<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2143-thoat-bong-de-dang-o-bunker-sau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/loft-from-bunker-lead-630x360.jpg"> <figcaption>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bunker dường như l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong s&acirc;n golf v&agrave; việc đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o bunker cũng l&agrave; chuyện cơm bữa đối với nhiều người.</p></h3> </header> <p>Khi đối mặt với một bunker s&acirc;u, miệng hố rộng th&igrave; thử th&aacute;ch tho&aacute;t khỏi n&oacute; c&agrave;ng khiến người chơi ng&aacute;n ngẩm. Nếu sa lầy ở đ&acirc;y th&igrave; c&ocirc;ng sức thi đấu cả một ng&agrave;y c&oacute; thể đi tong trong chốc l&aacute;t. Nhưng đừng lo, h&atilde;y thư gi&atilde;n v&agrave; đ&oacute;n nhận n&oacute; như một phần của cuộc v&agrave; cứu b&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; như những g&igrave; ch&uacute;ng ta tưởng tượng. H&atilde;y ghi lại c&aacute;c m&aacute;ch gi&uacute;p sau đ&acirc;y về tư thế setup v&agrave; điều chỉnh swing ph&ugrave; hợp, bạn sẽ c&oacute; một c&uacute; lob b&oacute;ng bay bổng v&agrave; tho&aacute;t ra khỏi bẫy một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p><em><strong>Set Up: Tư thế ch&acirc;n mở rộng</strong></em></p> <p>Tạo thế đứng ch&acirc;n mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải v&agrave; giữ tay bạn ở mức thấp nhất để c&oacute; thể thoải m&aacute;i khi di chuyển. Cầm gậy sao cho c&aacute;n gậy v&agrave; phần đầu gậy ở hẳn ph&iacute;a sau vị tr&iacute; của b&oacute;ng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng hơn khi quăng đầu gậy v&agrave;o ph&iacute;a dưới b&oacute;ng, tạo th&ecirc;m&nbsp;g&oacute;c mở cần thiết để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-2.jpg?1499227693613" alt="loft-from-bunker-2" /></p> <p><em><strong>SWING: Tạo th&ecirc;m độ nghi&ecirc;ng </strong></em></p> <p>Ở c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y y&ecirc;u cầu một độ nghi&ecirc;ng cho g&oacute;c tấn c&ocirc;ng b&oacute;ng. Cầm v&agrave; đưa gậy ra ph&iacute;a sau l&ecirc;n tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống b&oacute;ng, v&agrave; sau đ&oacute; k&eacute;o gậy l&ecirc;n &ocirc;m s&aacute;t v&agrave;o người để đảm bảo đầu gậy v&agrave;o chuẩn&nbsp;sau khi tiếp x&uacute;c, v&agrave; độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay cao theo đ&uacute;ng &yacute; muốn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-3.jpg?1499227718780" alt="loft-from-bunker-3" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu

By GolfEdit.com - 05/07/2017

Bunker dường như là một phần không thể thiếu trong sân golf và việc đánh bóng vào bunker cũng là chuyện cơm bữa đối với nhiều người.

Khi đối mặt với một bunker sâu, miệng hố rộng thì thử thách thoát khỏi nó càng khiến người chơi ngán ngẩm. Nếu sa lầy ở đây thì công sức thi đấu cả một ngày có thể đi tong trong chốc lát. Nhưng đừng lo, hãy thư giãn và đón nhận nó như một phần của cuộc và cứu bóng cũng không quá khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Hãy ghi lại các mách giúp sau đây về tư thế setup và điều chỉnh swing phù hợp, bạn sẽ có một cú lob bóng bay bổng và thoát ra khỏi bẫy một cách dễ dàng.

Set Up: Tư thế chân mở rộng

Tạo thế đứng chân mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải và giữ tay bạn ở mức thấp nhất để có thể thoải mái khi di chuyển. Cầm gậy sao cho cán gậy và phần đầu gậy ở hẳn phía sau vị trí của bóng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều này sẽ giúp người chơi dễ dàng hơn khi quăng đầu gậy vào phía dưới bóng, tạo thêm góc mở cần thiết để thực hiện cú đánh.

loft-from-bunker-2

SWING: Tạo thêm độ nghiêng

Ở cú đánh này yêu cầu một độ nghiêng cho góc tấn công bóng. Cầm và đưa gậy ra phía sau lên tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống bóng, và sau đó kéo gậy lên ôm sát vào người để đảm bảo đầu gậy vào chuẩn sau khi tiếp xúc, và độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ giúp bóng bay cao theo đúng ý muốn.

loft-from-bunker-3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi