#7929; n&#259;ng &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>&#272;&#7849;y b&oacute;ng c&#7921; ly ng&#7855;n l&agrave; m&#7897;t ngh&#7879; thu&#7853;t &iacute;t golfer n&agrave;o ch&#7883;u b&#7887; th&#7901;i gian ra trau d&#7891;i. C&aacute;ch duy nh&#7845;t &#273;&#7875; c&oacute; s&#7889; g&#7853;y th&#7845;p l&agrave; l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c v&agrave;i c&aacute;i putt v&#7899;i m&#7897;t g&#7853;y trong m&#7895;i v&aacute;n golf. Nhi&#7873;u c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u &#273;&oacute; &#273;&#7871;n t&#7915; nh&#7919;ng c&uacute; chip ho&#7863;c pitch, v&agrave; nh&#432; v&#7853;y nh&#7919;ng c&uacute; putt th&#432;&#7901;ng ng&#7855;n h&#417;n 10 feet. N&#7871;u b&#7841;n kh&ocirc;ng thu&#7847;n th&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c nh&#7919;ng c&uacute; putt nh&#432; v&#7853;y, k&#7929; n&#259;ng c&#7911;a b&#7841;n s&#7869; kh&ocirc;ng c&#7843;i thi&#7879;n. Th&#7901;i gian b&#7887; ra luy&#7879;n putt c&#7921; ly ng&#7855;n c&#361;ng n&ecirc;n b&#7857;ng v&#7899;i th&#7901;i gian luy&#7879;n c&#7921; ly d&agrave;i. Putt g&#7847;n c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c t&iacute;nh s&#7889; g&#7853;y nh&#432; putt xa tr&ecirc;n th&#7867; ghi &#273;i&#7875;m c&#7911;a b&#7841;n - v&agrave; th&#7853;m ch&iacute; v&#7873; ph&#432;&#417;ng di&#7879;n t&acirc;m l&yacute;, n&oacute; c&ograve;n quan tr&#7885;ng h&#417;n.</p> <p><strong>Kh&#7889;ng ch&#7871; t&#7889;c &#273;&#7897;</strong></p> <p>&#272;&#7875; luy&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&#7849;y nh&#7865;, ba&#803;n t&igrave;m m&#7897;t l&#7895; c&oacute; d&#7889;c xu&#7889;ng v&agrave; g&#7855;n m&#7897;t c&aacute;i tee v&agrave;o trong l&#7895;, &#7903; s&aacute;t v&#7873; sau v&agrave; h&#432;&#7899;ng v&#7873; vi&#803; tri&#769; &#273;&#432;&#769;ng cu&#777;a ba&#803;n. M&#7909;c ti&ecirc;u l&agrave; l&agrave;m sao cho banh r&#417;i v&agrave;o l&#7895; m&agrave; kh&ocirc;ng ch&#7841;m c&aacute;i tee. &#272;i&#7873;u n&agrave;y c&oacute; ngh&#297;a l&agrave; c&uacute; putt c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c t&#7889;c &#273;&#7897; c&#7847;n thi&#7871;t v&agrave; khi&#7871;n cho banh s&#7869; kh&ocirc;ng &#273;i qu&aacute; l&#7895; n&#7871;u banh c&oacute; h&#417;i thi&ecirc;n v&#7873; m&#7897;t trong hai b&ecirc;n.</p> <p>Theo <em>gfs.com.vn/</em></p> </article> </body></html>

Gây dựng tư tin cho cú putt bóng

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.

 

Dán mắt vào lỗ

Khống chế cự ly là việc đầu tiên bạn phải khắc phục khi bắt đầu putt tệ đi. Để phục hồi phong độ, bạn hãy tập putt mà mắt chỉ nhìn thẳng vào lỗ. Tính toán đường banh cho mỗi lần putt, set up vị trí gậy, và dán chặt mắt vào lỗ. Giữ mắt một chỗ, thực hiện cú đánh và theo dõi banh lăn. Làm như vậy, golfer tập nhìn và cảm nhận khoảng cách cùng lúc; để putt thành công, điều này là rất quan trọng.

Putt vào nhiều đích ngắm

Thêm một cách nữa để phục hồi cảm nhận về khoảng cách của bạn: Đặt ba cây gậy lên vùng green sao cho chúng song song nhau như các bậc thang, mỗi gậy cách nhau khoảng 3 feet. Để bóng cách gậy đầu tiên 15 feet, rồi tùy ý đẩy các quả banh vào những đích ngắm trên. Mục tiêu của bạn là làm sao cho banh càng gần gậy mà bạn đang nhắm càng tốt. Bạn càng tập luân phiên các đích ngắm càng nhiều thì đánh giá về khoảng cách của bạn càng tốt hơn.

Tập đẩy banh cự ly ngắn

Nhiều golfer chuyên nghiệp muốn giỏi với những cú putt ngắn họ đã bỏ ra cả ngàn giờ trên green chỉ để luyện bài sau: làm dấu ba khoảng từ lỗ với cự li lần lượt là 3, 6 và 9 feet và cắm xuống 3 tee vào ví trí làm dấu đó. Đặt banh kế tee gần lỗ nhất, cố putt 5 trái vào lỗ, lùi về tee giữa, tiếp tục putt 5 trái cho vào lỗ và cuối cùng lùi đến tee xa lỗ nhất lại putt năm quả vào lỗ nữa.

Nếu trong quá trình putt bạn để hụt trái banh nào thì bắt đầu toàn bộ quá trình từ tee gần lỗ nhất. Lặp đi lặp lại bài tập này sẽ khiến bạn thấy quen với việc cho banh vào lỗ ở cự ly ngắn, điều này sẽ đem lại sự tự tin trên toàn sân golf.

Mài giũa kỹ năng đẩy banh cự ly ngắn

Đẩy bóng cự ly ngắn là một nghệ thuật ít golfer nào chịu bỏ thời gian ra trau dồi. Cách duy nhất để có số gậy thấp là làm được vài cái putt với một gậy trong mỗi ván golf. Nhiều cơ hội để đạt được điều đó đến từ những cú chip hoặc pitch, và như vậy những cú putt thường ngắn hơn 10 feet. Nếu bạn không thuần thục được những cú putt như vậy, kỹ năng của bạn sẽ không cải thiện. Thời gian bỏ ra luyện putt cự ly ngắn cũng nên bằng với thời gian luyện cự ly dài. Putt gần cũng được tính số gậy như putt xa trên thẻ ghi điểm của bạn - và thậm chí về phương diện tâm lý, nó còn quan trọng hơn.

Khống chế tốc độ

Để luyện những cú đẩy nhẹ, bạn tìm một lỗ có dốc xuống và gắn một cái tee vào trong lỗ, ở sát về sau và hướng về vị trí đứng của bạn. Mục tiêu là làm sao cho banh rơi vào lỗ mà không chạm cái tee. Điều này có nghĩa là cú putt có được tốc độ cần thiết và khiến cho banh sẽ không đi quá lỗ nếu banh có hơi thiên về một trong hai bên.

Theo gfs.com.vn/

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi