<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1938-thoat-khoi-moi-bunker.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thoát khỏi mọi bunker</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thoát khỏi mọi bunker</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Coreybunker01-630x360.jpg"> <figcaption>Thoát khỏi mọi bunker</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Rất &nbsp;nhiều golfer lu&ocirc;n sợ h&atilde;i với những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng kh&ocirc;ng l&ecirc;n fairway m&agrave; rơi v&agrave;o bunker (bẫy c&aacute;t), t&acirc;m l&yacute; của người chơi l&uacute;c đ&oacute; sẽ bị ảnh hưởng bởi lu&ocirc;n hiện trong đầu rằng sẽ tốn một mớ gậy nếu kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t khỏi bunker.</p></h3> </header> <p>Nhưng d&ugrave; b&oacute;ng của bạn bị rơi v&agrave;o bunker, v&agrave; nằm ở bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o trong đ&oacute;, như b&aacute;m s&aacute;t miệng hố, nằm giữa hố, hay ở khu vực bunker c&oacute; chiều dốc xuống, chỉ cần những điều chỉnh dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p người chơi kh&ocirc;ng c&ograve;n e ngại nữa. Bạn sẽ tho&aacute;t khỏi bunker với 1 c&uacute; đ&aacute;nh hay tối đa cho ph&eacute;p 2.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Coreybunker.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p><strong>B&oacute;ng ở vị tr&iacute; dựa &aacute;p v&agrave;o ph&iacute;a r&igrave;a trong miệng hố c&aacute;t</strong></p> <p>B&oacute;ng b&acirc;y giờ nằm s&aacute;t b&ecirc;n cạnh tr&aacute;i của bunker do vậy bạn kh&oacute; c&oacute; thể thực hiện một c&uacute; fullswing, hay đơn giản chỉ l&agrave; một c&uacute; downswing ngắn bởi gậy golf sau đ&oacute; bị chặn bởi cạnh trong bunker. Để c&oacute; thể k&eacute;o b&oacute;ng l&ecirc;n v&agrave; tho&aacute;t khỏi hố c&aacute;t, người chơi cần phải thực hiện một c&uacute; swing &#039;x&uacute;c s&acirc;u&#039; v&agrave;o nhiều hơn từ ph&iacute;a trong b&oacute;ng theo đường mục ti&ecirc;u. L&uacute;c n&agrave;y vai nghi&ecirc;ng hơn, vai tr&aacute;i nh&ocirc; cao hơn vai phải, trọng lượng cơ thể dồn nhiều hơn về ph&iacute;a ch&acirc;n sau. Về gậy golf, mặt gậy mở được mở nhiều hơn sẽ c&agrave;ng dễ tho&aacute;t b&oacute;ng khỏi miệng hố c&aacute;t, thậm ch&iacute; bạn phải hi sinh khoảng c&aacute;ch để thực hiện việc n&agrave;y, mục ti&ecirc;u l&agrave; đưa b&oacute;ng ra ngo&agrave;i bunker.</p> <p><strong>B&oacute;ng nằm giữa bunker</strong></p> <p>Để tho&aacute;t b&oacute;ng khỏi vị tr&iacute; n&agrave;y người chơi c&oacute; thể sử dụng gậy sắt th&ocirc;ng thường để tho&aacute;t khỏi bunker với 2 m&aacute;ch gi&uacute;p sau: Một l&agrave; đứng cao hơn một ch&uacute;t, nắm chặt gậy golf v&agrave; thực hiện c&uacute; swing sao cho mặt gậy kh&ocirc;ng đi s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;t. Hai l&agrave; ở tư thế v&agrave;o b&oacute;ng, chỉ tập trung v&agrave;o điểm nằm ph&iacute;a trước b&oacute;ng theo hướng mục ti&ecirc;u của bạn. Khi người chơi swing, hạn chế bất cứ chuyển động n&agrave;o bị lệch khỏi hướng mục ti&ecirc;u khi backswing v&agrave; cố gắng đưa mặt gậy tiếp x&uacute;c chuẩn v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute; m&agrave; bạn đ&atilde; ngắm. Điều n&agrave;y đảm bảo phải c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh chắc chắn. Nếu vẫn c&ograve;n vướng mắc? H&atilde;y cảm nhận trọng t&acirc;m của ngực hơi vượt qu&aacute; vị tr&iacute; b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p><strong>B&oacute;ng nằm theo hướng dốc xuống.</strong></p> <p>Một c&uacute; downswing ngắn gắt sẽ kh&ocirc;ng gi&uacute;p bạn trong t&igrave;nh huống b&oacute;ng nằm ở hướng dốc xuống. Người chơi cần phải c&oacute; tư thế setup với 2 ch&acirc;n đứng mở rộng hơn, trọng lượng l&uacute;c n&agrave;y rơi v&agrave;o ch&acirc;n tr&aacute;i. Khi bạn swing, xoay gậy golf l&ecirc;n nhanh ở backswing v&agrave; sau đ&oacute; đưa gậy xuống v&agrave;o b&oacute;ng trong khi vẫn giữ cơ thể thấp v&agrave; ổn định. Bạn cần kiểm so&aacute;t c&uacute; backswing v&agrave; đừng để gậy trượt ra ngo&agrave;i qu&aacute; xa so với ch&acirc;n sau. Ở với vị tr&iacute; n&agrave;y b&oacute;ng sẽ đi kh&aacute; thấp. Nếu lực non th&igrave; kh&oacute; vượt qua bunker, nếu lực qu&aacute; mạnh thiếu kiểm so&aacute;t c&oacute; thể gậy sẽ x&uacute;c s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;t qu&aacute; mức cũng khiến b&oacute;ng đi lệch hướng. Người chơi dễ bị tốn kh&aacute; nhiều gậy ở vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm n&agrave;y, do vậy m&aacute;ch gi&uacute;p duy nhất l&agrave; đừng để tốn qu&aacute; 2 gậy của bạn.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thoát khỏi mọi bunker

By GolfEdit.com - 08/03/2017

Rất  nhiều golfer luôn sợ hãi với những cú đánh bóng không lên fairway mà rơi vào bunker (bẫy cát), tâm lý của người chơi lúc đó sẽ bị ảnh hưởng bởi luôn hiện trong đầu rằng sẽ tốn một mớ gậy nếu không thể thoát khỏi bunker.

Nhưng dù bóng của bạn bị rơi vào bunker, và nằm ở bất cứ vị trí nào trong đó, như bám sát miệng hố, nằm giữa hố, hay ở khu vực bunker có chiều dốc xuống, chỉ cần những điều chỉnh dưới đây sẽ giúp người chơi không còn e ngại nữa. Bạn sẽ thoát khỏi bunker với 1 cú đánh hay tối đa cho phép 2. 

 

Bóng ở vị trí dựa áp vào phía rìa trong miệng hố cát

Bóng bây giờ nằm sát bên cạnh trái của bunker do vậy bạn khó có thể thực hiện một cú fullswing, hay đơn giản chỉ là một cú downswing ngắn bởi gậy golf sau đó bị chặn bởi cạnh trong bunker. Để có thể kéo bóng lên và thoát khỏi hố cát, người chơi cần phải thực hiện một cú swing 'xúc sâu' vào nhiều hơn từ phía trong bóng theo đường mục tiêu. Lúc này vai nghiêng hơn, vai trái nhô cao hơn vai phải, trọng lượng cơ thể dồn nhiều hơn về phía chân sau. Về gậy golf, mặt gậy mở được mở nhiều hơn sẽ càng dễ thoát bóng khỏi miệng hố cát, thậm chí bạn phải hi sinh khoảng cách để thực hiện việc này, mục tiêu là đưa bóng ra ngoài bunker.

Bóng nằm giữa bunker

Để thoát bóng khỏi vị trí này người chơi có thể sử dụng gậy sắt thông thường để thoát khỏi bunker với 2 mách giúp sau: Một là đứng cao hơn một chút, nắm chặt gậy golf và thực hiện cú swing sao cho mặt gậy không đi sâu vào cát. Hai là ở tư thế vào bóng, chỉ tập trung vào điểm nằm phía trước bóng theo hướng mục tiêu của bạn. Khi người chơi swing, hạn chế bất cứ chuyển động nào bị lệch khỏi hướng mục tiêu khi backswing và cố gắng đưa mặt gậy tiếp xúc chuẩn vào đúng vị trí mà bạn đã ngắm. Điều này đảm bảo phải có một cú đánh chắc chắn. Nếu vẫn còn vướng mắc? Hãy cảm nhận trọng tâm của ngực hơi vượt quá vị trí bóng. 

Bóng nằm theo hướng dốc xuống.

Một cú downswing ngắn gắt sẽ không giúp bạn trong tình huống bóng nằm ở hướng dốc xuống. Người chơi cần phải có tư thế setup với 2 chân đứng mở rộng hơn, trọng lượng lúc này rơi vào chân trái. Khi bạn swing, xoay gậy golf lên nhanh ở backswing và sau đó đưa gậy xuống vào bóng trong khi vẫn giữ cơ thể thấp và ổn định. Bạn cần kiểm soát cú backswing và đừng để gậy trượt ra ngoài quá xa so với chân sau. Ở với vị trí này bóng sẽ đi khá thấp. Nếu lực non thì khó vượt qua bunker, nếu lực quá mạnh thiếu kiểm soát có thể gậy sẽ xúc sâu vào cát quá mức cũng khiến bóng đi lệch hướng. Người chơi dễ bị tốn khá nhiều gậy ở vị trí bóng nằm này, do vậy mách giúp duy nhất là đừng để tốn quá 2 gậy của bạn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi